پایان نامه ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎی گیاﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از سیال ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

تعداد صفحات: 152 فرمت فایل: word کد فایل: 10003562
سال: 1387 مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه مهندسی شیمی
قیمت قدیم:۲۱,۸۰۰ تومان
قیمت: ۱۹,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎی گیاﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از سیال ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ "M.Sc"

  ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻴﻤﻲ- ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ

  ﭼﻜﻴﺪه

   

  آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان (Helianthus annuus) ﺑﻌﺪ از ﺳﻮﻳﺎ دوﻣﻴﻦ داﻧﻪ روﻏﻨﻲ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

   

  اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آن در دﻧﻴﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان (sunflower oil) ﻳﻚ روﻏﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮده و در ﻏﺬا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻏﻦ ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ و در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﻮاد آراﻳﺸﻲ- ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ از داﻧﻪ ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﻛﻤﻚ

   

  ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎ روش ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪه((shrinking core در ﻳﻚ ﺳﺘﻮن اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮ ﺷﺪه در دﻣﺎﻫﺎی 313 ، 333 و 353 ﻛﻠﻮﻳﻦ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی 20 ﺗﺎ 60 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ذره 0/23 - 2/18

   

  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن 1-6 cm3/min ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﻓﺸﺎر، ﻗﻄﺮ ذرات و ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و

   

  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رواﺑﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﺛﺮ در ذرات ،Dep ،ﺿﺮﻳﺐ

   

  اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﺑﺴﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ذره ، kf  و k'f ، ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﻮری ، DL ،

   

  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﺑﺴﺘﺮ در

   

  دﻣﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 3/93×10-6-8/86×10-6 m/s ﻗﺮار دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ در ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ(200 دﻗﻴﻘﻪ) 92/3 درﺻﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ در ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺗﻮﺳﻂ روش ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ 89/96 ﺗﺎ 90/87 درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر در اﻧﺘﻬﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎﺛﻴﺮی زﻳﺎدی ﺑﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدﻫﻲ ﻧﺪارد. ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺪﻟﺴﺎزی و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 92/5-93/4 درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺧﻠﻮص ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﺳﺖ.

  ﻣﻘﺪﻣﻪ

   

  ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ روغن ﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ در دﻧﻴﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ روﻏﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎً ﺟﻬﺖ روﻏﻦ ﻛﺸﻲ ﻛﺎﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﻲ ﻣﻲﺗﻮان از داﻧﻪ ﻛﻨﺠﺪ، آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، ﺑﺎدام، زﻳﺘﻮن، ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ، ﺑﺬر ﭼﺎی، اﻧﮕﻮر و ﺳﻮﻳﺎ ﻧﺎم ﺑﺮد. ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻌﻲ از زﻣﻴﻨﻬﺎی ﻛﺸﺎورزی زﻳﺮ ﻛﺸﺖ اﻧﻮاع اﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺻﺎدرات داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻦ درآﻣﺪ زﻳﺎدی را ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﺑﺮای روﻏﻦ ﻫﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮاردی از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻮاﻧﻪ ذرت، ﺳﺒﻮس، ﺑﺮﻧﺞ، داﻧﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ، داﻧﻪ ﻣﺮﻛﺒﺎت و ﺻﻴﻔﻲ ﺟﺎت از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺴﻴﺎر ارزان ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺸﺎورزان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر

   

  ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.[1] ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و روﻏﻨﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در آب از ﻣﻨﺸﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و روﻏﻨﻬﺎی ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺗﺮی ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪﻫﺎ (ﺗﺮی اﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮول ﻫﺎ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮﻫﺎی ﮔﻠﻴﺴﺮول و اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و روﻏﻨﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع

   

  اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.[2]

   

  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ روﻏﻦ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ روﻏﻦ ﻳﻜﻲ از ﺿﺮوری ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ اﺳﺖ، ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ روﻏﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺼﺮف

   

  ﺳﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ داد.[3]

   

   

   

   

   

   

  روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎری دﻳﮕﺮ از روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب

   

  (fattyacids) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :[4]

   

  اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ (48 -%74)

   

  اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ (14 -%40)

   

  اﺳﻴﺪ ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ (4 -%9)

   

  اﺳﻴﺪ اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ (1 -%7)

   

  اﻳﻦ روﻏﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻛﺜﺮ روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻳﻚ روﻏﻦ ﭘﺮ ارزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن روﺷﻦ ﺑﻮدن رﻧﮓ، ﻃﻌﻢ ﻣﻼﻳﻢ، ﻧﻘﻄﻪ دود ﺑﺎﻻ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ و ﻋﺎری ﺑﻮدن از اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع اوﻟﺌﻴﻚ و ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺣﺪود %90 ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب آن و ﺑﻘﻴﻪ را اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﭘﺎﻟﻤﺘﻴﻚ و اﺳﺘﺌﺎرﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ اوﻟﺌﻴﻚ ﺑﻪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا در ﻣﺤﻞ ﻛﺸﺖ و ژﻧﺘﻴﻚ آن دارد، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻫﻮای ﺧﻨﻚ ﺗﺮ ﺣﺪود 60-75 درﺻﺪ آﻧﺮا اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻛﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت را دارﻧﺪ. ﺳﻪ ﻧﻮع روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: روﻏﻦ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺑﺎﻻ، روﻏﻦ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ ﺑﺎﻻ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻧﻮع اول ﺣﺪاﻗﻞ %69 اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ و ﻧﻮع دوم ﺣﺪاﻗﻞ %82 اﺳﻴﺪ اوﻟﺌﻴﻚ دارد. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان از ﻧﻈﺮ

   

  ﺗﻐﺬﻳﻪ ای ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ وﻳﮋه اﺳﺖ.[4]

  روش ﻛﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻖ

  در ﻓﺼﻞ اول اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﻲ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، ﺳﻮﻳﺎ، ﺑﺬرﭼﺎی و ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺑﻴﺸﺘﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت روﻏﻨﻜﺸﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ در ﻣﻮرد ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ، ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺰاﻳﺎی آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻼﻟﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد.

  در ﻓﺼﻞ دوم روﺷﻬﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪه و روش ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﺪل ﻓﺮﺿﻴﺎت و ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رواﺑﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

   

  در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دی اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﺑﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز در ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮم ﺑﺮ روی ﺳﻴﺎل و ذره ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﻪ و ﻣﺮزی آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﺎ ﻫﮕﺰان و داده ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

   

  در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪﻟﺴﺎزی و آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن، دﻣﺎ، ﻓﺸﺎر و اﻧﺪازه ذره ﺑﺮ روی ﺑﺎزدﻫﻲ در دﻗﻴﻘﻪ 80 (ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮی ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ) و در ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﻏﻠﻈﺖ روﻏﻦ در ذره ﺟﺎﻣﺪ و ﺣﻼل در ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ از داﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای و ﻛﺮوی ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛﺎر داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

  ﻓﺼﻞ اول

   

  داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﻲ

  ﮔﻴﺎﻫﻲ و

  ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق

  ﺑﺤﺮاﻧﻲ

  -1-1 ﻫﺪف

   

  در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

   

  ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺮ روی داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن در دﻣﺎﻫﺎی 313-353K و ﻓﺸﺎرﻫﺎی 20-60 MPa ﺑﺎ

   

  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪه1 اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

   

  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ از داﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﮕﺰان ﻧﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺮ دو روش ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

   

  -2-1 ﻣﻨﺎﺑﻊ روﻏﻨ ﻬﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

  داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ. اﻳﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺟﺰء ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎوی روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺸﺎورزی ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ. اﻳﻦ داﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دارای ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ و اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ و ﻣﻴﺰان روﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول

   

  1-1 آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از %95 روﻏﻨﻬﺎی ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﺒﺎﺗﻲ را در ﺟﻬﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ

   

  -1 -2-1 روﻏﻦ داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان1

  روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻛﻪ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺖ از داﻧﻪﻫﺎی ﮔﻞ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ (ﭘﺮس) ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دو روش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. روﻏﻦ ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه آن ﺷﻔﺎف ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻲ و ﺑﻮی ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ روﻏﻦ ﺣﺪود 12-14 درﺻﺪ از ﻛﻞ روﻏﻦﻫﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ. آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﺺ آﻣﺮﻳﻜﺎی ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ، در آﺳﻴﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎی ﻣﺮﻛﺰی و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﺖ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ داﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ وارد اروﭘﺎ ﺷﺪ و ﻛﻢﻛﻢ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ روﺳﻴﻪ ( و ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ) رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ آﻧﺠﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آرژاﻧﺘﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی اول و دوم را در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ روﻏﻦ دارﻧﺪ. در ﺳﺎل 1860 ﻣﻴﻼدی ﻛﺎﺷﺖ داﻧﻪ ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﺎ ﻣﻴﺰان روﻏﻦ ﺑﺎﻻ در روﺳﻴﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪار روﻏﻦ آن از

   

  28 درﺻﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود 50 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻴﺰان روﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﻪﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ

   

  39 ﺗﺎ 55 درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1985-86 اﻳﻦ داﻧﻪ ﭘﺲ از ﺳﻮﻳﺎ و ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ

   

  ﺑﺰرگ روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ در دﻧﻴﺎ ﺑﻮد.[5]

   

  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اوﻟﺌﻴﻚ و ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ در روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﺰﻳﺖ وﻳﮋه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ روﻏﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻄﺒﻮعﺗﺮﻳﻦ روﻏﻨﻬﺎ در دﻧﻴﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ارزش اﻧﺮژیزاﻳﻲ و ﺟﺬب در ﺑﺪن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪی روﻏﻦ ﺧﺎم آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻤﻎﻫﺎ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦﻫﺎ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ، اﺳﺘﺮولﻫﺎ،

   

  ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻫﺎ و ﺗﻮﻛﻮﻓﺮولﻫﺎ (از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻔﺎﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﻳﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( E ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ روﻏﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﻲ از

   

  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه در آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ.[5]

  دو ﻧﻮع از ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮﻳﻦ اﻧﻮاع روﻏﻨﻬﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، روﻏﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺑﺎﻻ و اﺳﻴﺪاوﻟﺌﻴﻚ ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮع اول، روﻏﻦ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺨﺖ ﻏﺬاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب

  1- Sunflower seed oil

   

  ٧

   

  اﺳﺎﺳﻲ را ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮع دوم اﻳﻦ روﻏﻦ ﺷﺎﻣﻞ

   

  80 درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ، از اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﺖ، اﻳﻦ روﻏﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮی اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روﻏﻦ دارای اﺳﻴﺪاوﻟﺌﻴﻚ ﺑﺎﻻ دارد. روﻏﻦ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه

   

  ﻛﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻏﻦ ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺑﺎﻻ دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.[4]

   

  ﺗﺼﻮر ﻣﻲرود ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰء ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﻴﺪﻫﺎ، ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﻫﺎ و ﻓﻠﺰات ﻛﻤﻴﺎب

   

  اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪهای در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن روﻏﻦ دارد و در ﺻﻮرت ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول، ﭘﺎﻳﺪاری آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻛﻢ ﻣﻲﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻮرد روﻏﻦ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺒﻴﻪ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول آن

   

  ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاری آن ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺣﺪود 500-770mg/gr

   

  ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول دارد و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺻﻮﻻً ﻣﻮاد آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪان ﺳﻨﺘﺰی در روﻏﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ دارای ﻣﻮاد آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪان ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ در روﻏﻨﻬﺎی ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه (وﻟﻲ رﻧﮕﺒﺮی ﻧﺸﺪه) آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪانﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در روﻏﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻧﮕﺒﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول، آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎی

   

  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻧﺪ.[5]

   

  اﺳﺘﻔﺎده اوﻟﻴﻪ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻏﻦ ﺳﺎﻻد، روﻏﻦ ﻃﺒﺦ ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎرﮔﺎرﻳﻦ

   

  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.[1] در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﺪود 8 درﺻﺪ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ، از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان، اﻳﻦ روﻏﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد. در ﻣﻮاردی از داﻧﻪ ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻜﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺰوﻧﻴﺘﺮوژﻧﺪار ﺑﺮای ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار و ﺧﻮراک ﻣﺮغ و ﺧﺮوس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﻴﻦ %28

   

  ﺑﺮای داﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻜﻨﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ %42 ﺑﺮای داﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ، ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ.

   

  در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻪ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﻪ وﻓﻮر ﭘﻴﺪا ﻣﻲﺷﻮد، از آن در ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎﺑﻮن و دﺗﺮﺟﻨﺖﻫﺎ

   

  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﺴﻴﺎری از رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻏﺬا و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖﺗﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روﻏﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻏﻦ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ روﻏﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ

   

  ﻛﻪ ﻏﺬا ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮی ﺗﺎزه و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ.[4]

   

  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﻴﺶ از %90 از ﺗﺮﻛﻴﺐ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان را ﭼﻬﺎر اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺮوف در روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ :

   

  - اﺳﻴﺪﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ1

   

  اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﺟﺰء اﺳﻴﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اﻣﮕﺎ- 6 ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 18:2( n 6) ﻧﺸﺎن

   

  داده ﻣﻲﺷﻮد. در واﻗﻊ اﺳﻴﺪﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ( ( LA ﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻚ ﺑﺎ ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮ 18 ﻛﺮﺑﻨﻲ و دو ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻴﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻠﻤﻪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ از اﺻﻄﻼح ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻴﻨﻮن (ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺘﺎن) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻏﻦ در ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎی ﻏﺸﺎﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﻲ و در ﺗﻌﺪادی از روﻏﻨﻬﺎی ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و روﻏﻦ ﮔﻠﺮﻧﮓ (%78) ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺪن از اﻳﻦ روﻏﻦ،

   

  LA ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﮔﺎﻣﺎ- ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﺗﺤﺖ ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ

   

  دﻟﺘﺎ--6 دیﺳﺎﺗﻮراز ( D6D ) ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدد.[4]

   

  اﺳﻴﺪﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ در ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺻﺎﺑﻮﻧﻬﺎ، اﻣﻮﻟﺴﻴﻔﺎﻳﺮﻫﺎ و روﻏﻨﻬﺎی ﺳﺮﻳﻊ ﺧﺸﻚﻛﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد، واﻛﻨﺶ اﺣﻴﺎء آن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻞ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد. اﻳﻦ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﻳﻨﺪهای در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ- آراﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮاص ﺳﻮدﻣﻨﺪش ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻮش ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﺮدد. روﻏﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوی اﺳﻴﺪﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

   

  روﻏﻦ داﻧﻪ ﺧﺸﺨﺎش، روﻏﻦ ﮔﺮدو، روﻏﻦ زﻳﺘﻮن، روﻏﻦ ﺧﺮﻣﺎ، روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ، روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﻴﻞ، روﻏﻦ ﺑﺎدامزﻣﻴﻨﻲ، روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر، روﻏﻦ ﭘﺴﺘﻪ و روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ.

   

  ABSTRACT

  Sunflower (Helianthus annuus) is the second one-year oil-seed after soybean which is cultivated for its oil throughout the world. Sunflower oil is a non-volatile oil which is liquid at room temperature because it has high amount of unsaturated fatty acids and also it's utilized as frying oil in food industry and as emollient in the formulation of cosmetic-hygiene materials.

   

  In recent research, oil extraction from sunflower seeds was studied by supercritical fluid extraction and using Shrinking Core model inside a packed bed with temperature range of 313-353K, pressure range of 20-60MPa, particle size 0.23-2.18mm and flow rate 1-6 cm3/min. Effect of operational parameters was investigated as temperature, pressure, particle size and flow rate and by different correlations were calculated Effective diffusion coefficient in particle, mass transfer coefficient in bed, mass transfer coefficient in particle and axial dispersion coefficient. Obtained results expresses that mass transfer coefficient in bed in different temperatures and pressures is in range of 3.93×10-6 – 8.86×10-6 m/s, so that these values are in range of obtained results by other researchers.

   

  Obtained yield by soxhlet method in laboratory in ultimate time (200min.) is 92.3% and amount of yield using supercritical fluid extraction is in range of 89.96-90.87% and also variations of temperature and pressure don't have much effect on yield rise in final of extraction. Amount of required Yield that is concluded of modeling and experimental values is in range of 92.5-93.4% so that product purity by this method is higher than soxhlet method.

 • فهرست و منابع پایان نامه ﻣﺪﻟﺴﺎزی اﺳﺘﺨﺮاج از داﻧﻪ ﻫﺎی گیاﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از سیال ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

  فهرست:

  ﭼﻜﻴﺪه............................................................................................................................. 1

   

  ﻣﻘﺪﻣﻪ.............................................................................................................................. 2

   

  روش ﻛﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻖ............................................................................................................... 4

   

   

  ﻓﺼﻞ اول : داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ 5.......................... ................................

   

   

  -1-1 ﻫﺪف....................................................................................................................... 6

   

  -2-1 ﻣﻨﺎﺑﻊ روﻏﻨﻬﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه................................................................................... 6

   

  -1-2-1 روﻏﻦ داﻧﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان................................................................................................. 7

   

  -2-2-1 روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ............................................................................................................. 12

   

  -3-2-1 روﻏﻦ ﺑﺬرﭼﺎی......................................................................................................... 13

   

  -4-2-1 روﻏﻦ ﮔﻠﺮﻧﮓ........................................................................................................... 15

   

  -3-1 ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ.......................................................................................... 17

   

  -1-3-1 ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ..................................................................................................... 17

   

  -2-3-1 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و ﻣﺰاﻳﺎی ﻳﻚ ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ...................................................................... 19

   

   

  ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 25.............................................. ................................

   

   

  -1-2 ﻣﺪل ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪه.............................................................................................. 27

   

  -2-2 ﻣﺪل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺳﺎﻟﻢ.......................................................................................... 36

   

  ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﻣﺪﻟﺴﺎزی و آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان 44........................ ................................

   

   

  -1-3 ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮم در روش ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻮﻧﺪه............................................................... .. 45

   

  -2-3 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮم............................................................... .. 48

   

  -2-3-1 ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ............................................................................................ 48

   

  -2-3-2 وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ....................................................................................... 50

   

  -2-3-3 ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ.................................................................................................. 52

   

  -2-3-4 وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان.................................................................................... . 52

   

  -2-3-5 ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺴﺘﺮ و ﺟﺎﻣﺪ................................................................................... 53

   

  -2-3-6 ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮم در ﺑﺴﺘﺮ و ذره ﺟﺎﻣﺪ............................................................................ 53

   

  -2-3-7 ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﻮری............................................................................................ 56

   

  -2-3-8 ﺳﻄﺢ وﻳﮋه ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﻄﺢ وﻳﮋه داﻧﻪ.................................................................................. 57

   

  -3-3 روش آزﻣﺎﻳﺶ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ روﻏﻨﻜﺸﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﮕﺰان.................................................................. 59

   

   

  ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم : ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﺎﻳﺞ 65...................................................................... ................................

   

   

  -1-4 ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺑﻪ ﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﺮم........................................................... 66

   

  -2-4 ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺑﺎزدﻫﻲ اﺳﺘﺨﺮاج......................................................................... 66

   

  اﻟﻒ_ اﺛﺮ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﺣﻼل................................................................................................... 66

   

  ب _ اﺛﺮ دﻣﺎ....................................................................................................................... 69

   

  ج _ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر...................................................................................................................... 74

   

  د _ اﺛﺮ اﻧﺪازه ذره................................................................................................................. 77

   

  -3-4 ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﻏﻠﻈﺖ روﻏﻦ در داﺧﻞ ذره ﺟﺎﻣﺪ و ﺣﻼل.............................................................. 80

   

  -4-4 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﻓﺘﺎر و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﻣﻴﺎن داﻧﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای و ﻛﺮوی........................................ 82

   

  ﻣﻨﺎﺑﻊ.............................................................................................................................. . 89

   

  ﭼﻜﻴﺪه اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ

   

  منبع:

  اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ از داﻧﻪ ﺧﺮﺑﺰه، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ.

   

  2-  Y.H.Hui, 1996, Bailly's industrial oil and fat products, Wiley, fifth edition.

   

  -3 آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وزارت ﻛﺸﺎورزی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت وزارت ﻛﺸﺎورزی و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ. 4- www.wikipedia.com

  -5 رﺟﺎﻳﻲ، ا،1383، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﺳﻴﺎل ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎ روش ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﺬرﭼﺎی و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان روﻏﻦ ﺑﺬرﭼﺎی ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.

   

  6- L.Montanari, P.Fantozzi, J.M.Snyder , J.W.King ,1999, Selective extraction of Phospholipids from soybean with supercritical carbon dioxide and

   

  ethanol, J.of supercritical fluids 14, pp. 87-93, Italy.

   

  -7 ﺟﺪا، م،1384، ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﺗﺮﻣﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﻴﺎﻻت ﻓﻮق ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻻت، ﺳﻤﻴﻨﺎرﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ

   

  ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.

   

  Y.Fukushima ,1999, Application of supercritical fluids, R&D Review of Toyota

  8-

  CRDL, vol.35, No.1,Japan.

   

  N.L.Rozzi, R.K.Singh, 2002, Supercritical fluids and the food industry, Dept.of

  9-

  food science and technology,Athens.

   

  M.Budich, S.Heilig, T.Wesse, V.Leibkuchler,1999, Counter current deterpenation

  10-

  of  citrus  oils  with  supercritical  CO2,  J.of  supercritical  fluids14,  pp.105-

   

  114,Hamburg, Germany.

   

  U.Salgin,  2007,  Extraction  of  Jojoba  seed  oil  using  supercritical

  11-

  CO2+ethanol mixtures in green and high-tech separation process, J. of

   

  supercritical Fluids 39, pp. 330-337, Turkey.

   

  12- M.Sun, F. Temelli , 2006, Supercritical carbon dioxide extraction of caratenoids from carrot using Canola oil as a continuous co-solvent , J .of supercritical fluids

  37 ,pp.397-408, Canada. 13- S.G.Ozkal, U.Salgin, M.E.Yener, 2005, Supercritical carbon dioxide of Hazelnut

  oil, J.of food engineering 69, pp. 217-223, Ankara, Turkey.

  14- B.Gopalan, M.Goto, A.Kodama, 2000, Supercritical carbon dioxide extraction of

  Turmeric, J.of Agric. Food chem., vol.48, pp.2189-2192, Japan. 15- M.Akgun, N.A.Akgun, S.Dincer, 2000, Extraction and modeling of Lavender flower essential oil using supercritical carbon dioxide, Ind.Eng.Chem, vol.39,

  pp.473-477, Istanbul,Turkey.

  16- E.Reverchon, J.Daghero, C.Marrone, 1999, Supercritical fractional extraction of Fennel seed oil and essential oil: Experiments and mathematical modeling,

  Ind.Eng.chem, vol.38, pp.3069-3075, Italy&Argentina.

  17- A.Berna, A.Tarrega, M .Blasco, 2000, Supercritical CO2 extraction of essential oil from Orange peel; effect of the height of the bed, J.of supercritical fluids18,

   

  pp.227 -237, Valencia, Spain. 18- C. Perakis, V.Louli, K .Magoulas, 2005, Supercritical fluid extraction of Black

  pepper oil, J.of food Engineering71, pp.386-393, Athens, Greece.

   

  ٨٩

   

  19- S.R.S.Ferreira, M.Angela, 2002, Modeling the supercritical fluid extraction of Black pepper essential oil, J.of food Engineering, pp.263-269, Sao Paulo, Brazil.

   

  20- X.Cao, Y.Ito, 2003, Supercritical fluid extraction of Grape seed oil and subsequent separation of free fatty acids by high-speed counter current chromatography, J.of Chromatography.A,1021, pp.117-124, Beijing, China.

  21- L.Fiori, 2007, Grape seed oil supercritical extraction kinetic and solubility data : Critical approach and modeling, J .of supercritical fluids 43, pp.43-54, Italy.

  22- C.Marrone, E.Reverchon, 1998, Almond oil extraction by supercritical CO2: Experiments and modeling, Chemical Engineering Science, vol.35, No.21, pp.3711-3718, Milan, Italy.

   

  23- I.S.M.Zaidul, N.A.Nik Norulaini, 2007, Separation of Palm kernel oil from palm kernel with supercritical carbon dioxide using pressure swing technique, J.of food Engineering 81, pp.419-428, Japan & Malaysia.

  24- E.M.C.Reis-Vasco, J.A.P.Coelho, 2000, Mathematical modeling and simulation of Pennyroyal essential oil supercritical extraction, Chemical Engineering Science55, pp.2917-2922, Italy.

  25- Luanda M.A.S.Campos, L.Danielski, 2005, Experimental data and modeling the supercritical fluid extraction of Marigold oleoresin, J.of supercritical fluids34, pp.163-170, Brazil&Germany.

  26- D.Westerman, R.C.D.Santos, J.A.Bosley, 2006, Extraction of Amaranth seed oil by supercritical carbon dioxide, J.of supercritical fluids37, pp.38-52, Birmingham, UK.

  27- S.G.Ozkal, M.E.Yener, L.Bayindirli, 2005, Mass transfer modeling of Apricot kernel oil extraction with supercritical carbon dioxide, J.of supercritical fluids35, pp.119-127, Ankara, Turkey.

  28- I.Zizovic, M.Stamenic, A.Orlovic, 2005, Supercritical carbon dioxide essential oil extraction of Lamiaceae family species: Mathematical modeling on the micro-scale and process optimization, Chemical Engineering Science60,pp.6747-6756, Belgrade, Serbia and Montenegro.

  29- A.Tezel, A.Hortacsu, O.Hortacsu, 2000, Multi-component models for seed and essential oil extarctions, J.of supercritical fluids 19, pp.3-17, Istanbul, Turkey.

   

  30- M.Goto, S.Machmudah, A.Sulaswatty, M.Sasaki, 2006, Supercritical CO2 extraction of Nutmeg oil: Experiments and modeling, J. of supercritical fluids39, pp.30-39, Japan&Indonesia.

   

  31- I.Goodarznia, M.H.Eikani, 1998, Supercritical carbon dioxide extraction of essential oils : Modeling and simulation, Chemical Engineering Science, vol.53, No.7, pp.1387-1395,Tehran, Iran.

   

  32- B.C.Roy, M.Goto, T.Hirose, 1996, Extraction of Ginger oil with supercritical carbon dioxide: Experiments and modeling, Ind.Eng.Chem, vol.35, pp.607-612, Japan.

   

  33- S.M.Ghoreishi,S.Sharifi,2001, Modeling of supercritical extraction of Mannitol from plane tree leaf, J .of pharmaceutical and biomedical analysis 24, pp.1037-1048

   

  34- N.Henderson, E.Flores, M.Sampio, 2005, Supercritical fluid flow in porous media: modeling and simulation, Chemical Engineering Science60, pp.1797-1808, Rio de Janeiro, Brazil.

   

  35- E.Reverchon, G.Donsi, 1993, Modeling of supercritical fluid extraction from herbaceous matrices, Ind.Eng.chem.Res.32, pp.2721-2726, Italy.

   

  36- E.Reverchon, O.Sesti, 1994, Supercritical CO2 extraction of basil oil: characterization of products and process modeling, J.of supercritical fluids7, pp.185-190, Italy.

   

  37- H.Sovova, R.Komers, 1994, Supercritical carbon dioxide extraction of caraway essential oil, chem.Eng.sci.49, pp.2499-2505.

   

  38- C.S.Tan, D.C.Liou, 1989, Modeling of desorption at supercritical condition, AICHE J.35.

   

  39- H.K.Kiriamiti, E.Rascol, A.Marty, 2001, Extraction rates of oil from high oleic sunflower seeds with supercritical carbon dioxide, chemical engineering and processing 41, pp.711-718, France.

   

  40- T.Funazukuri, C.Kong, S.Kagei, 1998, Effective axial dispersion coefficients in packed beds under supercritical conditions, J.of supercritical fluids13, pp.169-175, Tokyo,Japan.

   

  41- H.Sovova, 1994, Rate of the vegetable oil extraction with supercritical CO2.I. Modeling of extraction curves, chem..Eng.sci.49, pp.409-414, Prague, Czech Republic.

   

  42- E.Reverchon, A.Kaziunas, C.Marrone, 2000, Supercritical CO2 extraction of Hiprose seed oil : Experiments and mathematical modeling, chem.Eng.sci55, pp.2195-2201, Italy.

   

  43- M.Poletto, E.Reverchon, 1996, Comparison of models for supercritical fluid extraction of seed and essential oils in relation to the mass-transfer rate, Ind.Eng.chem, vol.35, pp.3680-3686, Italy.

   

  44- M.Perrut, E.Reverchon, 1997, Mathematical modeling of sunflower seed extraction by supercritical CO2, Ind.Eng.chem., 36, pp. 430-435, Italy.

   

  45- M.Izadifar, F.Abdolahi, 2006, Comparison between neutral network and mathematical modeling of supercritical CO2 extraction of black pepper essential oil, J.of supercritical fluids38, pp.37-43, Iran.

   

  46- E.Reverchon, C.Marrone, 2001,Modeling and simulation of the supercritical CO2 extraction of vegetable oils, J.of supercritical fluids 19, pp.161-175,Italy.

   

  47- O.J.Catchpole, J.B.Grey, B.M.Smalfield, 1996, Near-critical extraction of sage,celery and coriander seed, J.Supercrit.Fluids9.

   

  48- J.Stastova, J.Jez, M.Bartlova, H.Sovova, 1996, Rate of the vegetable oil extraction with supercritical CO2 – III. Extraction from sea buckborn, chem.Eng.Sci.51.

   

  49- B.C.Roy, M.Goto, T.Hirose, 1994, Extraction rates of oil from tomato seeds with supercritical carbon dioxide, J.Chem.Eng.27.

   

  50- J.W.Goodrum, M.K.Kilgo, C.R.Santerre, 1996, oilseed solubility and extraction modeling,in : Supercritical Fluid Technology in oil and Lipid Chemistry, AOCS Press.

   

  51- J.M.del valle, J.C.de la Fuente, 2005, Contributions to supercritical extraction of vegetable substrates in Latin America, J.of food Eng.67, pp.35-57, Santiago, Chile.

   

  52- R.Ruivo, M.J.Cebola, P.C.Simoes, 2002, Fractionation of Edible oil model mixtures by supercritical carbon dioxide in a packed column.2. A mass transfer study, Ind.Eng.chem.Res.41, pp.2305-2315, Portugal.

   

  53- U.salgin, O. Doker, 2005, Extraction of sunflower oil with supercritical CO2, J. of Supercritical fluids 39, pp.330-337, Ankara, Turkey.

   

  54- H.Knapp, 1989, Vapor-Liquid Equilibria for mixtures of low boiling substances, Chemistry Data Series ,vol.VI, DECHEMA.

   

  55- F.Gritti, A.Cavazzini, N.Marchetti, 2007, Comparison between the efficiencies of columns packed with fully and partially porous C18-bonded silica materials, J.of chromatography A, 1157, pp.289-303, USA.

   

  56- R.B.Bird, W.E.Stewart, E.N.Lightfoot, 1924, Transport Phenomena, John Wiley&sons.

   

  57- F.Stuber, A.M.Vazquez, M.A.Larrayoz,1996, Supercritical fluid extraction of packed-bed: External mass transfer in upflow and downflow operation, Ind. Eng. Chem, vol.35, pp.3618-3628, Barcelona, Spain.

   

  58- I.Zizovic, M.Stamenic, D.Skala, 2007, Supercritical carbon dioxide extraction of essential oils from plants with secretory ducts: Mathematical modeling on the micro scale, J.of supercritical fluids39, pp.338-246, Belgrade, Serbia and Montenegro.

   

  59- S.M.Ghoreishi, A.Akgerman, 2004, Dispersion coefficients of supercritical fluids in fixed beds, Separation and purification technology39, pp.39-50, Iran&USA.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت