تحقیق مقاله مدیر امور مالی

مشخص نشده
مشخص نشده
51
word
114 KB
6443
قیمت قدیم:۸,۱۰۰ تومان
قیمت: ۵,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مدیر امور مالی

  مقدمه:

  مدیر امور مالی که طبق ماده 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیه واحد ها و شعبه مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .

  در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیه کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود .

  وظائف مسئول امور مالی که در معیت شهردار ذیحساب میباشد به طور معمول در شهرداریهای متوسط و بزرگ به قرار زیر است :

  الف تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور .

  ب تهیه گزارش های مالی و ترازنامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها .

  ج بررسی و کنترل کیفیت اجرای بودجه .

  د راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه .

  شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تکالیفی که طبق آئین نامه معاملات شهرداری بعهده مدیر امور مالی

  محول است .

  بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازین حقوق مالی .

  امضای چکها و اسناد پرداخت بعنوان یکی از امضاء کنندگان مجاز طبق ماده 79 قانون شهرداری .

  امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوط .

  اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص یا صدور حواله به عهده او محول می شود .

  تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران و مذاکره با آنها در امور مالی و معاملات شهرداری .

  در شهرداریهای بزرگ ممکن است به تناسب حجم کارهای مالی بتعداد مورد لزوم حسابدار و کارمند در دفتر مدیر امور مالی برای همکاری و کمک به او گمارده شود .

   

  بخش اول :

  سازمان مالی شهرداری ها

  1 بودجه و اعتبارات

  وظایف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری یا واحد سازمانی مربوط که عهده دار این وظیفه می باشد بترتیبی است که در دستورالعمل بودجه شهرداری مقرر شده است .

  مسئولیت امور مربوط به بودجه طبق ماده 26 آئین نامه مالی شهرداریها اساساً بعهده شهردار و مسئول امور مالی شهرداری ( ذیحساب) است و نامبردگان باید در شهرداریهای کوچک و متوسط رؤسا اقدام نموده و در شهرداریهای بزرگ مراقبت بعمل آورند که مسئول بودجه واعتبارات وظایف خود را بموقع و بنحو احسن انجام دهد .

   

  2 درآمد

  وظایفی که در این قسمت انجام می شود بشرح زیر است :

  الف تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع مختلف درآمدهای شهرداری .

  ب تهیه پیشنهاد برای برقراری عوارض جدید و تعرفه های درآمد .

  ج نگهداری دفاتر جزء و جمع یا کارت مودیان عوارض و میزان عوارض مودیان .

  د صدور ابلاغ پیش آگهی های عوارض یا برگه های تشخیص و فیشهای بانکی عوارض .

  ه وصول درآمدها و صدور قبض وصول و تودیع آنها در حساب بانکی شهرداری . تحت نظارت شعبه خزانه و تسلیم مدارک مربوط به تشخیص فوق الذکر .

  و رسیدگی به عوارض معوقه و بقایا .

  ن رسیدگی به شکایات و اعتراضات مودیان عوارض و عنداللزوم طرح آنها در کمسیون های مقرر در قانون .

  ر تهیه گزارشها و آمارهای مربوط به درآمد .

  ز انجام اقدامات قانونی و تعقیب عملیات مربوط برای وصول درآمدها.

   

  3 حسابداری

  وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :

  الف تنظیم اسناد هزینه های جاری و اسناد خرید و لیست های حقوق کارکنان و لیست های دستمزد کارگران و رسیدگی قبل از پرداخت .

  ب نگهداری حساب پرداخت ها و هزینه های مربوط به تنخواهگردان واحدهای مختلف .

  ج رسیدگی به حسابها و صورت وضعیت های پیمانکاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری و سایر صورتحسابها .

  د نظارت در مناقصه ها و مزایده ها و معاملات شهرداری در حدود مقررات و آئین نامه معاملات شهرداریها .

  ه نگهداری و نظارت در حساب انبارها .

  و نگهداری حساب درآمد و هزینه و تأسیسات و اموال شهرداری .

  ت صدور حواله برای پرداختهای عهده خزانه شهرداری .

  پ ثبت کلیه عملیات مالی در دفاتر روزنامه و معین و کل .

  ث تهیه گزارشها و صورتهای مالی و ترازنامه و گزارش تفریق بودجه.

  بایگانی اسناد و مدارک مالی .

  س نظارت و مراقبت در حسن انجام فعالیتهای حسابداری که در سایر واحدهای تابعه امور مالی انجام می شود و تمرکز انعکاس و ثبت نتایج آنها در سیستم حسابداری شهرداری .

   

  4 خزانه

  وظایف واحد خزانه بقرار زیر است :

  الف وصول و تمرکز درآمدها و تنظیم حساب وصولی های روزانه و

  مراقبت در توزیع بموقع درآمدها در حسابهای مربوطه بانکی .

  ب انجام کلیه پرداختها و ثبت آنها در دفاتر و گزارشهای دریافت و پرداخت روزانه .

  ج نگهداری حساب سپرده ها و استرداد آنها بر اساس حواله های صادره .

  د پرداخت مالیاتها و حق بیمه های مکسوره در اسناد هزینه بمراجع ذیربط .

  ه نگهداری کلیه اوراق بهادار و اسناد دریافتی شهرداری و حساب آنها.

  و نگهداری حساب اسناد پرداختی .

  ی تنظیم گزارشهای مربوط و ارسال آنها به حسابداری و سایر مراجع ذیربط که در دستورالعمل مقرر است .

   

  5 تدارکات یا کارپردازی

  وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :

  الف صدرو برگ سفارش و خرید .

  ب انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری با رعایت آئین نامه معاملات شهرداریها .

  ج برآورد قیمت ها و هزینه در معاملات .

  د تهیه قراردادهای مربوط به معاملات .

  ه تحویل گرفتن کالاهای خریداری شده و صدور قبض انبار با تنظیم صورتجلسات تحویل .

  و نظارت در حسن اداره انبارهای شهرداری و نگهداری حساب آنها .

  ن صدور حواله انبار برای تحویل کالا به واحدها .

  ی نظارت و حفظ و نگهداری وسایل موتوری و انجام تعمیرات آنها .

  پ تنظیم صورت ها و گزارشهای مالی مربوط به خریدها و اموال و انبار .

   

  6 حسابرسی داخلی

  وظایف حسابرسی داخلی بترتیبی است که در دستورالعمل حسابرسی شهرداریها مقرر شده است .

  در شهرداریهای کوچک و متوسط وظایف حسابرسی داخلی بعهده یک نفر حسابرس ( ممیز حسابها ) خواهد بود .

   

  7 اموال

  وظایف مربوط به واحد سازمانی در شهرداری که عهده دار اداره امور

  اموال می باشد به ترتیبی است که در آئین نامه اموال شهرداریها مقرر است .

  در شهرداریهای کوچک و متوسط انجام وظایف مربوط به تهیه اموال حسابداری است.

  8 شعب و تعداد کارکنان امور مالی

  در شهرداریهائی که جمعیت آنها از 10 هزار نفر تجاوز نکند کلیه کارهای مالی شهرداری توسط شهرداری و شخصی که در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد انجام می گردد و در صورت لزوم معدودی کارمند و کمک گمارده می شوند . شهرداریهای متوسط ممکن است یک یا چند شعبه از شعب امور مالی قرار گیرد یا یک نفر رئیس شعبه برای دو یا سه کار مختلف که یک شعبه تأسیس شده انجام وظیفه نماید .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مدیر امور مالی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول