پایان نامه ارائه مدلی برای معماری مرجع راهکار

تعداد صفحات: 169 فرمت فایل: word کد فایل: 10001930
سال: 1382 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات IT
قیمت قدیم:۲۳,۵۰۰ تومان
قیمت: ۲۱,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارائه مدلی برای معماری مرجع راهکار

  پایان نامه کارشناسی ارشد (M.Sc)  رشته هوش ماشین و رباتیک  

  چکیده 

   در حال حاضر بکارگیری صحیح فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک مساله جدید در  سازمانهای بزرگ مورد توجه زیادی قرار گرفته است. از این رو بیشتر  سازمانها برای رسیدن به اهداف خود باید بتوانند از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تدقیق، تسریع و تسهیل کار های خود، بهترین استفاده را بنمایند. یک رویکرد اصولی مبتنی بر این است که هر سازمان باید از طریق انجام معماری سازمان،  نیازمندیهای خود را شناخته و راه حل فائق آمدن بر نیاز ها و مشکلات خود را در آن منعکس نماید. اما مشکل آن است که بعد از انجام معماری سازمانی باید فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان پیاده سازی شود. در این زمان بر اساس معماری سازمانی انجام شده و معماری مقصد، باید  مجموعهای از سیستم های نرم افزاری پوشای نیاز ها و مشکلات حرفه سازمان و بصورت تجمیع شده پیاده سازی گردند. مشکل اصلی ارائه راهکار ی برای ایجاد چنین  سیستمهای نرم افزاری است. برای آنکه بتوان به عنوان یک فراهم کننده راهکار، به تمامی سازمان ها بهترین پیشنهاد را ارائه داد باید یک نقشه مرجع برای ارائه راهکار بر اساس تجارب موفق و سوابق قبلی یک حرفه در اختیار داشت. هدف از این پایان نامه پیشنهاد بکارگیری معماری مرجع در ارائه راهکار برای  سازمانها با توجه به رویکرد معماری سازمانی است. از آنجاییکه این بحث خیلی گسترده خواهد بود و نمی توان تمامی مطالب را در این پایان نامه پوشش داد، تنها به بررسی کاربرد معماری مرجع در لایه برنامه های کاربردی با توجه به حرفه سازمان خواهیم پرداخت و سعی  میکنیم با کمک معماری مرجع و تعاریف مربوطه معماری مرجع راهکار را  بگونهای تعریف نماییم که بتواند لایه های حرفه، اطلاعات و  برنامههای کاربردی یک سازمان را پوشش دهد و در این حوزه یک راهکار جامع برای سازمان ها ارائه نماید. 

  1 مقدمه 

  در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] بطور چشم گیری در حال پیشرفت و گسترش بوده و به عنوان یک مساله جدید که امروزه در  سازمانهای بزرگ بسیار مهم گردیده، مورد بحث است. از اینرو کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی حوزه ها و انواع حرفه[2] به صورت جدی مطرح است. بر همین اساس بیشتر مراکز تجاری، سازمان ها، نهاد ها و غیره به سمت مکانیزه شدن حرکت می کنند و برای رسیدن به اهداف خود باید بتوانند از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت تدقیق، تسریع و تسهیل  کارهای خود، بهترین استفاده را نمایند. در حال حاضر یکی از مهمترین مسائل در اغلب سازمانها گسترش فناوری اطلاعات و ارتباط ات است. از دیدگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نیازمند آن است که برای تسهیل، تدقیق و تسریع فرآیندهای حرفه خود از  سیستمهای اطلاعاتی بهره ببرد. بدین ترتیب انجام عملیات در سازمان تسهیل خواهد شد و کارمندان سازمان  میتوانند با دقت بیشتر و زمان کمتری فعالیت های کاری خود را انجام دهند. در ضمن این امر باعث  شفافسازی در دسترسی به اطلاعات و ارائه خدمات سازمان خواهد شد. یعنی مدیران سازمان می توانند راحت تر به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا نموده و به نحو بهتری بر روی انجام  فعالیتها کنترل داشته باشند. این شفاف سازی همچنین باعث خواهد گردید که کارکنان به نحو بهتری  فعالیتهای خود را انجام دهند، زیرا  میدانند که نسبت به سابق بیشتر در معرض دید مدیران قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر بوجود آمدن سیستم های اطلاعاتی و مکانیزه شدن  فعالیتهای سازمان باعث خواهد شد  فعالیتهای تکراری در سازمان از بین رفته و روند انجام کار بهبود یابد و  بعلاوه می توان میان اطلاعات سازمان نیز یکپارچگی بوجود آورد. 

  بر همین اساس سازمان ها باید با بهره گیری از راهکار های مناسب و بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به سوی الکترونیکی شدن گام بردارند. از این رو اغلب سازمان ها به معماری سازمان[3] روی می آورند و سعی می کنند از این طریق سازمان خود را شناخته و معماری نموده و تا جای ممکن مشکلات آنرا مرتفع نمایند. بطور خلاصه می توان گفت معماری سازمان یک پایگاه دارایی[4] برای اطلاعات استراتژیک سازمان تلقی می شود که ماموریت[5] سازمان، اطلاعات مورد نیاز برای انجام ماموریت، فناوری مورد نیاز جهت انجام ماموریت و فرآیندهای لازم جهت پیاده سازی فناوری جدید را تعریف می نماید. اما مشکل آن است که بعد از انجام معماری سازمانی باید فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان  پیادهسازی شود و این نیازمند به تهیه مجموعه ای از  نرم افزارهای مورد نیاز، بستر سازی زیر ساخت فنی و غیر فنی، آموزش، فرهنگ سازی، تغییر  فرآیندهای حرفه، بهبود فرآیند ها، بهبود تشکیلات و غیره خواهد بود. در این زمان بر اساس معماری سازمانی انجام شده و معماری مقصد، باید مجموعه ای از سیستم های  نرمافزاری که بتوانند بطور کامل پوشای  نیازها و مشکلات حرفه سازمان باشند، توسعه یافته و  پیاده سازی گردند. همچنین این معم اری باید دربردارنده تجمیع سیستم ها بر اساس  نیازها و مشکلات در نظر گرفته شده باشد. مشکل اصلی ارائه راهکار مناسب برای این سیستم های نرم  افزاری است. یعنی باید بتوان برای هر حوزه مساله راهکاری مناسب ارائه نمود، اما معمولا در این راستا برای تولید نرم افزار و ارائه راهکار، مشکلات بسیاری وجود خواهد داشت. از جمله مهمترین این مشکلات می توان موارد زیر را نام برد: 

  حوزه های تخصصی متفاوت

  تفاوت در مستند سازی و چگونگی توصیف

  مفاهیم متفاوت معماری

  عدم یکپارچگی میان تجارب موفق

  شکاف موجود میان معماری مطلوب سازمان و راهکارهای مختلف 

  برای آنکه بتوان به عنوان یک فراهم کننده راهکار، به تمامی سازمان ها بهترین پیشنهاد را ارائه داد و در ضمن بتوان از تجارب کسب شده در مسائل مشابه و سوابق قبلی بهترین استفاده را نمود، باید یک نقشه مرجع برای ارائه راهکار در اختیار داشت. بدین منظور باید یک معماری مرجع راهکار، برای فراهم کننده راهکار تهیه شود تا بتوان برای یک مساله خاص براحتی یک راهکار مناسب ارائه نمود. بنابراین معماری مرجع  میتواند در افزایش سهولت، دقت و سرعت ارائه راهکار به  فراهمکنندگان راهکار  کمکهای بسیاری بنماید. 

  هدف از این پایان نامه پیشنهاد بکارگیری معماری مرجع در ارائه راهکار برای سازمان ها با توجه به معماری مطلوب  سازمانی است. از آنجاییکه این بحث بسیار گسترده خواهد بود و نمی توان تمامی مطالب را در این پایان نامه پوشش داد، تنها به بررسی کاربرد معماری مرجع در لایه برنامه های کاربردی با توجه به حرفه سازمان خواهیم پرداخت و سعی می کنیم با کمک معماری مرجع و تعاریف مربوطه معماری مرجع راهکار را  بگونهای تعریف نماییم که بتواند لایه های حرفه، اطلاعات و برنامه های کاربردی یک سازمان را پوشش داده و در این حوزه یک راهکار جامع برای  سازمانها ارائه نماید. معماری پیشنهادی ابزاری برای فراهم کنندگان راهکار خواهد بود تا بتوانند در هر سازمانی برای یک حرفه مشخص راهکاری مناسب آن سازمان با کمترین تغییرات لازمه ارائه نمایند. این راهکار کاملا وابسته به یک حوزه خاص[6] بوده و با توجه به حرفه صورت مساله و موجودیت های حرفه در همان حوزه سیستم های  نرمافزاری با  قابلیتهای مشخص برای حل مساله پیشنهاد خواهد گردید. 

  در فصل دوم تعاریف مهم معماری ارائه خواهند گردید تا زمینه لازم برای فصل های بعد فراهم گردد. در این فصل با مفاهیم الگو ها و سبک های معماری، مدل مرجع و معماری مرجع آشنا خواهیم شد و برای آنکه بتوان معماری سازمان را بهتر درک نمود، تعاریفی در زمینه معماری نرم افزار ارائه خواهند شد و بر همین اساس تاکید بر تفاوت بنیادین دو مفهوم معماری سازمان و معماری  نرمافزار خواهیم داشت. در انتهای این فصل نیز معماری سازمان تعریف گردیده است. 

  در فصل سوم به علت اهمیت معماری سازمان و دلیل بکارگیری معماری مرجع راهکار برای معماری سازمان به تعریف معماری سازمان و  چارچوبهای مطرح در آن اختصاص داده شده است. در این فصل با تعاریف مختلف معماری سازمان، دلایل اهمیت و بکارگیری معماری سازمان،  کاربردهای معماری سازمان و  چارچوب های مختلف معماری سازمان آشنا خواهیم شد. در انتهای این فصل نیز دستاورد هایچارچوب های مهم معماری سازمان با چارچوب زکمن مقایسه  گردیدهاند، تا دلیلی بر این مدعی باشد که چارچوب معماری سازمان زکمن جامع ترین چارچوب معماری سازمان بوده و از آن می توان به عنوان یک معیار در مقایسه  دستاوردهای معماری بهره جست. 

  در فصل چهارم صورت مساله پایان نامه و مشکلات تولید نرم افزار م طرح می گردد و پس از تشریح مساله، راه حل پیشنهادی مطرح خواهد شد. در ابتدای این فصل راهکار فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف شده و با توجه به عدم وجود یک مدل مرجع برای راهکار فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مشکلات تولید نرم افزار صورت مساله طرح می گردد. بر همین اساس در ادامه یک مدل پیشنهادی برای حل مشکلات یا به عبارت دیگر مدلی برای معماری مرجع راهکار معرفی خواهد گردید. پس از تعریف معماری مرجع راهکار نگرش های مختلف این معماری مرجع به همراه کاربرد و نحوه نمایش هر یک معرفی خواهد شد. در انتهای این فصل تفاوت های معماری مرجع راهکار و معماری سازمان برشمرده خواهد شد. 

  در فصل پنجم معماری مرجع راهکار برای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به عنوان یک نمونه کاربردی برای معماری مرجع راهکار بطور مختصر شرح داده خواهد شد. 

  فصل آخر به جمع بندی و نتیجه  گیری پایان نامه اختصاص داده شده است. در این فصل پس از  جمعبندی مطالب، به ارائه مزایا و معایب راه حل پیشنهادی، موارد کاربرد آن و کار های آتی پرداخته خواهد شد. 

  2 مفاهیم و تعاریف ابتدایی 

  در این فصل مفاهیم و تعاریف ابتدایی در رابطه با معماری و کلیات این مبحث معرفی خواهند گردید. این مفاهیم و تعاریف بصورت خلاصه معرفی  گردیدهاند و هدف از بیان این مطالب رسیدن به یک درک و فهم مشترک درباره تعاریف معماری است. به منظور اطلاع از جزئیات مطالب طرح شده در این فصل می توانید به قسمت منابع رجوع نمایید.  

  2-1 تعریف معماری 

  واژه معماری (Architecture) دارای ریشه لاتین (APXITEKTΩN) بوده و به معنای "استادی در ساختن" است [19]. در زبان انگلیسی معانی متفاوتی برای این کلمه فرض شده است که بعضی از آنها عبارتند از

  علم و هنر طراحی و بنا کردن ساختمان ها. 

  شیوه و سبک طراحی و تولید.

  ساختار - تعیین اجزا، توالی و ترتیب آنها.

  طراحی ساختار یک سیستم کامپیوتری اعم از نرم افزار و سخت افزار.

  تجربه نشان داده است که عواملی نظیر ابعاد، پیچیدگی، گستردگی و نیازمندی های خاص می توانند طراحی یک موجودیت یا یک سیستم را دچار مشکل کرده و باعث گردند طراحی آن ناموفق بوده و یا با چالش های بسیاری همراه باشد. در تمامی  رشتههای علوم و مهندسی هنگامی که نیاز به طراحی موجودیت یا سیستمی باشد که ابعاد، پیچیدگی یا گستردگی آن از حد معینی فراتر رفته، یا نیازمندی های خاصی احتیاج داشته باشد باید با یک نگرش خاص و از تمامی  جنبههای مختلف به سیستم یا موجودیت نگاه شود و سیستم یا موجودیت از تمام منظرها مورد بررسی قرار گیرد. در واقع باید برای آن سیستم یا موجودیت نگرش ویژه و همه جانبه ای بنام معماری تهیه گردد. معماری تلفیقی از علم، هنر و تجربه می باشد که در بعضی از رشته های مهندسی مانند ساختمان قدمتی چند هزار ساله دارد. 

  معماری یک مفهوم عام است. مثلاً   در بحث ساختمان از مفهوم معماری استفاده                                          میگردد ولی به تدریج این

  مفهوم به سایر  حوزهها نیز سرایت کرده است. در حوزه کاری فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز ابتدا این مفهوم در محدوده سخت افزار اهمیت پیدا نمود و زمانیکه موضوع استفاده مجدد از قطعات از پیش ساخته شده مورد توجه واقع شد و این سوال که با چه ترکیب و تلفیقی از عناصر موجود  میتوان سیستم جدید را طراحی نمود مطرح شد، موضوع معماری نیز به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم در  حوزه سخت افزار قلمداد گردید. این مبحث به تدریج در سایر حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز وارد شد و هر جایی که نیاز بود ساختار و رفتار بطور توأم مورد توجه قرار گیرند مساله معماری مطرح گردید.  

  منظور از معماری تعیین ساختار کلی یک سیستم یا موجودیت و روش هایی برای تأمین  ویژگیهایی کلیدی آن می باشد. این ویژگی ها به هر دو وجه معماری یعنی ساختار و رفتار مربوط خواهند بود و باید توجه داشت که برای یک ساختار (ایستا)  میتوان رفتارهای متفاوتی را در نظر گرفت (پویا). در معماری به هر دو وجه باید توجه گردد. معماری حاوی  مجموعهای از  مولفهها و ارتباطات بین این  مولفه ها است. در معماری تا  اندازهای باید به جزئیات پرداخته شود که  ویژگیهای قابل رویت این  مولفهها به خوبی از خارج دیده شود. [1] 

  این  ویژگیها در هر سیستمی وجود دارد که باید برآورده گردند. مثلاً   اگر ساختمان باید بصورت یک مجموعه ورزشی ساخته شود باید ویژگی هایی را که کاملا   ً   مشخص   می باشند دارا باشد.  

  بسته به نیازمندی های تعریف شده برای سیستم  میتوان یک مجموعه از ویژگی های کلیدی را برای آن سیستم تعریف نمود. حال باید ساختاری شناسایی گردد که بتواند این ویژگی های کلیدی را تأمین نماید. این ویژگی های کلیدی  میتوانند از نوع  وظیفهمندی، از نوع کارآمدی و کارآیی، از نوع مسائل و  محدودیتهای اقتصادی (هزینه)، از نوع فناوری یا از نوع مواد مورد استفاده باشد. همچنین می تواند از نظر وضوح طرح و شفافیت آن، از نظر قابلیت استفاده مجدد، از نظر قابلیت تغییر و از نظر قابلیت درک و فهم باشد. حتی این  ویژگیها را می توان از نظر کاربر پسندی و زیبایی ظاهری نیز مورد توجه قرار داد. 

  معماری یک سیستم را می توان دید مشترک همه ذینفعان آن سیستم دانست که همگی آنرا پذیر فتهاند و در بسیاری از موارد با هم اتفاق نظر دارند. 

  توصیف معماری در حیطه فناوری اطلاعات[7] بسیار مشابه معماری ساختمان است. در معماری ساختمان قبل از ایجاد بنا نقشه هایی مورد نیاز می باشد که این نقشه ها از وجوه و زوایای مختلف تصویر کلی از آنچه که مورد نیاز است را فراهم  میآورند و با کنار هم گذاشتن این  نقشهها در مجموع خروجی معماری حاصل می گردد. 

  Abstract

  At the present time, Information and Communication Technology (ICT) is a new important subject in any great enterprise. Therefore, most of them should be able to use ICT to do their work easier, faster and more carefulness. So, an enterprise should determine its target architecture with attention to strategic goals, mission and vision by using Enterprise Architecture blueprints. After providing the target architecture, ICT should be implemented in the enterprise. Afterwards, according to enterprise target architecture, a set of software system is necessary for averting the requirements and problems of enterprise. Providing a suitable solution is a difficult problem. A solution provider should have a blueprint based on experiences and best practices to offer the best solution to each enterprise. 

  The aim of this thesis is making the suggestion to use the Reference Architecture for providing a solution for the above mentioned problem. Therefore, a model has been suggested for Reference Solution Architecture that covers the layers of Business, Information and Application of enterprise architecture and also provides a Total Solution for enterprises in a specific domain. The most important usage of reference architecture is in the Mass Customization and Product Lines. The Reference Solution Architecture is a tool for solution providers that can be able them to provide the best solution for each enterprise with the same business. This model can be improved to provide better Reference Solution Architecture that covers the infrastructure layer of enterprise architecture. 

 • فهرست و منابع پایان نامه ارائه مدلی برای معماری مرجع راهکار

  فهرست:

  فهرست جداول. 11

  1 مقدمه. 1

  2 مفاهیم و تعاریف ابتدایی.. 5

  2-1 تعریف معماری.. 5

  2-1-1 علت بوجود آمدن معماری.. 7

  2-1-2 معماری خوب... 9

  2-2 تعریف سبک معماری.. 11

  2-3 تعریف مدل مرجع. 12

  2-4 تعریف معماری مرجع. 13

  2-5 نگرش های معماری.. 15

  2-6 معماری نرم افزار. 17

  2-6-1 تعریف IEEE [4] 17

   

    18.................................................................................... 1992 در سال Perry & Wolf تعریف                 2-6-2

    19..................................................................... 1995 در سال (4+1 View) Kruchten تعریف                3-6-2

    19................................................................................. 1996 در سال Shaw و Garlan  تعریف                 4-6-2

    20............................................................. 1997 درسال Kazmanو Bass ،Clements تعریف                 5-6-2

    21.................................................. 1999 در سال Jacobson و Rambaugh ،Booch تعریف                6-6-2

               2-6-7                 تعریف Perry و Wolf در سال 1992 ......................................................................................21 

               2-6-8                 تعریف Garlan و Shaw در سال 1993 ..................................................................................21 

               2-6-9                تعریف Bass و دیگران در سال 1994 .......................................................................................22 

    22........................................................................................ 1994 در سال Hayes-Roth تعریف              10-6-2

  22.................................................................................. 1995 در سال Perry و Garlan تعریف               11-6-2

             2-6-12               تعریف Boehm و دیگران در سال 1995 ..................................................................................22

        2-7                تعریف معماری اطلاعات .........................................................................................................................24

  ب

   

   

        2-8             تعریف معماری سازمان .............................................................................................................................25 

        2-9              خلاصه.......................................................................................................................................................28 

  3                                   معماری سازمان................................................................................................................................................29 

  3-1                            زمینه پیدایش معماری سازمان ...................................................................................................................29 

  3-1-1                              دلایل بکارگیری معماری سازمان ..................................................................................................31 

  3-1-2                              جایگاه معماری سازمان .................................................................................................................32 

  3-1-3                              فوائد معماری سازمان....................................................................................................................34 

  3-1-4                              لزوم استفاده از معماری سازمان و نقش آن در سازمان .................................................................34 

  3-2                            چارچوب معماری سازمان.........................................................................................................................38 

  3-3                            چارچوب معماری Zachman ................................................................................................................39 

  3-3-1                              جنبه و دیدگاه................................................................................................................................43 

  3-4                            چارچوب معماری سازمان فدرال (FEAF) ............................................................................................50 

  3-4-1                              مولفههای چارچوب معماری سازمان فدرال ................................................................................51 

  3-4-2                              سطح 1..........................................................................................................................................54 

  3-4-3                              سطح 2..........................................................................................................................................56 

  3-4-4                              سطح 3..........................................................................................................................................58 

  3-4-5                              سطح 4..........................................................................................................................................61 

  3-5                            برنامه ریزی معماری سازمان (EAP) .......................................................................................................69 

  3-6                            چارچوب D.O.E ...................................................................................................................................72 

  3-7                            چارچوب TEAF ...................................................................................................................................75 

  3-8                            چارچوب C4ISR ..................................................................................................................................79 

  3-9                            مقایسه دستاوردهای چارچوب های مختلف ..............................................................................................84

  3-9-1                              مقایسه چارچوب C4ISR و Zachman...................................................................................84

  3-9-2                              مقایسه چارچوب TEAF و Zachman....................................................................................85

  ج

   

  3-9-3                              مقایسه چارچوب FEAF و Zachman....................................................................................86 

  3-10                        خلاصه.......................................................................................................................................................87 

  4                                   معماری مرجع راهکار......................................................................................................................................88 

  4-1                            مشکلات تولید  نرمافزار .............................................................................................................................90 

  4-1-1                              حوزه های تخصصی متفاوت .........................................................................................................90 

  4-1-2                              تفاوت در مستند سازی و چگونگی توصیف ................................................................................90 

  4-1-3                              مفاهیم متفاوت معماری.................................................................................................................91 

  4-1-4                              عدم یکپارچگی میان تجارب موفق ...............................................................................................92 

  4-1-5                              شکاف موجود میان معماری مطلوب سازمان و راهکارهای مختلف.............................................92 

  4-2                            تعریف راهکار ICT .................................................................................................................................94 

  4-3                            راهکار پیشنهادی .......................................................................................................................................96 

  4-3-1                              نگرش نقش...................................................................................................................................98 

  4-3-2                              نگرش رویه های حرفه.................................................................................................................101 

  4-3-3                              ماتریس نگاشت رویه به نقش .....................................................................................................107 

  4-3-4                              نمودار ارتباط موجودیت ها..........................................................................................................108 

  4-3-5                              ماتریس نگاشت موجودیت به نقش ............................................................................................113 

  4-3-6                              ماتریس نگاشت موجودیت به رویه ............................................................................................114 

  4-3-7                              نمودار تجزیه سیستم ...................................................................................................................115 

  4-3-8                              نمودار ارتباطات      سیستم ..............................................................................................................117 

  4-3-9                              ماتریس نگاشت رویه به زیرسیستم و قابلیت..............................................................................119 

  4-3-10                           ماتریس نگاشت نقش به زیرسیستم و قابلیت..............................................................................122 

  4-3-11                           ماتریس نگاشت موجودیت به زیرسیستم و قابلیت.....................................................................124

  4-4                            خلاصه.....................................................................................................................................................126

  5                                   معماری مرجع راهکار برای سیستم            برنامهریزی منابع سازمانی......................................................................127

  د

  5-1                            سیستم برنامه ریزی منابع سازمان..............................................................................................................128

  5-1-1                              تاریخچه ERP...........................................................................................................................128

  5-1-2                              تعریف ERP..............................................................................................................................131 

  5-1-3                              مزایای      سیستمهای ERP............................................................................................................132 

  5-1-4                              تاثیرات توسعه سیستم ERP......................................................................................................133 

  5-1-5                              نگاهی به فراهم کنندگان راهکار در خارج از کشور.....................................................................136 

  5-2                            مدل های معماری مرجع راهکار ERP....................................................................................................141 

  5-3                            خلاصه.....................................................................................................................................................151 

  6                                   نتیجه گیری .....................................................................................................................................................153 

  6-1                            مقایسه روش پیشنهادی با  کارهای انجام شده..........................................................................................154 

  6-2                            مزایا و معایب مدل پیشنهادی ..................................................................................................................156 

  6-3                            کارهای آتی..............................................................................................................................................157 

  7                                   منابع ...............................................................................................................................................................158  

   

  منبع:

  ", Addison-Wesley Software Architecture in PracticeBass, Clements, and Kazman. " [1]  1997

  Booch, Rambaugh, and Jacobson. "The UML Modeling Language User Guide", [2]  Addison-Wesley, 1999 "Foundations for the Study of Software Dewayne E. Perry and Alexander L. Wolf.  [3]   ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, 1992Architecture''. Garlan D. and Perry D., guest editorial to the IEEE Transactions on Software [4]  Engineering, April 1995

  Garlan. D., Shaw. M., "Software Architecture: Perspectives on an Emerging [5]  Discipline", Prentice Hall, 1996 IEEE STD 610,12-1990, "IEEE Standard Glossary of Software Engineering [6]

   Terminology"

   Kruchten. P., "The 4+1 View Model of Architecture" ,IEEE,  November 1995 [7]

  Spewak, Steven H. with Steven C. Hill. "Enterprise Architecture Planning, [8]

  Developing a Blueprint for Data, Applications and Technology", John Wiley & Sons,

   , 1992

  The American Heritage® Dictionary of the English Language, Forth Edition, [9]

   Houghton Mifflin Company, 2000

  The Chief Information Officers Council. "Federal Enterprise Architecture [10]   Framework, Version 1,1", 1999 US Department of Education. "Enterprise Information Technology Architecture [11]

   Framework: Business Drivers and Architecture Principles", 1998

   U.S. Department of Defense. "C4ISR Architecture Framework Version 2,0", 1997 [12]

  U.S. Department of Energy. "Department of Energy Enterprise Architecture, Version [13]  1,01", 2002

  U.S. Department of the Treasury, Chief Information Officer Council. "Treasury [14]

   Enterprise Architecture Framework, Version 1", 2000 Zachman Institute for Framework Advancement, "The Framework for Enterprise [15]  Architecture, Cell Definitions" Zachman, John A., "A Framework for Information Systems Architecture", IBM [16]

   Systems Journal, IBM Publication, 1987

   www.zifa.comZachman Institute for Framework Advancement Home Page,  [17]  http://www.sei.cmu.eduSoftware Engineering Institute Home Page.  [18]

  [19]                       http://viking.gmu.edu/http/Syst621Sp02/vg621/Ch01_02.pdf

  [20]                       http://www.SAP.com http://www.oracle.com [21]  http://www.PeopleSoft.com [22]  http://www.baan.com [23]   

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت