تحقیق مقاله شرح وظایف اداره کل محیط زیست

تعداد صفحات: 21 فرمت فایل: word کد فایل: 3257
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قدیم:۵,۱۰۰ تومان
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله شرح وظایف اداره کل محیط زیست

  1- برنامه ریزی،اقدام ونظارت بر مطالعات ،حفاظت وبهره برداری ونگهداری از تاسیسات سطحی و زیرزمینی

  2- برنامه ریزی ونظارت بر برداشت آب از رو دخانه ها ،چشمه ها ،قنوات وچاهها وجلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از منابع آب

  3- تعیین ونظارت وکنترل بستر حریم رودخانه ها و..وجلوگیری از تجاوز حریم واحداث اعیانی وتاسیسات و نیز واگذاری بسترهای بلا معرض طبق مقررات قانون توزیع عادلانه آب ودستور العملهای ابلاغی

  4- برنامه ریزی و اقدام لازم در تعیین ونظارت بر میزان ونحوه برداشت شن وماسه از بستر رودخانه ها طبق دستور العملهای ابلاغی

  5- برنامه ریزی ونظارت بر تقاضاهای حفر چاه وامور مربوط به تکمیل پرونده ها وانجام اقدامات کارشناسی وتشکیل کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری از چاهها و انجام اقدامات لازم براساس قانون توزیع عادلانه آب ودستور العملهای ابلاغی

  6- برنامه ریزی و اقدام لازم ونظارت بر دریافت آب بها وحق النظاره و..براساس قانون توزیع عادلانه آب ودستور العملهای ابلاغی

  7- بررسی وهمکاری و ارائه پیشنهادات و اطلاعات لازم به منظور محدودیت ،ممنوعیت ویا لغو ممنوعیت بهره برداری از منابع آبهای زیر زمینی به معاونت هماهنگی مطالعات،حفاظت وبهره برداری از منابع اب

  8- برنامه ریزی و اقدام لازم و نظارت بر فعالیتهای شرکتهای حفاری وجلوگیری از حفاری غیر مجاز

  9- برنامه ریزی و اقدامات در زمینه تخصیص آب مازاد با توجه به اهداف شرکت با هماهنگی واحد ذیربط و براساس دستور العملهای ابلاغی

  10- برنامه ریزی و اقدام لازم و نظارت بر مطالعه واجرای پروﮋه های کوچک تامین آب با هماهنگی واحدهای ذیربط

  11- انجام اقدامات لازم در جهت ایجاد تشکلهای مردمی وسازماندهی بهره برداران وجلب مشارکت مردم

  12- برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم در زمینه امور مالی ،پرسنلی ،خدماتی ،رفاهی،مستخدمی ،پشتیبانی ،معاملاتی حوزه عمل براساس ضوابط ومقررات مربوطه

  13- بررسی امکانات مالی ،ماشین آلات فنی ونیروی کار موجود در واحدهای تحت سرپرستی و اتخاذ سیاستها و تدابیر لازم در جهت توزیع و استفاده مطلوب از امکانات فوق

  14- برنامه ریزی و اقدام لازم در شناسایی اولیه مناطق مستعد برای احداث سدهای خاکی کوتاه ،بندهای انحرافی وشبکه های آبیاری و زهکشی در چارچوب پروﮋه کوچک و استانی در حوزه عمل

  15- برنامه ریزی و اقدام لازم در شناسایی وبهره برداری بهینه از پتانسیلهایی پرورش آبزیان وبررسی منابع آبی مورد نیاز در زمینه فوق با لحاظ سیاستهای کلان شرکت

  16- تهیه وتدوین تقویم برنامه ریزی بودجه سالانه واصلاحیه های آن وهمکاری در تهیه تعرفه های واحدهای ذیربط و ارائه آن به مرکز شرکت

  17- برنامه ریزی و اقدام در تشکیل بانک اطلاعات منابع آب حوزه عملکرد با توجه به خط مشی های اعلام شده از مرکز شرکت با همکاری واحدهای ذیربط

  18- برنامه ریزی و اقدام در زمینه مدرنیزه کردن سیستم اندازه گیری وانتشار اطلاعات از طریق سیستمهای ماهواره ای و کاربرد با همکاری واحدهای ذیربط

  19- بازنگری وبهبود روش ها و دستورالعملهای بهره برداری ونگهداری با هماهنگی واحدهای ذیر بط به منظور استفاده بهینه از سرمایه گذاری های انجام شده در تاسیسات مربوط به سدها وشبکه های آبیاری وزهکشی ،بندهای انحرافی وایستگاههای پمپاﮋو.. همچنین افزایش عمر مفید وبهبود بهره وری آنها

  20- برنامه ریزی و اقدام در زمینه چگونگی تعادل در سفره های آب های زیرزمینی با رعایت خط مشی ها و دستور العملهای ابلاغی

  21- برنامه ریزی تهیه وبررسی اطلاعات مربوط به الگوی مصرف اب با همکاری واحدهای ذیربط

  22- مبادله موافقتنامه طرح های عمرانی واستانی و طرحهای مربوط به هزینه جبرانی افت واضرار

  23- برنامه ریزی وانجام اقدامات در امر ایجاد مراکز تفریحی و توریستی در محدوده تاسیسات و مخازن آبی به منظور بهره برداری بهینه در چارچوب سیاستهای کلان شرکت

  شرح وظایف کارشناس روابط عمومی

  1- جمع آوری اخبار واطلاعا ت وفعالیتهای شرکت به منظور شناساندن فعالیتهای شرکت و ارائه آن از طریق صدا وسیما ،روزنامه ها با هماهنگی ستاد

  2- انجام اقدامات مربوط به جراید ،استخراج اطلاعات وانعکاس ان به دفتر روابط عمومی شرکت

  3- پیگیری امور ارباب رجوع واعلام نتیجه به دفتر روابط عمومی

  4- تهیه آلبوم وآرشیو مکاتبات ،برید روزنامه ها ،پیشرفت کار طرحها و انعکاس ان به دفتر روابط عمومی شرکت

  5- تهیه گزارشات پیشرفت کارها ،فعالیتهای شرکت ،بولتن های خبری ،ماهنامه

  6- حفظ ونگهداری وتهیه کپی از فیلمها ،اسلایدها و... عکسها ،گزارشات آرشیو وسایر مدارک

  شرح وظایف کارشناس مسئول برنامه ریزی

  1- انجام اقدامات لازم به منظور تهیه وبکارﮔیری بانک و سیستم اطلاعات مدیریت حوزه اداره کل با هماﻫﻧﮔﻰ واحد ذیربط

  2- تهیه وتدوین موافقتنامه های طرحهای استانی حوزه اداره کل با هماهنگی واحدهای ذیربط ستادی

  3- تهیه تقویم برنامه ریزی و برنامه های استراﺗﮋیک،سالانه وماهانه با همکاری واحدهای اداره کل و مرکز شرکت

  4- همکاری در زمینه ایجاد سیستمهای مکانیزه و به روز نگهداری سیستمهای کامپیوتری

  5- تشکیل کمیته ها و گرو ههای تخصصی متشکل از کارشناسان ذیصلاح واحدهای مختلف برای تهیه و تدوین برنامه های مورد نیاز

  6- پیشنهاد اولویت طرحهای استانی در چارچوب برنامه های مصوب منطقه ای و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز سالانه و پنج ساله برای اجرای طرحهای استانی

  7- پیگیریهای لازم در مورد جذب اعتبارات اعم از مصوب وتبصره ها وتخصیص به موقع آنها

  8- بررسی و اظهار نظر در مورد عقد قرار دادهای طرحهای عمرانی استانی

  9- همکاری با واحدها ی ذیربط در تهیه وتدوین تعرفه های آب بها ،حق انظاره چشمه ها ،چاهها و...

  10- انجام اقدامات لازم در ارتباط با ارزیابی واجرای طرحهای طبقه بندی شده و ارزشیابی مشاغل

  شرح وظایف مدیر امور بهره برداری

  1- انجام اقدامات لازم د ربهره برداری ونگهداری از تاسیسات منابع آب در جهت استفاده بهینه از آنها

  2- انجام اقدامات لازم در جهت برداشت آب از رودخانه ها ،چشمه ها ،قنوات وچاهها وجلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از منابع آب

  3- بررسی ونظارت بر میزان ونحوه برداشت شن وماسه از بستر رودخانه ها طبق دستورالعملهای ابلاغی

  4- بررسی ونظارت وکنترل بستر وحریم رودخانه ها و..طبق مقررات قانون توزیع عادلانه آب ودستورالعملهای ابلاغی وجلوگیری از تجاوز حریم واحداث اعیانی وتاسیسات

  5- بررسی تقاضاهای نصب موتور پمپ در رودخانه ها وانجام اقدامات لازم جهت صدور مجوز براساس قانون توزیع عادلانه آب ودستورالعملهای ابلاغی

  6- بررسی تقاضاهای حفر چاه و امور مربوط به تکمیل پرونده ها وانجام اقدامات کارشناسی در زمینه مهیا ساختن سوابق جهت طرح در کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری از چاهها وانجام اقدامات لازم براساس قانون توزیع عادلانه آب ودستورالعملهای ابلاغی

  7- پیگیری و نظارت بر دریافت آب بها وحق النظاره و... براساس مقررات قانون توزیع عادلانه آب وآئین نامه های اجرائی و دستورالعملهای ابلاغی

  8- بررسی وهمکاری و ارائه پیشنهاد واطلاعات لازم به منظور محدودیت ،ممنوعیت و یا لغو ممنوعیت بهره برداری از منابع آبهای زیر زمینی به مدیر کل

  9- برنامه ریزی در شناسائی و بهره برداری بهینه از پتانسیل های پرورش آبزیان و بررسی منابع آبی مورد نیاز در زمینه فوق با همکاری واحد ذیربط

  10- تهیه وتدوین دستور العملها وآئین نامه های حفاظت وبهره برداری از منابع آبهای زیر زمینی و سطحی در چارچوب قانون توزیع عادلانه آب با همکاری واحد ذیربط

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله شرح وظایف اداره کل محیط زیست

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت