پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس

مشخص نشده
1387
103
word
106 KB
10001558
قیمت قدیم:۱۶,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس

  پایان نامه برای دریافت  درجه کارشناسی ارشد(M.SC)

  گرایش : زبان و ادبیات عرب

  مقدمه

  یکی ازراههایی که برای شناخت یک کشور ویژگی های آن وجودداردبررسی تاریخ آن سرزمین ومطالعه ادبیات آن است.وقتی سخن ازاندلس پیش می آید،لزوم بررسی تاریخ وادبیات آن درذهن خطورمی کند.اندلس تاریخی گسترده وپرآشوب دارد.دسته های مختلفی چون بربرها،گوتها،مسیحیان ومسلمانان درآنجاحکومت وقدرت نمایی کرده اند. ازاین روی برآن شدیم که تحلیلی ازدوره حکومت مسلمانان دردوره امویان داشته باشیم.مسلمانان تقریباًهشت قرن دراندلس زندگی کردندوتوانستندباتکیه برقوای نظامی وارداین کشورشوند.آنان دراین مدت پایه های تمدنی درخشان راپایه ریزی کردندودرزمینه های علمی وفرهنگی به پیشرفتهای چشمگیری دست یافتند.درنتیجه این سرزمین یکی ازمراکز مهم انتقال تمدن اسلامی به اروپاوهمچنین پل ارتباطی میان شرق وغرب درزمینه های مختلف فرهنگی شد.دراین مدت حکومت های مختلفی دراندلس حکمرانی کردند که یکی ازآنهاحکومت اموی است.حکومت اموی دراندلس،حکومتی مقتدربوده وویژگیهایی داشته است.دراین دوره دامنه ادب گسترش یافت وبرتعدادشاعران وادیبان افزوده شد.وبسیاری ازعلمای شرق رابه خودجذب کرند.ودانشمندان بزرگی راپرورش دادندکه هرکدام ازآنهاآثاربسیار ارزنده علمی وفلسفی راداشتند.خودامراء هم اهل شعر وادب بودندوشعردرنزدآنهاجایگاه خاصی پیداکرد.

  اکثرتحقیقات پیشین تنها اشاره ای گذرا به این موضوع داشتند.لذاانگیزه من ازانتخاب این موضوع ، جمع آوری و بررسی شعرامرای اموی بوده وبرای اینکه بحث تازه ای درزمینه تاریخ امویان دراندلس انجام شودسبب شدتابه این موضوع بپردازم وبرای انجام این پژوهش ازکتابها ومنابع موجوددرکتابخانه های ایران استفاده کردم.

  توجه به شعرامرای اموی چیزجدیدی نبوده،درباره پیشینه چنین موضوعی بایدگفت که درزمان مستنصرهم یک چنین کاری انجام شده.همانطورکه حمیدی درکتاب جذوۃ المقتبس به این نکته اشاره کردکه:اوازهرفرصتی برای تشویق به تالیف استفاده می کرد.گویندکه وقتی برای یکی ازنبردهایش از قرطبه بیرون می رفت(325ق/963م)،ابن صفارخواست که به دلیل ضعف جسمی ازهمراهی بااوخودداری کند،حکم به این شرط پذیرفت که تعهدکنداشعارامراء وخلفای اموی رادرکتابی گردآورد؛درست مانندکاری که صولی درزمینه اشعارعباسیان انجام داده است.ابن صفارهم پذیرفت وچنین کتابی راتالیف نمود.جالب اینکه احمدبن نصر،پیش ازبازگشت مستنصر،کتاب رادرطلیطله از داوبر دو مستنصرازدیدنش بسیارشادمان شد.(951،1/394).امامتاسفانه این کتاب بدست مانرسیده است.وبعدازآن هم کارمستقلی دراین زمینه انجام نشده بود.تااینکه من درمیانه کاربه کتابی برخوردکردم به نام الامراء الامویون الشعراء فی اندلس نوشته ابراهیم بیضون.نویسنده دراین کتاب برخی ازاشعارامراءراگردآوری کرده وبه نقدوتحلیل آنهاپرداخته.اماتفاوت کارمن بااین کتاب دراین است که علاوه برگردآوری همه اشعاربه دسته بندی وبررسی ویژگی های شعری آنها پرداختم ودرانتهای اشعارهریک ازامراءبه نکات بلاغی آن اشاره ای داشته ام.

  دراین پژوهش سعی نموده ام که باتکیه برآثارارزشمندمورخانی همچون ابن ابار،مقری،ابن عذاری،ابن بسام،وبامراجعه به منابع کهن وبااستفاده به مصداق های تاریخی مسلم درتاریخ وادب اندلس به جمع آوری وبررسی اشعاربپردازم.

  این رساله ی شامل یک مقدمه،سه فصل ونتیجه گیری است.هرفصل ازبخشهایی تشکیل شده،نخستین فصل شامل تاریخ اندلس است.باتوجه به اینکه موضوع رساله من بررسی شعرامرای اموی است لازم بوددرموردتاریخ پیش ازامراءهم بحثی داشته باشیم.لذابخش اول درموردفتح اندلس است وبخش دوم که دنباله بحث پیشین است اختصاص داردبه دوره ی حکومت والیان وبخش سوم شامل روی کارآمدن دولت اموی تاسرنگونی آنان است.

  فصل دوم شامل شعراندلسی وویژگیهای آن است.شعراندلسی درزمان حکومت اموی آئینه تمام نمای شعرشرقی بود.اندلسی هادائماًبامشرق زمین ارتباط داشتندوازهمان موضوعات شرقی اتخاذ می کردندوساختاروقالب شرقی رابه کارمی بردند.ازآنجاکه طبیعت اندلس بسیارزیبا وجذاب بودبرروح شاعرتاثیری عمیق می گذاشت.ازاین روی ذوق وقریحه اوشکوفامی شدوآنان طبیعت رامانند یک انسان زنده تصورمی کردندوبااوسخن می گفتندوزیبایی هایش راتوصیف می کردند.

  فصل سوم،شعرامرای اموی دراندلس رادربرمی گیرد.دراین فصل ابتداتاجائیکه درمنابع ذکرشده بوداشعارامراءراجمع آوری کردم،بعدبه دسته بندی ابیات پرداختم وباتوجه به اینکه کارم بررسی ابیات بوده پیش ازآوردن هرقطعه معنای کلی ابیات را به گونه ای آوردم که به ترجمه نزدیک است.واگرنکته خاصی دربرخی ازشعراءبوده به آن اشاره کرده ام ونکاتی ازویژگی شعری آنهاراذکرکرده ام.درآخرهم به نتیجه گیری آن پرداخته ام.

  درپایان اذعان می دارم رساله ی حاضرعاری از لغزش وکاستی نیست؛اماامیدوارم که این پژوهش فتح بابی برای پرداختن به موضوعاتی ازاین قبیل باشد.

    1-1آندلس

  آندلس ، نامی است که عرب ها به شبه جزیره ایبریا، واقع در جنوب اروپا اطلاق کردند. این سرزمین در نزد یونانیان به نام ایبریا ودر نزد رومیان به اسم اسپانیا خوانده می شد. (بدر، 1980، 95)

   گمان می رود که این کلمه،تحریف شده کلمه واندالیسیا باشدکه این نام از مهاجمین واندال گرفته شده است.آنان مردمی از نژاد ژرمن ویا اصل اسلاوی بودند که پس از استقرار در شبه جزیره ایبریا،دولت خود را به شمال آفریقا توسعه داده وبر آن منطقه نیز حکومت کردند. (بستانی، بی تا، 472-471)

  از این رو نخستین قومی که در دوران کهن در این سرزمین ساکن شدند،اندلوش (اندلس،فندلس) نامیده شد. (حجی،1997، 37)

  شبه جزیره ایبریه در جنوب غربی قاره اروپا واقع است،که به وسیله کوه های برانس از قاره اروپا، وتنگه جبل الطارق از شمال قاره آفریقا جدا شده است. از شمال غربی تا جنوب غربی آن در امتداد آبهای اقیانوس اطلس واز شرق تا جنوب شرقی آن در امتداد دریای مدیترانه است. (مقری، 1968،1/152،حجی،1977، 35). بدین ترتیب اندلس ناحیه ای است آباد وخرم که دارای کوه ها وآب های روان ومعادنی از زر وسیم وبناهایی سنگی داشته است؛ مورخان اسلام وغرب از آن به نام "بهشت سرزمین های اسلامی" یاد کرده اند. (حمیری، 1937، 162).

  1-2  فتح اندلس

  هنگامی که نیروهای مسلمان در کناره های نزدیک و جزیره های همسایه اسپانیا گسترش می یافت[1] این سرزمین تحت حکومت گوت ها بود. (ابن قتیبه، 1967 ،2/86-85). مسلمانان، مغرب دور راگشوده وبر شهر طنجه دست یافته بودند وبرای سیطره کامل بر مغرب، کافی بود شهر سبته اگر در مقابل طنجه ودر سوی دیگر زبانه مغربی قرار داشت، به تصرف خود در آورند. تصرف این شهراز آن جهت برای مسلمانان دشوار بود که فرمان روای شهر-کنت جولیان- با تمام توان به دفاع از آن پرداخت وهر گونه حمله ای را که به منظور فتح آنها آن جا رخ می داد، دفع می کرد. با این وصف، موسی پسرنصیر[2]، مشتاق دستیابی بر این شهر مستحکم شد وسرانجام به آن چه می خواست، رسید.(مونس، 1959، 52)

  مسلمان زمانی که مغرب را به طور کامل فتح کردند، طبیعی بود که موج کشور گشایی شان آرام نگیرد ولذا طارق[3]با سپاهیان عرب همراه خود، در کنار طنجه اردو زد. (بلاذری، 1959، 232)

  موسی نیز نوزده هزار سپاهی از بربرهای به اسلام گرویده رابا سلاح وذخیره کامل در اختیار طارق قرار داد. با گذشت زمان وپس از انتشار اسلام درمغرب، مردم آن سرزمین برای پیش بردن پرچم آیین نو، جرأت وآمادگی پیدا کردند. بدین ترتیب اندیشه فتح اندلس یا اسپانیای اسلامی به اذهان آنان خطور کرد. (مقری، 1968، 1/107، 111، 117)

  در این هنگام نامه ای از کنت جولیان به موسی رسید که در آن مسلمانان را به فتح اندلس فراخوانده و وعده داده بود که سنگرهای خود را به ایشان خواهد سپرد. موسی از طریق منابع اطلاعاتی کنت جولیان وهم پیمانانش با خبرشد که اوضاع داخلی اسپانیا سخت دچار آشفتگی واختلاف سیاسی است واز این روی، به ندای وی پاسخ مثبت داد. (ابن عذاری، 1951، 4/2؛ مؤلف مجهول، 1981، 5)

  در پی پیشنهاد جولیان مبنی براین که سبته وپایگاه های دیگرش را در اختیار مسلمانان گذاشته وگشتی های خود رابرای حمل لشکر اسلام در اختیار آنان قرار داده ولشکر خود رابه موسی سپرده واورا در تمام مراحل راهنمایی کند، موسی از خلیفه اموی ولید بن عبدالملک برای شروع عملیات نظر خواست وخلیفه موافقت خود رابا این شرط اعلام کرد که نخست، قدرت اندلس را با اعزام گروه هایی برای حمله های کوچک وگذارا بیازمایند. (مؤلف مجهول، 1989،5 عنان،1366، 1/37).

  بدین منظور در رمضان 91 ق. برابر با 710 م نیروی کوچکی مرکب از پانصد تن از جنگجویان که صدتن از ایشان سواره بودند با گذر از تنگه به شبه جزیره ایبریا در آمدند. این حمله به فرماندهی ابوزرعه بن مالک معافری انجام شد. این گروه در جزیره ای مقابل سبته که بعدها به نام فاتح آن، "طریف" نام گذاری شد، فرود آمدند وحملات خودرا آغاز کرده، با انبوهی از غنایم به دست آمده به سلامت باز گشتند. موفقیت آمیز بودن این یورش، مسلمانان را به فتح اندلس امیدوارساخت وآنان را تشویق کرد به فرماندهی طارق به حمله ای بزرگ تر بپردازند. (عنان؛ 1366، 1/38-37).

  بدین ترتیب طارق در ماه رجب 92ق. برابر با آوریل 711م از تنگه عبور کرد ودر کنار کوهی لنگر انداخت که با انتساب به وی، "جبل الطارق" نام گرفت. (حجی، 1997، 46) طارق در مدتی کوتاه، شهرهای استجه سپس قرطبه، غرناطه، البیره وطلیطله را تصرف کرد، به طرف شمال رفت وپس از عبور از قشتاله ولیون و کوه های آستوریاس، بر سواحل جنوبی اندلس دست یافت ودر مدت یک سال از جنوب تا شمال اندلس را تصرف کرد. (ابن قوطیه، 1982، 35-34).

   

  Abstract:

  The aim of my research subject was data collection and evalution of the poems of Omavi rulers on Andelos,those who were proponents of scince and the founder of culture.I decided to gather such poems after studying of Andelos history and Omaviyan government and wrote my studies about ancient resource and by virtue of definite historical evidence about Ancient resource and by virtue of definite  history and the literature of Iran.

  This thesis consists of three chapter,th first chapter include different section:the first chapter describing Andelos victory,the second section which is following the previous discussion would be a research about Valiyan government and the third section which is discussing about establishing Omavi government and their fall.

  The second chapter includes Andelos poems and their feature and describing Andelose poem during Omavi government,this is completely echoing th eastern pom,and the Andelos people have been using them because they was communicating whit Eastern people by their subject and poetic structure.

  The third chapter is including the Omavi poems in Andelos in this chapter based on the mentioned resources have been tried to gather the data and categorizing literature before using every stanza and mntioning every verse.At the end I mentioned other features of the poem.

  Conclusion of my thesis:

  The aims of Asra in poemis limited to eastern poem aims without any innovation in their poems,most of their poems are written in the framework of A fif lyric,whit th picture of their sense against beloved and their slaves.One of the other aims was the epical poems of Omavi which was defined in some of the Rabazi poems.He wrote poems based on this framework,after victory in the Rabaz battlefield.

  There was another aims such as ascetism and wisdom and satire in the poems if some Asra.At the end we must say such Asra didn,t have any innovation and most of them  imitated based on the eastern poems although Zajal and Mosheh birth data is Andelos,but non of them didn,t wrote any poem based on this two poem framework.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی سروده های امیران اموی در آندلس

  فهرست:

  مقدمه ............................................................................................................... 1

  فصل اول :  تا ریخ آندلس

  1-1 آندلس........................................................................................................ 3

  1-2 فتح آندلس ................................................................................................ 3

  1-3 از فتح تا برپایی حکومت اموی..................................................................... 6

  1-4 حکومت اموی از برپایی تا سرنگونی............................................................ 13

  1-4-1 عصر امارت .......................................................................................... 13

  1-4-2 عصر خلافت......................................................................................... 20

  فصل دوم : شعر آندلسی

  1-2 شعر آندلسی.............................................................................................. 31

  2-2 ویژگی های شعر آندلسی............................................................................ 31

  2-2-1 شعر موشح ............................................................................................ 35

  2-2-2 شعر زجل ............................................................................................. 36

  فصل سوم : شعر امرای اموی در آندلس

  3-1 عبدالرحمن الداخل (صقر قریش) ............................................................... 38

  3-1-1 اشعار غنایی (احساسی)........................................................................... 38

  3-1-2 اشعار سیاسی ........................................................................................ 40

  3-1-3 ویژگی شعری ....................................................................................... 43

  3-2 هشام بن عبد الرحمن الداخل...................................................................... 44

  3-2-1 ویژگی شعری ....................................................................................... 45

  3-3 الحکم بن هشام (الربضی) .......................................................................... 45

  3-3-1 اشعار حماسی ....................................................................................... 45

  3-3-2 غزلیات ................................................................................................. 47

  3-3-3 ویژگی شعری ....................................................................................... 49

  3-4 عبدالرحمن الثانی بن الحکم المعروف بالاوسط............................................. 50

  3-4-1 غزلیات.................................................................................................. 51

  3-4-2 شعر حکمی........................................................................................... 55

  3-4-3 ویژگی شعری ....................................................................................... 56

  3-5 محمدبن عبدالرحمن الثانی.......................................................................... 57

  3-5-1 غزل ..................................................................................................... 57

  3-5-2 ویژگی شعری ....................................................................................... 58

  3-6 عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن الثانی.......................................................... 59

  3-6-1 غزلیات ................................................................................................. 59

  3-6-2 زهدیات ............................................................................................... 60

  3-6-3 هجو...................................................................................................... 61

  3-6-4 ویژگی شعری........................................................................................ 62

  3-7 عبدالرحمن الثالث بن محمد الملقب بالناصر................................................. 63

  3-7-1 ویژگی شعری........................................................................................ 65

  3-8 الحکم الثانی بن عبد الرحمن الناصر (المستنصر) .......................................... 66

  3-8-1 غزلیات ................................................................................................. 66

  3-8-2 ویژگی شعری ....................................................................................... 67

  3-9 محمدبن هشام بن عبد الجبار بن الناصر (المهدی)......................................... 67

  3-9-1 ویژگی شعری........................................................................................ 67

  3-10 سلیمان بن الحکم الثانی بن الناصر (المستعین بالله)...................................... 67

  3-10-1 شعر سیاسی ........................................................................................ 68

  3-10-2 غزلیات ............................................................................................... 68

  3-10-3 ویژگی شعری ..................................................................................... 71

  3-11 عبدالرحمن بن هشام (المستظهر بالله)......................................................... 72

  3-11-1 غزلیات ............................................................................................... 73

  3-11-2 ویژگی شعری ..................................................................................... 77

  نتیجه گیری ...................................................................................................... 79

  فهرست منابع و ماخذ ....................................................................................... 82

  ملخص الاطروحه ............................................................................................. 86

  چکیده انگلیسی ................................................................................................ 88

  .

  منبع:

  -قرآن کریم.

  2-ابن ابار،ابی عبدالله محمدبن عبدالله ابی بکرالقضاعی،الحله السیراء،حققه وعلق حواشیه الدکتورحسین مونس،

  1963 م،الجزءالثانی،الطبعه الاولی،دارالمعارف.

  3- ابن اثیر،عزالدین أبی الحسن علی بن ابی الکرم الشیبانی، الکامل فی التاریخ ،1994م ،الجلدالرابع والخامس و السابع ، الطبعه الرابعه،بیروت،داراحیاءالتراث.

  4-ابن بسام،ابوالحسن علی الشنترینی ، الذخیره فی محاسن اهل الجزیره ،تحقیق سالم مصطفی البدری، 1998م، الجزءالاول،الطبعه الاولی،بیروت،دارالکتب العلمیه.

  5-ابن خطیب،لسان الدین ،اعمال الاعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوک الاسلام و مایتعلق بذلک من الکلام ، تحقیق سید کسروی حسن ، 2003م،الجزءالثانی،الطبعه الاولی،بیروت،دارالکتب العلمیه.

  6-ابن خطیب،لسان الدین،الاحاطه فی أخبارغرناطه،حقق نصه ووضع مقدمته وحواشیه محمدعبدالله عنان، 1975م ، المجلد الاول ، الثانی ، الثالث ، الطبعه الاولی،القاهره ،مکتبه الخانجی.

  7-ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد ، العبر،1366، ترجمه عبدالمحمدآیتی ، جلدسوم ،چاپ اول،موسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی.

  8-ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد ، المقدمه ،1981 م،المجلدالثانی ، الطبعه الاولی ، بیروت،دارالفکر.

  9-ابن خلکان،ابی العباس شمس الدین احمدبن محمدبن ابی بکر،وفیات الأعیان وانباءابناءالزمان،1364،المجلدالرابع،الطبعه الثانیه،قم،منشورات شریف رضی.

  10-ابن سعیدالمغربی،علی بن موسی،المغرب فی حلی المغرب،حققه وعلق علیه الدکتورشوقی ضیف، 1964م،الجزءالثانی،مصر،دارالمعارف.

  11-ابن عبدربه ، احمدبن محمدالاندلسی ، العقدالفرید ، تحقیق محمدسعیدالعریان ،1953 م ، المجلدالرابع ، بیروت.

  12-ابن عذاری المراکشی،ابوعبدالله محمد،البیان المغرب فی الأخبارالاندلس والمغرب ، نشر و تحقیق ج.س کولان لیقی پروقنسال ،1951 م ، الجزءالثانی ،بیروت ، دارالثقافه.

  13-ابن قوطیه ، ابوبکرمحمد ، تاریخ افتتاح الاندلس ، تحقیق ابراهیم الأبیاری ، 1982 م،بیروت دارالکتاب اللبنانی.

  14-ابن کردبوس ، ابومروان عبدالملک ، تاریخ الاندلس ،1971 م ، معهدالدراسات الاسلامیه.

  15-ابن منظور،الامام العلامه ابی الفضل جمال الدین محمدبن مکرم،لسان العرب،بی تا،المجلدالحادی العشر،بیروت،دارصادر.

  16-آیتی،محمدابراهیم،آندلس یاتاریخ حکومت مسلمین دراروپا،1367،انتشارات دانشگاه تهران.

  17-بدر،احمد،تاریخ المغرب والاندلس،1980م.

  18-بستانی ، بطرس ، ادباءالعرب فی الاندلس وعصرالانبعاث ، 1988م ، المجلدالثالث ، طبعه جدیده منقحه،دارنظیرعبود.

  19-بستانی ، بطرس ، دائره المعارف وهوقاموس عام لکل فن ومطلب ، بی تا ، المجلدالرابع ، بیروت،دارالمغرقه.

  20-بلاذری،احمدبن یحیی بن جابر،فتوح البلدان،1959م،قاهره ، المکتبه التجاریه الکبری.

  21-بیضون ،  ابراهیم ، الامراءالامویون الشعراءفی لأندلس ،  1987، بیروت ، دارالنهضه العربیه.

  22-جیوسی ، سلمی خضراء ، الحضاره العربیه الاسلامیه فی الاندلس ،1998 م ، المجلدالاول ،الطبعه الاولی،بیروت.

  23-حجی ، عبدالرحمن علی ، التاریخ الاندلس من الفتح الاسلامی حتی سقوط

  غرناطه،1997،الطبعه الخامسه،دمشق ، دارالقلم

  24-حلو،سلیم،الموشحات الاندلسیه نشاتها وتطورها،قدم له الدکتوراحسان عباس،1965م،الطبعه الاولی،بیروت،منشورات دارمکتبه الحیاه .

  25-حمیدی،ابوعبدالله محمدبن فتوح،جذوه المقتبس فی تاریخ علماءالاندلس ، تحقیق ابراهیم الأبیاری،1989م،الجزءالاول،الطبه الثانیه،قاهره ،دارالکتب المصری

  26- حمیری،ابوعبدالله محمدبن عبدالمنعم،صفه جزیره الاندلس،1937،القاهره.

  27-خفاجی ، محمدعبدالمنعم ، الادب الاندلسی التطوروالتجدید ،1992 م،الطبعه الاولی،بیروت،دارالجیل.

  28-دایّه ، محمدرضوان ، تاریخ النقدالادبی فی الاندلس ،1981 م،الطبعه الثانیه ، موسسه الرساله.

  29-دوزی،رینهرت،المسلمون فی الاندلس،1998م،ترجمه وتعلیق حسن حبشی،الهیئه المصریه للکتاب.

  30-دینوری،ابن محمدعبدالله بن مسلم ابن قتیبه،الامامه والسیاسه وهومعروف بتاریخ الخلفاء،تحقیق الدکتورطه محمدالزّینی،1967م،الجزءالثانی.

  31-رافعی ، مصطفی صادق،تاریخ آداب العرب،راجعه واعتنی به دکتردرویش الجویدی،2000م،الجزءالثالث،الطبعه الاولی،المکتبه المصریه.

  32-رکابی،جودت،فی الادب الاندلسی ،1980م،مصر،دارالمعارف،مکتبه الدراسات الادبیه.

  33-زبیب ، نجیب ، الموسوعه العامه لتاریخ المغرب والاندلس ، 1995م ، الجزءالثانی ، الطبعه الاولی ، بیروت،دارلأمیر.

  34-زرکلی ، خیرالدین ، الاعلام قاموس التراجم لاشهر الرجال والنساء ،1992 م ، الجزءالرابع ، الطبعه العاشره ،دارالعلم للملایین.

  35-سالم ، عبدالعزیز ، قرطبه الحاضره الخلافه فی الاندلس ،1971 م، الجزءالاول،بیروت،دارالنهضه العربیه.

  36-سالم ، عبدالعزیز ، تاریخ المسلمین وآثارهم فی الاندلس ،1962 م ، بیروت،دارالنهضه العربیه

  37-سعدون ، نصرالله ، تاریخ العرب السیاسی فی الاندلس ، 1998م،الطبعه الاولی،بیروت،دارالنهضه العربیه.

  38-شامی ، یحیی ، موسوعه شعراءالعرب ،1999 م ، الجزءالثانی ، الطبعه الاولی ، بیروت،دارالفکرالعربی.

  39-صاعد ، قاضی ابوالقاسم ، ترجمه التعریف بطبقات الأمم ، تحقیق دکترغلامرضاجمشیدنژاداول ،1383،چاپ اول.

  40-صفدی ، صلاح الدین خلیل بن أیبک ، الوافی بالوفیات ، تحقیق واعتناءالأرناودواترکی مصطفی ، 1991م ، المجلدالثامنه عشره ، بیروت ، داراحیاءالتراث العربی.

  41-ضبی،بغیه الملتمس فی تاریخ رجال اهل الاندلس ، تحقیق ابراهیم الأبیاری ،1989 م،الجزءالاول،الطبعه الاولی.

  41-ضیف ، شوقی ، تاریخ الادب العربی عصرالدول والامارات الاندلس ،1960 م ، الطبعه الثالثه،دارالمعارف.

  42-ضیف ، شوقی ، الفن ومذاهبه فی الشعرالعربی ، بی تا ، الطبعه الثانیه عشره ، دارالمعارف،مکتبه الدراسات الادبیه

  44-طیبی ، أمین توفیق ، دراسات وبحوث فی تاریخ المغرب والاندلس ،198 م ، الجزءالثانی ، الدار العربیه للکتاب.

  45-عبادی،احمدمختار،فی تاریخ المغرب والاندلس،1978م،بیروت،دارالنهضه العربیه

  46-عباس ، احسان،تاریخ الادب الاندلسی،عصرسیاده قرطبه ،1985 م،الطبعه السابعه ،بیروت،دارالثقافه.

  47-عتیق ، عبدالعزیز ، الادب العربی فی الاندلس،1976م،دارالنهضه العربیه.

  48-عریس ، محمد ، موسوعه شعراءالعصرالاندلسی ،2005 م ، الطبعه الاولی ، بیروت ، دارالیوسف.

   49-عنان ، محمدعبدالله ، تاریخ دولت اسلامی دراندلس ،1366،ترجمه عبدالمحمدآیتی ،جلداول،چاپ اول،انتشارات کیهان.

  50-فاخوری،حنا،الموجزفی الادب العربی وتاریخه،1991م،المجلدالثالث ، الطبعه الثانیه،بیروت،دارالجلیل.

  51-فاخوری،حنا،تاریخ الادب العربی،1383،چاپ سوم،تهران،انتشارات توس.

  52-فروخ ، عمر ، تاریخ الادب العربی ، الادب فی المغرب والاندلس ،1992 م،الجزءالرابع،الطبعه الثالثه،دارالعلم للملایین.

  53-قرطبی،ابن حیان،المقتبس من أبناءاهل الاندلس،حققه وقدم له وعلق علیه الدکتورمحمودمکّی،1973م،بیروت، دارالکتاب العربی.

  54-گوستاولوبون فرانسوی،تمدن اسلام وعرب،1334ش،ترجمه فخرداعی،چاپ چهارم.

  55-مراکشی ، عبدالواحدبن علی ، المعجب فی تلخیص أخبارالمغرب ، تقدیم للدکتورممدوح حقّی ، بی تا،دارالکتاب،الدارالبیضاء.

  56-مصری ، علی،تاریخ ملوک العرب الشعراء ،2001 م ، الجزءالخامس ، الطبعه الاولی،دارالکتاب العربی.

  57-مصطفی،قیصر،حول الادب الاندلسی،بی تا،موسسه الأشرف

  58- مقری ، احمدبن محمد ، نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب ، تحقیق الدکتوراحسان عباس،1968م،المجلد الثالث والاول،بیروت،دارصادر.

  59- موسوعه العربیه ، غریزه مریدون ، و دیگران،احمدیوسف داوود،1998م، المجلدالاول،الطبعه الاولی.

  60-مونس،حسین،موسوعه تاریخ الاندلس،بی تا،الجزءالاول،مکتبه الثقافه الدینیه.

  61-مونس،حسین،فجرالاندلس،1959م،القاهره .

  62-مؤلف مجهول ، أخبارمجموعه فی فتح الاندلس وذکرامرائهارحمهم الله والحروب الواقعه بمابینهم،تحقیق ابراهیم الأبیاری،1989م،بیروت،دارالکتاب اللبنانی.

  63-نویری،شهاب الدین احمدبن عبدالوهاب،نهایه الأرب فی فنون الأدب،تحقیق عبدالمجیدترحیینی،2004م ، الطبعه الاولی ، بیروت ، منشورات محمدعلی بیضون ، دارالکتب العلمیه.                                                    

  .

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول