پایان نامه تغذیه دانه های روغنی ( خام و حرارت دیده ) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین

تعداد صفحات: 244 فرمت فایل: word کد فایل: 10003844
سال: 1385 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه علوم دامی - دامپروری - دام و طیور
قیمت قدیم:۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۸,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تغذیه دانه های روغنی ( خام و حرارت دیده ) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین

  پایان نامه برای دریافت درجه دکترای تخصصی Ph.D. علوم دامی

  گرایش تغذیه نشخوارکنندگان

  چکیده

  به منظور بررسی تاثیر دانه های روغنی کانولا و آفتابگردان بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و خصوصیات شیرواری، آزمایشی با 36 راس گاو شیری هلشتاین چندمین زایش در اوایل دوره شیردهی با میانگین وزن 27±641 کیلو و با تولید شیر 5±34  انجام شد. دانه های روغنی کانولا و آفتابگردان به دو شکل خام یا حرارت دیده و در دو سطح 5/7 یا 15 درصد به جیره ها افزوده و 9 تیمار آزمایشی به مدت 4 هفته مورد بررسی قرار گرفتند. جیره ها حاوی: 1) بدون دانه روغنی یا کنترل (CON)؛ 2) 5/7 درصد کانولای خام (LC-UT)؛ 3) 5/7 درصد کانولای حرارت دیده (LC-HT)؛ 4) 15 درصد کانولای خام (HC-UT)؛ 5) 15 درصد کانولای حرارت دیده (HC-HT)؛ 6) 5/7 درصد آفتابگردان خام (LS-UT)؛ 7) 5/7 درصد آفتابگردان حرارت دیده (LS-HT)؛ 8) 15 درصد آفتابگردان خام (HS-UT) و 9) 15 درصد آفتابگردان حرارت دیده (HS-HT) بودند. ماده خشک و پروتیین خام جیره ها برابر، اما عصاره اتری و انرژی خالص برای شیردهی در جیره های حاوی دانه های روغنی نسبت به کنترل بیشتر بود. نتایج پروفیل اسیدهای چرب شیر نشان داد، اسید چرب C18:1n-9 با جیره 5/7 درصد آفتابگردان حرارت دیده نسبت به جیره 15 درصد کانولای حرارت دیده افزایش داشت (P<0.05) اما در سایر گروه ها اختلاف معنی دار دیده نشد. جیره 5/7 درصد آفتابگردان حرارت دیده افزایش قابل توجهی در تولید اسید چرب C18:2n-6cis به وجود آورد (P<0.05). ایزومر C18:3n-3 اسید لینولنیک نیز با جیره 5/7 درصد آفتابگردان حرارت دیده بیش از سایر تیمارها بود (P<0.05). کل اسیدهای چرب غیراشباع شیر با جیره 5/7 درصد آفتابگردان حرارت دیده افزایش و با جیره 15 درصد کانولای حرارت دیده کاهش نشان داد (P<0.05). 5/7 درصد دانه آفتابگردان نسبت به سایر عوامل بیشترین تاثیر را بر افزایش اسیدهای چرب غیراشباع شیر داشته است. اسیدهای چرب امگا 3 مشابه، اما اسیدهای چرب امگا 6 با جیره 5/7 درصد آفتابگردان حرارت دیده افزایش معنی دار پیدا کرده بود.

  مجموع اسیدهای چرب غیراشباع تک پیوندی در پایان آزمایش فاقد تفاوت معنی دار شده بود (P>0.05). مجموع اسیدهای چرب غیراشباع چند پیوندی (PUFA) با جیره 5/7 درصد آفتابگردان حرارت دیده نسبت به جیره 15 درصد کانولای حرارت دیده افزایش معنی داری پیدا کرده بود، اما با سایر تیمارها اختلاف معنی داری نداشتند. تاثیر دانه آفتابگردان نسبت به کانولا، سطح 5/7 درصد نسبت به 15 درصد و دانه های حرارت دیده نسبت به خام در افزایش معنی دار اسیدهای چرب امگا 6 و غیراشباع چند پیوندی بیشتر بود. مصرف ماده خشک (DMI) در جیره های حاوی دانه های روغنی و مصرف چربی خام در جیره کنترل کاهش داشت (P>0.05). گاوهای تغذیه شده با جیره 15 درصد کانولای خام 62/35 کیلوگرم شیر در روز تولید کردند که نسبت به تولید شیر گاوهای تغذیه شده با جیره 5/7 درصد آفتابگردان خام افزایش نشان می داد (P<0.05) اما این دو تیمار با سایر تیمارها اختلاف معنی داری نداشتند. دانه کانولا نسبت به آفتابگردان و دانه های حرارت دیده نسبت به دانه های خام در افزایش مقدار تولید شیر گاوها موثرتر بودند. تولید شیر تصحیح شده بر اساس 4 درصد چربی (FCM) اختلاف معنی داری نداشت. درصد چربی، پروتیین، لاکتوز، کل مواد جامد و مواد جامد بدون چربی شیر اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. تولید هر یک از ترکیبات فوق نیز مشابه بود، به جز مواد جامد شیر (TS) که در گروه کنترل و جیره های حاوی کانولا بیشتر از سایر جیره ها بود. در کل، نتایج نشان داد افزودن 5/7 درصد دانه آفتابگردان حرارت دیده به جیره های غذایی گاوهای شیری پرتولید و در اوایل شیردهی، موجب افزایش اسیدهای چرب غیراشباع و کاهش اسیدهای چرب اشباع شده و تاثیر سویی هم بر شاخص های شیرواری نداشته است

  مقدمه:

  در سال های اخیر مصرف چربی های خوراکی به ویژه چربی های حیوانی (به سبب اشباع شدگی آنها و ارتباط با بیماری هایی مانند تصلب شرایین) نگرانی هایی را در ارتباط با سلامت انسان ایجاد کرده اند (گلاسر و همکاران- 2008). در این رابطه شیر و فرآورده های آن به دلیل پرمصرف بودن (دلبچی و همکاران - 2001) و داشتن مواد مغذی باارزش و امکان ایجاد تغییرات در آن به خصوص چربی و اسیدهای چرب، موضوع خوبی برای تحقیق بوده است (دلبچی و همکاران - 2001 و پال مک کوییست و همکاران - 1993). بر اساس گزارش ها، اسیدهای چرب غیراشباع[1] خواصی از قبیل ضد سرطان زایی، تصلب شرایین، چاقی و دیابت دارند (میلر و همکاران – 1994 و پاریزا و همکاران – 1996). شیر و فرآورده های آن می توانند منابع مناسبی از این گونه اسیدهای چرب در غذاهای انسانی باشند (لاوسون و همکاران – 2001). میزان اسیدهای چرب غیراشباع شیر دامنه ای بین 34/0 تا 70/1 از مجموع کل چربی را دارند و تقریباً معادل یک سوم مقدار مورد نیاز انسان می باشد. مقدار اسیدهای چرب غیراشباع در شیر تابع متغیرهایی از جمله نژاد و نوع جیره غذایی است. اسیدهای چرب شیر 70 درصد اشباع[2]، 25 درصد غیراشباع با یک پیوند دوگانه[3] و 5 درصد غیراشباع با چند پیوند دوگانه[4] می باشد. توصیه بر این بوده که شیر باید کمتر از 10 درصد اسیدهای غیر اشباع چند پیوندی، کمتر از 8 درصد اسیدهای چرب اشباع و بیش از 82 درصد اسیدهای چرب غیر اشباع تک پیوندی داشته باشد (لاکونته و همکاران – 1994).

  یکی از راه های افزایش اسیدهای چرب غیر اشباع شیر، دستکاری در ترکیبات جیره غذایی با لیپیدهای غیر اشباع مانند منابع چربی های گیاهی است (دهورست و همکاران - 2006 و چیلیارد و همکاران - 2007). در این ارتباط تلاش هایی صورت گرفته، اما تعداد، کیفیت و جزییات این اطلاعات زیاد نیست (موآت و همکاران - 2007). اصلی ترین منابع غذایی حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع، لیپیدهای دانه های روغنی می باشند که عموماً شامل دانه های کتان، بزرک، سویا، آفتابگردان و کانولا بوده که برای کارهای مزرعه ای و آزمایشی مناسب هستند (گلاسر و همکاران – 2008). این منابع علاوه بر تامین مقدار مناسب انرژی توانسته اند اسیدهای چرب غیراشباع را در شیر افزایش دهند. در اکثر موارد، نتایج حاکی از افزایش مقدار اسیدهای چرب غیر اشباع بخصوص اسیدهای چرب امگا 3 در شیر می باشد (تایلور و همکاران – 2002، چیلیارد و همکاران – 2003، چیلیارد و فرلای – 2004، دیمن و همکاران – 2005 و لونا و همکاران - 2008). ضمناً محافظت از اسیدهای چرب غیراشباع در مقابل بیوهیدروژناسیون شکمبه ای از استراتژی های موثر است که، در اثر عمل آوری قابل دست یابی است (هوانگ و همکاران - 2008). از روش های عمل آوری دانه ها می توان اکسترود کردن، سرخ کردن، حرارت دادن و میکرویونیزاسیون را نام برد. عمل آوری باعث افزایش قابلیت هضم بخش های دیگر دانه شده و پروتیین غیر قابل تجزیه در شکمبه را نیز افزایش می دهد (خراسانی و همکاران – 1991 و وانگ و همکاران – 1999). عمل آوری با حرارت می تواند بین زنجیرهای پپتیدی و کربوهیدرات ها پیوند ایجاد نماید و از آنجا که چربی دانه های روغنی توسط غشا پروتیینی پوشیده شده است حرارت، آزاد کردن چربی را در شکمبه کاهش و به این ترتیب بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب غیراشباع در شکمبه کم می شود (خراسانی و همکاران – 1991). استفاده از چربی های گیاهی در کاهش میزان تولید گاز متان نیز موثر بوده است (جانسون و همکاران – 2002، وودوارد و همکاران – 2006 و مارتین و همکاران – 2008).

  باید توجه داشت که افزایش اسیدهای چرب غیراشباع شیر می تواند طعم و بوی برخی فرآورده ها مانند کره را تغییر و نیاز به استفاده از آنتی اکسیدان را افزایش دهد (میداوف و همکاران – 1988). در حال حاضر آفتابگردان روغنی و کانولا (رقم اصلاح شده کلزا)، به منظور تولید روغن خوراکی، در ایران و سایر کشورهای دنیا کشت می شوند. چربی این دانه های روغنی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع فراوانی بوده، لذا نمی توان به مقدار زیاد در غذای نشخوارکنندگان از آنها استفاده نمود. مصرف روزانه 5 تا 20 درصد احتمال بروز آثار سو بر تخمیر شکمبه ای را کاهش و در عین حال به بالا رفتن تولید شیر و افزایش کیفیت آن کمک می کند. در این پژوهش، دو نوع منبع چربی گیاهی یعنی دانه کانولا و آفتابگردان انتخاب شدند که به شکل های خام یا عمل آوری شده و در دو سطح متفاوت استفاده و به منظور نشان دادن تاثیر آنها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و خصوصیات شیرواری، مورد ارزیابی قرار گرفتند. دانه کانولا حاوی نزدیک به 40 درصد چربی است و در هر 100 گرم آن 54 گرم اسید اولییک، 22 گرم اسید لینولییک و 11 گرم اسید لینولنیک وجود دارد (خراسانی و همکاران - 1992). دانه آفتابگردان روغنی حدود 40 درصد چربی و واریته معمولی این دانه بیش از 50 درصد اسید لینولییک و حدود 20 درصد اسید اولییک دارد (کاسپر و همکاران – 1988). نسبت اسیدهای چرب اشباع به غیراشباع در آفتابگردان 098/0 و در کانولا 075/0 می باشد. در تحقیق انجام شده به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال بوده، که کدام یک از منابع چربی های گیاهی آفتابگردان و کانولا، در چه سطحی و با چه نوع روش استفاده، در بهبود پروفیل اسیدهای چرب شیر و بهبود راندمان شیردهی موثرتر بوده اند؟ 

   

   

   

  فصل اول

  بررسی منابع

   

   

   

   

  1-1- شیر و اسیدهای چرب آن:

  چربی موجود در شیر و محصولات شیری نقش مهمی در تامین اسیدهای چرب و ویتامین های محلول در چربی در تغذیه انسان دارد (دیوهورست و همکاران – 2006). امروزه مشکلات و بیماری های قلبی و عروقی، مانند سکته های قلبی و تصلب شرایین که ناشی از عدم تعادل در مصرف کلسترول و چربی غذا می باشند به موضوعی قابل توجه در تحقیقات مطرح شده و راهنمایی های اخیر تغذیه ای و بهداشتی برای افراد در برخی کشورها، تاکید ویژه ای بر حفظ تعادل غذایی با تکیه بر کاهش بیماری های غیر واگیر مانند چاقی، دیابت، سرطان و بیماری های قلبی – عروقی دارد (سازمان بهداشت جهانی – 2003، یاکوب و همکاران - 2004). در تعدادی از کشورهای توسعه یافته مصرف شیر و فرآورده های شیری، مصرف اسیدهای چرب اشباع را به دنبال داشته و این موضوع تصویری منفی از شیر را در اذهان به جای گذاشته است (دیوهورست و همکاران – 2005). شیر نشخوارکنندگان به طور معمول حاوی مقدار معتنابهی اسیدهای چرب اشباع است که حاصل بیوهیدروژناسیون شکمبه ای بوده و دارای مقداری اسیدهای چرب غیراشباع تک پیوندی و مقدار ناچیزی اسیدهای چرب غیراشباع چند پیوندی است (لوک و باومن – 2004). اسیدهای چرب اشباع متوسط زنجیر (مانند C12:0، C14:0 و C16:0) بسیار مرتبط با کلسترول کل و کلسترول با دانسیته کم می باشند، هر چند اثرات منفی C16:0 با عرضه مقدار کافی اسید لینولییک می تواند خنثی شود.

  اسید اولییک (C18:1n-9) فراوان ترین اسید چرب تک پیوندی در شیر است، که معمولاً دارای ایزومر ترانس می باشند، هرچند اسیدهای C16:1 و C20:1 هم به عنوان اسیدهای چرب تک پیوندی وجود دارند، البته در کمترین مقدار. اسید لینولییک (C18:2n-6) و اسید آلفا لینولنیک (C18:3n-3) اصلی ترین اسیدهای چرب اصلی دارای چند پیوند غیراشباع در چربی شیر می باشند. مقدار کمتری از این اسیدها را ایکوزاپنتاانوییک اسید (EPA; C20:5n-3) و دکوزاهگزاانوییک اسید (DHA; C22:6n-3) تشکیل می دهند. معمولاً اسیدهای چرب غیراشباع تک پیوندی و چند پیوندی اثرات مثبتی برای انسان دارند، هرچند برخی محققین اثرات منفی اسیدهای چرب تک پیوندی ترانس را گزارش کرده اند (دیوهورست و همکاران – 2006). بر این اساس متخصصین تغذیه و سلامت با مطالعات اپیدمیولوژیک توصیه بر کاهش مصرف اسیدهای چرب اشباع، اسیدهای چرب ترانس و کلسترول (که موجب افزایش LDL می شود) و در مقابل افزایش مصرف اسیدهای چرب غیراشباع مخصوصاً اسیدهای چرب امگا 3 (n3) دارند. به عبارتی بنا به اهمیت رعایت مسایل بهداشتی در تغذیه انسان و نگرانی های موجود در این زمینه، کاهش مصرف اسیدهای چرب اشباع و افزایش اسیدهای چرب غیراشباع بخصوص اسیدهای چرب غیراشباع چند پیوندی در مصرف غذای انسان همواره مورد نظر بوده است (شینگوت و همکاران – 1996، گلاسر و همکاران – 2008 و دالی و همکاران – 2010). در این راستا اسید لاوریک (C12:0) و اسید میریستیک (C14:0) تاثیر بیشتری نسبت به اسید پالمتیک (C16:0) در افزایش کلسترول دارند، در حالی که اسید استاریک (C18:0) تاثیر چندانی بر کلسترول ندارد (دالی و همکاران – 2010). شیر، محصولات شیری و گوشت نشخوارکنندگان از مواد غذایی پر مصرف برای انسان به شمار می روند. شیر و سایر محصولات خوراکی نشخوارکنندگان حاوی مقادیری از اسیدهای چرب لینولییک مخصوصاً اسیدهای لینولییک ترکیبی می باشند که اثرات مفیدی برای انسان داشته است (اندرسون و همکاران – 2000 و فریرا و همکاران - 1998).

  1-2- تغییر اسید چرب شیر:

  با استفاده از غذاها و مکمل های چربی و افزودن اسیدهای چرب غیراشباع و یا روغن ها به جیره گاوهای شیری، ترکیب اسیدهای چرب گوشت و شیر را می توان به طور چشمگیری تغییر داد (شینگوت و همکاران – 1996). دستکاری در ترکیب چربی شیر و مقدار اسیدهای چرب آن از طریق اصلاح نژاد و تغذیه از اهداف عمده در صنعت تولید شیر و تولید فرآورده های شیری در کشورهای توسعه یافته است. پیشرفت های ژنتیکی تا حدودی موجب بهبود در وضعیت چربی شیر شده، در صورتی که پیشرفت های تغذیه ای به اندازه ژنتیک نقش خود را ایفا نکرده اند. برخی محققین تغییرات تغذیه ای را مرتبط با نقش گسترده شکمبه و تاثیر آن بر ترکیب اسیدهای چرب شیر می دانند (لوک و شینگفیلد – 2004، چیلیارد و فرلای – 2004 و پالمکوییست و همکاران – 2005). در همین حال ثابت شده است که در تغذیه انسانی اسیدهای لینولییک موجود در شیر و فرآورده های لبنی بهتر از داروهای شیمیایی، مصنوعی و یا اسیدهای چرب لینولییک موجود در دانه های روغنی، تاثیرات مفید و مثبت ایجاد می کنند (سسانو و همکاران – 1998)

  تغییر در اسیدهای چرب شیر و افزایش اسیدهای چرب غیراشباع لینولییک و ایزومرهای آن در صورت افزودن چربی (محافظت شده و محافظت نشده) به جیره گاوهای شیری قطعی به نظر می رسد (چیلیارد و همکاران – 2003). با رساندن اسید چرب به سلول های پستانی می توان اسید چرب شیر را تغییر داد و همان طور که توضیح داده شد، ساده ترین راه برای انجام این اصلاحات افزودن اسیدهای چرب غیراشباع به جیره گاوهای شیری است (گلاسر و همکاران – 2008)

  1-3- استفاده از چربی های گیاهی:

  بررسی هایی که در مورد استفاده از منابع لیپیدی در جیره گاو شیری انجام شده، مبین این نکته است که چربی های گیاهی دارای مقدار بیشتری اسیدهای چرب غیراشباع نسبت به چربی های دیگر می باشند.

  لیپیدهای گیاهی منابع معمول چربی در تغذیه گاوهای شیری به شمار می روند. این منابع از لحاظ چربی، پروتیین و فیبر بسیار جالب می باشند (کاسپر و همکاران – 1988). مطالعاتی که تاکنون در مورد استفاده از دانه های روغنی در جیره گاوهای شیری به منظور تغییر پروفیل اسیدهای چرب شیر انجام شده، زیاد می باشد اما اطلاعات آن به مقدار کافی در دسترس نیست (گلاسر و همکاران – 2008). دانه های آفتابگردان و کانولا از جمله لیپیدی گیاهی می باشند که می توان در تغذیه گاو شیری از آن استفاده کرد. این دانه ها به منظور تولید روغن خوراکی کشت می شوند. کانولا یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که از آن در تولید روغن استفاده می شود. این گیاه از جنس براسیکا[5] است. در دهه اخیر تولید جهانی روغن حاصل از کشت محصولات براسیکا از رتبه پنجم به رتبه سوم صعود کرده است. این گیاهان در شرایط سرد و گرم و معتدل دنیا قابل کشت است و دلیل وجود گونه های مختلف با خصوصیات متفاوت است. گیاهان جنس براسیکا علاوه بر تولید روغن خوراکی، کاربردهای صنعتی و دارویی نیز دارند. جنس براسیکا و جنسهای دیگر تیره (Brassicaceae) به منظور مصرف انسان و تغذیه دامها در سطح وسیعی کشت می شوند. ولی بیشترین سطح زیر کشت آن به نوع روغنی این جنس اختصاص دارد. معمولاً دانه در جنس براسیکا دارای مقدار اسید اروسیک و گلوکزینولیت[6] می باشد که برای تغذیه انسان مضر است. امروزه ارقام اصلاح شده ای وجود دارند که مقادیر اسید اروسیک آن کمتر از 2 درصد در دانه و مقدار گلوکوزینولیت کنجاله آن کمتر از 30 قسمت در میلیون است. این ارقام به دو صفر[7] معروف هستند. سه گونه از جنس براسیکا 99 درصد کشتهای روغنی این جنس را به خود اختصاص داده اند. این ها عبارتند از براسیکا ناپوس[8] ، براسیکا راپا[9] و براسیکا جونسه آ[10] . به ارقام دوصفر اصلاح شده گونه براسیکا ناپوس کلزا یا کانولا می گویند (تارلینگ – 1991).

  مقدار اسید اروسیک بذر صفتی وابسته به ژن بوده ولی شرایط محیطی هم در مقدار آن تأثیر دارند. این صفت در گونه راپا با یک مکان ژنی و در گونه های ناپوس و جونسه آ توسط دو مکان ژنی کنترل می شود (کرالینگ و همکاران - 1990).

  کانولا را ابتدا ایرانیان ‌کاشتند، سپس حدود 700 سال پیش برای تولید روغن چراغ به لهستان برده شد و در سال 1845 به فرانسه رسید و کلزا (Colza) نام گرفت. گونه راپا، شلغم روغنی نامیده می شود و گونه جونسه آ به خردل معروف است. این گونه ها عموما دارای بیش از 40 درصد روغن و کنجاله ای با 36 تا 44 درصد پروتیین می باشند. به طور کلی بر اساس نتایج چند ساله گذشته، کانولا در شرایط مطلوب عملکردی معادل 3-4 تن در هکتار (در ایران) داشته است (احمدی و جاوبدفر – 1377). کانولای ایران بالاترین عملکرد را در واحد سطح نسبت به کشورهای دیگر دارد. بالاترین مقدار تولید این محصول در ایران 8 تن در هکتار بوده، در حالی که متوسط عملکرد آن در دنیا یک تن و 670 کیلوگرم است. در مزارع آبی متوسط تولید حدود 3 تن و در مزارع دیم بین 800 کیلوگرم تا 1 تن می باشد (مهاجر – 1386). یکی از عوامل گسترش کشت کانولا در ایران علاقه مندی مردم به مصرف روغن های با اسیدهای چرب غیر اشباع نیز بوده است (معصومی و همکاران – 2006). کانولای مورد استفاده در این تحقیق از گونه براسیکا ناپوس بوده است.

  آفتابگردان نیز گیاهی است که در دو نوع روغنی و آجیلی کشت می شود. انواع آجیلی آن دارای روغن کمتر و ترکیب اسیدهای چرب مخصوصی بوده و نوع روغنی آفتابگردان دارای 43 تا 49 درصد روغن در ارقام گرده‌افشان آزاد با هیبریدهای جدید است. آفتابگردان در کشت اول و یا کشت دوم و در شرایط آبی و دیم تولید می‌شود. حداکثر عملکردها در شرایط مطلوب در حد 4200 تا 4500 کیلوگرم در هکتار در اراضی آبی و در حد 2500 کیلوگرم در هکتار اراضی دیم بسته به نوع و زمان کشت و مراقبت‌های زراعی حاصل شده است. کشت مکانیزه آفتابگردان نیز امکان‌پذیر است.‌

  کشت مستمر آفتابگردان در ایران با سطح 1791 هکتار آغاز شده و مقدار آن در سال 1385 به 28500 هکتار رسیده است. سطح کشت این محصول در سال‌های گذشته با نوسان‌های شدیدی مواجه بوده است. سایر دانه های روغنی که قابلیت مصرف در تغذیه گاو شیری را دارند به شرح زیر می باشند:

  سویا (لوبیای روغنی) گیاهی است که بالاترین سطح زیرکشت و تولید دانه‌های روغنی و پروتیینی را در جهان به خود اختصاص داده است.‌ سویا از سال 1346 به عنوان دانه روغنی در بخش‌های مهمی از ایران مورد توجه قرار گرفت. میزان روغن در دانه سویا 24-18 درصد و پروتئین آن بین 37-32 درصد، متفاوت است. سویا گیاهی است که پروتیین آکنده از اسیدهای آمینه اصلی ارزش زیادی به آن می‌دهد. گستره صنایع تبدیلی و تکمیلی آن هم اهمیت این گیاه را دو چندان می‌کند. ارقام پیشرفته سویا دارای خصوصیات تکامل یافته نظیر مقاومت در برابر آفات و تنش‌های محیطی است. سویا در زمین‌های کشت ذرت به‌راحتی تولید و در تناوب با آن نقش ارزنده‌ای دارد. سویا در ایران در شرایط دیم و آبی در کشت اول و دوم کاشته می‌شود. برخی از کشاورزان عملکردهای مطلوبی در حد 4500 کیلوگرم در هکتار داشته‌اند که نه تنها نسبت به دیگر محصولات روغنی در ایران، بلکه در آسیا و حتی اروپا نیز بالاتر بوده و نشان‌دهنده ظرفیت خوب آن در صورت توجه است. حضور سویا درکشت دوم بعد از گندم، جو، سیب‌زمینی و سایر محصولات و بسیاری از زراعت‌های دیگر درآمد قابل توجهی عاید کشاورزان می‌کند. علاوه بر این تمام عملیات کاشت، داشت و برداشت سویا را می‌توان به صورت تمام مکانیزه انجام داد. صنایع تبدیلی مشتقات سویا نیز دامنه بسیار وسیعی دارد و بیش از 150 مورد را تشکیل می‌دهد و از میان آنها می‌توان به شیر سویا و گوشت مصنوعی مشتق از پروتیین سویا اشاره کرد که در تغذیه نقش عمده‌ای دارند. چنان چه از سویا به عنوان خوراک دام استفاده شود، حتماً لازم است آن را قبل از مصرف با اعمال فرآیندهایی مانند حرارت دادن، را فرآوری نمود.‌ کمترین مقدار فیبر خام در بین دانه های روغنی به دانه سویا اختصاص دارد (اندرسون و همکاران – 1984)

  Abstarct:

  This experiment was done with 36 early lactation multiparous Holstein cows (641±21 BW) and (34±5 kg/d milk yield) for the review effects of feeding Canola and Sunflower oil seed on milk fatty acids profile and milk performances. Canola and sunflower oil seeds were added to experimental diets in two levels of 7.5% or 15% and in 2 forms of raw or heat-treated and fed 9 dietary treatments in 28-d periods. Diets containing: 1) Neither oil seed, or control (CON); 2) 7.5% raw canola (LC-UT); 3) 7.5% heat-treated canola (LC-HT); 4) 15% raw canola (HC-UT); 5) 15% heat-treated canola (HC-HT); 6) 7.5% raw sunflower (LS-UT); 7) 7.5% heat-treated sunflower (LS-HT); 8) 15% raw sunflower (HS-UT), 9) 15% heat-treated sunflower (HS-HT). Dry matter and CP of diets were similar, but the NEl (Mcal/kg) and ether extract in diets containing oilseeds were higher than control. The results of milk fatty acids profile showed that C18:1n-9 increased with LS-HT diet compared HC-HT (P<0.05), but no significant difference within other treatments. LS-HT diet produced most C18:2n-6cis (P<0.05). C18:3n-3 linolenic acid was higher with LS-HT more than other treatments (P<0.05). Unsaturated fatty acids with LS-HT were increased and with HC-HT were decreased (P<0.05). 7.5% sunflower seed diets had most impact on increasing the unsaturated fatty acids and omega-6 fatty acids in milk. MUFA had not difference significant. PUFA with LS-HT were increased compared HC-HT (P<0.05) but were not significantly different with other diets. The effects of sunflower compared to canola, and heat-treated oil seeds compared raw oil seeds were more than other factors to increase of PUFA in milk (P<0.05). DMI was decrease and fat intake was increase by diets containing of oilseeds compared to control diet (P>0.05). Cows fed HC-UT produced 35.62 kg/d milk as high yielding compared to cows fed LS-UT (P<0.05) but these two treatments with other treatments had not significant difference. The canola seed compared sunflower seed and the heat-treated seeds compared raw seeds were more effective in increase of milk production. FCM had not significant difference. Fat, protein, lactose, TS and SNF in milk had no significant difference. The yield of each these compounds as kg/d were similar, except TS which was more than control diet and diets containing canola. Overall, results showed that adding 7.5% heat-treated sunflower seeds to the diets of dairy cows in early lactation increased the amount of unsaturated fatty acids, decrease fatty acids, and have no adverse effect on lactation performances.

 • فهرست و منابع پایان نامه تغذیه دانه های روغنی ( خام و حرارت دیده ) کانولا و آفتابگردان و اثرات آن ها بر پروفیل اسیدهای چرب شیر و عملکرد شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین

  فهرست:

  مقدمه                                                                                                                                1

   

  فصل اول) بررسی منابع                                                                                                     4

  1-1- شیر و اسیدهای چرب آن                                                                                                                 4

  1-2- تغییر اسید چرب شیر                                                                                                                        6

  1-3- استفاده از چربی های گیاهی                                                                                                            6

  1-4- عمل آوری دانه های روغنی                                                                                                          12

  1-5- سطوح استفاده از کانولا و آفتابگردان                                                                                             14

  1-6- مدت زمان استفاده از دانه های روغنی                                                                                            15

  1-7- چربی در تغذیه گاو شیری                                                                                                             16

  1-8- اثرات شکمبه ای چربی                                                                                                                  18

  1-9- مروری بر سنتز اسیدهای چرب شیر                                                                                                24

  1-10- مروری بر سابقه تحقیقات                                                                                                            25

   

  فصل دوم) روش تحقیق                                                                                                  36

  2-1- حیونات و محل اجرای پژوهش                                                                                                      36

  2-2- تیمارها و جیره های غذایی                                                                                                             37

  2-3- ترکیب شیمیایی خوراک ها                                                                                                           41

  2-4- تولید شیر و ترکیبات آن                                                                                                                42

  2-5- وزن بدن و BCS                                                                                                                           42

  2-6- مدل آماری                                                                                                                                   42

   

  فصل سوم) نتایج                                                                                                              45

  3-1- ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی                                                                                               45

  3-2- مصرف خوراک، وزن بدن و BCS                                                                                              53

  3-3- تولید و ترکیبات شیر                                                                                                                     62

  3-4- پروفیل اسیدهای چرب شیر                                                                                                            69

   

  فصل چهارم) بحث                                                                                                          87

  4-1- ترکیب شیمیایی جیره های آزمایشی                                                                                               87

  4-2- مصرف خوراک، وزن بدن و BCS                                                                                                93

  4-3- تولید و ترکیبات شیر                                                                                                                   104

  4-4- پروفیل اسیدهای چرب شیر                                                                                                          118

   

  فصل پنجم) نتیجه گیری                                                                                                132

   

  فصل ششم) پیشنهاد                                                                                                         133

  پیوست ها                                                                                                                       134

  نمودارها                                                                                                                         134

  جداول تجزیه واریانس رگرسیون ، معادلات و نمودار روابط                                            184

  جداول تجزیه واریانس کوواریت                                                                                    201

  فهرست منابع فارسی                                                                                                        213

  فهرست منابع انگلیسی                                                                                                      213

  چکیده انگلیسی                                                                                                               221

   

   

  منبع:

   

  1- احمدی، م. و ف. جاوید فر (مترجمین). 1377. تغذیه گیاه روغنی کلزا. شرکت سهامی خاص توسعه کشت دانه های روغنی.

   

  2- سادات نوری، س. ا. 1384. آمار کاربردی و طرح آزمایش ها برای علوم کشاورزی (جلد دوم). انتشارات دانشگاه تهران. صفحات: 175 - 179.

   

  3- گلیان، ا.، م. دانش مسگران.، ح. کرمانشاهی و ع. هروی. 1381. تغذیه دام نوین. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. صفحات: 65 - 85.

   

  4- محمدی، ر. 1388. بیوشیمی. تالیف برگ، تیموزکو، استرایر. انتشارات آییژ. صفحه: 336-338.

   

  5- مهاجر، ع. 1386. طرح خودکفایی دانه های روغنی. ماهنامه دام کشت و صنعت، شماره 86 .

   

  فهرست منابع غیر فارسی

   

  1- AbuGhazaleh, A. A., D. J. Schingoethe, A. R. Hippen, and K. F. Kalscheur. 2003. Milk Conjugated linoleic acid response to fish oil supplementation diets differing in fatty acid profiles. J. Dairy Sci. 86:944–953.

   

  2- AbuGhazaleh, A. A, and W. R. Buckles. 2007a. The effect of solids dilution rate and oil source on trans c18:1 and conjugated linoleic acid production by ruminal microbes in continuous culture. J. Dairy sci. 90: 963-969.

   

  3- AbuGhazaleh, A. A., and L. D. Holmes. 2007b. Diet Supplementation with fish oil and sunflower oil to increase conjugated linoleic acid levels in milk fat of partially grazing dairy cows. J. Dairy Sci. 90:2897–2904.

   

  4- Ahrar, M. and D.J. Schingoethe. 1978. The feeding value of regular and heat-treated soybean meal and sunflower meal for dairy calves. J. Dairy Sci. 61:168 (abstr.).
   

  5- Aldrich, C. G., N. R. Merchen, J. K. Drackley, G. C. Fahey, Jr., and L. L. Berger. 1997. The effects of chemical treatment of whole canola seed on intake, nutrient digestibility's, milk production, and milk fatty acids of Holstein cows. J. Anim. Sci. 75:512–521.

   

  6- Allen, M. S. 2000. Effects of diet on short-term regulation of feed intake by lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 83: 1598-1624.


  7- Andersson, I., M. Lennernas, and S. Rossner. 2000. Meal pattern and risk factor evaluation in one-year completers of a weight  reduction program for obese men-the ‘Gustaf’ study. J. Intrn Med. 30: 247-248.

   

  8- Ashes, J. R., P. S. Vincent Welch, S. K. Gulati, T. W. Scott, and G. H. Brown. 1992. Manipulation of the fatty acid composition of milk by feeding protected canola seeds. J. Dairy Sci. 75:1090–1096.

   

  9- Association of Official Analytical Chemists. 2000. Official methods of analysis. 15th ed. Assoc. Off. Anal. Chem., Arlington, VA.

   

  10- Ballou, M. A., R. C. Gomes, S. O. Juchem, and E. J. DePeters. 2009. Effects of dietary supplemental fish oil during the per partum period on blood metabolites and hepatic fatty acid compositions and total triacylglycerol concentrations of multiparous Holstein cows. J. Dairy Sci 92: 657-669.

   

  11- Bauman, D. E., B. A. Corl, L. H. Baumgard, and J. M. Griinari. 2001. Conjugated linoleic acid (CLA) and the dairy cow. Pages: 221-250 in recent advances in animal nutrition. P. G. Gransworthly and J. Wiseman, ed. Nottingham University Press, Nottingham, UK.

   

  12-Bauman., D.E, and A. L. Lock. 2006. Conjugated linoleic acid: biosynthesis and nutritional significance. Fox and McSweeney. Advanced Dairy Chemistry Springer, New York. 2: 93-136.

   

  13- Beauchemin, K. A., S. M. McGinn, C. Benchaar, and L. Holtshausen. 2008. Crushed sunflower, flax, or canola seeds in lactating dairy cow diets: Effects on methane production, rumen fermentation, and milk production. J Dairy Sci 92: 2118-2127.

   

  14- Beaulieu, A. D., and D. L. Palmquist. 1995. Differential effects of high fat diets on fatty acids composition in milk of Jersey and Holstein cows. J. Dairy Sci. 78:1336–1344.

   

  15- Bell., J. A,  J. M. Griinari, and J. J. Kennelly. 2006. Effect of safflower oil, flaxseed oil, monensin, and vitamin E on concentration of conjugated linoleic acid in bovine milk fat. J. Dairy Sci. 89: 733–748.  

   

  16- Bernard., L, M. Bonnet, C. Leroux, K. J. Shingfield, and Y. Chilliard. 2009. Effect of  sunflower-seed oil and linseed oil on tissue lipid metabolism, gene expression, and milk fatty acid secretion in Alpine goats fed maize silage–based diets. J. Dairy Sci. 92 :6083–6094.

   

  17- Bickerstaffe, R., D. E. Noakes, and E. F. Annison. 1972. Quantitative aspects of fatty acid biohydrogenation, absorption and transfer of milk fat in lactating goat, with special reference to the cis- and trans-isomers of octadecenoate and linoleate. Biochem. J. 120: 607-609.

   

  18- Bobe, G., G. L. Lindberg, L. F. Reutzel, and M. D. Hanigan. 2009. Effects of lipid supplementation on the yield and composition of milk from cows with different β-lactoglobulin phenotypes. J. Dairy Sci 92: 197-203.

   

  19- Casper, D. P., D. J. Schingoethe, R. P. Middaugh, and R. J. Baer. 1987. Lactational responses of dairy cows to diets containing regular and high olieic acid sunflower seeds. J. Dairy Sci 71: 1267-1274.

   

  20- Cerri, R. L. A., S. O. Juchem, R. C. Chebel, H. M. Rutigliano, R. G. S. Bruno, K. N. Galvão, W. W. Thatcher, and J. E. P. Santos. 2009. Effect of fat source differing in fatty acid profile on metabolic parameters, fertilization, and embryo quality in high-producing dairy cows. J Dairy Sci 92: 1520-1531.

   

  21- Cesano, A., S. Visonneau, and J. A. Scimeca. 1998. Opposite effects of linoleic acid and conjugated linoleic acid on human prostatic cancer in SCID mice.  Anticancer Res. 18: 1429-1434.

   

  22- Chalupa. W., B. Vahiarelli, A. E. Elm, D. S. Kronfeld, D. Sklan, and D. L. Palmqukt. 1986. Ruminal fermentation in vivo as influenced by long-chain fatty acids. J. Dairy Sci. 69:1293.

   

  23- Chichlowski, M. W., J. W. Schroeder, C. S. Park, W. L. Keller, and D. E. Schimek. 2005. Altering the fatty acids in milk fat by including canola seed in dairy cattle diets. J. Dairy Sci. 88:3084–3094.

   

  24- Chilliard, Y., A. Ferlay, J. Rouel, and G. Lamberet. 2003. A review of nutritional and physiological factors affecting goat milk lipid synthesis and lipolysis. J. Dairy Sci. 86:1751–1770.

   

  25- Chilliard, Y.,  and A. Ferlay. 2004. Dietary lipids and forages interactions on cow and goat milk fatty acid composition and sensory properties. Reprod. Nutr. Dev. 44: 467–492.

   

  26- Chilliard, Y., F. Glasser, A. Ferlay, L. Bernard, J. Rouel, and M. Doreau. 2007. Diet, rumen biohydrogenation, cow and goat milk fat nutritional quality: A review. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 109:828–855.

   

  27- Chilliard , Y., C. Martin., J. Rouel., and M. Doreau. 2009. Milk fatty acids in dairy cows fed whole crude linseed, extruded linseed, or linseed oil, and their relationship with methane output. J. Dairy Sci. 92 :5199–5211.

   

  28- Chouinard, P. Y., V. Girard, and G. J. Brisson. 1997. Lactational response of cows to different concentrations of calcium salts of canola oil fatty acids with or without bicarbonates. J. Dairy Sci. 80:1185–1193.

   

  29- Chouinard, P. Y., V. Girard, and G. J. Brisson. 1998. Fatty acid profile and physical properties of milk fat from cows fed calcium salts of fatty acids with various unsaturation. J. Dairy Sci. 81:471–481.

   

  30- Chouinard, P. Y., L. Corneau, D. M. Barbano, L. E. Metzger, and D. E. Bauman. 1999. Conjugated linoleic acids alter milk fatty acid composition and inhibit milk fat secretion in dairy cows. J. Nutr. 1579-1584.

   

  31- Chow, J. M., E. J. De Peters, and R. L. Baldwin. 1989. Effect of rumen-protected methionine and lysine on casein in milk when diets high in fat or concentrate are fed. J. Dairy Sci. 72 (Suppl. 1): 484. (Abstr.)

   

  32- Conan, I. and B. Carre. 1989. Effect of autoclaving on metabolizable energy value of smooth pea seed (P.sativum) in growing chicks. Anim. Feed Sci. Tec. 26: 337-345.

   

  33- Daley, C. A., P. S. Abbott, G. A. Doyle, A. Nader, and S. Larson. 2010. A review of fatty acid profiles and antioxidant content in grass-fed and grain-fed beef. Nutrition Journal. 9: 1-12.

   

  34- Delbecchi, L., C. E. Ahnadi., J. J. Kennelly, and P. Lacasse. 2001. Milk fatty acid composition and mammary lipid metabolism in holstein cows fed protected or unprotected canola seeds. 2001. J. Dairy Sci. 84:1375–1381.

   

  35- Denke, M. A,, and S. M. Grundy. 1992. Comparison of effects of lauric acid and palmitic acid on plasma lipids and lipoproteins. Am. J. Clin. Nutr. 56:895.

   

  36- Depeters, E. J., S. J. Taylor, C. M. Finley, and T. R. Famula. 1987. Dietary fat and nitrogen composition of milk from lactating cows. J. Dairy Sci. 70:1192-1201.

   

  37- Depeters, E. J., S. J. Taylor, and R. L. Baldwin. 1989. Effect of dietary fat in isocaloric rations on the nitrogen content of milk from Holstein cows. J. Dairy Sci. 72:2949

   

  38- Dewhurst, R. J., K. J. Shingfield, M. R. F. Lee, and N. D. Scollan. 2006. Increasing the concentrations of beneficial polyunsaturated fatty acids in milk produced by dairy cows in high-forage systems. Anim. Feed Sci. Technol. 131:168–206.

   

  39- Dhiman, T. R., N. Seung-Hee, and A. L. Ure. 2005. Factors affecting conjugated linoleic acid content in milk and meat. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 45:463–482.

   

  40- Drackley, J. K., and D. J. Schingoethe. 1986. Extruded blend of soybean meal and sunflower

  seeds for dairy cattle in early lactation. J. Dairy Sci. 69:371-384. 

   

  41- Edmonson, A. J., I. Lean, L. D. Weaver, T. Farver and G. Webster. 1989. A body condition scoring chart for Holstein dairy cows. J. Dairy Sci. 72:68-78

   

  42- Ferreira, M., R. Krieder, and M. Wilson. 1998. Effects of CLA supplementation during resistance training on body composition and strength. J. Strength Conditioning Res. 11: 280-286.

   

  43- Flowers, G., S. A. Ibrahim, and A. A. AbuGhazaleh. 2008. Milk fatty acid composition of grazing dairy cows when supplemented with linseed oil. J. Dairy Sci. 91:722–730.

   

  44- Glasser, F., A. Ferlay, and Y. Chilliard. 2008. Oilseed lipid supplements and fatty acid composition of cow milk: A Meta-Analysis. J Dairy Sci 91: 4687-4703.

   

  45- Huang, Y., J. P. Schoonmaker, B. J. Bradford, and D. C. Beitz. 2008. Response of milk fatty acid composition to dietary supplementation of soy oil, conjugated linoleic acid, or both. J. Dairy Sci. 91:260–270.

   

  46- Jacobs, M.N., A. Covaci, A. Gherghe, and A. P. Schepen. 2004. Time trend investigation of PCBs, PBDEs and organochlorine pesticides in selected n−3 polyunsaturated fatty acid rich dietary fish oil and vegetable oil supplements; nutritional relevance for human essential n−3 fatty acid requirements. J. Agric. Food Chem. 52: 1780–1788.

   

  47- Jenkins, T. C. 1993. Lipid metabolism in the rumen. J. Dairy Sci. 76: 3851-3863.

   

  48- Jenkins, T. C. 1997. Success of fat in dairy rations depends on the amount. Feedstuffs 69(2): 11-12.

   

  49- Jenkins, T. C. 1998. Fatty acid composition of milk from Holstein cows fed oleamide or canola oil. J. Dairy Sci. 81:794–800.

   

  50- Jahreis, G., and G. H. Richter. 1994. The effect of feeding rapeseed on the fatty acid composition of milk lipids and on the concentration of metabolites and hormones in the serum of dairy cows. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 72:71–79.

   

  51- Johnson, K. A., R. L. Kincaid, H. H. Westberg, C. T. Gaskins, B. K. Lamb, and J. D. Cronrath. 2002. The effect of oilseeds in diets of lactating cows on milk production and methane emissions. J. Dairy Sci. 85:1509–1515.

   

  52- Kelly, L. M., and D. E. Bauman. 1996. Conjugated linoleic acid: A potent anticarcinogen found in milk fat. Pages 68–74 in Proc. Cornell Nutr. Conf., Syracuse, NY. Cornell Univ., Ithaca, NY.

   

  53- Kennelly, J. J. 1996. The fatty acid composition of milk fat as influenced by feeding oilseeds. Anim. Feed Sci. Technol. 60:137–152.

   

  54- Khorasani, O. R., P. H. Robinson, O. De Boer, and J. J. Kennely. 1991. Influence of canola fat on yield, fat percentage, fatty acid profile, and nitrogen fractions in Holstein milk. J. Dairy Sci. 74: 1904-1911.

   

  55- Khorasani, G. R. and J. J. Kennely. 1998. Effect of added dietary fat on performance, rumen characteristics and plasma hormone and metabolites in midlactating dairy cows. J. Dairy Sci. 81: 2459-2468.

   

  56- Kim, J. K., D. J. Schingoethe, D. P. Casper, and F. C. Ludens. 1993. Supplemental dietary fat from extruded soybeans and calcium soaps of fatty acids for lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 76:197–204.

   

  57- Knapp, D. M., R. R. Grummer, and M. R. Dentine. 1991. The response of lactating dairy cows to increasing levels of whole roasted soybeans. J. Dairy Sci. 74: 2563-2579.

   

  58- Lacount, D. W., J. K. Drackley, S.  Laesch, and J. H. Clark. 1994. Secretion of oleic acid in milk fat in response to abomasal infusions of canola or high oleic sunflower fatty acids. J. Dairy Sci. 77:1372-1385.

   

  59- Lawson, R. E., A. R. Moss, and D. I. Givens. 2001. The role of dairy products in supplying conjugated linoleic acid to man’s diet: A review. Nutr. Res. Rev. 14:153–172.

   

  60- Lock, A.L., and D. E. Bauman. 2006. Modifying milk fat composition of dairy cows to enhance fatty acids beneficial to human health. Lipids. 39: 1197–1206.   

   

  61- Loor, J. J., A. B. P. A. Bandara, and J. H. Herbein. 2002. Characterization of 18:1 and 18:2 isomers produced during microbial biohydrogenation of unsaturated fatty acids from canola or soybean oil in the rumen of lactating cows. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. (Berlin) 86:422–432.

   

  62- Loor, J. J., K. Ueda, A. Ferlay, Y. Chilliard, and M. Doreau. 2004. Short Communication: Diurnal profiles of conjugated linoleic acids and trans fatty acids in ruminal fluid from cows fed a high concentrate diet supplemented with fish oil, linseed oil, or sunflower oil. J. Dairy Sci. 87:2468–2471.

   

  63- Luna, P., A. Bach, M. Jua´ rez, and M. A. de la Fuente. 2008. Effect of a diet enriched in whole linseed and sunflower oil on goat milk fatty acid composition and conjugated linoleic acid isomer profile. J. Dairy Sci. 91:20–28.

   

  64- Maesoomi, S. M., G. R. Ghorbani, M. Alikhani, and A. Nikkhah. 2006. Short communication: Canola meal as a substitute for cottonseed meal in diet of midlactation holsteins. J. Dairy Sci. 89: 1673–1677.

   

  65- Maiga, H. A., D. J. Schingoethe, and F. C. Lundens. 1995. Evaluation of diets containing supplemental fat with different sources of carbohydrates for lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 78:1122-1129.

   

  66- Martin, C., J. Rouel, J. P. Jouany, M. Doreau, and Y. Chilliard. 2008. Methane output and diet digestibility in response to feeding dairy cows crude linseed, extruded linseed, or linseed oil. J. Anim. Sci. 86:2642–2650.

   

  67- Marx, G.D. 1988. New oilseed meals may be economical alternative protein supplement. Minnesota Dairy Rep. AG-BU-2235.

   

  68- Massaro, M., M. A. Carluccio, and R. DeCaterina. 1999. Direct vascular antiatherogenic effects of oleic acid: a clue to the cardioprotective effects of the Mediterranean diet. Cardiology. 44:507–513.

   

  69- Mattos, W., and D. L. Palmquist. 1977. Biohydrgenation and availability of linoleic acid in lactating cows. J. Nutr. 107: 1755-1761.

   

  70- McGuffey, R. K.,  and D. J. Schingoethe. 1982. Whole sunflower seeds for high producing dairy cows . J. Dairy Sci 65:1479-1483.

   

  71- Miller, C. C., Y. Park, M. W. Pariza, and M. E. Cook. 1994. Feeding conjugated linoleic acid to animals partially overcomes catabolic responses due to endotoxin injection. Biochem. Biophys. Res. Commun. 198:1107–1112.

   

  72- Moate, P. J., W. Chalupa, R. C. Boston, and I. J. Lean. 2007. Milk fatty acids I: Variation in the concentration of individual fatty acids in bovine milk. J. Dairy Sci. 90:4730–4739.

   

  73- Moate, P. J., W. Chalupa, R. C. Boston, and I. J. Lean. 2008. Milk fatty acids II: Prediction of the production of individual fatty acids in bovine milk. J. Dairy Sci. 91:1175–1188.

   

  74- Murphy, M., P. Uden, D. L. Palmquist, and H. Wiktorsson. 1987. Rumen and total diet digestibility's in lactating cows fed diets containing m-fat rapeseed. J. Dairy Sci. 70:1572.

   

  75- Murphy, J. J., J. F. Connolly, and G. P. McNeill. 1995. Effects on milk fat composition and cow performance of feeding concentrates containing full fat rapeseed and maize distiller's grains on grass silage based diets. Livest. Prod. Sci. 44:1–11.

   

  76- Noble, R. C. 1981. Digestion, absorbtion, and transport of lipids in ruminant animals. In lipid metabolism in ruminants. P. 57. (W. W. Christie, Ed.), Pergamon Press, Oxford. 

   

  77- NRC. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th rev. ed. Natl. Acad. Sci., Washington, DC.

   

  78- Palmquist, D. J. and T. C. Jenkins. 1980. Fat in lactation rations: Review. J. Dairy Sci. 63: 1-13.

   

  79- Palmquist, D. L., A. D. Beaulieu, and D. M. Barbano. 1993. Feed and animal factors influencing milk fat composition. J. Dairy Sci. 76:1753–1771.

   

  80- Palmquist, D.L., A. L. Lock, K. J. Shingfield and D. E. Bauman. 2005. Biosynthesis of conjugated linoleic acid in ruminants and humans. In: Taylor, S.L. (Ed.), Adv. Food Nutr. Res., vol. 50. Elsevier Academic Press, San Diego, CA. pp: 179–217.

   

  81- Pariza, M. W., Y. Park, M. Cook, K. Albright, and W. Liu. 1996. Conjugated linoleic acid (CLA) reduces body fat. FASEB J. 10:3227. (Abstr.)

   

  82- Park, P. W., and R. E. Goins. 1994. In situ preparation of fatty acid methyl esters for analysis of fatty acid composition in foods. J. Food Sci. 59:1262–1266.

   

  83- Parodi, P. W. 2002. Conjugated linoleic acid. Pages 1587–1594 in Encyclopedia of Dairy Sciences. H. Roginski, J. W. Fuquay, and P. F. Fox, ed. Elsevier Science Ltd., London, UK.

   

  84- Petit, H. V. 2002a. Digestion, milk production, milk composition, and blood composition of dairy cows fed whole flaxseed. J. Dairy Sci. 85:1482–1490.

   

  85- Petit, H. V., R. J. Dewhurst, N. D. Scollan, J. G. Proulx, M. Khalid, W. Haresign, H. Twagiramungu, and G. E. Mann. 2002b. Milk production and composition, ovarian function, and prostaglandin secretion of dairy cows fed omega-3 fats. J. Dairy Sci. 85:889–899.

   

  86- Petit, H. V. 2003. Digestion, milk production, milk composition, and blood composition of dairy cows fed formaldehyde treated flaxseed or sunflower seed. J. Dairy Sci. 86:2637–2646.

   

  87- Poel, A. F. B. 1990. Effects of processing on bean protein quality. PhD Thesis. Wageningen Agriculture University. The Netherland. pp: 160.  

   

  88- Rafalowski. W., and C. S. Park. 1982. Whole sunflower seed as a fat supplement for lactating cows. J. Dairy Sci. 65:1484-1492.

   

  89- Rego, O. A., S. M. M. Regalo, H. J. D. Rosa, S. P. Alves, A. E. S. Borba, R. J. B. Bessa, A. R. J. Cabrita, and A. J. M. Fonseca. 2008. Effects of grass silage and soybean meal supplementation on milk production and milk fatty acid profiles of grazing dairy cows. J. Dairy Sci. 91: 2736-2743.

   

  90- SAS Institute. 2002. SAS/STAT User’s Guide: Statistics. Version 9.1., SAS Institute, Inc., Cary, NC.

   

  91- Savage, G. P. and S. Deo. 1989. The nutritional value of peas (Pisum sativum). A literature review, Nutrition Abstracts Reviews Series A. 59: 65–88.

   

  92- Schauff, D. J., and J. H. Clark. 1992. Effects of feeding diets containing calcium salts of long-chain fatty acids to lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 75:2990–3002.

   

  93- Shingfield, K. J., S. Ahvenjarvi, V. Toivonen, A. Vanhatalo, and P. Huhtanen. 2007. Transfer of absorbed cis-9, trans-11 conjugated linoleic acid into milk is biologically more efficient than endogenous synthesis from absorbed vaccenic acid in lactating cows. J. Nutr. 137:1154–1160.

   

  94- Schingoethe, D. J. 1992. Sunflower seed in dairy cattle ration. Cooperative extension service. South Dakota State University.ExEx 4300.

   

  95- Schingoethe, D. J., M. J. Brouk, K. D. Lightfield, and R. J. Baer. 1996. Lactational responses of dairy cows fed unsaturated fat from extruded soybeans or sunflower seeds. J. Dairy Sci. 79:1244–1249.

   

  96- Selner, D. R., and L. H. Schultz. 1980. Effects of feeding oleic acid or hydrogenated vegetable oils to lactating cows. J. Dairy Sci. 63 : 1235.

   

  97- Sutton, J. D., and S. V. Morant. 1989. A review of the potential of nutrition to modify milk fat and protein. Livest. Prod. Sci. 23:219.

   

  98- Thurling, N. 1991. Application of the ideotype concept in the oile seed brassica. Field crops Res. 26: 201-219.
   

  99- Tymchuk, S. M., G. R. Khorasani, and J. J. Kennelly. 1998. Effect of feeding formaldehyde- and heat-treated oil seed on milk yield and milk composition. Can. J. Anim. Sci. 78: 693-700.

   

  100- Valdez, F. R., J. H. Harrison, and S. C. Fransen. 1988. Effect of feeding corn-sunflower silage on milk production, milk composition, and rumen fermentation of lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 71:2462-2469.

   

  101- Wang, Y., T. A. Mcallister, M. D. Pickard, Z. Xu, L. M. Rode, and K. Cheng. 1999. Effect of micronizing full fat canola seed on amino acid disappearance in the gastrointestinal tract of dairy cows. J. Dairy Sci. 82:537–544.

   

  102- Ward, A. T., K. M. Wittenberg, and R. Przybylski. 2002. Bovine milk fatty acid profiles produced by feeding diets containing solin, flax, and canola. J. Dairy Sci. 85:1191–1196.

   

  103- Wood, A. S., J. D. Summers, E. T. Moran, and W. F. Pepper. 1971. The utilization of unextracted raw and extruded full-fat soybeans by the chick. Poult. Sci. 50:1392–1399.

   

  104- Woodward, S. L., G. C. Waghorn, and N. A. Thomson. 2006. Supplementing dairy cows with oils to improve performance and reduce methane—Does it work? Proc. N.Z. Soc. Anim. Prod. 66:176–181.

   

  105- World Health Organisation, 2003. Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO Technical Report Series 916, Geneva, Switzerland.

   

  106- Wrenn, T. R., J. R. Weyant, D. L. Wood, J. Bitman, R. M. Rawlings, and K. E. Lyon. 1976. Increasing polyunsaturation of milk fats by feeding formaldehyde protected sunflower soybean supplement. J. Dairy Sci. 59:627.

   

  107- Wright, C. F., M. A. G. von Keyserlingk, M. L. Swift, L. J. Fisher, J. A. Shelford, and N. E. Dinn. 2005. Heat- and Lignosulfonate-Treated canola meal as a source of ruminal undegradable protein for lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 88:238–243.

   

  108- Zheng, H. C., J. X. Liu., J. H. Yao., Q. Yuan., H. W. Ye., J. A. Ye, and Y. M. Wu. 2005. Effects of dietary sources of vegetable oils on performance of high-yielding lactating cows and conjugated linoleic acids in milk. J. Dairy Sci. 88: 2037-2042.

   

  109- Zollitsch, W., W. Wetscherek, and F. Lettner. 1993. Use of differently processed full-fat soybeans in a diet for pig fattening. Anim. Feed Sci. Technol. 41:237–246.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت