پایان نامه باکتری

تعداد صفحات: 91 فرمت فایل: word کد فایل: 10003938
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه زیست شناسی
قیمت قدیم:۱۵,۷۰۰ تومان
قیمت: ۱۳,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه باکتری

  چکیده

  باکتری های این گروه میله ای شکل- گرام منفی – هوازی دارای آنزیم فنیل آلانین و آمیناز هستند. اکثراً دارای زندگی آزاد و غیر پاتوژن بوده و در آب- خاک – فاضلاب و بعضاً جزء فلورطبیعی رود می باشند. پرتئوس مورگانی P. Morgagvill و پروتئوس رتگری در عفونت های بیمارستانی مشاهده می شود. باکتریهای گروه پروویدا نس اساساً لاکتوز را تخیمیر نمی کنند و اگر این کار را انجام دهند بکندی بسیار خواهد بود. پروتئوس ها معمولاً اوره آزتولید می کنند که اوره را تجزیه نموده و ایجاد آمونیاک می نماید. طی عفونتهای اداری توسط پروتئوس ادرار شدیداً قلیایی می شود و تولید سنگهای اداری تسریع می گردد و اسیدی نمودن آن به سادگی میسر نیست. پروویدا شیسا ایجاد داوره نمی کند

     پروتئوس ها به وسیله فلاژلهای پری تریش خود سریعاً متحرکند و معمولاً در سطح محیط های کشت جامد نیز به نحو خاصی جابجا می شوند. جابجا و پخش شدن باکتری در محیط جامد به نام Swarming با هجوم خوانده می شود. برای جلوگیری از این پدیده (که جدا کردن باکتری ها را تقریباً غیر ممکن می نماید). باید به محیط کشت مواد خاصی افزود (مثلاً فنیل اتیل الکل با محیط هائی مانند CLED که از نظر الکترولیت فقیر هستند باید مورد  استفاده قرار گیرد). حرکت سریع باکتری در بخش و هجوم آن بدستگاه اداراری ممکن است سهیم باشد.

     پروتئوسها متحرک دارای آنتی ژن H هستد (علاوه بر آنتی ژن O ) بعضی از    پروتئوسها که به نام OX خوانده می شوند دارای آنتی ژنهای پلی ساکارید مشترکی با ریکتزیا ها می باشند. سرم بیماران متبلا به ریکتزیور قادر به آلگوتینه کردن پروتئوس های OX می باشند. (که از آن تستی پایه گذاری شده تا به تشخیص ریکتزیوز کمک نماید و به نام تست واین وفلیکس Weil – Felix خوانده می شود.) پروتئوسها نیز ماننند کلی فرم ها هنگامی که از دستگاه گوارشی خارج گردند ایجاد بیماری می نمایند. باکتری اکثراً در عفونت های ادراری خارج گردند ایجاد بیماری می نمایند. باکتری اکثراً در عفونت های ادراری باکتریمی پنمونی و نیز  عفونت های کانونی افراد ضعیف و رنجور مشاهده می شود. عفونی شدن از طریق تزریق داخل وریدی نیز مشاهده شده است. از نظر حساسیت نسبت به داروهای مختلف تفاوت بسیاری بین سوشهای    پروتئوس وجود دارند.

     پنی سیلی اغلب بر روی پروتئوس میرابیلیس P. Mirabilis مؤثر است. انواع دیگر پروتئوس در حال حاضر(1982) نسبت به آمینوگیلکوزید ها (آمیکاسین، توبرامایسین و جنتا مایسین) سفالوسپرین ها (سفا ماندول و سفولوکسی تین) و کلرا مفنیکل حساس می باشند.

  کلیاتی درباره انترباکتریاسه ها  ENTEROBACTRIACEAE

     انتر باکتریاسه هافامیل بزرگ از باکتری ها هستند و بیشترین میکروبهای گرم منفی هوازی یا بیهوازی اختیاری می باشند که در نمونه های آلوده بدن انسان یافت می شوند.

     یک بررسی جامع که توسط Blachman و Pikett در سال 1987 بر روی 768 نمونه میکروبهای بدن افراد آلوده انجام گردیده نشان داده است که 78% آنها انتروباکتریاسه ها بوده اند. 12% از سود و موناسه ها، 9% از هموفیلو سلها و 1% از باسیلهای گرم منفی غیر معمولی مثل اکتینوباسیلوس بروسلا کاردیوباکتریوم، استرپتو باسیلوس.

  این بررسی در جدول زیر خلاصه گردیده:

  (نمودار در متن اصلی موجود است)

   

  رشد برای محیط مکانیکی آگار در 24 ساعت

  رشد روی BAP در 24 ساعت

  KIA اسید در 24 ساعت

  KIA اسید در 24 ساعت

  هموفیلوس،  GNR  غیر متداول 07/8%

  باکتریهای گرم منفی میله ای شکل غیر تخمیری و غیر متداول 04%

  باکتریهای گرم منفی میله ای شکل غیر معمولی 26% درصد

  باکتریهای گرم منفی میله ای شکل غیر تخمیری

  اکسیداز

  انتریوباکتریاسه ها 6/18%

  آیروموناس کروموباکتریا  (26%)%

  نام انتروباکتریا سه ها بیشتر به خاطر این بر روی باکتریها گذاشته شده است که بیشترین آنها میکروبهای روده ای هستند، خیلی از این انتروباکتریاسه  ها بدون هیچگونه عارضه در روده انسان وجود دارند و نه اینکه صدمه ای نمی زنند بلکه بعضاً مفید هم هستند. و در تخمیر مواد غذایی راخل روده کمک می کنند،  اشریشیاکولی (E . Coli ). یکی از انواع انتروباکتریاسه ها  است که 95 تا 99 درصد میکروبهای ساپروفیت روده را تشکیل می دهند، در یک گرم مدفوع تعدادی برابر 1011 عدد از این باکتریها وجود دارند که به صورت بیهوازی اختیاری در روده زندگی می کنند. بیشتر بوی مدفوع مربوط به این باکتری و باکتری های دیگر مثل پروتئوس و میکروبهای گرم مثبت مثل بایفید و باکتریوم (Bifidobacterium) ولاکتوز باسیلهای بیهوازی می باشند.

  تقسیم بندی انتروباکتریاسه ها:

  CLASSIFICATION OF ENTEROBACTERIACEAE

  بعد از دسته بندی که در سال 1974 در هشتمین جلسه

  Bergy . S Manufal Of Determiniative , Bacteology.

  انجام گردید نظریات گوناگون دیگر بر اساس اختصاصات کشف رد و بیوشیمایی باکتری ها داده نشد. و تقسیم بندی انتروباکتریاسه ها دچار تغییراتی مختلفی گردید و میکروبیولژیستها معتقدند که دچار سردرگمی گردیده اند خصوصاً که با عرضه شدن تقسیم بندی Edward and Ewing این مسئله شدت پیدا کرد تا این که در سال Center for disease control 1977 و نامگذاری آنها را پذیرفت و امروزه بیشتر دسته بندی انتروباکتریا سه را بر اساس آن انجام میدهند

   

  جدول تقسیم بندی ادوار و اوینگ:

     در این نوع تقسیم بندی فامیل انترباکتریاسه ها به سرگروههای (Speciels) و گروهها Ginous و انواع Tribe که به دنبال آن گاهی بیوتیپها (Biotypes) نیز قرار می گیرند.

  فامیلی: انترو باکترویاسه ها

  سرگروهها: اشریشیاها

  جنس 1‍: اشریشیا

  گونه: اشریشیاکلی

  جنس 2: شیگلا

  گونه: (ش) دیسانتری

        ش، فلکس نری

       ش، پوویدی

      ش، سونئی

  سرگروه 2: جنس ادواردسیلاها

  جنس 1: ادار سیلاترادا

  سرگروه 3: سالمونلاها

  گونه: س، کلرا سیس

        س، تیفی

       س، انترایتیدس

  جنس 2: آریزونا

  گونه: هین شاوی

  جنس 3: سیتر وباکتر

  گونه: س، فروند دای

      س، دایورسوس

  سرگروه 4: کلیسیلاها

  جنس 1: کلیسیلا

  گونه: ک، پنومونیه

        ک، اکسی توکا

       ک، اوزابا

      ک، رینوسلکراماتیس

  جنس 2: انتروباکتر

  گونه: 1 کلواکا

        1، جرگوویا

       1، آگلومرانز

      1، آئروجینوزا

      1،ساکازاکیای

  جنس 3: هافینا

  گونه: ه، آلوئی

  جنس 4: سراتیاها

  گونه : سراتیا مارسه سنس

  گونه : م، مورگانلا

  سرگروه 6:  یرسیناها

  جنس 1، یرسیا

  گونه: ی، یرسینا پستیس

        ی، انتروکوکیتیکا

       ی، سود و توبرکولوزیس

      ی، فردریک سنیای

      ی، کریستانسیای

      ی، روکری

  سرگروه 7: اروینیاها

  جنس1: اروینیا

  جنس 2: پکتوبا کتریوم

  جنس کلوی ورا Kluy vera  در سال 1981 توسط Farmer و دستیا را نش جز انترباکتریها سه ها قلمداد گردیده است که قبلاً به نام میکروبهای دوره ای گروه 8 (Enteric group) نامیده می شده است، این جنیوس بیشتربن اختصاصات شیمیایی انتروباکتریاسه ها را دارا می باشند، سه نوع از این جنیوس نامبرده شده که عبارتند از:

  کلوی وار – آسکورباتا (k.ascabata ) کلوی ورا کرایو کرسنس (K . cryocrescents) کلوی ورا- گروه 3 (K . Species- group)                                                                                                                                           نوع آسکارباتا از کرا یوکرسنس با + بودن آزمایش آسکوربات عدم رشد، در 5 درجه سانتی گراد در یخچال وزون کوچکتر در اطراف دیسک کار پنی سیلین و سفالوتین فرق گذاشته می شود.

    نویسنده مقاله (Farmer) معتقد است که این باکتری جز پا توژنهای فرصت طلب هستند و جنیوس دیگر اخیراً به آنتروباکتریا یا سه ها اضافه گردیده یکجا تاتوملا تایسئوس طیف وسیع در اطراف دیسک پینی سیلین و رغبت بودن داخل بعضی محیطها بعد از 7 روز و تعداد کم فلاژله در اطراف باکتری فرق دارد.

     این باکتری به آمینی سیلین – سفالو تین – تترا سکلین – کلر آمفنیکل – آمینو گلوسیدها حساس هستند. دیگری سداسیا Cedacea (نام از DCD) که از نمونه های مختلف بدن انسان جدا شده. ولی اختصاصات آنها ذکر نگردیده است. انواع آنها C.davisae , C.lapagel ذکر شده اند.

  اختصاصات عمومی فامیل انتروباکتریاسه:

  اعضای خانواده انتروباکتریاسه ها گرم منفی و باسیلی شکل و مستقیم هستند که بیشتر آنها متحرک می باشند گرچه بعضی جنسها مثل کلسیلا و شیگلا غیر متحرک هستند) آنها پریتریکوس فلاژلاژ می باشند، (سود و موناسه ها که پولا رفلاژلا هستند). و چندین سویه مثل سالمونلاها شیگلاها انترو باکترپروتئوس دارای فیمبر یا پاپیلی هستند که عامل متحرک باکتری نبوده و هیچگونه خاصیت آنتی ژنتیک- باکتریهانمی دهند و فقط در زیر میکروسکپ الکتروسی دیده می شوند.

       تمام انتروباکتریاسه ها گلوگز را در شرایط هوازی و بیهوازی تخمیر می کنند بعضی با گاز و بعضی بدون گاز (این یکی از اختصاصات خانواده آنتروباکتریاسه هاست)، نیترات را به نیتریت  احیاء می کنند و تولید اندوفنل اکسیداز نمی کنند (اکسیداز منفی هستند).

      انتروباکتریاسه ها شامل گروههای کوچک و بزرگ هستند که دارای ساختمان آنتی ژنتیک و خواص شیمیایی مختلف هستند بر اساس همین اختصاصات شیمیایی دسته بندی شده اند بعضی از  نامها که بر روی آنها گذاشته شده اند از منطقه جغرافیایی گرفته شده که باکتری اول با در آنجا یافت شد و بعضی دیگر به نام افرادیکه اولین بار آنها را کشف کرده اند، ساختمان آنتی ژنیک انتروباکتریاسه ها زمانی خوب شناخته شده که White و Kauffmann بررسیهای وسیع خود را بر روی سالمونلاها انجام دادند و سروتیپها و بیوتیپهای آنها را مشخص نمودند که تستهای سرولوژی قابل بررسی است.

     باکتری ها در مورد انسان و حیوانات یافت می گردند و در خاک و روی گیاهان نیز وجود دارند، خیلی از آنها پارازیت هستند و بعضی دیگر ساپروفیت هستند، خیلی از آنواع آنها برای انسان بیماریزا هستند و ناراحتیهای انتریک یا سپتی سمی و یا دیگر عوارض عفونی ایجاد می کنند.

     از لحاظ شرایط کشت این باکتریها معمولاً بر روی محیط ژلوز  خوندار کلینلهای مشابه تقریباً درشت، براق و خاکستری، خیس که ممکن است همراه با همولیز یا بدون همولیز باشند تولید می کنند و آندسته از انتروباکتریاسه ها که تولید گاز هیدورژن سولفوره (SH2) می کنند یک هاله سبز رنگ در قسمت زیر پلیت ایجاد می نمایند. بر روی محیط تریپتوکپس سوی آگار نوترین آگار و میت اینفوژن آگار ایجاد کلینهایی می نمایند که ممکن است در اندازه فرق داشته باشند ولی عموماً سفید متمایل به خاکستری شفاف و کمی برجسته هستند بعضی از آنها موکوئید هستند مثل کلبسیلاها، برخی  از سویه های شیگلاها وبعضی از سالمونلاها تغییر یافته خصوصاً سالمونلا انترویتیدس سروتیپ تیفی مورنیدم.

  S. enteritid’s sorotype,   typhomerium

  تغییرات کلنی مشاهده گردیده.

  و گاهی تبدیل کلینهای  S به R و R به S انجام پذیرفته است.

  جداسازی انتروباکتریا سه ها Isolation of Entrpbacter: برای بدست آوردن بهترین نتیجه و بهترین جواب برای کشت میکروبهای روده ای باید از محیطهای کشتی استفاده نمود که بتوان مشخصات باکتری های مختلف را از آنها تشخیص داد. و به علت اینکه  ممکن است این باکتریها از منابع مختلف آلودگی بدن جدا گردند بهتر است جداکردن آنها را از مدفوع  - خون و ادرار و دیگر مایعات بدن مورد بررسی قرار داد، در آزمایشگاه باید توجه داشته باشیم که نمونه های ممکن است حاوی مقدار کمی باکتری باشند، پس از انتخاب محیط و مقدار نمونه کشت شده بر روی آنها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. مثلاً استفاده از محیطهای اختصاصی یا انتخابی سالمونلا و شیگلا برای رشد میکروبهای دیگر مثل پروتئوس واشریشیا مناسب نیست و باید همه جوانب را در نظر گرفت.

  جداسازی از مدفوع Isolation frpm stool:

      هنگامی که امکان عفونتهای روده ای می باشند. نمونه تازه مدفوع باید تهیه گردد (بعضی پیشنهاد چند نمونه را داده اند) البته رکتال سو آب بی فایده نیست ، ممکن است تعداد باکتریهای پاتوژن در بین زمان نمونه برداری و کشت کم شود که در این صورت باید از محیطهای نگهدار کننده استفاده نمود وو بهترین محیط sturat medium می باشد.

      Ewing و همکارانش گزارش نتیجه عالی از کشت مدفوع از کشت مدفوع بعد از یک هفته را با استفاده از محیط استوارت داده اند.

     بعلت اینکه مدفوع دارای انواع میکروبهای فلور طبیعی می باشد باید یک یا چند محیط از  انواع محیطهای غنی کننده  زیر را مورد استفاده قرار داده عبارتند از:

  (Lieffsen seinente broth, (Hajna) Gn broth  و یا (Muller)Tranionate broth تترا تیونات اصلاح شده توسط kuffman که حاوی صفرا و سبز برلیان می باشد رشد  خیلی عالی به سالمونلا می دهد اما از رشد شیگلاها معمولاً جلوگیری می نماید ولی تترا تیونات همراه با املاح صفراوی محیط غنی کننده خوبی است. طرز استفاده از محیط آبگوشتی مایع بدین ترتیب است که مقدار نمونه اضافه شده به آنها باید حداقل یکدهم حجم کل محیط باشد اگر مدفوع دارای موکوس باشد حتماً از آن قسمت مدفوع برای کشت استفاده نمود. بعد از 18 تا 24 ساعت قرار دادن در 35 درجه  از محیط غنی کننده برداشت نموده و بر روی محیطهای   دیگر که به عنوان محیطهای افتراقی و انتخابی مصرف می شوند، کشت می گردد و همه محیطی با هم در  اتوقرار می گیرد، چنانچه پلیت ها بعد از 24 ساعت رشد نداشتند مجدداً از محیط غنی کننده که اکنون 48 ساعت در اتو بوده است، بر روی پلیت ها کشت می کنیم. محیط های افتراقی که ممکن است بکار رفته شوند  عبارتند از:

  McConkey  ,  EMB و دوزوکسی کولات آگار Dezoxieholate agar محیطهای انتخابی عبارتند از (Xylese lysine Dezoxycholate ) XLD و (Dezoxtcholate- citrate agar) D.CA .

 • فهرست و منابع پایان نامه باکتری

  فهرست:

   

  1-چکیده

  2-مقدمه

  1-2- کلیاتی درباره آنتروباکتریاسه ها

  1-1-2- تقسیم بندی

  2-2-1 اختصاصات عمومی انتروباکتریاسهها

  1-2-2 جداسازی انتروباکتریاسه ها

  جداسازی انتروباکتریاسه ها

  جداسازی از مدفوع

  جداسازی از خون

  جداسازی از ادرارا

  کشتهای جداکننده اولیه

  3-2 – تشخیص آنتروباکتریاسه ها

  محیط                     KCN

  محیطهای دی کربوکسی لاز

  آزمایش متیل رد

  آزمایش ایمویک

  4-2- ساختمان آنتی ژنیک و پیچیدگی آنتی ژنیک

  1-4-2- آنتی ژنهای K

  2-4-2-آنتی ژنهای H

  3-4-2 آنتی ژنهای O

  5-2- تغییرات و روابط ژنتیکی

  6-2- شناسایی گروههای فامیل آنتروباکتریاسه ها

  1-6-2- جنس سالمونلا

  2-6-2-جنس آریزونا

  3-6-2- جنس سیتروباکتر

  عنوان

  4-6-2-جنس اشیگلا

  5-6-2-جنس اشریشیاها

  6-6-2-جنس ادواردسیلها

  7-6-2-جنس کلسیلا

  8-6-2-جنس انتروباکتر

  9-6-2-جنس هافینا

  10-6-2-جنس سراتیاها

  3- شناسایی جنس پروتئوس

  1-3- عفونتهای پروتئوسی

  1-1-3- اپیدمیدلژی و پاتوژنیسته

  2-1-3- تظاهرات بالینی

  3-1-3- عفونتهای جلدی

  4-1-3- عفونتهای گوش و سینوسهای ماستوئید

  5-1-3- عفونتهای مجاری ادراری

  6-1-3- تشخیص

  8-1-3-درمان

  4-هدف

  5-مواد و روشها

  5-1- کشت بر روی محیط  SS

  5-2-کشت بر روی محیط مکانیکی

  5-3-کشت بر روی محیط Tsi

  5-4-کشت بر روی محیط ژلوزساده

  5-5- استفاده از تستهای اختصاصی (Api سیستم)

  1-5-5- آ‎زمایش اورتونیتروفنیل- بتا- د- گالاکتوزید

  2-5-5- آزمایش هیدورژن سولفوره

  عنوان

  3-5-5- آزمایش د آمیناز

  4-5-5- آزمایش اوره آز

  5-5-5- وژس پروسکائر

  6-5-5- آزمایش اندول

  7-5-5 آزمایش سیترات

  6-5- مطالعات باکتریولژیکی

  6- نتایج

  7- بحث

  8 منابع و مآخذ

   

   

   

  منبع:

  1-کلینیکال باکترولژی (باکتری شناسی بالینی)

  تألیف و ترجمه:  محمدرضا یزدان پناه گروه پاتوبیولژی مجتمع علوم پیرازشکی.

  2-میکروب شناسی عملی

  تألیف: فیروزه فیروزی

  3- باکتریولژی

  ترجمه و تنظیم: محمد رضا یزدان پناه مربی گروه پاتوبیولژی.

   اصول آزمایش های بیوشیمیایی

  درمیکروب شناسی تشخیصی

  دکتر بزرگمهر وزیری.

  5- میکروبیولژی عمومی

  تألیف دکتر منوچهر شهامت- دکتر فریدون ملک زاده.

  6- باکتری و ایمنی شناسی.

  دکتر حسن برادران، دکتر محمدناظم

  طب داخلی هاریسون

  بیماری های عفونی سیستم ادراری

   هاریسون

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت