پایان نامه بررسی ساختار وشیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج

تعداد صفحات: 97 فرمت فایل: word کد فایل: 10003905
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مدیریت
قیمت قدیم:۱۶,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۲۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی ساختار وشیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج

  رشته: علوم تربیتی

  ( گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی )

  مدیریت علمی درآموزشگاه

  فصل اول

  دوره پیدایش نظریه های مکتب کلاسیک

  در ا.واخرسال 1800 میلادی مجموعه ای ازمفاهیم تازه درباره سازمان وهم اکنون به عنوان نظریه کلاسیک شناخته شده است به گونه ای وسیع گسترش یافت تا ثیر نظریه کلاسیک سا زمان هم اکنون نیز با رز وبرجسته است چندان اثار ان دربسیاری از سازمانهای پیچیده مشا هده می شود درواقع مفا هیم کلا سیک سازمان در مقیاس وسیعی ازسازمانهای بزرگ وپیچده مصداق پیدا میکند تا ثیر بسزایی درتکا مل تمدن نوین داشته است نظریه کلاسیک سازمان را سا ختاری ازروابط قدرت نقش ماه فعا لیتها وارتباط تلاش بین افراد وجود دارد تعریف میکند بطور کلی طبق این نظریه سازمان یک ساختار مکانیستی بیروح وغیرقابل انعطاف است نظریه کلاسیک درسه مسیرتحول یافت بورد کراسی اداری ومدیریت علمی اساس این سه جریان با فرضیات مشابهی پایه ریزی شده وتاثیر علمی اساس انها یکسان است همچنین هر سه جریان در مقطع زمانی رشد وتوسعه یافتند (1950 –1900میلادی ) در اینجا این سه نظریه را به افتخارشرح می دهیم ( گوئل کهن 1371)

  نظریه بورد کراسی

  برای جاوگیری ازهرج ومرج حفظ ساختار نظم وثبا ت درسازمانهای گوناگون سیاسی نظامی تجاری یا فرهنگی بورد کراسی پدید امده وبرای نخستین بار توسط ماکس وبر طرح سند ازبورد کراس تعاریف مختلفی بعمل امده است بعضی ان را معادل دیوا نسالاری می دانند بعضی ان را حکومت مقامات اداری نامیده اند بطورکلی بورد کراسی عامل نظم ترتیب سازماندهی وبرنامه ریزی است بشرط انکه به عامل انسانی دران توجه بیشتری میشود بی تردید عناصربورد کراسی جزیی حیاتی ازسازمانهای فرهنگی دولتی تجاری ودیگرسا زمانهای نوین وپیچیده امروزی را تشکیل می دهنداین عناصرتوضیح دهنده یک بورد کراسی کا مل یا ایده ال هستند مهمترین این عناصربصورت زیرخلاصه میشوند 1- ایجاد سلسه مراتب اداری 2-استخدام کارکنان متخصص بنابر اصول شایستگی کارکنان 4- تدوین قوانین ومقررات وایین نا مه های اجرایی 5- اختیارقدرت قانونی ورعایت اصول روابط رسمی در جریانات اداری جنبه های منفی بوردگراسی عبارتند از 1- خشکی وانعطاف ناپذیری 2- -شخصیت 3 – جا بجا یی اطراف

  فصل دوم:

  نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه ا ی فعالیت اجتما عی    محسوس وحیاتی است این نیاز بویژه در نظامهای اموزش وپرورش اهمیت بسیاردارد زیرا آموزش و پرورش نقش اساسی از لحاظ گردش امور جامعه وتداوم وبقای ان برعهده دارد و رهبری و مدیریت اثر بخش لازم تهیه واجرای برنامه های آموزشی وپرورشی نتیجه  بخش و کیفی است.در نیم قرن اخیر  شیوه های مدیریت و رهبری درنظام های آموزشی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است .طرح نظرات و اندیشه های جدید  و متفاوت از سوی صاحب نظران رشته های مدیریت و آموزش و پرورش از یک سو ونیازبهبودکیفی عمل کردها ونتایج اموزش وپرورش از سوی دیگر ضرورت وامنیت تحول ودگرگونی تکنولوژی ومدیریت اموزشی را به مرور برگردانندگان نظا مهای اموزشی اشکار کرده است امروزه تقریبا در همه نظا مها ی اموزش وپرورش نگرش مثبتی نسبت به امر اموزش وبازاموزی معلمان و مدیران اموزشی و ترویج و به کار گیری روشها ی موثر اموزشی ومدیریت ملا حظه می شود د ر کشورما توجه به مسئله مدیریت اموزشی تقریبا از سی سال پیش ابتدا از طریق ارائه دروس وسپس ایجاد رشته های تحصیلی دا نشگاهی دراین زمینه اغا ز گردید اخیرا درپی گسترش روز افزون نظا م ا موزشی ضرورت بهسازی کیفیت نتایج آموزشی مسئله مدیریت ورهبری دراموزش و پرورش را بیش ا ز پیش اهمیت بخشیده است مع هذا با ید اعتراف کرد مدیریت اموزشی هنوز جایگاه شا یسته خود را در نظا م اموزشی احراز ننموده است در ارتبا ط با مسا ئل مد یریت اموزشی جز مختصری مطا لعات اما ری با توصیفی تحقیق در خور اعتنایی دردست نیست مطا لعه تطبیقی تا ریخ مدیریت اموزشی درنظا مها ی اموزش وپر ورش کشورها به وضوح نشان می دهد در اموزش و پرورش نیز مثل سا یر زمینه ها ی فعا لیت اجتما عی تحول اندیشه های مدیریت اموزشی در سه مر حله ا تفاق افتا ده است می توا ن انها را مراحل – انسانی و اداراکی نامید 

  مدیریت آموزشی در هرکشوری در فرا گرد شکل گیری و تحول خود در مرحله اول به جز ئیات امور مسا ئل و مشکلا ت روز مره رو شها ی انجام کار نهید و اجرای ضوابط واستا ندارهای فنی واداری پردا خته مها رتها ی فنی را مشکل گشا ی مدیریت میداند کا فی نبودن این شیوه مد یریت در مرحله دوم موجب عطف توجه به مسا ئل کا رگردیده تا کید به انگیزه های فردی وروابط انسانی و از این رو ترویج مها رتها ی انسانی کا ر حلال مشکلا ت مدیریت تلقی می کند ودر مرحله سوم مدیریت اموزشی به کل نظا م وا جزا وروابط پیچیده درونی وبرونی ان توجه کرده به مطالعه و درباره پیچیدگیها ی سا زمانها ی اموزش می پردا زد وبا توضیح وتبین وا قعیات سا زما نها ی امو زش امر مدیریت ورهبری درسطح مختلف نظام اموزشی امرمدیریت ورهبری درسطوح مختلف نظا م اموزشی را به مدلها ونظریه های علمی استوار میسازد

  تعا ریف مدیریت

  ظهورسازمانهای ا جتماعی وگسترش روز افزون انها یکی ازخصیصه های بارزتمدن بشری است ما درعصری زندگی میکنیم شاید بهتربا شد ان را عصر سا زمان نامید زیرا معمولا درسازمان ( بیمارستان ) متولد می شویم سند موجودیت ( شنا سنا مه ) خود را از سا زمان (اداره امار ثبت احوال ) میگر یم وبرای اموزش به سازمان ( کورکستان دبیرستان دبیرستان دانشکاه وغیره می رویم سپس اغلب عضو سازمان ( ادارات دولتی بنگاههای خصوصی شرکتهای زراعی وغیره ) می شویم وحتی بعدازفوت نیز ابطا ل سند مو جودیت وصدور جواز – با سا زما ن ( اداره امار وثبت احوال وشهرداری ) خواهد بود به این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی وزمانی وویژگیها و نیا زها ی خاص هر جامعه هر روز بر تکا مل وتوسعه این سازمان ها افزوده میشود بدیهی است هرسا زمان اجتما عی برای نیل به اهدافی طراحی شده وبا تو جه به سا ختا رش نیا زمند نوعی مدیریت است گفتینی است ظهور پد یده اداره کردن مربوط به روزگار اخیرنیست بلکه از دیرباز شد متوجه شده است برای رسیدن به هدف لازم است به بسیج امکا نات ورهبری این امکانات بسوی ان حرف شخص اقدام کند البته با ید توجه داشت شیوه رهبری و مدیریت در هر تمدنی بستگی به سا خت فرهنگی ان تمدن دارد مد یریت را به گونه های متفا وت تعریف کرده اند صا حب نظری مد یریت – اجزای امر بوسیله دیگران توصیف کرده و برنقش دیگران وقبول هدف از سوی انان تاکیدورزیده ا ست گروهی دیگرمدیریت را علم دهد هما هنگی کوشسها – اعضای سا زمان واستفا ده از منا بع برای نیل به هدف رفتن توصیف کرده اند برخی مدیریت را درقا لب اجزای وظا یفی مدیریت را تصمیم گیری دانست واین وظیفه را بهترین وا صیلترین نقش مدیر قلمداد نموده است عالم دیگری برنقش های مدیر ا ز دید گاه تا زه تری نگریسته وبرای مدیر وظایف ونقشها ی چون رهبری سا زمان منبع  اطلاعاتی عامل تصمیم گیری وروابط با سا یر سازما نها برشمرد ه است.

  بررسی سبک های مدیریت

  دوره پیش از مدیریت علمی

  سازمان اداری پدیده ای نو ظهور نیست بلکه از هما ن اغاززندگی اجتماعی بشروجود داشته است زیرا هر نوع زندگی اجتماعی خواه ونا خواه تصادم واصطکاک میان افراد بشرومیان منافع انان را افتضا می کنداز این رو تقریبا طبیعی بنظر می رسد اجتماعات اولیه بشرنوعی مقررات را برسرنوشت خود حاکم کرده باشند براساس این قوانین اولیه یک سلسه اداب ورسوم ابتدایی دیگر بود شالوده سازمانهای اجتماعی و اداره اموراین سازمانها ریخته شد ریشه بسیاری ازمبا حث اداری عصر حاضر را شاید بتوان درعمق مبا حث اداری این دوران مقدماتی از تاریخ مبا حث بشرجستجوکرد متاسفانه تاریخ اداره امور سازمانهای اجتماعی دردوره های اولیه زندگی ملل انقدرها نوشته شده است اما ازخلال تاریخ تمدن بشرمی توان تا حدودی به نوع فعالیتهای اداری پی برد بسیاری ازشیوه های رهبری جدید با هدف تامین منا فع سا زمان اجتماعی وتضمین موفقیت رهبران سازمانی مورد توجه زعمای صدراسلا م بوده است

  دوره پیدایش نظریه های مکتب کلاسیک

  در اواخر سال 1800 میلا دی مجموعه ای ازمفاهیم تازه درباره سازمان وهم اکنون به عنوان نظریه کلاسیک شناخته شده است به گونه ای که وسیع گسترش یا فت تا ثیرنظریه کلا سیک سازمان هم اکنون نیز بارز وبر جسته است چندان اثار ان دربسیاری ازسازمانها ی پیچیده مشاهده میشود درواقع مفاهیم کلاسیک سازمان درمقیاس وسیعی از سازمانهای بزرگ وپیچیده مصداق پیدا می کند تاثیر بسزایی درتکامل تمدن نوین داشته است نظریه کلاسیک  سازمان را ساختاری ازروابط قدرت نقش ماه فعالیتها وارتباطاتی بین افراد وجود دارد تعریف می کند بطورکلی طبق این نظریه سازمان یک ساختار مکانیستی بیروح وغیرقابل انعطاف است نظریه کلاسیک درسه مسیر تحول یافت بورد کراسی اداری ومدیریت علمی اساس این سه جریان دریک م فرضیات مشابهی پایه ریزی شده وتاثیر عملی انها یکسان است همچنین هرسه جریان دریک مقطع زمانی رشد وتوسعه یافتند(1950 –1900 میلادی )در اینجا این سه نظریه را به افتضا ر شر ح می دهیم ( گوئل کهن 1371 )

   نظریه بوردکراسی

  برای جلوگیری ازهرج و مرج حفظ ساختارونظم وثبات درسازمانهای گوناگون سیاسی نظا می تجاری یا فرهنگی بورد کراسی پدید امده وبرای نخستین بار توسط ماکس وبرمطرح سندازبوردکراسی تعاریف مختلفی بعمل امده است بعضی انرا معادل دیوانسالاری میدانند بعضی ان را حکومت مقامات اداری نامیده اند بطوری کلی بورد کراسی عامل نظم ترتیب سازماندهی وبرنامه ریزی است بشرط انکه به عامل انسانی دران توجه بیشتری میشود بی تردید عناصر بورد کراسی جزیی حیاتی ازسازمانهای فرهنگی دولتی تجاری ودیگرسازمانهای نوین وپچیده امروزی راتشکیل میدهند این عناصر توضیح دهنده یک بورد کراسی کامل یا ایده ال هستند lil

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی ساختار وشیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج

  فهرست:

  فصل اول:

              مقدمه

              موقعیت جغرافیایی مدرسه

              هدف ازتاسیس

              تاریخچه تاسیس

   

  فصل دوم:

              مباحث نظری

   

  فصل سوم:

              امکانات فیزیکی ( الکتریسیته، نور، حرارتی )

              درصد فضاهایی که به قسمتهای مختلف اختصاص یافته 

                 است (کل مساحت زمین، مساحت کتابخانه ، مساحت

                 آزمایشگاه ، مساحت نمازخانه)

   

  فصل چهارم:

                 امکانات پرسنلی

                 کادر آموزشی

                 چارت سازمانی

                جدول آماری معلمین                                                                                                                  

                شرح وظایف مدیر ومعاون

                شرح وظایف معلم امورپرورشی ومعاون

   

  فصل پنچم:

               بودجه ( هزینه های جاری، سرمایه ایی، سرانه)

               جدول آمار بودجه

   

  فصل ششم:

                  اهداف دوره دبیرستان

                شیوه مدیریت

                جدول آمار برنامه هفتگی

                رسیدگی به حضور وغیاب( معلمان ودبیران آموزشی)

                علل به وجود آمدن ساعات جبرانی وتشکیل کلاسهای فوق  

                   برنامه

                میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی

                چگونگی تدریس معلمان

                چگونگی تشکیل شورای دانش آموزان مدرسه وانتخاب

                   مبصر

                ارزیابی وسنجش نمرات دانش آموزان

                بررسی میانگین یکسال آموزشگاه

  فصل هفتم:

               نحوه برگزاری انجمن اولیاء مربیان

               نمونه ایی ازبخشنامه ها وآئین نامه ها( درمورد انجمن اولیاء                 مربیان واینکه آیاانجمن اولیاء مربیان توجه لازم را می نمایند)

               شورای اسلامی (دانش آموزان وانجمن اسلامی) 

               انواع مسابقات تربیتی وبرگزاری جشنها

               طرحها وفعالیتهای گروهی

               برگزاری ارتباط مدرسه با نهادها

               بسیج دانش آموزان ونمونه ای ازفرم بسیج

   

  فصل هشتم:

               مقایسه آموزشگاه با معیارهای ازقبل تعیین شده

               نحوه ارزشیابی

               تجزیه هر تحلیل عملکرد

               نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

                

   

   

  منبع:

  - راهبردهایی در مدیریت آموزشگاهی                       دفتر آموزش عمومی

  - مقدمات مدیریت آموزشی                                   دکتر علی علاقه‌بند

  - اصول مدیریت آموزشی                                      دکتر علی علاقه‌بند

  - آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی، متوسطه             دکتر عذرا دبیری اصفهانی

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت