مقاله کارآفرینی

تعداد صفحات: 137 فرمت فایل: word کد فایل: 400003712
سال: نامشخص مقطع: صنایع دسته بندی: طرح توجیهی کارآفرینی سایر موضوعات
قیمت قدیم:۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۳,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه مقاله کارآفرینی

  مقدّمه

            مفهوم کارآفرینی تحت الشعاع مسائل جامعه قرارگرفته وبه محیط‌های کسب و کار هنوز وارد نشده است،دراکثر کشورهای توسعه یافته،مفهوم کارآفرینی درسطح اقتصادی جاافتاده به طوری که جوانان میتوانند خود رابه یک قهرمان تجاری تبدیل کنند0ولی درکشورما کارآفرینی اقتصادی بیشتر اشتباهاً بچای ایجاد شغل بکار برده میشود0کارآفرینی ازدیدگاههای مختلف مورد بررسی قرارگرفته به طوری که پیتردراکر،مک کله لند،توماس بگلی،دیوید بوید نظرات متفاوت وگوناگون درخصوص مفهوم کارآفرینی ارائه داده اند0

            دانشمندان ومحققان علوم مختلف اقتصادی،اجتماعی،روانشناسی ومدیریت که درمورد کارآفرینی مطالعه ونظراتی ارائه کرده اند تعاریف مختلفی ازکارآفرینی مطرح نموده اند که تفاوتهای گاه متناقضی دارند0تعریفی ازکارآفرینی  که تقریباً شامل همۀ تعریفهای ارائه شده ازآنان باشد عبارتست از

  «کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین باایده‌های نو وخلاق وشناسایی فرصتهای جدید وبابسیج منابع،مبادرت به انجام کسب وکارو شرکتهای نو،سازمانهای جدید ونوآورو رشد یابنده نموده که همراه باپذیرش مخاطره وریسک است ومنجر به معرفی محصول ویا خدمت جدیدی به جامعه می گردد0»

            درتعریف فوق به یک سری ازویژگیهای روانی وشخصیتی افراد کارآفرین اشاره شده است مانند: خلاقیت،نوآوری و000 0

  روانشناسان بسیاری به بررسی ویژگیهای کارآفرین پرداخته وهریک به مجموعه ای ازخصوصیات آنان اشاره داشته اند که دراین مطلب سعی برآنست که بارزترین ویژگیهای کارآفرینان که دراکثر نظریات روانشناسان به آنها اشاره شده است،هم درسطح فردی وهم درسطح سازمانی پرداخته شود0 همچنین راههای تقویت این ویژگیها درافراد بیان شده است0

  ازآن جایی که تأثیرمحیط پیرامو رانمی توان درهیچ یک ازفعالیتهای بشر انکارکرد

  درفصل اول بعد از بیان تاریخچه وتعاریف کارآفرینی به عوامل مؤثردرکارآفرینی

  همانند نقش دولتها ونقش خانواده نیز اشاره شده است0درفصلها ی دوم تاهفتم به بررسی ویژگیهای کارآفرینان پرداخته شده است در قسمت «سخن اخر»به یک جمع بندی از مطالب  [وهمچنین شامل نتایج گرد آوردنده حول موضوع کارآفرینی وروانشناسی میباشد0‍]پرداخته شده است.  

  فصل اول:

  کلیّات

  تاریخچه ی کارآفرینی:

  وا‍‍‍ژه ی کارآفرینی از کلمه ای فرانسوی به معنای متعهد شدن نشأت گرفته است و بنابر تعریف واژه نامه دانشگاهی « وبستر» کارآفرین کسی است که مخاطره‌های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی،اداره و تقبل نماید0

  کارآفرین و کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرارگرفت واز قرن شانزدهم به نوعی کارآفرینی را در نظریه‌های اقتصادی خود تشریح کرده اند0در بین نظریات اقتصاددانان می توان به نظریه توسعه اقتصادی ژوزف شومپیتر (پدر علم کارآفرینی) درسال 1934اشاره کرد0

  نظریات وی مبتنی برآن که کارآفرینان را موتورمحرکه توسعه اقتصادی تلقی وعملکرد آنان راتخریب خلاق می داند مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است0

  کارآفرینی ازسوی روانشناسان با درک نقش کارآفرینان دراقتصاد وبه منظور شناسایی ویژگیها والگوهای رفتاری آنها مورد توجه قرارگرفت  ودانشمندان مدیریت نیز به کارآفرینی وایجادجو محیط کارآفرینانه درسازمانها پرداخته اند0

  جامعه شناسان کارآفرینی را به عنوان یک پدیده اجتماعی درنظرگرفته وبه بررسی رابطه متقابل بین کارآفرینان وسایرقسمتها و گروههای جامعه میپردازند0

  سیرتاریخی مفهوم کارآفرینی

      به طور کلی سیرتاریخی مفهوم کارآفرینی را میتوان به پنج دوره تقسیم کرد:

  دوره اول : قرن 15و16 میلادی : دراین دوره به صاحبان پروژه‌های

  بزرگ که مسؤولیت اجرایی پروژه‌های بزرگ که مسؤولیت اجرای این

  پروژه‌ها همانند کلیسا،تأسیسات نظامی و000بود کارآفرین اطلاق میشد0

  دوره دوم: قرن17میلادی: همزمان با شروع انقلاب صنعتی بود،دراین دوره مخاطره پذیری به کارآفرینی اضافه شد0به افرادی همانند بازرگانان وصنعتگران کارآفرین اطلاق می شد0

  دوره سوم: قرن 18 و19 میلادی: دراین دوره کارآفرین علاوه برمخاطره پذیر بودن،سرمایه مورد نیاز خود را ازطریق وام تأمین می کرد0

  دوره چهارم: دهه‌های میانی قرن بیستم :دراین دوره مفهوم نوآوری به عنوان یک جزءاصلی برتعاریف کارآفرینی اضافه شد0

  دوره پنجم: دوران معاصر (ازاواخر دهه 1970تاکنون): تا قبل ازاین دوره تنها توجه اقتصاددانان به کارآفرینی معطوف بود،اما دراین دوره به تدریج روانشناسان،جامعه شناسان ودانشمندان ومحققین علوم مدیریت نیزبه ابعاد مختلف کارآفرینی توجه نموده اند0

   

  سابقۀ کارآفرینی درایران:

  درکشور ما تاشروع اجرای برنامه سوم توسعه، توجه چندانی به کارآفرینی نشده بود0مشکل بیکاری وپیش بینی حادترشدن آن دردهه1380 موجب گردیدکه درزمان تدوین برنامه سوم توسعه،موضوع توسعۀ کارآفرینی مورد توجه قرارگیرد0دربرنامه اخیرتوسعه کارآفرینی درسطحوزارتخانه‌های علوم،تحقیقات، فناوری وبهداشت،درمان وآموزش پزشکی،جهاد کشاورزی،صنایع ومعادن وهمچنین مؤسسۀ جهاددانشگاهی شده است0

  متأسفانه ازواژۀ کارآفرینی، ایجاد کارواشتغال زایی برداشت می شود حال آنکه کارآفرینی دارای پیامدهای وسیعتری ازجمله: افزایش اعتماد به نفس،باورشدن خلاقیت،ایجاد توسعه تکنولوژی، تولید ثروت درجامعه وافزایش رفاه عمومی است ودرصورتی که فقط به جنبۀ اشتغال زایی آن توجه شود، ازسایرپیامدها بی بهره می مانیم0

  تعاریف ومفهوم کارآفرینی:

  کارآفرینی ازابتدای خلقت بشردرتمام شئون زندگی انسان حضورداشته ومبنای تحولات وپیشرفتهای بشری بوده است0لیکن تعریف زیاد ومتنوعی ازآن درسیرتاریخی وروند تکاملی موضوع بیان شده است که برخی ازاین تعاریف ارائه می گردد:

  کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطرات یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی،اداره وتقبل کند0

  کارآفرین شخصی است که تخصّص وی تصمیم گیری عقلانی ومنطقی درخصوص ایجاد هماهنگی درمنابع کمیاب می باشد [کاسون،1982]  

  کارآفرینی خلق وایجاد بینش ارزشمندی ازهیج است0کارآفرینی فرآیند ایجاد ودستیابی به فرصتها ودنبال کردن آنها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر موجود است0کارآفرینی شامل :خلق،توزیع ارزش ومنافع بین افراد، گروهها وجامعه است0

  کارآفرین شخصی است که فعالیت اقتصادی کوچک وجدیدی را باسرمایه خود شروع میکند0

  کارآفرین پلی میان زایش ایده، تولید وانجام خدمات، مبادله اطلاعات وکالاست0

  کارآفرینی فرایندی است  که منجر به ایجاد رضایتمندی با تقاضای تازه میشود0کارآفرینی عبارت از فرآیند ایجاد ارزش ازراه تشکیل مجموعه ای منحصربه فرداز منابع به منظوربهره گیری ازفرصتهاست0

  کارآفرینی عامل دگرگونی اجتماعی است وبه ایجاد مشاغل تازه وبهره گیری مؤثرازنیروی انسانی ومنابع طبیعی می انجامد.

   

  نقش دولت در توسعۀ کارآفرینی:

  کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد وتوسعۀ اقتصادی درعصر مدرن شناختته شده است ودرمرکز رقابت بین المللی، شرکتهای کارآفرینانه هستند که لبه تیزرقابتی آنها معزوف به انعطاف سازمانی واستراتژی، تغییرمستمردرفرآیند ومحصولات وطرحهاست0

      طی چندتت سال گذشته،دولتها بطورجدی به تشویق کاآفرینی پرداخته اند، زیرا کارآفرینی موجب بهره مندی مردم وکشور می شود0قبل ازآنکه مردم بتوانند کاری راشروع کنند،باید دارای سرمایه،تکنولوژی،تسهیلات لازم برای تولید کالا ونیروی کارانسانی مناسب باشند0 همچنین باید دارای روحیه مناسب وشرایط درونی متعادل برای موفقیت درکارآفرینی باشند0

  باآگاهی از نیازهای کارآفرینی و مشاغلی که نیازبه حمایت دارند، به نظر میرسد که دولت بهترین موقعیت برای تعیین سیاست وطراحی برنامه‌ها باهدف تشویق کارآفرینی باشد0دولت ازطریق اعمال خط مشی در وزارتخانه‌ها ومؤسّسات می تواند موجب شکوفایی کارآفرینی می شود0

      با توجه به نظریات جدید درمدیریت دولتی که تحت عنوان مدیریت گرایی مطرح است،دولتها باید درجهت کاستن ازتصدی گری گام بردارند و عمدتاً بر اعمال حاکمیت متمرکزشوند0درزمینه آموزش کارآفرینی نیزبراساس دیدگاه مدیریت گرایی،انتظارنیست که دولت به طورمستقیم درگیرآموزش کارآفرینی شود، بلکه باید ضمن ایفای نقش سیاستگذاری، باحمایتها وپشتیبانی‌های خود،درجهت رشد وتوسعه کارآفرینی درجامعه بکوشد0

      دولت میتواند برای آموزش کارآفرینان وصاحب کسب وکاری کوچک با تسهیل امکانات لازم،ازطریق منابع مختلفی به این مهم دست یابد:

  سازمانهای غیردولتی

  مؤسّسات آموزش دولتی و دانشگاهها

  سازمانهای محلی (حکومتهای محلی)

  مؤسّسات آموزش خصوصی

  اتاق‌های بازرگانی وتجاری

  مؤسسات توسعه مدیریت

  انجمن های بازرگانی

  سازمانهای مشاوره ای

  آموزش کارآفرینی لازمه توسعه کارآفرینی است وبرهمین اساس دولتها باید درزمینۀ سیاستگذاری واجرای برنامه‌های آموزش کارآفرینی نقش اساسی ایفا کنند0

        بطور کلی میتوان نقش سیاستگذاری واجرایی دولتها درتوسعۀ آموزش کارآفرینی را با توجه به تجربۀ کشورهای مختلف درموارد ذیل بیان نمود:

  فرهنگ سازی وترویج روحیۀ کارآفرینی

  اصلاحات ساختاری و نهاد سازی

  ایجاد مؤسّسات آموزش دولتی خصوصی

  پرورشگاههای کسب وکارکوچک

  آموزش کارآفرینی درمدارس

  آموزشهای ازراه دورورسانه ای

  مشاوره‌های مالی فنی ومدیریتی

  نقش اطلاع رسانی دولت

  علل اهمیت کارآفرینی:

  کارآفرینی ازمحورهای اصلی رشد وتوسعه است وازنظربرنامه ریزی توسعۀ اقتصادی وتوسعۀ پایداردارای اهمیّت است زیرا:

  موجب ایجاد اشتغال می شود0

  باعث افزایش سود وسرمایه گذاران می شود0

  موجب دگرگونی ارزشها وتحول ماهیت آنها می شود وارزشهای

  تازه ای به وجود می آورد0

  موجب پرشدن خلأها وشکافهای بازارکارمیشود0یعنی با توجه به دگرگونی شرایط بازار کاروفراهم شدن فرصتهای تازه،تصمیم‌های تازه ای گرفته می شود0

  موجب گذارازرکود اقتصادی،جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی وآسان شدن روند رشد وتوسعۀ کشورمی شود0

  عوامل وشرایط لازم را برای تولید کالا، محصولات وبازاریابی آنها فراهم میکند0

  کارآفرینی به هنگام بحران وناتوانی بخش خصوصی درایجاد اشتغال میتواند باعث جلوگیری ازپس روی اقتصاد شود0

  باعث تأمین رفاه اجتماعی می شود0

  موجب رقابت منابع به ویژۀ منابع مشابه داخلی با یکدیگروسرانجام موجب بهبود وبالارفتن کیفیت کالاها می شود0

  باعث تقویت وتکامل صنایع داخلی می شود وبدین ترتیب زمینۀ رقابت فراهم می آید وسرانجام به افزایش صادرات ودریافت ارز برای کشورمی انجامد0

  کارآفرینی موجب به وجود آمدن محصولات،خدمات،روشها،

  سیاستها،افکارو راهکارهای نو برای حل مشکلات جامعه می شود0

   

    کار گروهی شروع کارآفرینی:

        یکی ازمعیارهایی که کشورهای توسعه یافته را ازکشورهای درحال توسعه مجزا میکند،فرهنگ گروهی کارکردن است،درکشورهای توسعه نیافته افرادعلاقه به فعالیتهای گروهی ندارند وهمین امرسبب میشود علاوه برمصرف انرژی بیشترکارها باکیفیت پایین تر انجام پذیرد:

  اصولاَ جهت رسیدن به یک جامعه کارآفرین ، رشد فعالیت های گروهی ضروری است وبدون چنین ویژگی،کارآفرینی درجامعه فراگیر نخواهد شد0

        حال ما با این سئوال روبرو خواهیم بود که چگونه باید یک کارگروهی موفق راسازماندهی کنیم وچه شرایط فرهنگی باید براین گروه حاکم شود تابتوانند به اهداف مورد نظر خود دست یابند،برای نیل به این اهداف باید ازقدمهای کوچک آغاز کرد تادر نهایت با کسب تجربیات لازم بتوان به تشکیل گروههای بزرگتر اقدام کرد گروه های بزرگتری که بتوانند درجامعه زمینه ساز تحول باشند0

 • فهرست و منابع مقاله کارآفرینی

  فهرست:

  مقدّمه. 1

  فصل اول: کلیات 3

  تاریخچه ی کارآفرینی: 4

  سابقۀ کارآفرینی درایران: 5

  تعاریف ومفهوم کارآفرینی: 6

  نقش دولت درتوسعۀ کارآفرینی: 7

  علل اهمیت کارآفرینی: 9

  کار گروهی شروع کارآفرینی: 10

  کارآفرینی اجتماعی.. 11

  مفهوم‌ و معنای‌ کارآفرینان‌ اجتماعی.. 12

  عناصر کارآفرینی‌ اجتماعی‌ 14

  مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده: 17

  کارآفرینی و ایجاداشتغال.. 19

  گامهای حمایتی.. 21

  کارآفرینی  در اسلام. 23

  فصل دوم: خلاقیت و نوآوری 27

  مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری... 28

  تفاوت خلاقیت و نوآوری... 29

  فرآیند خلاقیت و نوآوری... 31

  تکنیک‌های خلاقیت و نوآوری... 32

  شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری... 33

  ویژگیهای افراد خلاق و نوآور 34

  ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور 35

  کارآفرینی خلاق.. 36

  تعریف خلاقیت کارآفرینانه. 37

  انگیزه برای خلاقیت... 38

  موانع خلاقیت: 41

  موانع محیطی خلاقیت: 42

  موانع سازمانی خلاقیت: 42

  موانع فرهنگی خلاقیت: 43

  موانع فردی: 44

  اصول نواوری... 45

  آنچه باید انجام دهیم.. 45

  آنچه نباید انجام دهیم.. 46

  سه شرط.. 47

  منابع نوآوری... 47

  ناسازگاریها 50

  نیازهای فرآیندی... 51

  تغییرات صنعت و بازار 52

  تغییر ویژگیهای جمعیت... 53

  10عامل مهم شکست نوآوری... 55

  DNA نوآوری... 59

  اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری... 65

  فصل سوّم: میل به موفقیت و پیشرفت 67

  میل به موفقیت و پیشرفت (توفیق طلبی) 68

  گام‌های مؤثردستیابی به موفقیت: 68

  گام نخست :قدرشناسی.. 68

  گام دوم: آگاهی.. 69

  گام سوم: پیشرفت... 70

  گام چهارم: به دنبال واقعیات زندگی باشید: 71

  گام پنجم: تصورکردن.. 71

  گام ششم: هدفمندی... 72

  گام هفتم: دیگران رابرای موفقیتی که بدست آورده اید سهیم کنید0. 72

  10سوء تعبیرازموفقیت: 73

  ضرورت دست یافتن به موفقیت... 75

  فصل چهارم :دسترسی به منابع مالی 81

  دسترسی به منابع مالی: 82

  منابع تامین مالی کارآفرینان.. 82

  1- منابع خصوصی تامین مالی: 83

  2 - منابع تامین مالی از طریق بدهی (استقراض) 84

  3 - منابع تامین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام ) 90

  4 - منابع داخلی تامین مالی.. 94

  فصل پنجم: ریسک پذیری 98

  ریسک پذیری... 99

  سوانح و ریسک‌های وابسته به آن برای یک سازمان: 100

  ریسک‌های واقعی و ریسکهای تجاری: 100

  ریسکهای وابسته و ریسکهای ناوابسته: 101

  ریسک‌های استراتژیک: 101

  چارچوب مدیریت ریسک: 103

  یک استراتژی جامع. 104

  فصل ششم:خوش بینی 106

  خوش بینی (دیدگاه و نگرش مثبت) 107

  دلیل علمی خوش بینی: 107

  تفسیرخوش بینان ازاتفاقات بد: 107

  قدرت چشم  انداز مثبت: 108

  آموختن بهره گیری ازگرفتاری: 109

  امیدواری راعادت خود ساختن: 109

  چگونه میتوان به طورسنجیده امید راپرورش داد: 109

  فصل هفتم: سایر ویژگیها 111

  قدرت تحمل ابهام: 112

  ارتباط ریسک پذیری و قدرت تحمل ابهام: 112

  کانون کنترل : 113

  پشتکار 114

  صبر و شکیبایی.. 114

  استقلال طلبی.. 115

  هدفمندی... 115

  توانایی ایجاد ارتباط: 116

  پیشرفت در رقابت و حرفه تان شامل 6 مرحله اساسی می‌باشد: 116

  اعتماد به نفس.... 120

  احساس مسئولیت: 122

  سخن آخر : 124

  تحول فرهنگی : 124

  فرهنگ کارآفرینی از بعد فردی : 125

  ویژگیهای سازمانهای کارآفرین.. 126

  تحول اجتماعی: 126

  تحول اقتصادی : 127

  چگونه دیدگاهتان را تغییر دهید : 127

  زندگی  کارآفرینانه. 128

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت