پروژه کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب

مشخص نشده
مشخص نشده
57
مشخص نشده
61 KB
500003492
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۵,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب

  مقدمه :

   

  ازسال 1937میلادی که ((نظریه عمومی سیستمها )) توسط ((لودویک فون برتالنفی )) دانشمند برجسته اتریشی مطرح گردید واژه ((سیستم)) درصدرهمه مفاهیم جاری وتکیه کلامهای متداول قرار دارد.

  این مفهوم درهمه رمینه های علوم رواج ریافته ورفته رفته در اصطلاحات فنی وحرفه ای ورسانه های همگانی نیز نفوذ کرده است.

  از اواخر دهه 1960میلادی تغیرات وتحولات عمده ای در دانش حسابداری پدید آمده که مهمترین آنها نگرش به((حسابداری به عنوان یک سیسم اطلاعاتی ))است . درپی این تحولات یکی از رشته های تخصصی ایجاد شده در حسابداری ،طرح واجرای سیستمهای حسابداری می با شد.

  فصل اول:کلیات                                 

  موقعیت جغرافیایی منطقه گرگان و گنبد

  منطقه گرگان و گنبد با وسعتی بیش از 22هزار کیلو متر مربع وبا بر گرفتن جلگه شرقی دریای خزر حدود 48% مساحت استان مازندران قدیم را شامل می گردد. شرایط اقلیمی از معتدل تا خشک و نیم خشک وبارندگی 800-250 میلیمتر در دشت وسیعی در دامنه های جنوبی رشته کوه البرز واقع است این منطقه از شمال به ترکمنستان ، از جنوب به استان سمنان (رشته کوههای البرز) از غرب به دریای مازندران و شهرستان بهشر واز شرق به استان خراسان (کوههای بینالود و آلاداغ) محدود می شود. واقع شدن منطقه گرگان و گنبد در محدوده 3 حوزه مهم آبخیز رودخانه های گرگان رود –و قره سو اترک و سایر رودخانه هایی که به خلیج گرگان می ریزند این منقطه را به عنوان یکی از مناطق پر آب  می سازد.

   

  اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب

   

  1- سالمسازی اب مورد استفاده مردم درشهرهها .

  2- تسویه کردن اب مورد استفاده مردم

  امورمالی سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان

  بخش اول آن بخش حسابداری جاری وبخش دوم رابخش حسابداری طرح‌تشکیل می‌دهد که براساس وظایف هریک ازآن به دوبخش به این دوقسمت تقسیم‌بندی شده است .

   

  الف بخش حسابداری جاری :

  دراین بخش ازحسابداری آن قسمت ازکارها وهزینه‌ها حسابداری می‌شوندکه منافع آنی ندارند واین هزینه‌ها معمولاً به طورمتداول وهمیشگی وجوددارند . مثل هزینه‌های حقوق ، ایاب‌وذهاب . درهزینه‌های تشکیلاتی هم دربخش جاری حسابداری می‌شوندکه این بخش‌به دوقسمت زیرتقسیم می‌شوندکه عبارتند از :

  1 بخش حسابداری قراردادها .

  2 بخش حسابداری امورات جاری .

  1 بخش حسابداری قراردادها :

  دراین بخش حسابداری مربوط به قراردادهایی است که سازمان آب وفاضلاب استان باطرف‌قرارداد خودقراردادمی‌بندد . که به صورت زیرقرارداد می‌بندد . اول هرسال درطی مناقصاتی که سازمان آب وفاضلاب برای انجام بعضی ازکارهای خودبرگزارمی‌کند . هرشخص یاشرکتی که دراین مناقصات کمترین قیمت راپیشنهادکند درمناقصه برنده می‌شود. مثلاً یکی ازمناقصاتی که سازمان آب وفاضلاب استان هرساله برگزارمی‌کندمناقصه برای حفر چاه است .که طبق شرایط اعلام‌شده هرشخصی که کمترین منابع را پیشنهادکند بااوقرارداد بسته می‌شود .

  نمونه‌ای ازقراداد حفر چاه که بین دوطرف بسته می‌شودبه صورت زیرمی‌باشد :

   

  بسمه تعالی

  وزارت نیرو                                                            تاریخ :

  سازمان آب و فاضلاب                                             پیوست :

  شماره : 12                                                              

  این قرارداد بین سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان به نمایندگی آقای دکترهاشمی مدیرکل به عنوان کارفرما وآقای …………….. فرزند ………………. اهل وساکن …………….. به عنوان پیمانکارمنعقدمی‌گردد .

  ماده 1 ) موضوع قرارداد :

  حفریک حلقه چاه عمیق اب برای مصرف به عمق 300متردرمنطقه.... به آقای ....

   

  ماده 2 ) مبلغ قرارداد :

  مبلغ کل قرارداد 000/000/210ریال تعیین واعلام گردیده که به صورت اقساط پایان هرماه پس ازارائه صورت وضعیت توسط پیمانکار وتأیید کارفرما قابل پرداخت می‌باشد . بدیهی است مبلغ قرارداد پس ازکسرکسورات قانونی قابل پرداخت می‌باشد .

   

  ماده 3 ) نحوه پرداخت :

  پرداخت براساس کارکرد باتنظیم صورت وضعیت کارکرد وپس ازتأیید انجام کاروخدمات ارائه شده ازطرف کارفرما به صورت ماهیانه وپس ازکسرکسورات قانونی دروجه پیمانکار کارسازی خواهدشد .

   

  ماده 4 ) مدت قرارداد :

  مدت اجرای قرارداد 1/1/83 لغایت 29/12/83 به مدت یک سال می‌باشد .

   

  ماده 5 ) شرایط قرارداد :

       1)بعد از اتمامقرارداد مبلغی به عنوان حسن انجام کار پیش کارفرما باقی میماند به مدت 3ماه.

   

  2) پیمانکار متعهد به پرداخت کلیه کسور ات قانونی اعم ازمالیات ، بیع وغیره می‌باشد . ودرهرحال مسئولیت عدم اجرای قوانین مذکور توجه کارفرمانخواهدبود

  5 ) درصورتیکه پیمانکار به هرعلتی نتواند پروژه را به موقع تحویل دهد روزی مبلغ 260000ریال جریمه دیرکرد باید به کارفرما پرداخت کند.

   3 ) هرگاه پیمانکار دراجرای تعهدات خودقصورنماید یابروز خساراتی ازناحیه‌اووارد گردد ملزم به جبران آن می‌باشد . ودرصورت استنکاف ازپرداخت خسارت کارفرما حق داردبراساس نظرواعلام کارشناس سازمان آب وفاضلاب گلستان هزینه‌های لازم را ازمبلغ کل قرارداد کسرنماید . ضمناً تعیین اینکه آیاپیمانکار درانجام تعهدات قصورنموده یاخیر ، درصلاحیت کارفرمامی‌باشد . وپیمانکار ازاین حیث ادعا یا اعتراض نخواهدداشت .

  ماده 6 ) تضمینات قرارداد :

  پیمانکار جهت ارائه وانجام تعهدات خودمبلغی معادل 000/120 ریال دروجه سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان ومبلغ مذکور تاپایان قرارداد نزد سازمان آب وفاضلاب گلستان باقی خواهدماند وپیمانکار ضمن عقد خارج لازم به سازمان آب وفاضلاب گلستان وکالت داده که درصورت تشخیص بروز خسارت ازناحیه پیمانکار ازمحل چک مذکور خسارت خودراتأمین نماید .

   

  ماده 7 ) مرجع حل اختلاف :

  کلیه اختلافات حاصله ازتفسیرواجرای قرارداد ازطریق مذاکرات حل‌خواهدشد . درصورت عدم توافق رأی مصادره اداره حقوقی سازمان آب وفاضلاب استان‌گلستان حکم مرضی‌الطرفین خواهدبود ورأی مزبور قطعی ولازم‌الاجرا است .

  این قرارداد مشتمل پرداخت ماده ودرچهارنسخ وهمگی دارای حکم واحداست .

  پیمانکار                                       ناظر                          

  مدیرکل‌ سازمان آب وفاضلاب استان گلستان

  عامل ذی‌حساب و مسئول مالی

  رئیس اداره حقوقی

  نکته : قبل ازهرچیز بایدگفت که در سازمان آب وفاضلاب استان ‌هرپرداختی باید به دستورمدیرکل صورت گیرد . البته این امردرتمام اداره‌های دولتی کشوررعایت می‌شود.

  پس ازتهیه وفرم توسط ناظربه بخش رسیدگی وکنترل اسناد ازنظرکیفیت مجوزها ورعایت اصول حسابداری تعیین وبه کارگیری سرفصل‌ها صیحیح وتشخیص حسابها درچهارچوب آئین‌نامه‌ها وقوانین مالی می‌رود .

  پس ازرسیدگی وتنظیم سند که براساس تعداد روز می‌باشد ضرب درمبلغ قرارداد می‌شود . مبلغ مذکور به مرکزهزینه‌منتقل می‌شود وباکسر % 5 مالیات ومعرفی به دارایی پس ازواریزمبلغ مالیات وارائه فیش توسط پیمانکار مبلغ اصلی قابل پرداخت می‌باشد . مراحل تنظیم سند ورسیدگی به سندتوسط مسئول مربوطه تأمین اعتبار توسط مسئول بودجه وامضای چک توسط عامل ذیحساب ونهایتاً امضای مدیرکل ازمراحل انجام این کارمی‌باشد.

   

 • فهرست و منابع پروژه کارآموزی حسابداری سازمان آب و فاضلاب

  فهرست:

  مقدمه                                                                                                     1

  فصل اول :  کلیات

  اهداف تشکیل سازمان آب وفاضلاب                                                      2

  امورمالی سازمان آب وفاضلاب                                                               3

  سرفصلهای هزینه تشکیلاتی اداره کل                                                     9

  مثال مربوط به پرداخت هزینه توسط تنخواه گردان                               11

  فصل دوم :  سیستم حسابداری

  درآمدها                                                                                                 18

  حقوق ودستمزد                                                                                      19

  مفهوم استخدام عمومی                                                                           20

  حقوق ودستمزد سازمان آب وفاضلاب                                                    26

  حسابداری طرح                                                                                                 35

  نحوه محا سبه استهلاک                                                                                     39

  فصل سوم:  دارائی های ثابت

  جریان عملیات هنگام تحصیل دارایی ها                                                         50

  نحوه کد گذاری وتعریف استقرار وتحویل گیرنده دارایی                             55

  صورت برداری پایان سال دارایی های ثابت                                                    60

  نحوه کد گذارایی اموال جزئی                                                                64

  فصل چهارم : نتیجه گیری                                     

  نتیجه گیری                                                                                          65

  ضمائم                                                                                                   66

  منابع ومآخذ      

  منبع:

  )عزیز نبوی ،اصول حساب داری،جلد دوم،چاپ سوم،تهران،موسسه عالی حساب داری ،1348

  2)ویدا مجتهد زاده،سید حسین علوی طبری ،اصول حساب داری(1)،بخش اول،چاپ اول،تهران،1370

  3)قانون مالیات های مستقیم،مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه بعدی

  4)قانون کار،مصوب ابان ماه 1369مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول