پایان نامه پیشنهاد معماری به منظور اعمال استراتژی تطبیق اکوسیستمی از سرویس ها

تعداد صفحات: 115 فرمت فایل: word کد فایل: 10001997
سال: 1392 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات IT
قیمت قدیم:۱۸,۱۰۰ تومان
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه پیشنهاد معماری به منظور اعمال استراتژی تطبیق اکوسیستمی از سرویس ها

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

  گرایش معماری سازمانی 

  چکیده

  مهندسی معماری سرویسگرا پیاده سازی یک کارکرد از کسب وکار در قالب سرویس است. لذا سرویس های کسب وکار چیزی نیستند مگر عینیت بخش فرآیندهای کسب وکار در بستر فناوری اطلاعات. در همین راستا، صنایع مختلف در حال تبدیل فرآیندهای کاری خود به سرویس هستند. این امر، سرویسیسازی کسب وکار را به صنعت جدیدی تبدیل کرد و بذر بسیاری از فعالیتهای پژوهشی را پاشید. این فعالیتها اصطلاح جدید "اکوسیستمی از سرویسها" را که اشاره به بازاری از سرویسها جهت معامله دارد، به وجود آوردند. وجود فناوری اینترنت آن را هرچه بیشتر به سمت اکوسیستمی از سرویسهای وب سوق داد .تطبیقپذیری به نوعی ذات هر اکوسیستم میباشد. اما تطبیقپذیری سرویسها در اکوسیستمی از سرویسها همچنان به صورت یک چالش حل نشده باقی مانده است. تحقیقات پیشین نیز به چالش مذکور اشاره داشتهاند اما راه حلی برای مقابله با آن مطرح نکردهاند. در این پایاننامه با انگیزه استفاده از چرخه تطبیق در معماری اکوسیستمی از سرویسهای وب به منظور دسترسی پذیری به سرویسها و کاهش دخالت عامل انسانی، معماری بهبودیافتهای ارائه شده است. چرخه بهکارگرفته شده در این معماری، با الهام از چرخه خودتطبیقی معرفی شده توسط IBM به مؤلفه مدیر تطبیق مجهز شده است تا تحت مدیریت و سیاستهای اعمال شده از جانب این مؤلفه، عملیات مورد نیاز را انجام دهد. 

  در راستای تطبیق سرویس ها در فضای اکوسیستمی از سرویس های وب، شاخصهایی تحت عنوان رتبه سرویسدهنده و درصد نقض توافق سطح سرویس که مناسب چنین فضایی هستند نیز معرفی شدهاند. بنابراین در معماری پیشنهادی لازم است ابتدا شاخصهای جدید به فایل توصیف سرویسها افزوده شوند .برای سهولت، یک پراکسی به سرویس متصل خواهد شد تا دادههای مورد نیاز برای تطبیق را جمعآوری نماید. علاوهبراین، با توجه به حضور نقشهای جدید از جمله میانجی سرویس و کارگزار سرویس در فضای اکوسیستمی از سرویسها، استراتژیهای جدیدی متناسب با این نقشها معرفی شده است. 

  در این معماری ،پس از اینکه سرویس به مصریکننده تخصیص یافت، با استفاده از چرخه تطبیق مورد پایش واقع میشود.

  در این بین اگر سرویس از سطوح مورد توافق تخطی نماید ،استراتژی مناسب با توجه به سیاستهای موجود اتخاذ و جهت اعمال به نقش مورد نظر ارجاع داده خواهد شد .بنابراین، معماری پیشنهادی با کاهش دخالت عامل انساتی عملیات را به سمت خودکارسازی خواهد برد؛ مگر در مواردی که کاربر مایل به حضور پررنگتر باشد. مقبولیت معماری نیز با بررسی ویژگیهای کیفی آن در روش ATAM مورد سنجش قرار گرفته است.

  کلمات کلیدی: معماری سرویسگرا ،اکوسیستمی از سرویسها، اکوسیستمی از سرویسهای وب تطبیق پذیر، روش

    .ATAM

   

   فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه

  امروزه بخش خدمات اهمیت بسیاری در توسعه اقتصاد جهان به دست آورده است. رشد این بخش از اقتصاد جهانی در تاریخ بینظیر بوده است. هدی اصلی کسبوکار[1]، به دست آوردن منفعت برای تسلط بر بازار و برآوردن نیاز طیف وسیعی از مشتریان است. بنابراین یک محصول میتواند در مقایسه با سایر محصولات ارزانتر و یا از نظر کیفی بهتر شود .

  اینجا است که نقش سرویس به میان میآید و به محصول ارزش افزوده میدهد. به همین دلیل، امروزه بسیاری از کسبوکارها تجربه انتقال از صنعت مبتنی بر کالا به صنعت مبتنی بر سرویس را طی میکنند. واندرمروه[2] و  رادا[3] این روند را با عنوان سرویسیسازی[4] کسبوکار نامیدهاند]3[. از طری دیگر ،صنعتیسازی سرویس[5]، محققان بسیاری را به تفکر واداشته است؛ به گونهای که شاهد افزایش بهره و علاقهمندی علمی در طول سالهای گذشته بوده است. این طیف تحقیقاتی گسترده، از عباراتی تحت عناوین "اینترنتی از سرویسها[6]" و " اکوسیستمی از سرویسها[7]" در زمینههای مختلف استفاده کردهاند. در واقع اکوسیستمی از سرویسها نشاندهنده بازاری است که مبادله سرویسها را بین نقشهای مختلف میسر میکند .ظهور فناوری اینترنت نیز وجوه بیشتری برای اکوسیستمها مهیا میکند، به گونهای که سرویسهای الکترونیکی که روی بستر اینترنت ارائه میشوند، در دنیای کسبوکار امروزی اهمیت ویژهای به دست آوردهاند. این فناوری، همکاریهای اینترنتی پیچیدهای را به ارمغان میآورد که بستر فرصتها و چالشهای جدید است]9[. در اکوسیستمهای پدید آمده، مسائلی چون چارچوب تحلیل اکوسیستمی از سرویسها، چارچوب توصیف سرویس در اکوسیستمی از سرویسها، زبان مکالمه سرویسها در اکوسیستمی از سرویسها و تکامل مشارکتی مؤلفهها مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه در این محیط توجه ما را به خود جلب کرده است، پویایی و تطبیق[8] سرویسها در فضای اکوسیستمی از سرویسهای وب است.

  1-2  طرح مسئله

  اکوسیستمی از سرویسها بازاری است که جهت معامله سرویسهای متنوع به وجود آمده است. نمونهای از اکوسیستمی از سرویسها در شکل) 3-3( قابل مشاهده است.

  (تصاویر و نمودار در فایل اصلی موجود است)

  مرکز مدیریت ترافیک به عنوان یک نهاد مرکزی وظیفه مدیریت این اکوسیستم را به عهده دارد. سرویسدهندگان مختلف، سیستمهای کنترل ترافیکی خود را در قالب سرویسهای ترافیکی اعم از مدیریت آبگرفتگی، رصدگر[1] ترافیک ،و مدیریت پارکینگ، جهت معامله در مخزن سرویس قرار میدهند. درعینحال، مرکز مدیریت ترافیک نیز قادر است سرویسهای قابل ارائه خود را در این مخزن قرار دهد. مشتریان هم شامل تاکسیها، افراد، مامورین کنترل ترافیک، و یا سازمانها هستند که میتوانند سرویس خود را روی موبایل، جهتیاب اتومبیل، و سایر دستگاهها دریافت کنند. شمای ترسیم شده از آن جهت در دسته اکوسیستمی از سرویسها قرار میگیرد چون عملیات انجام شده کسبوکار، در قالب سرویس ارائه شده و در یک بازار خاص بین سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان مورد معامله قرار میگیرند. تعدد این عوامل و روابطی که برای ارائه سرویس به مشتری بین آنها وجود دارد نیز از سایر دلایل اکوسیستم بودن بازار به وجود آمده از این سرویسها خواهد بود.

   از یک طری، جهانیسازی و افزایش تقاضا برای سرویس باعث به وجود آمدن بازارهایی به منظور معامله سرویسها تحت عنوان اکوسیستمی از سرویسها شده است. از طری دیگر ،تغییر عنصر جدانشدنی دنیای امروزی است. یکی از راهکارهای مقابله با تغییرات، استفاده از ویژگی تطبیقپذیری[2] است. هرچند پویایی و تطبیق پذیری در فضای اکوسیستمی از سرویس ها در سایر حوزههای علمی مطرح شده است، اما هیچیک بهطور خاص به نحوه انجام آن در حیطه سرویسهای معامله شده اشارهای نکردهاند. این امر ما را بر آن داشت تا برای مقابله با چنین چالشی، به دنبال معرفی راهحلی برای تطبیق سرویسها در حوزه اکوسیستمی از سرویسها باشیم.

  علاوهبراین ،یکی از اهدای اکوسیستمی از سرویسها، جدا کردن تهیه و تدارک سرویس از تحویل آن است که باعث شده است در چنین فضایی، علاوه بر نقشهای فراهم کننده سرویس و سرویسگیرنده، نقشهای دیگری همچون واسط سرویس و کارگزار سرویس مطرح شوند. ظهور این نقشها بستری برای معرفی استراتژی های تطبیق جدید که متناسب با چنین فضایی باشند را به وجود آورده است. بنابراین در این پایاننامه سعی بر آن شده است تا علاوه بر باز کردن مستله تطبیق سرویسها در حوزه اکوسیستمی از سرویسها و ارائه معماری برای آن، استراتژیهای تطبیق مناسبی را مطرح کنیم. در این استراتژیهای جدید، میتوان کاربر را نیز در انتخاب سرویس دخیل کرد. در پایان نیز، شاخصهایی که میتوانند در چنین فضایی مناسب باشند، مطرح خواهیم کرد. برای رسیدن به این اهدای، سوالات زیر مطرح میشوند:

  چه ویژگیهایی از سرویس لازم است در فضای اکوسیستمی از سرویسها مورد توجه قرار گیرند؟

  کدامیک از استراتژیهای تطبیق موجود، برای اکوسیستمی از سرویسها نیز مناسب هستند؟

  علاوه بر استراتژیهای موجود، چه استراتژیهای جدیدی باید برای بهرهمندی از تطبیقپذیری در فضای اکوسیستمی از سرویسها تعریف شوند؟

  آیا در اکوسیستمی از سرویسها نیاز به درگیر نمودن کاربر در چرخه تطبیق وجود دارد؟ اگر وجود دارد چگونه باید این کار را انجام داد؟

  1-3   اهداف تحقیق

  تطبیق پذیری و پویایی اکوسیستمی از سرویسها در گذشته و طی تحقیقاتی مورد پژوهش قرار گرفته است، اما به طور خاص تاکنون هیچیک از پژوهشهای انجام شده راهکاری برای عملی کردن آن در حوزه سرویسهای مورد معامله مطرح نکردهاند. بنابراین خروجیهای پایاننامه خود را بر اساس موارد زیر قرار دادهایم:

  معرفی استراتژیهای جدید برای تطبیق سرویس ها در اکوسیستمی از سرویسها،

  افزودن شاخصهایی برای پایش سرویس، طی اجرای چرخه تطبیق،

  ارائه معماری به منظور اعمال استراتژی تطبیق در اکوسیستمی از سرویسها.

  1-4   محدوده تحقیق

  مستله تطبیق قبلا هم در اکوسیستمی از سرویسها مطرح شده است]3[]00[. منظور] 3[ از تطبیقپذیر بودن این فضا، تکامل مشارکتی مؤلفههای یک اکوسیستم از سرویسها بوده است که نتیجه آن، تکامل دو طرفه ناشی از تعامل گونههای مجزای اکوسیستم است. به این معنا که تغییر و به روز شدن یکی از مؤلفههای اکوسیستم، سایر عوامل را برای سازگاری با آن برمیانگیزد. در واقع، به نوعی به رشد اکوسیستمی از سرویسها اشاره دارد. پژوهش انجام شده در] 00[ نیز به تطبیق در سطح کاربر و دستگاههای رایانشی پرداخته است. اما آنچه در این تحقیق مطرح خواهد شد، تطبیق در حیطه سرویس است. منظور از تطبیق سرویس در چنین فضایی این است که سرویسهای تحویل داده شده مورد پایش قرار گیرند تا در صورت به وجود آمدن اخلال و تغییر در آنها و یا تغییر در نیاز کاربر، و سایر مواردی که طی فصول آتی به آنها خواهیم پرداخت، در مورد آن سرویس تصمیم مناسب اتخاذ شود. به عنوان مثال، یکی از این تصمیمات، جایگزین کردن سرویس فعلی با سرویس مناسب دیگری است. این امر موجب به حداقل رساندن دخالت کاربر شده و در عین حال ،تصمیم مناسب با توجه به نیازهای اعلام شده از سوی وی اتخاذ میشود. با توجه به فراگیر شدن سرویسهای تحت وب ،محیط نهایی تحقیق روی اکوسیستمی از سرویسهای وب و همچنین سرویسهای منفرد و درشتدانهای که در این فضا مبادله میشوند، شکل گرفته است .پیشرانهای معماری نیز در جلسات ارزیابی که برگزار شده است، به دست آمدهاند .

  بنابراین به دلیل عدم دسترسی و نیز عدم حضور به تمام ذینفعان، ممکن است دربرگیرنده تمامی پیشرانها نباشد.

   

  Abstract

  The purpose of the service-oriented architecture is to implement business functionality in the form of services. Therefore, business services are nothing but realizations of business processes in the context of information technology. In this regard, several industries are turning their business processes into services. This issue has brought business servitization into the industry and in this case many research activities have begun and new terms such as “service ecosystem” have emerged that refers to the market for the trade of services. The advent of internet technology has driven this concept towards web service ecosystems. Adaptation is intrinsic in such ecosystems. But the adaptation of services in service ecosystems is still an unresolved challenge. Previous studies have also pointed to this challenge, but have not proposed a solution to it. The motivation for this thesis is to employ an adaptation cycle in the web service ecosystem architecture. In this way an improved architecture is presented, enhancing the availability of services and reducing the human interference. The cycle which is used in this architecture is inspired by the self-adaptive cycle introduced by IBM and is equipped with an adaptation manager component to perform the required operations through the management and policies imposed by this component.

  In order to adapt services in web service ecosystems, some indicators such as the level of service and service level agreement violations that are suitable for such an environment are introduced. Therefore, it is first necessary to add new indicators to service description files. For simplicity, a proxy will be bound to the service to collect the required monitoring data. In addition, due to the introduction of new roles such as “service mediator” and “service broker” in service ecosystems, new appropriate strategies for these roles have been introduced.

  In this architecture, when a service is allocated to the consumer, it will be monitored via the adaptive cycle. In the meantime, if a violation of the agreement occurs, an appropriate strategy will be selected according to the existing policy and will be referred to the appropriate role for enactment. Therefore, the proposed architecture reduces the interference of human agents and brings automation into the operation, except for cases where the user wishes to have more presence. Architecture acceptability is examined by evaluating the qualitative attributes prescribed by the ATAM method.

  Keywords: Service-oriented architecture, Service ecosystem, Adaptive web service ecosystem, ATAM method.

 • فهرست و منابع پایان نامه پیشنهاد معماری به منظور اعمال استراتژی تطبیق اکوسیستمی از سرویس ها

  فهرست:

  3  فصل اول: کلیات تحقیق.... ..........................................................................................................3-3 مقدمه ........................................................................................................................ 9

  3-9 طرح مستله .................................................................................................................. 1

  3-1 اهدای تحقیق ............................................................................................................... 0

  3-4 محدوده تحقیق ............................................................................................................. 0

  3-0 ساختار تحقیق .............................................................................................................. 6

   فصل دوم: ادبیات موضوع.. ........................................................................................................... 7 9-3 مقدمه ........................................................................................................................ 8

  9-9 معماری سرویسگرا ........................................................................................................ 8

  9-9-3 عناصر اصلی معماری سرویسگرا ............................................................................ 35

  9-1 سرویس .................................................................................................................... 33

  9-1-3 سرویس وب .................................................................................................... 39

  9-1-9 مدل سرویس وب .............................................................................................. 34

  9-1-1 پایش سرویس وب ............................................................................................. 30

  9-4 اکوسیستمی از سرویسها ............................................................................................... 36

  9-4-3 ابعاد اصلی اکوسیستمی از سرویسها ....................................................................... 37

  9-4-9 طیف سرویسها در اکوسیستمی از سرویسها ............................................................ 91

  9-4-1 ویژگی سرویسها در اکوسیستمی از سرویسها ........................................................... 91

  9-4-4 ذینفعان اکوسیستمی از سرویسها ......................................................................... 97

  9-4-0 مرز سرویس و اکوسیستمی از سرویسها .................................................................. 98

               9-4-6  مدل اکوسیستمی از سرویسها .............................................................................. 92

  9-4-7 مثال اکوسیستمی از سرویسها .............................................................................. 10 ز

  9-0 تطبیقپذیری .............................................................................................................. 16

  9-0-3 چرخه تطبیق ................................................................................................... 17

  9-0-9 استراتژیهای تطبیق .......................................................................................... 45

  9-0-1 پیشرانهای تطبیق ............................................................................................ 49

  9-6 جمعبندی ................................................................................................................. 41

   فصل سوم: کارهای انجام شده .................................................................................................... 44 1-3 مقدمه ...................................................................................................................... 40

  1-9 مدل اکوسیستمی از سرویسهای تطبیقپذیر ........................................................................ 40

  1-1 معماری اکوسیستمی از سرویسهای تطبیقپذیر دائمی ............................................................ 48

  1-4 مقایسه کارهای انجام شده .............................................................................................. 01

  1-0 مبانی راهکار پیشنهادی .................................................................................................. 04

  1-6 جمعبندی ................................................................................................................. 00

   فصل چهارم: ارائه معماری پیشنهادی ............................................................................................ 06 4-3 مقدمه ...................................................................................................................... 07

  4-9 معماری پیشنهادی تطبیق سرویس در اکوسیستمی از سرویسها ................................................. 07

  4-9-3 سطح اول ....................................................................................................... 08

  4-9-9 سطح دوم ....................................................................................................... 02

  4-9-1 سطح سوم ...................................................................................................... 02

  4-9-4 سطح چهارم .................................................................................................... 63

  4-1 استراتژیهای تطبیق اکوسیستمی از سرویسها ..................................................................... 69

  4-4 شاخصهای انتخاب سرویس در اکوسیستمی از سرویسها ......................................................... 64

  4-4-3 رتبه .............................................................................................................. 60

  4-4-9 درصد نقض SLA ............................................................................................. 60

  ح

  4-0 کاربرد استراتژیها و شاخصها در معماری پیشنهادی .............................................................. 66

  4-6 جمعبندی ................................................................................................................. 62

   فصل پنجم: ارزیابی............. ......................................................................................................... 75 0-3 مقدمه ...................................................................................................................... 73

  0-9 تعریف مثال ............................................................................................................... 73

  0-1 ارزیابی معماری پیشنهادی با استفاده از روش ATAM ............................................................. 79

  0-1-3 فاز صفر: مشارکت و آمادهسازی ............................................................................. 74

  0-1-9 فاز اول: ارزیابی ................................................................................................. 70

  0-1-1 فاز دوم: ادامه ارزیابی .......................................................................................... 81

  0-1-4 فاز سوم: پیگیری............................................................................................... 80

  0-4 نتیجهگیری ................................................................................................................ 86

   فصل ششم: جمعبندی...... ......................................................................................................... 88

  6-3 مقدمه ...................................................................................................................... 82

  6-9 دستاوردها و تحقق اهدای ............................................................................................... 82

  6-1 محدودیتها. .............................................................................................................. 23

  6-4 نتیجهگیری ................................................................................................................ 23

  6-0 کارهای آتی................................................................................................................ 29

   فهرست منابع....................... ......................................................................................................... 21

  منبع:

  F. D. Wibowo, "Service Ecosystem: Theory, Technology and Use Cases," Master Thesis, Technical University of Mittelhessen, Business informatics, 2012.

  C. Riedl, T. Boehmann, J. M. Leimeister, and H. Krcmar, "A framework for analysing service ecosystem capabilities to innovate," In Proceedings of the 17th European Conference on Information Systems (ECIS), 2009.

  D. Manolescu and B. Lublinsky, SOA Enterprise Pattern-Services, Orchestration and Beyond, Morgan-Kaufmann, 2007.

  Oasis, 2006, Available: http://www.oasisopen.org/committees/download.php/17616/0604-00002.000.doc

  B. Borges, K. Holley, and A. Arsanjani, Service-oriented-architecture, 2004, Available:

  http://searchsoa.techtarget.com/news/1006206/Service-oriented-architecture

  D. Krafzig, K. Banke, and D. Slama, Enterprise SOA: Service-oriented architecture best practices, Prentice Hall Professional, 2005.

  T. Erl, Service-oriented architecture, Prentice Hall Englewood Cliffs, 2004.

  ]8[ ا. س. صفاریان، "یشنهاد یک چارچوب سرویس وب گرا برای تأمین زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز جهت بسته بندی تورهای پویایی مسافرتی،" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 3188.

  [9]               N. Josuttis, SOA in Practice, O'reilly, 2007.

  [10]           E. Newcomer and G. Lomow, Understanding SOA with web services (independent technology guides), Addison-Wesley Professional, 2004.

  [11]           N. Bieberstein, Service-oriented architecture (SOA) compass: business value, planning, and enterprise roadmap, FT Press, 2006.

  [12]           D. A. Menascé, "QoS issues in web services," IEEE Internet Computing, , vol. 6, no. 6, pp. 72-75, .2002

  [13]           H. M. Qusay. Service-riented architecture and web service: the road to enterprise application             integration       (EAI),   2005,   Available:

  www.oracle.com/technetwork/articles/javase/soa-142870.html

  [14]           H. Haas and A. Brown. Web Services Glossary, 2004, Available: www.w3.org/TR/ws-gloss/ [15] B. Dutta, "Semantic web services: a study of existing technologies, tools and projects,"

  DESIDOC Journal of Library & Information Technology, vol. 28, no. 3, pp. 47-55, .0102

  SOAP: Simple Object Access Protocol, 2014, Available: http://en.wikipedia.org/wiki/SOAP

  WSDL:             Web     Services           Description      Language,       2014,   Available:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Services_Description_Language

   20

  UDDI:             Universal         Description      Discovery        and      Integration,     2014,   Available:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Description_Discovery_and_Integration

  B. Lin, N. Gu, and Q. Li, "A requester-based mediation framework for dynamic invocation of web services," In IEEE International Conference on Services Computing (SCC'06), pp. 445-454, 2006.

  A. Dan, D. Davis, R. Kearney, A. Keller, R. King, D. Kuebler, et al., "Web services on demand: WSLA-driven automated management," IBM Systems Journal, vol. 43, no. 1, pp. 136-158, 2004.

  A. Sahai, V. Machiraju, M. Sayal, A. Van Moorsel, and F. Casati, "Automated SLA monitoring for web services," in Management Technologies for E-Commerce and EBusiness Applications, Springer, pp. 28-41, 2002.

  G. Scheithauer, "Business Service Description Methodology for Service Ecosystems," in Proceedings of the 16th CAiSE-DC, pp. 9-10, 2009.

  G. Scheithauer, "A Service Description Method for Service Ecosystems," PhD Thesis, University of Bamberg, 2011.

  R. Khadka, A. Saeidi, R. Jansen, J. Hage, and R. Helms, "An Evaluation of Service Frameworks for the Management of Service Ecosystem," in Proceedings of the 15th Pacific Asian Conference on Information Systems (PACIS ’11), 2011.

  C. Riedl, T. Böhmann, M. Rosemann, and H. Krcmar, "Quality management in service ecosystems," Information Systems and E-Business Management, vol. 7, no. 2, pp. 199221, 2009.

  Y. Veneris, "The informational revolution, cybernetics and urban modelling," PhD Thesis, University of Newcastle upon Tyne, 1984.

  L. W. McKnight and J. P. Bailey, "An introduction to Internet economics," Internet Economics, pp. 3-26, .7991

  D. Quah, "Digital goods and the new economy," New Economy Handbook, pp. 289-321 20.30

  P. Buxmann, H. Diefenbach, and T. Hess, Die Softwareindustrie: Ökonomische Prinzipien, Strategien, Perspektiven, Springer, 2011.

  G. Tselentis, Towards the Future Internet: A European Research Perspective: IOS Press, .9002

  V. A. Schmidt, B. Neidecker-Lutz, D. Woods, and H. Couturier, Understanding the Future Internet, Evolved Technologist Press, 2011.

  J. C. Hourcade, Y. Neuvo, R. Posch, R. Saracco, W. Wahlster, and M. Sharpe, "Future Internet 2020: visions of an industry expert group," European Commission Information Society and Media, 2009.

  L. M. Vaquero, L. Rodero-Merino, J. Caceres, and M. Lindner, "A break in the clouds:

  towards a cloud definition," ACM SIGCOMM Computer Communication Review, vol. 39, no. 1, pp. 50-55, 2009.

  R. Ferrario and N. Guarino, "Towards an ontological foundation for services science," in Proceedings of Future Internet–FIS 2008, Springer, Heidelberg, pp. 152-169, 2009.

  J. F. Moore, "Predators and prey: a new ecology of competition," Harvard Business Review, vol. 71, no. 3, pp. 75-86, 1993.

  A. K. Townsend, Green Business: A Five-part Model for Creating an Environmentally Responsible Company, Schiffer Pub Ltd, 2006.

  A. K. Townsend, Business ecology. Why most green business practices don't work, and what to do about it, Schiffer Publishing, 2009.

  F. Nachira, A. Nicolai, P. Dini, M. Le Louarn, and L. R. Leon (Eds.), Digital business ecosystems, European Commission, 2007.

  S. Locke, "ICT adoption and SME growth in New Zealand," Journal of American Academy of Business, vol. 4, no. 1/2, pp. 93-102, 2004.

  C. Petrie and C. Bussler, "The Myth of Open Web Services: The Rise of the Service Parks," Presented at the IEEE Internet Computing, 2008.

  A. P. Barros and M. Dumas, "The rise of web service ecosystems," IT professional, vol. 8, no.5, pp. 31-37, 2006.

  J. F. Moore, The death of competition: leadership and strategy in the age of business ecosystems, HarperBusiness, New York, 1996.

  G. Scheithauer and M. Winkler, A Service Description Framework for Service Ecosystems, Otto-Friedrich-Univ. Bamberg, 2008.

  M. Winkler, J. Cardoso, and G. Scheithauer, "Challenges of business service monitoring in the internet of services," in Proceedings of the 10th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, 2008, pp. 613-.616

  G. Scheithauer, S. Augustin, and G. Wirtz, "Describing services for service ecosystems," in Service-Oriented Computing–ICSOC 2008 Workshops, 2009, pp. 242-.552

   

  J. Cardoso, K. Voigt, and M. Winkler, "Service engineering for the internet of services," in Proceedings of the 10th International Conference on Enterprise Information Systems, Springer, pp. 15-27, 2009.

  M. R. Nami and M. Sharifi, "Autonomic computing: a new approach," in First Asia International Conference on Modelling & Simulation (AMS'07), pp. 352-357, 2007.

  B. Jacob, R. Lanyon-Hogg, D. K. Nadgir, and A. F. Yassin, "A practical guide to the IBM autonomic computing toolkit," IBM's International Technical Support Organization, 2004.

  H. Zhang, H. Wang, and H. Liu, "Research on Autonomic-Trusted Software Evaluation," International Conference on Computer Science and Software Engineering, pp. 11801183, 2008.

  M. Salehie and L. Tahvildari, "Self-adaptive software: Landscape and research challenges," ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (TAAS), vol. 4, no. 2, pp. 14, 2009.

  M. C. Huebscher and J. A. McCann, "A survey of autonomic computing—degrees, models, and applications," ACM Computing Surveys (CSUR), vol. 40, no. 3, pp. 7, 2008. [52] A. Bucchiarone, C. Cappiello, E. Di Nitto, R. Kazhamiakin, V. Mazza, and M. Pistore,

  "Design for adaptation of service-based applications: main issues and requirements," in Proceedings of  Service-Oriented Computing. ICSOC/ServiceWave 2009 Workshops, pp. 467-476, 2010.

  P. R. Ehrlich and P. H. Raven, "Butterflies and plants: A study in coevolution," Evolution, vol. 18, no. 4, pp. 586-608, 1964.

  T. Dobzhansky, "On some fundamental concepts of Darwinian biology," in Evolutionary biology, Springer, pp. 1-34, 1968.

  F. Zambonelli and M. Viroli, "Architecture and metaphors for eternally adaptive service ecosystems," in Intelligent Distributed Computing, Systems and Applications, Springer, pp. 23-32, 2008.

  K. Ramachandran and S. Voleti, "Business process outsourcing (BPO): emerging scenario and strategic options for IT-enabled services," Vikalpa, vol. 29, no. 1, pp. 49-62, .4002

  A. Andrieux, K. Czajkowski, A. Dan, K. Keahey, H. Ludwig, T. Nakata, et al., "Web services agreement specification (WS-Agreement)," in Global Grid Forum, 2004.

  ]08[  ی. شمس، معماری نرمافزار پیشرفته جزوه درسی، دانشگاه شهید بهشتی، 3125.

  [59]     N. Huber, A. van Hoorn, A. Koziolek, F. Brosig, and S. Kounev, "S/T/A: Meta-Modeling Run-Time Adaptation in Component-Based System Architectures," in Ninth International Conference on e-Business Engineering (ICEBE), IEEE, pp. 70-77, 2012. 

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت