تحقیق مقاله طبقه‌ بندی درجات حفاظتی تابلو های الکتریکی

تعداد صفحات: 87 فرمت فایل: word کد فایل: 6219
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله مهندسی برق
قیمت قدیم:۱۱,۷۰۰ تومان
قیمت: ۸,۷۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله طبقه‌ بندی درجات حفاظتی تابلو های الکتریکی

                                                             IP              4              4

                                                                                          

                                                                    حروف مشخصه

                                                              اولین رقم مشخصه (جدول (1-1))

                                                         دومین رقم مشخصه ( جدول (1-2))

  مثال فوق درجه حفاظتی تابلو طرح شده‌ای را نشان می‌دهد که در مقابل اجسام بزرگتر از یک میلیمتر و در برابر پاشیدن مایع حفاظت شده است.

   

  1-2- اولین رقم مشخص‌کننده درجه حفاظتی

  اولین رقم نشان‌دهنده حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای متحرک و برق‌دار در داخل تابلو و حفاظت در مقابل نفوذ اجسام خارجی جامد به داخل تابلو می‌باشد.

  درجه حفاظت در مورد اولین رقم مشخصه در جدول (1-1) آمده است.

   

  اولین رقم مشخصه  درجه حفاظت  وضعیت آزمایش رجوع به بند 
  توصیف کوتاه و مختصر  تعریف 
  0 حفاظت نشده  هیچ حفاظت مشخصی وجود ندارد  1/6/2001
  1 در برابر اجسام جامد بزرگتر از 50 میلیمتر حفاظت شده است سطح بزرگی از بدن مانند یک دست در مقابل تماس اتفاقی محفاظت شده و در مقابل اجسام جامد با قطر بزرگتر از 50 میلیمتر نیز حفاظت شده است.  1/6/2002
  2 در برابر اجسام جامد بزرکتر از 12 میلیمتر حفاظت شده است انگشتان یا اجسام مشابه به طول کمتر از 80 میلیمتر و به قطر بیشتر از 12 میلیمتر در برابر تماس با قسمت‌های برق‌دار و متحرک داخل تابلو محافظت شده‌اند. 1/6/2003
  3 در برابر اجسام بزرگتر از 5/2 میلیمتر حفاظت شده است ابزارها، سیمها و مواد مشابه به قطر بیشتر از 5/2 میلیمتر در برابر تماس با قسمتهای برق‌دار و متحرک داخل تابلو محفاظت شده‌اند.  1/6/2004
  4 در برابر اجسام جامد بزرگتر از 1 میلیمتر حفاظت شده‌اند سیمها یا مفتولهایی به ضخامت یک میلیمتر و اجسام جامد به قطر بیشتر از 1 میلیمتر در برابر تماس با قسمتهای برق‌دار و متحرک داخل تابلو محفاظت شده‌اند.  1/6/2005
  5 حفاظت در مقابل گرد و غبار مضر وجود دارد از نفوذ گرد و غبار بطور کلی جلوگیری نشده ولیکن گردوغبار نمی‌تواند به مقدار کافی در عملکرد رضایتبخش وسایل داخل تابلو تداخل نماید.  1/6/2006

   

   

  -3- دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی

  دومین رقم، نشان دهنده حفاظت وسایل در مقابل نفوذ مایع می‌باشد. جدول (1-2) نوع حفاظت را با توجه به رقم دوم نشان می‌دهد.

   

  اولین رقم مشخصه

  درجه حفاظت

  وضعیت آزمایش رجوع به بند

  توصیف کوتاه و مختصر

  تعریف

  0

  حفاظت نشده

  هیچ حفاظت مشخصی وجود ندارد

  1-7-1

  1

  حفاظت در مقابل قطرات آب

  قطرات آب که بصورت عمودی بر روی تابلو می‌ریزد برای تابلو مضر نیست.

  1-7-2

  2

  حفاظت در مقابل قطرات آب با زاویه ریزش 15 درجه

  قطرات آب که بصورت عمودی می‌ریزند بر روی تابلویی که 15 درجه از وضعیت عادی خود کج شده است مضر نیست.

  1-7-3

  3

  حفاظت در مقابل باران و قطرات آب با زاویه ریزش 60 درجه

  قطرات آب در زاویه تا 600 نسبت به حالت عمودی نبایستی هیچگونه آسیبی به تابلو برساند.

  1-7-4

  4

  حفاظت در مقابل پاشیدن مایع

  مایع پاشیده شده از هر جهت نبایستی به تابلو آسیبی برساند.

  1-7-5

  5

  حفاظت در مقابل پاشیدن آب تحت فشار

  آب پاشیده شده توسط شیپورک شیلنگ از هر طرف نبایستی برای تابلو مضر باشد.

  1-7-6

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله طبقه‌ بندی درجات حفاظتی تابلو های الکتریکی

  فهرست:

  فصل اول : طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوها…………...………....5

  علائم بکاررفته …………………………………………………….6

  اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی ……………..………………...7

  دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی ……………..………………9

  درجات حفاظتی ……………...…………………………………….9

  توصیه‌های قبل از آزمایش ……………...…………………………10

  آزمونها برای اولین عدد مشخصه ……………..……………………11

  آزمونها برای دومین عدد مشخصه …………………………………11

  فصل دوم : استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشار قوی .……………..22

  مقدمه ……………...……………………………………………23

  قسمت اول : تعاریف ………………………………………………23

  شرایط کار عادی …………………………………………………33

  شرایط حمل و نقل ، انبارکردن و نصب ……………...………………34

  قسمت دوم : مقادیر اسمی …………………………………………35

  ولتاژ اسمی ……………...………………………………………35

  مقدار اسمی سطح عایقی ……………..……………………………36

  فرکانس اسمی ……………..……………………………………..36

  جریان اسمی عادی ………………………………………………..36

  جریان اسمی ایستادگی کوتاه‌مدت ……………..……………………36

  جریان اسمی ایستادگی پیک …………….………………………….37

  افزایش دما …………...………………………………………….38

  درجات حفاظت …………..……………………………………….38

  قسمت سوم : طرح و ساخت ………………………………………..39

  محفظه‌ها …………...……………………………………………40

  کلیدهای جداکننده (ایزولاتورها) …………….………………………46

  اینترلاکها …………….…………………………………………..47

  زمین کردن ……………...………………………………………48

  شینه‌ها …………………………………………………………..50

  شناسایی ………………..……………………………………….51

  ابعاد تابلو ………………………………………………………..54

  اطلاعات ، لوله ویژگیها ……………....……………………………55

  قسمت چهارم : آزمونها ……………..…………………………….56

  طبقه‌بندی آزمونها ……………..…………………………………57

  آزمونهای ولتاژ …………………………………………………..58

  آزمونهای افزایش دما ……………..………………………………65

  آزمونهای جریان کوتاه‌مدت بر روی مدار اصلی …………….………..68

  آزمونهای جریان کوتاه‌مدت روی مدارات زمین ……………...………..69

  تعیین مطابقت ظرفیتهای قطع و وصل ………………………………..69

  آزمونهای عملکرد مکانیکی ……………...………………………….70

  تعیین مطابقت درجات حفاظتی …………….………………………..71

  آزمونهای وسایل کمکی الکتریکی ، مکانیکی …………….……………73

  کنترل کردن سیم‌بندی …………….……………………………….73

  پیوست (الف) استاندارد مقادیر جریان مطابق نشریه IEC شماره 59 …... 74

  پیوست (ب) شرایط استاندارد اتمسفری مطابق نشریه IEC شماره 60 …..75

  پیوست (پ) روش آزمون شرایط جوی ، برای تابلوهای قدرت و فرمان نصب شده در محیط‌های باز ……………………………………………78

  پیوست (ت) راهنمای انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بکار رفته در شبکه توزیع …….………………………………………………..80

  اندازه گیری مقاومت در مدار …….………………………………

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت