تحقیق مقاله کنگره گیاه پزشکی ایران

تعداد صفحات: 29 فرمت فایل: word کد فایل: 2008
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله مهندسی کشاورزی زراعت
قیمت قدیم:۵,۹۰۰ تومان
قیمت: ۳,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کنگره گیاه پزشکی ایران

  مطالعه شناسایی  Pseudomonas syringae  در خاک و گیاه با استفاده از روش  تشخیص مستقیم توسط PCR

   

  در این تحقیق شناسایی   Pseudomonas syringae بوسیله روش مستقیم PCR   روی بافتهای زنده گیاهی، بقایای خشک گیاهی و خاک انجام گرفت. بدین منظور از گیاهان آلوده  خاک و بقایای گیاهی آلوده  به باکتری که یکسال از جدا کردن گیاهان آلوده به P. syringae    می گذشت نمونه برداری  انجام شد. نمونه ها در پلاستیک استوماشر  محتوی 2 میلی لیتر بافر  PBS قرار داده شدند. از نمونه ها عصاره گیری به عمل آمده و سپس  DNA سلولهای باکتری خالص سازی شدند. پنج میکرولیتر از DNA خالص شده و 5  میکرولیتر ماده Gen    Releser به لوله های اپندورف منتقل شده و عمل PCR  به تعداد یک سیکل انجام گردید. بلافاصله   DNA باکتری توسط آغازگرهای اختصاصی  HrpL1  و  HrpL2 مجددا عمل  PCR به تعداد  37  سیکل تحت برنامه مخصوص انجام گرفت. DNA  سلولهای باکتریهای تکثیر شده روی ژل الکتروفورز منتقل شدند. تمامی نمونه ها تشکیل یک باند  DNA با اندازه 600  جفت باز نشان دادند که با شاهد مثبت کاملا مطابقت داشت. جهت تائید نتایج،  DNA  تکثیر شده با آنزیم برش  Bsh 12361 هضم گردیدند و مجددا روی ژل الکتروفورز منتقل شدند. باندهای ایجاد شده روی ژل با باندهای شاهد مثبت کاملا مطابقت داشت. نتایج این تحقیق بوضوح مشخص نمود که سلولهای   P.syringae قادرند بیش از یکسال در خاک و بقایای گیاهی دوام داشته و از سالی به سال دیگر منتقل شوند.

   

   

  Identification of Pseudomonas syringae in soil and plant materials by direct PCR

   

  M. Niknejad Kazempour

  Department of Plant Pathology Faculty of Agricultural Sciences, Guilan University

   

  In this research, identification of Pseudomonas syringae on plant tissue, debris and soil by direct PCR method was examined. Soil and plant material contaminated by P.syringae for one year was collected. The samples were placed in stomacher plastics containing 2 ml PBS buffer. Extracts were prepared and the DNA was isolated. 5 μl of purified DNA was added to 5 μl of Gen Relesor in eppendorf tubes and a single cycle was carried. This was followed immediately by a 37 cyle PCR using the HrpL1 and HrpL2 primers. The DNA from PCR was electrophoresed and showed 600 pb fragment identical to the positive control. To verify this results, the amplified DNA was digested by restriction enzyme of Bsh 12361. The banding pattern attained correlated with those obtained for the positive control. The results obtained clearly demonstrate that  P.syringae is capable sustaining itself for at least one year in soil and plant material and can be transmitted from one year to the next.

   

   

  تنوع باکتری های دارای هسته یخ در برخی از محصولات زراعی وباغی استان خراسان

   

  سرمازدگی هر ساله خسارت جبران ناپذیری به محصولات زراعی وباغی واردمی کند.برخی از باکتری های بیماریزای گیاهی و اپبفبت ها نقش مهمی در یخ زدگی بافت های گیاهی داشته و عمده خسارت های وارده ناشی از فعالیت این گروه از باکتری ها در دماهای 5- درجه سانتی گرادو بالاتر می باشد.این دسته از باکتری ها که به عنوان باکتری های واجد هسته یخ یا فعال هسته یخ (Ice Nucleation Active,INA) شناسایی شده اند گونه هایی از جنس های Xanthomonas ,Erwinia ,Pseudomonas و Pantoea می باشند.به منظور شناسایی باکتری های واجد هسته یخ(INA+)در برخی از محصولات زراعی وباغی مناطقی از استان خراسان در فصل بهار و پاییز 82 نمونه های برگ و سر شاخه دارای علایم سرمازدگی از باع ها و مزارع مشهد،سبزوار و نیشابور جمع آوری گردید.آب شسته اندام های هوایی روی محیط کشت آگار غذایی حاوی سوکروز مخطط شده و تک کلنی های رشد یافته جدا و خالص گردید .به کمک ویژگی های فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی از قبیل واکنش گرم،اکسیداز، کاتالاز، آرجی نین دی هیدرولاز، تولید رنگدانه فلورسانس و توانایی استفاده از برخی منابع کربنی.باکتری های جدا شده شناسایی شدند.عمده جدایه های به دست آمده از درختان میوه وگیاهان زراعی متعلق به جنس Pseudomonas و به ویژه گونه های P.syringae,P.fluorescens وP.viridiflava بودند.اکثر جدایه های هر سه گونه دارای فعالیت فنوتیپی هسته یخ بودند.ولی معدودی نیز این توانایی را نداشتند. جدایه های Pseudomonas syringae  و Pseudomonas fluorescens از نظر داشتن  ژن هسته یخ(ina)  با پرایمرهای طراحی شده در واکنش های زنجیره ای پلی مراز مورد ارزیابی قرار گرفتند. اکثر نمونه های مورد بررسی دارای ژن هسته یخ بودند وقطعه مورد نظر راتکثیر کردند . تعدادی از جدایه ها علی رغم داشتن ژن inaقدرت بیان آنرا نداشتند واز نظر فنوتیپی فعال نبودند.

   

   

  Ice nucleation active bacteria on some agricultural and horticultural crops in some areas of Khorasan province

   

  P. Pourmoayyed and H.Rahimian

  Department of Plant Protection, College of Agricultural Scirnce, University of Mazandaran, Sari, Iran

   

  Losses inflicted by frost and freeze are considerable in several agricultural and horticutural crops. Some plant pathogenic and epiphyt bacteria have a direct role in freezinvg plant tissues at temperatures up to -5ºC and are responsible for most of injuries on field crops.Such bacterial strains referred to as the ice nucleation active(INA+) bacteria, are species of  Pseudomonas, Erwinia, Pantoea and Xantomonas. Attemps were made for isolation  and identification  of INA+bacteria  existing on agricultural crops in Neyshabour, Sabzevar and Mashhad. Leaf and shoot  samples exhibiting  frost damage signs were collected frome  the frams and orchards in the spring and autumn 2003. samples were immersed and agitated in  steril water and loop fuls  of the washates were plated on sucrose nutrient agar. The isolates(orginated from single colonies) were identified in the species, throagh their differential characteristics in test for oxidase, catalase, arginine dihydrolase, potato rot, hypersensetive reaction in geranium, production of levan and fluorescent pigment, nitrate redaction and utilization of some carbon sources for growh. The predominant species were Pseudomonas, specially Pseudomonas fluorescens, P. syringae and P. viridiflava. INA straines were widespread among the three species. All P. syringae and P. fluorescens isolates were also tested for the presence or absence of ice nucleation gene(ina) by PCR, using three specific primer pairs.The most of isolates amplified the fragment representing ina,although some of these isolates couldn't exhibit ina gene.

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کنگره گیاه پزشکی ایران

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت