روش تحقیق شهرنشینی در زاهدان

تعداد صفحات: 214 فرمت فایل: word کد فایل: 10001236
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه مهندسی معماری
قیمت قدیم:۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۵,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: آپارتمان - شهرنشینی
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق شهرنشینی در زاهدان

  چکیده :

  پس از انقلاب صنعتی آپارتمان نشینی شکل نوینی به خود گرفت و جنبه های گوناگون زندگی بشری از جمله نظام های سکونتگاهی را تحت تاثیر قرار داد موج این تاثیر گذاری از کشورهای صنعتی آغاز گشت و به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رسید .

  توسعه آپارتمان نشینی نه تنها در شکل گیری و روند شهر نشینی تاثیر داشته بلکه رشد کالبدی و فیزیکی شهرها را تحت تاثیر خود قرار داده است .

  رشد فزاینده و شتابان جمعیتی و فیزیکی شهر زاهدان و به دنبال آن توسعه آپارتمان نشینی از این منظر قابل توجه است، به طوری که جمعیت این شهر در طی هشتاد سال کمتر از 5000 نفر در هسته اولیه (حدود 1300) و به 17954 نفر در 1335 و به 419518 نفر در 1375 رسیده است و پیش بینی می شود که در سال 1380 به 548886 نفر رسیده باشد این افزایش که رشد جمعیت متوسط 27/8 درصد این سالها را داشته است گسترش فیزیکی فزاینده شهر را نیز توجیه می کند این رشد همراه با پدید آمدن شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توسعه آپارتمان نشینی را در شهر زاهدان تقویت خواهد نمود .

  در این راستا با بهره گیری از نظریات کلاسیک ومدرن در زمینه تکوین و تکامل شهرها و نظریات ساخت شهرها، شهرنشینی را از دوبعد درونزوا و برونزا بررسی کرده و در انتها به طریق مطالعه میدانی تاثیر بر آیند این دودسته عوامل را بر توسعه آپارتمان نشینی مورد آزمون قرار داده ایم نتایج حاصله از این بدین گونه است که رشد شتابان شهر عمدتا ناشی از عوامل برونزا شامل اهداف سیاسی و اداری دولت می باشد .

  مقدمه

  با توجه به روند سریع شهر نشینی، افزایش جمعیت، کمبود زمین و تحولات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی جوامع موجب دگرگونیهای کالبدی در شهرها شده است.پس از انقلاب صنعتی آپارتمان نشینی شکل نوینی به خود گرفت و جنبه های گوناگون زندگی بشری  از جمله نظام های سکونتگاهی را تحت تاثیر قرا رداد موج این تاثیر گذاری از کشورهای صنعتی آغاز گشت و به کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رسید.

  توسعه آپارتمان نشینی نه تنها در شکل گیری و روند شهر نشینی تاثیر داشته است بلکه رشد کالبدی و فیزیکی شهرها را دگرگون ساخته است .رشد فزاینده و شتابان جمعیتی و فیزیکی شهر زاهدان و به دنبال آن توسعه آپارتمان نشیی از این منظر قابل توجه است به طوری که جمعیت این شهر در طی هشتاد سال از کمتر از 5000 نفر در هسته اولیه (حدود سال 1300) به 17495 نفر در 1335 و به 419518 نفر در 1375 رسیده است و پیش بینی می شود که در 1380 به 548886 نفر رسیده باشد و این افزایش که رشد جمعیت متوسط 27/8 درصد در این سالها را داشته است گسترش فیزیکی فزاینده شهر را نیز توجه می کند این رشد همراه با پدیدآمدن شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پدیده آپارتمان نشینی را در زاهدان تقویت خواهد نمود . در این راستا با بهره گیری از نظریات کلاسیک و مدرن در زمینه تکوین و تکامل شهرها و نظریات ساخت شهرها، شهرنشینی را از دو بعد عوامل درونزا و برونزا بررسی کرده و در انتها به طریق مطالعه میدانی تاثیر برآیند این دو دسته عوامل را بر توسعه آپارتمان نشینی مورد آزمون قرار داده ایم نتایج حاصله از آن بدین گونه است که رشد شتابان شهر زاهدان عمدتا ناشی از عوامل برونزا شامل عوامل سیاسی و اداری دولت می باشد.

  این پژوهش شامل شش فصل است که از میان آنها بعد از فصل اول که بیان مسئله است سه فصل بر مبنای مطالعات کتابخانه ای ویک فصل بر مبنای مطالعات میدانی شکل گرفته است و در فصل ششم نیز نتیجه گیری و آزمون فرضیات را آورده ایم.

  این پایان نامه با راهنماییها و دقت نظری که اساتید گرامی آقای دکتر استعلاجی و آقای دکتر شاعلی داشته اند انجام شده است و لذا کمال تشکر و سپاس را از ایشان دارم علاوه بر آن از کلیه اساتید گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری که در محضر ایشان تحصیل علم نموده ام قدردانی می نمایم .

  -1-  طرح مساله :

  نظام سکونتگاههای شهر ی پس از انقلاب صنعتی دچار تغییر و تحولات زیادی از نظر اقتصادی سیاسی فن آوری و کالبدی شده است و در سالهای اخیر نرخ رشد سکونتگاههای شهری از سکونتگاههای روستایی پیشی گرفته است . با توجه به رشد روز افزون شهر نشینی وجمعیت شهرها و با به هم خوردن نظام سلسله مراتبی و رابطه بین شهرها و روستاها روند شهر نشینی متعادل نبوده و مشکلات زیادی را از نظر اقتصادی اجتماعی سیاسی و کالبدی ایجاد نموده است که در ناحیه مورد مطالعه این روند حاکم بوده و در صورتی که از دیدیگاه جغرافیای کاربردی نظام رشد و توسعه تعیین نشود تبعات زیادی را به دنبال خواهد داشت این وضعیت را می توان بحرانی نامید . لذا در این رساله به دنبال پاسخگوی به این سئوال هستیم که شهر نشینی چه تغییر و تحولاتی داشته و در راستای این تغییر و تحولات چه چالشهایی ایجاد شده است و چه راهکارهایی می توان برای ساماندهی و رشد توسعه ارائه نمود  .

  2-1-  ضرورت تحقیق :

  عوامل بسیاری در روند شهر نشینی شهرها نقش دارند که بعضی از آنها در حوزه اقتصادی و برخی دیگر در حوزه اجتماعی سیاسی و محیطی مطرح میگردند بدین معنا که شهرها با توجه به بستر محیطی خود و با بهره گیری ا زتوانها و ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شرایط لازم را جهت توسعه پیدا می کنند .

  توسعه شهرها از جمله شهر زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان و بلوچستان وبا توجه به موقعیت خاص جغرافیایی خود ابعاد تازه ای پیدا کرده است .

  توسعه افقی این شهر در سالهای اخیر و همچنین افزایش جمعیت موجب نگرانی مدیران شهر شده است که با توجه به این نابسامانیها شکل توسعه شهر از حالت افقی به عمودی تغییر نماید بنابر برخی از سیاستهای دولت ساخت مجتمع های مسکونی آپارتمانی در سالهای اخیر در زاهدان گسترش پیدا کرده است لذا در این رساله سعی شده است روند شهر نشینی در زاهدان از آغاز تاکنون مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و همچنین ضروری است بدانیم توسعه آپارتمان نشین چه پیامدهایی در روند زندگی ساکنین داشته است .

  3-1-  قلمرو تحقیق :

  ناحیه مورد مطالعه در این پژوهش شهر زاهدان می باشد که در 60 درجه و 52 دقیقه شرقی و عرض 29 درجه و 30 دقیقه شمالی واقع شده است

  شهر زاهدان با جمعیت 548886 نفر در سال 1380 مرکز و اولین شهر بزرگ استان سیستان و بلوچستان می باشد

  4-1 اهداف تحقیق :

  اهداف کلی :

  بررسی و تحلیل روند شهر نشینی در زاهدان با تاکید بر آپارتمان نشینی

  اهداف اختصاصی:

  1- مطالعه ساختار جغرافیای شهر زاهدان و نقش آن درمنطقه

  2- بررسی عوامل درون زا و برون زا در روند شهر نشینی زاهدان

  3- بررسی روند شکل گیری وتوسعه شهر نشینی و تغییرات کارکردی شهر زاهدان

  4- بررسی توسعه آپارتمان نشینی و فرهنگ آپارتمان نشینی در زاهدان

  5- بررسی چالشهای موجود در روند شهر نشینی و آپارتمان نشینی در زاهدان

  6- ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه و رفع مشکلات

  5-1- سئوالات اساسی :

  1-آیا روند شهر نشینی در زاهدان سیر تاریخی و تکاملی خود را طی کرده است ؟

  2-آیا عوامل رشد شتابان شهری درونی است یا بیرونی؟  

  3-با توجه به روند بالای شهر نشینی در زاهدان آیا توسعه آپارتمان نشینی می تواند جوابگوی نیاز مسکن ساکنین باشد ؟

  4-آیا توسعه آپارتمان نشینی در زاهدان می تواند فرهنگ آپارتمان نشینی را تقویت کند ؟

  6-1- فرضیات پژوهش :

  1-به نظر می رسد شهر نشیتی زاهدان نسبت به شهر نشینی نیمه شرقی کشور فاقد سیر تاریخی و تکاملی است و پدیده جدیدی محسوب می شود .

  2- با توجه به جدید بودن پدیده شهری رشد شتابان شهری زاهدان بیشتر ناشی از عوامل برونزا از جمله سیاستهای کلان دولت در برنامه ریزی توسعه از بالا و سیاست قطب رشد می باشد

  3- به نظر می رسد عواملی چون محدودیت امکانات شهری و گران بودن زمین و همچنین سرمایه گذاریهای دولت و بخش خصوصی در زمینه مسکن موجب گسترش آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی در زاهدان شده است .

  4- به نظر می رسد در سالهای آینده با توجه به آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی می توان فرهنگ آپارتمان نشینی را تقویت نمود .

  7-1 روش تحقیق :

  نوع تحقیق از نظرهدف، کاربردی و از نظر روش ماهیت، روش تحلیلی و توصیفی می باشد

  مراحل علمی اجرای این طرح به ترتیب عبارتند از :

  1- مطالعه کتابخانه ای

  2- مطالعه میدانی از طریق مشاهده و نمونه گیری

  3- تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده

  4- نتیجه گیری آزمون فرضیه ها و ارائه راهبردها

  در روشهای نمونه گیری : تجزبه و تحلیل اطلاعات در مطالعه میدانی از نمونه گیری طبقه بندی استفاده شده است زیرا از شرایط خاص این نوع نمونه گیری تفاوت های نسبتا زیادی بین مجتمع های آپارتمانی و تفاوت کم در بین افراد هر مجتمع می باشد و این روش با نوع و اهداف این پژوهش نیز هماهنگی دارد .

  بنابراین در این پژوهش ابتدا براساس روش نمونه گیری طبقه بندی شهر را به مناطق مختلف دسته بندی کرده ایم و شاخص این طبقه بندی نیز مجتمع های آپارتمانی مناطق بوده است که براساس مطالعات اولیه و مشاهده و اطلاعات شخصی محقق و در بعضی موارد پرس و جو از افراد مطلع و آشنا با شهر انجام گرفته است سپس در هر مجتمع با شماره گذاری کلیه بلوکها در نقشه مربوطه اقدام به نمونه گیری تصادفی ساده نموده و یک بلوک را از میان بلوکهای هر مجتمع به تصادف انتخاب کرده ایم سپس در هر یک از مجتمع ها بلوکها را با روش نمونه گیری سیستماتیک به تعداد نمونه های تعیین شده از واحدهای مسکونی موجود(نمونه گیری توسط پرسشگر)انجام شده است برای این کار پرسشگر ابتدا با دور زدن بلوک و تمام شماری واحدهای مسکونی به تعداد آنها واقف گشته(N)و براساس تعداد نمونه مورد نظر(n)عدد K را که فاصله نمونه گیری نامیده می شود یافته و به طریق سیستماتیک با شروع از نقطه شمال شرقی آن در جهت عقربه های ساعت نمونه ها را انتخاب نموده ایم .

  جامعه آماری :

  جامعه آمار ی در این پژوهش کلیه سرپرست های خانوار در شهرستان زاهدان می باشد که حدود 000/80 خانوار برآورد می شود .

   

   

  جامعه نمونه :

   تعداد 200 خانوار به صورت نمونه گیری طبقه بندی و سیستماتیک با هدف ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی و جمعیتی آپارتمان نشینان انتخاب شده است برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روشهای آماری استفاده شده است

  8-1 پیشینه تحقیق :

  در مورد روند شهرنشینی در ایران مطالعات نسبتا زیادی انجام شده است اما در مورد روند شهرنشینی در زاهدان که مورد نظر پژوهش است مطالعاتی در قالب پایان نامه و رساله انجام گرفته است اما در خصوص آپارتمان و آپارتمان نشینی در ایران مطالعات جامع و کاملی انجام نگرفته است و در شهر زاهدان هم هیچ گونه مطالعاتی در این خصوص انجام نشده است .

  برخی کتابها و مقالات موجود در موردروند شهر نشینی در ایران عبارتند از :

  - امانی، مهدی : «شهر گرایی و شهر نشینی در ایران» انتشارات دانشگاه تهران، 1350

  - پیران، پرویز: «شهر نشینی شتابان و ناهمگون» سال دوم شماره 16 بهمن 1367

  - چاوشی، اسماعیل «بنیادهای تاریخی شهر و شهر نشینی در سیستان و بلوچستان» فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 44 بهار 1376

  - حبیبی، سید محسن، «مقدمه ای بر تاریخ شهر نشینی در ایران» دانشگاه تهران، 1367

  - حسامیان، فرخ و دیگران «شهر نشینی در ایران» نشر آگاه، 1363

  - سلطانزاده، حسین «مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران» انتشارات امیر کبیر، 1367

  - هادیانی، زهره «جغرافیایی شهری زاهدان» دانشگاه شهید بهشتی 1372

  - مشهدیزاده دهاقانی«تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران»انتشارات دانشگاه علم و صنعت،1378

  -کریمی پور، ناهید«پژوهش پیرامون جغرافیایی شهری زاهدان» دانشگاه سیستان وبلوچستان، 1371

  9-1 محدودیت تحقیق :

  با توجه به این که موضوع پژوهش بررسی و تحلیل روند شهرنشینی در زاهدان با تاکید بر آپارتمان نشینی می باشد اطلاعات کم و ناقص و قدیمی در رابطه با این پژوهش یافت می شود که مشکلات عمده ای را به وجود می آورد به طور خلاصه به برخی از انها اشاره خواهیم کرد .

  مهمترین مشکلی که در این پژوهش عنوان شد کمبود منابع و ماخذ در خصوص آپارتمان و آپارتمان نشینی است .

  از جمله مشکلات این پژوهش عدم همکاری بعضی از ادارات و سازمانهای دولتی و همچنین عدم همکاری مردم در خصوص جواب دادن به پرسشنامه ها می باشد که زیاد تملایلی برای جواب دادن از خود نشان نمی دادند .

 • فهرست و منابع روش تحقیق شهرنشینی در زاهدان

  فهرست:

  فصل اول : چهار چوب کلی تحقیق

  1-1 -طرح مساله............................................................................................................................. 1

  2-1 -ضرورت تحقیق ...................................................................................................................  1

  3-1- قلمروتحقق ........................................................................................................................... 2

  4-1- اهداف تحقیق........................................................................................................................ 2

  5-1- سئوالات اساسی..................................................................................................................... 2

  6-1- فرضیات پژوهش................................................................................................................... 3

  7-1- روش تحقیق ......................................................................................................................... 3

  8-1- پیشینه تحقیق..........................................................................................................................5  

  9-1- محدودیت تحقیق .................................................................................................................6

  فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

  1-2- شهر چیست.............................................................................................................................7

  2-2- تعاریف مختلف شهر...............................................................................................................8

  3-2- عوامل مؤثر در تکوین و تکامل شهر نشینی.............................................................................9

  1-3-2- دیدگاههای کلاسیک(درونزا) در شکل گیری شهرها .....................................................10

  1-1-3-2-نظریه هیدرولیک یا مبنای محیط گرایی.......................................................................10

  2-1-3-2- نظریه اقتصادی : شهر به عنوان یک بازار ......................................................................13

  3-1-3-2- نظریه شهر به عنوان یک پایگاه نظامی و دفاعی.............................................................15

  4-1-3-2- نظریه مذهبی، گسترش معابد و عبادتگاهها...................................................................16

  5-1-3-2- موقعیت چهاراهی در ایجاد شهرها................................................................................17

  2-3-2 دیدگاههای مدرن (برونزوا) در شکل گیری شهرها ...........................................................17

  1-2-3-2 سیاستهای استعماری کشورهای توسعه یافته ..................................................................19

  2-2-3-2- سیاستهای دولتها در مسائل مرزی و استراتژیک..........................................................22

  3-2-3-2- اهداف سیاسی – اداری دولتها ....................................................................................23

  4-2-3-2- وجود قطب های صنعتی ..............................................................................................24

  5-2-3-2- وجود راهها .................................................................................................................26

  4-2- نظریه های ساخت شهر ........................................................................................................29

  1-4-2- ساخت دوایر متحدالمرکز............................................................................................... 29

  2-4-2- ساخت قطاعی شهر..........................................................................................................30

  3-4-2- ساخت ستاره ای شکل....................................................................................................31

  4-4-2- ساخت چند هسته ای......................................................................................................33

  5-4-2- ساخت عمومی شهرها.....................................................................................................35

  6-4-2- ساخت طبیعی شهرها .....................................................................................................35

  7-4-2- ساخت خطی یا کریدوری..............................................................................................36

  فصل سوم : بررسی ساختار جغرافیای طبیعی و انسانی شهر زاهدان

  1-3- ویژگیهای جغرافیای طبیعی شهر زاهدان.............................................................................38

  1-1-3- موقعیت جغرافیایی .........................................................................................................38

  2-1-3- موقعیت ریاضی و نسبی شهر زاهدان..............................................................................38

  3-1-3- ویژگیهای زمین شناسی منطقه زاهدان................................................................................41

  4-1-3- ویژگیهای زمین شناختی حوضه آبریز زاهدان...................................................................42

  5-1-3- ژئومورفولوژی حوضه زاهدان...........................................................................................44

  1-5-1-3- ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه زاهدان.......................................................................47

  2-5-1-3- ژئومورفولوژی اقلیمی حوضه زاهدان...........................................................................48

  6-1-3- شرایط اقلیمی محدوه زاهدان...........................................................................................51

  1-6-1-3- عوامل ماکروکلیمایی...................................................................................................51

  2-6-1-3-عوامل میکرو کلیمایی...................................................................................................51

  7-1-3- بادهای منطقه ...................................................................................................................52

  8-1-3- میزان دما و طوبت در منطقه .............................................................................................54

  9-1-3- بارندگی و ریزش جوی درمنطقه.....................................................................................56

  10-1-3- منابع آب منطقه..............................................................................................................57

  1-10-1-3-آبهای سطح الارضی...................................................................................................58

  2-10-1-3- آبهای زیر زمینی حوضه زاهدان................................................................................60

  2-3- ساختار دموگرافی و ویژگیهای انسانی شهر زاهدان..............................................................61

  1-2-3-تعداد جمعیت و تحولات آن طی سالهای(1335 تا1375).................................................61

  2-2-3- تراکم نسبی جمعیت در سطح شهر ..................................................................................64

  3-2-3- ساختمان جمعیت .............................................................................................................73

  1-3-2-3- ساخت سنی.................................................................................................................73

  2-3-2-3- نسبت جنسی................................................................................................................77

  4-2-3- بعد خانوار .......................................................................................................................80

  5-2-3- حرکات جمعیت .............................................................................................................81

  1-5-2-3- حرکات زمانی جمعیت ..............................................................................................82

  2-5-2-3- حرکات مکانی جمعیت ..............................................................................................82

  6-2-3- عوامل مهاجرت به زاهدان ..............................................................................................84

  1-6-2-3- عامل جغرافیایی..........................................................................................................84

  2-6-2-3- عوامل اجتماعی و فرهنگی و اداری...........................................................................85

  3-6-2-3- عوامل اقتصادی..........................................................................................................85

  7-2-3- فعالیت و اشتغال...............................................................................................................86

  8-2-3- وضعیت اشتغال در بخشهای مختلف ...............................................................................87

  1-8-2-3- شاغلین بخش کشاورزی.............................................................................................89

  2-8-2-3- شاغلین بخش صنعت ..................................................................................................91

  3-8-2-3- شاغلین بخش خدمات ................................................................................................92

  9-2-3- وضعیت کلی سواد در زاهدان..........................................................................................94

  فصل چهارم : بررسی روند شهر نشینی و تغییرات کارکردی شهر زاهدان

  1-4- روند شکل گیری شهر زاهدان.............................................................................................96

  1-1-4- تحولات جهانی و اهمیت یافتن منطقه به لحاظ ژئوپولتیک..............................................96

  1-1-1-4- منطقه بلوچستان و سرحد ............................................................................................96

  2-1-1-4- منطقه دزداب.............................................................................................................100

  2-1-4- تغییر قدرت از قاجار به پهلوی و استراتژی شهر زاهدان .................................................102

  2-4- سیاستهای دولت در توسعه شهر نشینی زاهدان.....................................................................103

  3-4- تغییرات کارکردی در شهر زاهدان ....................................................................................124

  1-3-4- کارکرد نظامی سیاسی....................................................................................................124

  2-3-4- کارکرد اداری................................................................................................................125

  3-3-4- کارکرد خدماتی ...........................................................................................................126

  4-4- موانع عمده توسعه و جهت توسعه شهر زاهدان ..................................................................128

  1-4-4- موانع درجه یک توسعه (موانع طبیعی)...........................................................................128

  2-4-4- موانع درجه دو توسعه (موانع مصنوعی).........................................................................128

  3-4-4-موانع درجه سوم توسعه (موانع اقتصادی).......................................................................129

  4-4-4- توسعه اراضی شهر در ادوار مختلف و جهت توسعه شهر ...........................................129

  فصل پنجم :بررسی توسعه آپارتمان نشینی در زاهدان

  1-5 آپارتمان چیست ...........................................................................................................132

  2-5- سابقه آپارتمان نشینی در جهان ...................................................................................132

  3-5- سابقه آپارتمان نشینی در تهران ...................................................................................134

  4-5- سابقه آپارتمان نشینی در زاهدان .................................................................................135

  5-5 مکان یابی مجتمع های آپارتمانی در شهر زاهدان ..........................................................136

  6-5- ضرورت ایجاد آپارتمان سازی در زاهدان ..................................................................137

  7-5- بررسی وضعیت آپارتمان نشینی در زاهدان ..................................................................138

  1-7-5- بررسی رابطه شغل ساکنین در مجتمع های آپارتمانی ..............................................142

   

  2-7-5- بررسی رابطه میزان تحصیلات در مجتمع های آپارتمانی .........................................143

  3-7-5- بررسی رابطه میزان درآمد در مجتمع های آپارتمانی.................................................145

  4-7-5- بررسی رابطه بعد خانوار در مجتمع های آپارتمانی...................................................146

  5-7-5- بررسی رابطه قومیتهای ساکن در مجتمع های آپارتمانی............................................148

  6-7-5- بررسی رابطه انتخاب مجتمع های آپارتمانی برای سکونت .......................................149

  8-5- بررسی فرهنگ آپارتمان نشینی در مجتمع های آپارتمانی ............................................151

  9-5- بررسی روابط اجتماعی در مجتمع های آپارتمانی ........................................................152

  10-5- بررسی ویژگیهای کالبدی مجتمع های آپارتمانی.......................................................153

  1-10-5- بررسی تعداد طبقات در مجتمع های آپارتمانی......................................................153

  2-10-5- بررسی تعداد اطاق در مجتمع های آپارتمانی ........................................................154

  3-10-5- بررسی نوع مصالح ساختمانی در مجتمع های آپارتمانی ........................................155

  4-10-5- بررسی عمر بنا مجتمع های آپارتمانی ...................................................................155

  5-10-5- بررسی امکانات و خدمات محله ای در مجتمع های آپارتمانی ...............................155

  6-10-5- بررسی وضعیت بهداشت در مجتمع های آپارتمانی ...............................................156

  11-5- بررسی نقاط قوت و ضعف در مجتمع های آپارتمانی شهر زاهدان .............................158

  1-11-5- نقاط قوت ............................................................................................................158

  1-1-11-5- دسترسی به منابع مالی .......................................................................................158

  2-1-11-5-صرفه جویی در مصرف مصالح..........................................................................159

  3-1-11-5- سرعت در فرآیند ساخت .................................................................................160

  4-1-11-5- ارتقای تکنولوژی و ارتقای کیفیت ..................................................................161

  5-1-11-5- دسترسی به تسهیلات عمومی ...........................................................................161

  2-11-5- نقاط ضعف .........................................................................................................161

  1-2-11-5- کمبود امکانات، خدماتی و رفاهی ...................................................................162

  2-2-11-5- مشکلات سیستم جمع آوری زباله....................................................................163

  3-2-11-5- کبمود پارکینگ .............................................................................................164

  4-2-11-5- کمبود فضای بازی مناسب برای کودکان ........................................................165

  12-5- عوارض زیست محیطی در مجتمع های آپارتمانی .....................................................166

  1-12-5- موقعیت و قطه بندی زمین ....................................................................................166

  1-1-12-5- موقعیت ساختمانها ...........................................................................................166

  2-1-12-5- قطعه بندی زمین ..............................................................................................167

  2-12-5- عوارض طبیعی ....................................................................................................168

  1-2-12-5- عوارض مربوط به خاک و زمین ......................................................................168

  2-2-12-5- هوا .................................................................................................................168

  3-2-12-5- صدا ...............................................................................................................169

  4-2-12-5- نور..................................................................................................................169

  5-2-12-5- حرارت و برودت ...........................................................................................169

  3-12-5- عوارض انسانی ..................................................................................................170

  1-3-12-5- خصوصیات خانوار ........................................................................................170

  2-3-12-5- سنت ها و فرهنگ ها .....................................................................................170

  3-3-12-5- مسائل جنبی اجتماعی ....................................................................................171

  4-3-12-5- ایمنی در برابر حوادث ....................................................................................172

  5-3-12-5- بهداشت محیط ...............................................................................................172

  6-3-12-5- تاسیسات وتجهیزات عمومی و زیر بنایی ..........................................................173

  7-3-12-5- عوارض زیبا شناسانه .......................................................................................174

  فصل ششم:نتیجه گیری وآزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

  1-6-نتیجه گیری کلی.........................................................................................................175

  2-6-آزمون فرضیات..........................................................................................................179

  3-6-ارائه راهبردهای مناسب در فرایند توسعه آپارتمان نشینی..............................................181

  منابع و مآخذ

  ضمائم

  .

  منبع:

  منابع فارسی :

  1- احتسابیان، سلطان : «جغرافیای ایران»، مطبعه انتشارات طلوع 1313

  2- احمدی ، حمید : «قومیت و قوم گرایی در ایران از افسانه تا واقعیت» نشر نی چاپ اول، تهران 1378

  3- اشتوکلین، یوهان و دیگران «بررسی مقدماتی زمین شناسی در لوت مرکزی شرق ایران»، ترجمه علی انتظام، جمشید افتخار نژاد، گزارش 22 ف – سازمان زمین شناسی کشور تهران، 1342

  4- افراخته، حسن : «طرح تحقیقاتی شهرنشینی در زاهدان» دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1372

  5- بهفروز، فاطمه : «تحلیلی نظری – تجربی برای متعادل سازی توزیع فضایی جمعیت در سیستم شهرهای ایران»، نشریه پژوهشهای جغرافیایی شماره 28، سال 24 فرودین 1371

  6- پور کرمانی، حسن و زمردیان، محمد جعفر : «بحثی پیرامون ژئومورفولوژی استان سیستان و بلوچستان»، زاهدان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره 2، سال سوم، پاییز 1367

  7- په، کاترین : مقاله «ملاحظات تئوریک درباره شهر نشینی درکشورهای تحت سلطه» در کتاب، «وابستگی و شهر نشینی»، ترجمه فرخ حسامیان، مطالعات شهری و منطقه ای، چاپ اول، تهران 1358

  8- پیران، پرویز «توسعه برون زا و شهر : مورد ایران»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 31، 1368

  9- تجلی، سید آیت الله، «مروری بر برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب» اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 176 – 175

  10- جهانبانی، امان الله، «عملیات قشوق در بلوچستان»، چاپخانه مجلس، چاپ دوم، تهران، 1307

  11- حسامیان، فرخ  و دیگران «شهرنشینی در ایران»، نشر آگاه، چاپ سوم، تهران 1377

  12- خسروی، محمود : «کاربرد روشهای اقلیم شناسی و هیدرولوژی در برنامه ریزی منابع آب و مدیریت کنترل سیلاب در حوضه آبریز زاهدان»، پایان نامه دوره فوق لیسانس، 1369، دانشگاه اصفهان

  13- دایر، رجینالد : «مهاجمان سرحد، رویاروری نظامی انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی»، ترجمه حمید احمدی، نشر نی، چاپ اول، تهران 1378

  14- درویش زاده، علی، «زمین شناسی ایران»، نشر دانش امروز، چاپ اول، تهران، 1370

  15- ذکریا زاده امیری، جعفر : «بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی اقلیتهای سیک در زاهدان»، پایان نامه دوره کارشناسی جغرافیا، دانشگاه تربیت معلم زاهدان، 1367

  16- رزم آرا، علی، «جغرافیای نظامی ایران، مکران» 1320، مجموعه فرخ غفاری

  17- زیاری، کرامت الله «برنامه ریزی شهرهای جدید» انتشارات سمت چاپ دوم، تهران، 1379

  18- سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان : «برنامه خاص ناحیه ای سیستان و بلوچستان 1355»، نشریه شماره 19 اسفند ماه 1354

  19- سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان «مطالعات برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان سیستان و بلوچستان»، بهمن ماه 1356

  20- سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان : «بررسی اعتبارات جاری و عمرانی استان سیستان و بلوچستان طی ده ساله 1358 لغایت 1368»، نشریه شماره 26، فروردین 1369

  21- سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان : «اعتبارات عمرانی و جاری استان سیستان و بلوچستان در طی برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، نشریه شماره 93، بهمن ماه 1378

  22- سالار بهزادی، عبدالرضا : «بلوچستان در سالهای 1307 تا 1317 قمری» ، بنیاد افشار، تهران 1372

  23- سایکس، سرپرستی : «سفر نامه ژنرال سرپرستی سایکل یا ده هزار میل درایران»، ترجمه حسین سعادت نوری، انتشارات لوحه، چاپ اول، تهران، 1363

  24- سلطانزاده، حسین : «مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران»، انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، تهران، 1367

  25- سلطانی ، سیما، : «زاهدان، جلد اول : پیدایی شهر»، سازمان برنامه و بودجه استان سیستان و بلوچستان، نشریه شماره 67، فروردین 1377

  26- شاریه، ژان برنار، «شهرها و روستاها»، ترجمه سیروس سهامی نشر نیکا، 1373

  27- شالین، ککلود : «دینامیک شهری یا پویایی شهرها»، ترجمه دکتر اصغر نظریان، انشارات معاونت فرهنگی آستان قدس، چاپ اول، 1372

  28- شکویی، حسین، «دیدیگاههای نو در جغرافیای شهر» جلد اول، انتشارات سمت تهران، 1373

  29- شکویی، حسین، «فلسفه جغرافیا»، انتشارات گیتا شناسی، چاپ هشتم، تهران 1373

  30- شورت، جان رنه، «نظم شهری، درآمدی بر شهرها، فرهنگ و قدرت»، ترجمه اسماعیل چاوشی، انتشارات دانشگاه تربیت معلم، چاپ اول، 1381

  31- شهر و خانه : «طرح جامع شهر زاهدان»، 1365

  32- شهر و خانه،« طرح جامعه شهر سازی حریم شهر زاهدان»، 1381

  33- شیعه، اسماعیل : «با شهر و منطقه در ایران»، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1379

  34- شیعه، اسماعیل : « مفدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری در ایران»، انتشارات دانشگاه علم و صنعت

  35- صادق زاده شیراز، مهدی «بررسی جمعیت زاهدان» پایان نامه کارشناسی ارشد، 1381 

  طوب، عزت الله، «بررسی شهری بافت معماری زاهدان»، مرکز پژوهش سازمان برنامه و بودجه، 1356

  36- عابدین در کوش، سعید : «در آمدی به اقتصاد شهری»، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم، تهران، 1380

  37- عبدالرحمان بن خلدون، «مقدمه ابن خلدون»، ترجمه محمد پروین گنابادی، جلد اول، چاپ نهم، 1379

  38- عسگری، ناصر، مقدمه ای بر شناخت سیستان و بلوچستان. بی نا، بی تا

  39- غراب،کمال الدین، «بلوچستان یادگار مطرود قرون»، انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران 1364

  40- فرمانفرما، فیرو میرزا، «سفرنامه کرمان و بلوچستان» به کوشش منصوره اتحادیه نظام مافی، انتشارات بابک، تهران 1360

  41- فرید، یدالله ، «جغرافیا و شهر شناسی»، انتشارات دانشگاه تبریز، چاپ سوم، تبریز 1373

  42- فورون، رمون و اشتوکلین، یوهان، «زمین شناسی و زمین ساخت فلات ایران»، ترجمه صادق حداد کاوه و حسن حسنعلیزاده، انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 1368

  43- کاستللو، وینسنت فرانسیس، «شهرنشینی در خاورمیانه»، ترجمه پرویز پیران و عبدالعلی رضایی، نشر نی، چاپ دوم، تهران 1371

  44- کتابی، احمد، «نظریات جمعیت شناسی» انتشارات ىانشطاه تهران سمت، 1354

  کرزن، جرج ن، «ایران و قضیه ایران»، جلد اول، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران 1373

  45- لینچ، کوین، «تئوری شکل خوب شهر»، ترجمه سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1376

  46- مرتضوی، شهناز، «رابطه فرهنگ با مدیریت منابع انسانی و رفتارهای سازمانی» انتشارات نخل، 1379

  مجتهد زاده، پرویز، «امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران»، ترجمه حمید رضا ملک محمدی نوری، نشر شیرازه، تهران 1378

  47- محمودی، فرج الله، «ویژگیهای پیکر شناسی زمین در حوضه آبریز زاهدان» پژوهشهای جغرافیایی شماره 29، سال بیست و چهارم، تیرماه 1371

  48- مرکز آمار ایران، «سالنامه آماری کشور 1375»

  49- مرکز آمار ایران، «سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن شهرستان زاهدان» در سالهای 1335 تا 1375

  50- مزینی، منوچهر، «مقالاتی در باب شهر و شهر سازی»، انتشارات دانشگاه تهران، 1373

  51- مشهدی زاده، دهاقانی، ناصر، «تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران»، انشتارات علم و صنعت، چاپ سوم، تهران 1378

  52- معتمد، احمد : «منشا یابی ماسه های زاهدان»، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران و معاونت عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان

  53- ناصح، ذبیح الله، «بلوچستان»، انتشارات کتابخانه ابن سینا، تهران 1345

  54- نگارش، حسین و خسروی، محمود در «کلیات ژئومورفولوژی ایران»، انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان 377

  55-نظریان،اصغر:(جغرافیای شهری ایران)،انتشارات پیام نور ،1377 ،ص204

  56- وبر، ماکس، «شهر در گذر زمان» ترجمه شیوا کاویانی، شرکت سهامی انتشارات تهران، 1375

  57- وحیدنیا، سیف الله , «سفرنامه بلوچستان از علاء الملک» انتشارات وحید، چاپ اول، تهران 1364

   

  منابع فرانسوی و انگلیسی :

  1- Bandarian , Esfandiar : Zahdedan Croisscance d une cille du sud - est  del Iran , 1999 , Directeur de these : M . Marcel Bazin profwsseur

  2- Richard , Frederi : De la polarization a la fragmentation socio spatiale , processus de recomposition urbaine a Londres , 2001

  3- Majors . J . Lovett and E . Smith : Estem Persia vol. I The Geograply , London, Macmilan and co . 1876

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت