تحقیق مقاله آمار اعتیاد و راه های پیشگیری

تعداد صفحات: 14 فرمت فایل: word کد فایل: 6478
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله آمار
قیمت قدیم:۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله آمار اعتیاد و راه های پیشگیری

  چکیده

  مقدمه:  از جمله پدیده هایی که در بوجود آمدن بزه دیدگی(crime victim)مؤثر است اعتیاد به مواد مخدر می باشد و از آنجا که پیشگیری مقدم بر درمان است طراحی دوره های آموزشی جهت پیشگیری اولیه مناسب است. هدف این پژوهش تعیین تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر پیشگیری از اعتیاد می باشد.

  روش ها: مطالعه حاضر نیمه تجربی بوده و نمونه های آن از بین جوانان و والدین شهر اصفهان به ترتیب به تعداد 20 و21 نفر انتخاب شده اند.

  نمونه گیری پس از اطلاع رسانی بصورت تصادفی ساده صورت گرفت. دوره آموزش مهارتهای زندگی با برنامه ریزی مجزا برای جوانان و والدین در هشت جلسه در تابستان 1381 اجرا گردید. اطلاعات مورد نیاز قبل و بعد از آموزش توسط سه پرسشنامه (آگاهی والدین و جوانان و احتمال گرایش به اعتیاد) جمع آوری گردید و از طریق نرم افزار SPSS و آزمون آماری تی زوج مورد آنالیز قرار گرفت.

  نتایج: یافته ها نشان داد میانگین نمره پس آزمون در جوانان و والدین بالاتر از میانگین نمره پیش آزمون بوده و تحلیل داده ها بیانگر تفاوت معنی دار بین نتایج دو آزمون در دو گروه جوانان و والدین بود. بدین ترتیب که آموزش مهارتهای زندگی بر آگاهی والدین و جوانان و احتمال گرایش جوانان به سوء مصرف مواد مخدر تأثیر داشت.

  بحث: برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی در افزایش آگاهی والدین و کاهش احتمال گرایش جوانان به سوء مصرف مواد مخدر تأثیر داشته و لذا بر نقش آموزگاران و اساتید دانشگاه در زمینه مشاوره و آموزش پیشگیری از اعتیاد تأکید می شود.

  واژه های کلیدی: آموزش، مهارتهای زندگی، اعتیاد، پیشگیری.

  مقدمه:

  بزه دیدگان از جمله قربانیان بزهکاری محسوب شده که با عناوین مختلفی در جامعه سختیها و مصائب بیشماری را متحمل می شوند. از جمله گروه هایی که بیش از پیش در معرض خطر آسیب دیدن و آسیب رساندن می باشند معتادان هستند که آثار ویرانگر اعتیاد را سالها به دوش می کشند. اعتیاد یک پدیده چند بعدی، خطر آفرین و فعلی ناهنجار از نظر اجتماعی است که بیش از پیش سلامت فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار میدهد (1). سوء مصرف مواد امروزه بین گروه های مختلف افراد، بخصوص جوانان شیوع یافته و

  همچنان که سن ابتلاء پایین آمده است فراوانی آن رو به تزاید می باشد (2). طبق برآورد برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد مصرف سالانه مواد مخدر در جهان به اندازه ای است که می تواند 3/3 الی1/4 درصد از جمعیت را گرفتار سازد (3). بر این اساس اگر هر معتاد (با در نظر گرفتن500000 نفر معتاد در کشور) هر روز فقط 6000 ریال صرف مصرف مواد مخدر نماید سالانه هزینه بسیار زیادی صرف دود کردن و هدر دادن سرمایه ها می شود(4).

  ٭ عضو هیأت علمی(مربی) گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ع.پ اصفهان

  E-mail: M valiani@nm.mui.ac.ir

  در ایران که جوان گرایی چهره ای جدید از این پدیده مخرب را به نمایش گذاشته است و منشاء بسیاری از جرایم (مثل قتل، تجاوز، دزدی و غیره) و حوادث نابهنجار اجتماعی گردیده است، انگیزه مبارزه و انتخاب برنامه های مناسب پیشگیری را در قالب یک ضرورت مطرح می نماید (5).

  مهمترین شیوه های پیشگیری از اعتیاد عبارتند از: آگاه نمودن جامعه از خطرات و مضرات مواد مخدر، افزایش مهارت های زندگی و مهارت حل مشکل، هدفمندی زندگی و شناخت ارزشهای فردی، اجتماعی و مذهبی، تقویت فعالیت های جایگزین برای افراد در معرض خطر و شناخت باورهای غلط مربوط به مصرف مواد مخدر (1).

  برنامه آموزش مهارتهای زندگی از جنبه های مختلف با سایر برنامه های پیشگیری تفاوت عمده دارد: 1- بر پایه اصول علمی بنا شده است. 2- برنامه ای جامع است و به عواملی که بیشترین اهمیت را در سوق دادن نوجوانان و جوانان به سوء مصرف مواد دارا می باشد می پردازد. 3- از روشهای آموزشی خاص با کارایی ثابت شده بهره گیری می نماید. 4- برنامه برای مدت بیش از 15سال هم در جهت عدم گرایش به اعتیاد و هم کاستن از مصرف سیگار تأثیر گذار است (تأثیرگذاری دراز مدت و پایدار) و....

  بنابراین با توجه به عوامل مؤثر در بروز اعتیاد که شامل عوامل فردی (ناراحتیهای روانی، جسمی، احساس حقارت، اعتماد به نفس پایین، وضعیت بد اقتصادی و...)، عوامل خانوادگی (طلاق و دور بودن همسران از یکدیگر و غیره)، عوامل محیطی (در دسترس بودن مواد، بیکاری و نداشتن برنامه اوقات فراغت و غیره)، عوامل اقتصادی (فقر مالی و نبودن رفاه و غیره) و عوامل فرهنگی آموزشی (سواد پایین، عدم آگاهی از مضرات مواد مخدر و غیره) می باشد، در نظر گرفتن برنامه آموزشی که از ابعاد گوناگون به گروههای سنی مختلف اطلاع رسانی نموده و بطور همه جانبه پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر را موجب گردد ضروری و مفید به نظر می رسد (4).

  در این راستا محققان مختلفی به ارائه برنامه های پیشگیری جامع و متنوع پرداخته اند که به طور مختصر به برخی نتایج آنها اشاره می گردد. بوتوین (Botuin) و همکاران طی مطالعاتشان به این نتیجه رسیدند که آموزش مهارتهای زندگی بر پیشگیری از اعتیاد نقش مؤثر داشته است (6). همچنین وی در مطالعه ای دیگر مهارتهای زندگی را به 239 دانش آموز مدارس حومه شهر نیویورک آموزش داده است و به این نتیجه رسیده است که گروه آزمایش 79 درصد کمتر از گروه شاهد مشروب مصرف نموده اند (7). در همین زمینه ماریلین (Marilyn) و بوتوین در دو تحقیق جداگانه به این نتیجه رسیده اند که آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری از مصرف مواد مخدر نقش مؤثری داشته است (8 و9). تحقیقات چندین ساله آنها نشان داده است که این نوع آموزشها اثر بخشی خود را در طول زمان حفظ نموده است. تحقیق دیگری بیانگر تأثیر دوره آموزش بر مهارتهای زندگی است (10). علاوه بر این قادری در تحقیق خود نشان داده است که دوره های آموزشی در کاهش گرایش به اعتیاد و تغییر نگرش معتادان نقش مؤثری داشته است (11).

  با توجه به گستردگی این پدیده و آثار زیان بار آن و با تأکید بر این نکته که تا سال 1380، هشتاد درصد هروئین جهان در کشور همسایه یعنی افغانستان تهیه می شده است (12) و همچنین کاهش سن مبتلایان در ایران (که 66 درصد معتادین برای اولین بار مصرف مواد مخدر را در سن 25-16 سالگی آغاز می کنند) باید در پی ارائه راهکارهای مناسب برای مبارزه با این پدیده مخرب بود (2). 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله آمار اعتیاد و راه های پیشگیری

  فهرست:

   

  ندارد.
   

  منبع:

  - معاونت فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی. مجموعه مقالات همایش بررسی علل فرهنگی و اجتماعی گرایش جوانان به مواد مخدر. تهران: ستاد مبارزه با مواد مخدر.1380.

  2- سموعی راحله. شیوه های مقابله با فشار روانی در معتادان و غیر معتادان و تعیین رابطه آن با عملکرد خانواده آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. 1378: ص2.

  3- شبانی ناصر. تهدیدهای مواد مخدر برای جامعه انسانی. ماهنامه علمی فرهنگی اجتماعی سراب 1380: شماره 31.

  4- طارمیان فرهاد، ماهجویی ماهیار، خادمی اشکذری ملوک، اسدبیگی حسین. مجموعه آموزشی مهارتهای زندگی. تهران: انتشارات آموزش و پرورش 1378: ص23.

  5- قنبرپور فریبا. نقش گروه همسالان و فشار جمعی در محیط های جوان. چکیده مقالات سمینار اعتیاد و جوان، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران 1379: ص20.

  6- Botuin G.J, Renik N.L, Baker E. The effect of scheduling format and booster sessions on a broad spectrum psychosocial smoking prevention program. Journal of Behavioral Medicine. 1983; 6:359-379.

  7- Botuin G.J, Baker E, Renik N.L, Filazzola A.D. Botuin E.M. Acognitive-behavioral approach to substance abuse prevention. Journal of addictive Behaviors1984; 9:137-147.

  8- Botuin, G.J, Schinke S.P, Epstein J.A, Diaz T. Effectiveness of culturally- focused and generic skills training. Approaches to alcohol and drug abuse prevention among minority youth. Journal of addictive Behaviors 994; 8:116-127.

  9- Marilyn A.J. School programming for the prevention of addiction. Journal Articles 1992; 202-210.

  10- معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی استان زنجان. طرح پیشگیری اولیه از اعتیاد. 1375.

  11- قادری دهکردی صغری.  بررسی تأثیر یک طرح آموزشی پیشگیری از اعتیاد بر روی نگرش و آگاهی نوجوانان مقطع راهنمایی شهر شهرکرد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. 1379.

  12- مبارزه با سوداگران مرگ در کویت. ماهنامه علمی فرهنگی اجتماعی سراب.1380: شماره 31.

  13- خالقی پور شهناز. تأثیر آموزش مهارتهای پیشگیری اولیه بر ابراز وجود، سازگاری، آگاهی و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه جی اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان. 1381.

  14- اداره کل مطالعات و پژوهشهای ستاد مبارزه با مواد مخدر. تأثیر آموزش همگانی در پیشگیری از اعتیاد. مجله اصلاح و تربیت 1375: دوره چهارم، شماره 41.

  15- Nelson  Zlupko I. Dore M.M. Kauffman E. Kaltenback K. Women in recovery: Their perceptions of treatment effectiveness 1996; 126-132.

  16- مدیریت تداوم ‌آموزش. گزارش طرح بررسی تأثیر آموزشهای مبارزه با مواد مخدر بر آگاهی، تغییر نگرش و علایق نوسوادان گروههای پیگیر استانهای خراسان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، سمنان و کرمان. 1378.

  17- اسعدی سید حسین. دو مشکل جهانی فزونی جمعیت و مواد مخدر در آستانه قرن 21. تهران: انتشارات مرکز نشر سپهر 1376: ص 114.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت