گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی

مشخص نشده
مشخص نشده
23
مشخص نشده
59 KB
500003603
قیمت قدیم:۵,۱۰۰ تومان
قیمت: ۴,۶۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی

  مکان کارآموزی

   

  مکان کارآموزی دفتر ساختمانی است که بوسیله 2 مهندس اداره
  می شود و 1 اتوکدکار تحت نظارت آنان در این بخش به فعالیت
  می پردازد .

   

  طرح کلی مکان «دفتر ساختمانی»

   

  پذیرش

  اتاق مشاوره

  اتوکدکار

  آشپزخانه

  توالت

   

   
   

  اطلاعات کسب شده در دفتر ساختمانی

   

  اطلاعات حاصل از دفترچه پیمان

   

  بتاریخ ............. در ......... بین ................. که در این پیمان کارفرما نامیده
  می شود با نمایندگی ........... از یکطرف و شرکت / موسسه ......... که بشماره ............... مورخ ............. در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ............. به ثبت رسیده و در این پیمان پیمانکار نامیده می شود و اقامتگاه آن .................... .................. می باشد با نمایندگی ................ دارندگان امضاء تعهدآور شرکت / موسسه از طرف دیگر پیمان زیر منعقد می گردد :

  ماده 1 - موضوع پیمان

            موضوع پیمان عبارت از اجرای عملیات زیر است :

            کارهای اصلی

            الف :

            ب:

            ج:

            د:

            کارهای فرعی

            و:

            ز:

            ح:

  و بالاخره کارهای احتمالی موضوع ماده 30 شرائط عمومی پیمان که طبق اسناد و مدارک مندرج در ماده 2 انجام می شود .

  ماده 2 - اسناد و مدارک پیمان

  پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :

  الف : پیمان حاضر

  ب : شرایط عمومی پیمان

  ج : مشخصات عمومی

  د : مشخصات فنی خصوصی

  ه : فهرست بهاء وبرآورد تقریبی مقادیر کار

  و : نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی

  ز : برنامه تفصیلی اجرائی و صورتمجلس ها و موافقتنامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت های جدید یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم گردد و بامضای طرفین برسد .

  تبصره 1 - هر گاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشته باشد در درجه اول پیمان حاضر و در درجه دوم مشخصات فنی خصوصی و در درجه سوم فهرست بهاء و در درجه چهارم شرایط عمومی پیمان و در درجه پنجم نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی ملاک عمل خواهد بود و اگر این تناقض مربوط به قیمتها باشد در درجه اول متن فهرست بهاء معتبر خواهد بود .

  ماده 3 - مبلغ پیمان

  مبلغ اولیه پیمان بالغ بر (بعدد) ....................................................... ریال (بحروف) ...........................................................................................ریال است که بر اساس قیمتهای واحد پیشنهادی پیمانکار و مقادیر تقریبی منضم به پیمان (موضوع بند ه ماده 2 پیمان محاسبه شده است .

            این مبلغ تابع تغییرات مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در مواد 29 و30 شرایط عمومی پیمان می باشد .

            ماده 4 - مدت پیمان

  مدت پیمان ................ روز / ماه شمسی و شامل دو قسمت زیر است :

  1-مدت تهیه تجهیزات و تشکیل کارگاه ............ ماه / روز

  2-مدت اجرای عملیات ................. ماه / روز که از پایان مدت تهیه تجهیزات و تشکیل کارگاه شروع می شود .

  شروع مدت پیمان عبارت است از تاریخ اولین صورتمجلس تحویل کارگاه .

  پیمانکار متعهد است در مدت پیمان لااقل نود و هفت درصد کارهای

  موضوع پیمان را انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند .

   

  ماده 5 - دوره تضمین کارها

  حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت ......... روز / ماده شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت بنام «دوره تضمین» نامیده می شود .

   

  اگر در دوره تضمین معایب و تقائصی در کار مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات و یا بکار بردن مصالح بد یا نامرغوب باشد پیمانکار مکلف است آن معایب و نقائص را بهزینه خود رفع کند . برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقائص و محل آنها کتباً به پیمانکار ابلاغ
  می کند و پیمانکار باید حداکثر پانزده روز بعد از ابلاغ مراتب شروع برفع معایب و نقائص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین می شود رفع نماید .

  هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد خود قصور ورزد و یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقائص را راساً و یا بهر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آنرا باضافه پانزده درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع

  مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند .

   

  ماده 6 - نظارت در اجرا

  نظارت در اجرای تعهداتیکه پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما بعهده ............................... بنشانی .................................................................................................... که در این پیمان «دستگاه نظارت» نامیده می شود واگذار گردیده است و پیمانکار موظف است کارها را بر طبق پیمان و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتیکه دستگاه نظارت یا نماینده آن در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست پیمان می دهد اجرا کند .

   

  ماده 7 - تعدیل آحاد بهاء پیمان

                   شاخص رشته .... الف(برای پیمانهای با مبلغ اولیه کمتر از پنجاه میلیون ریال)      

  شاخص گروهی طبق ماده 37 مکرر ب (برای پیمانهای با مبلغ اولیه پنجاه میلیون ریال و بیشتر

   

  قیمتهای واحد مربوط به عملیات موضوع این پیمان بر حسب مورد بر اساس

  شرایط عمومی پیمان تعدیل خواهد شد .

                     پیمانکار                                              کارفرما

   

  اطلاعات حاصل از ساختمانهای مسکونی 

  ساختمان های مسکونی :

  1-حداقل سطح زیربنا در تمام تراکمها و مناطق برای هر یک واحد مسکونی در هر شرایط نمیبایست از هشتاد متر مربع و پنج متر مربع کمتر باشد .

  2-در کلیه مناطق مسکونی و تراکمهای مختلف ، حداکثر زیربنای زیرزمین معادل سطح زیربنای طبقه همکف و منطبق بر آن جهت استقرار عناصری از قبیل پارکینگ ، انبار ، رختشویخانه ، سرویس و تاسیسات ساختمانی می باشد که تحت هر شرایطی استفاده از آن جهت سکونت دائمی غیرمجاز و ارتفاع سطح همکف حیاط تا زیر سقف زیرزمین با حداقل ارتفاع هفتاد سانتیمتر برای نورگیر نمیبایست بیش از 2/1 متر باشد .

  3-صرفاً زیرزمینهای احداث شده با رعایت تبصره فوق در محاسبه حداکثر سطح کل طبقات محسوب نخواهند شد .

  4-مساحت حیاط خلوت جهت نورگیری اطاقهای اصلی بر اساس سطوح مندرج در جداول با حداقل 2 متر عرض تعیین می گردد که این مقدار جهت نورگیری آشپزخانه حداقل 3 درصد مساحت کل زمین با عرض 2 متر و جهت نور طبیعی سرویسهای بهداشتی حداقل 2 متر مربع خواهد بود .

           حداکثر درصد مجاز × مساحت قطعه                

  حداقل مساحت واحدهای مستقل در تراکم ساختمانی

   

  تعداد واحد مستقل مجاز در هر پلاک =

  5-فضاهای باز داخلی مانند نورگیرها و غیره در صورتی می توانند جزو فضاهای باز محسوب شد که از 10 درصد سطح کل زمین با حداقل 2 متر عرض کمتر نباشد  .

  6-در صورتیکه ساختمان دارای پیلوتی باشد هر مقدار از فضای زیر پیلوتی که حداقل دو برابر باز داشته و دارای ارتفاع حداکثر 20/2 متر باشد در محاسبه حداکثر سطح کل طبقات محسوب نخواهد شد .

  7-در مورد ساختمانهائیکه در بر پیش از یک معبر قرار گیرند ، ضوابط مربوط به حداقل فضای باز مسکونی بشرح زیر تعدیل می گردد .

  -چنانچه در بر دو معبر قرار گیرند ، 10 درصد از حداقل فضای باز مجاز کاسته می شود .

  -چنانچه در بر سه معبر قرار گیرند ، 20 درصد از حداقل فضای باز کاسته می شود .

  -چنانچه در بر چهار معبر قرار گیرند ، 30 درصد از حداقل فضای باز مجاز کاسته می شود .

  8-پیش آمدگی خارجی ساختمان (مانند بالکن ، پله یا ایوان) چنانچه ذکر شد ، در خارج از حریم بالکن ساختمان مجاز نیست و در داخل حریم چنانچه طرفین آن باز باشد ، نصف مساحت آن جزء سطح طبقات محسوب می شود و چنانچه طرفین آن بسته باشد دو سوم آن جزء سطح طبقات محاسبه خواهد شد .

  اطلاعات حاصل از ساختمانهای تجارت

  ساختمانهای تجاری :

  1-هرنوع تغییر اساسی با تکمیل ساختمان های تجاری می بایست با توجه به کلیه ضوایط این طرح انجام گیرد .

   

  2-در مورد ساختمانهای تجاری واقع در محدوده های حفاظت شده و حرایم رعایت ضوابط ساختمانی ویژه این محدوده ها نسبت به ضوابط عمومی فوق الویت دارد .

  3-عمق واحدهای تجاری در مرکز محله حداقل 6 متر در مراکز ناحیه 8 وتجاری مرکز شهر و حوزه مختلط 10 متر است مگر آنکه عمق پلاک زمین از این مقدار کمتر باشد .

  4-ارتفاع مغازه ها از کف تمام شده تا زیر سقف نمیبایست از 5 متر کمتر و همچنین دهانه مغازه کمتر از 4 متر باشد .

  5-در کلیه ساختمانهای تجاری سطح کل زیربنا در طبقه همکف از هشتاد درصد (80%) و در طبقات بالاتر از 60% سطح کل زمین تجاوز نکند .

  6-هر پنج واحد تجاری (مغازه) در مناطق مختلف دارای یک سرویس بهداشتی (توالت ، دستشوئی) باشند که در محل مناسب پیش بینی شده باشد .

  7-در ساختمانهای تجاری مرکز محله که دارای دو بر و بیشتر باشند ، اندازه پخ ساختمانها برابر با  مجموع عرض معابر مجاور و در ساختمانهای تجاری مرکز ناحیه  و در حوزه مختلط مرکز شهری برابر  مجموع عرض معابر مجاور تعیین می گردد . 

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی دفتر ساختمانی

  فهرست:

  -مکان کارآموزی

   

  2-دستورالعمل فعالیت مکان کارآموزی

   

  3-اطلاعات کسب شده در دفتر ساختمانی «مکان کارآموزی»

   

  4-اطلاعات کسب شده در محل اجرای ساختمانها 

  منبع:

  ندارد.

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول