روش تحقیق بررسی وضعیت سلامت اجتمایی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان

تعداد صفحات: 49 فرمت فایل: word کد فایل: 10003375
سال: 1387 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه تربیت بدنی
قیمت قدیم:۷,۷۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق بررسی وضعیت سلامت اجتمایی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان

  چکیده

  آینده هر جامعه به سلامت کودکان آن وابسته است و جامعه ای پایدار خواهد ماند که در حفظ ونگهداری و تربیت کودکانش موفق باشد . 6 ساله شهر سراوان در سال 1378 انجام شده است . در این مطالعه - این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت جسمی دانش آموزان پسر 12بودند ، به صورت نمونه گیری تصادفی - تعداد 400 نفر دانش آموز پسر کلاس های اول تا پنجم دبستان شهر سراوان که در گروه سنی 12چند مرحل ه ای انتخاب و از نظر رشد جسمی ) قد ووزن ( بینا ئی ، شنوائی ، دهان ودندان مورد بررسی قرار گرفت ند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و برگه ثبت مشاهدات بوده است که جهت معاینه دانش آموزان از ابزارهائی شامل متر ، ترازو، چارت اسنلن ، دیاپازون ، چراغ قوه و آبسلانگ استفاده گردیده است . برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمونهای آنالیز واریانس وآزمون تی استفاده شد . یافته ها نشان دادند که میانه قرار گرفته ( N.C.H.S) قد و وزن واحدهای مورد پژوهش در تمام گروههای سنی پائین تر از صدک بیست وپنجم منحنی استاندارد رشد22 % واحدهای مورد پژوهش به / 28 % و وزن 28 % کودکان مورد پژوهش زیر صدک پنجم منحنی استاندارد رشد قرار داشت . 7 / بود و قد 5

  5% آنها با استفاده از آزمون نجوا دچار کاهش / 0 ) دچار کاهش حدت بینائی در یک یا هر دو چشم بودند و 5 / 0 تا 4 / درجات متفاوتی ( 9شنوائی دریک یا هر دو گوش بودند. 84 % واحدهای مورد پژوهش دچار پوسیدگی در دندا نهای شیری یا دائمی بودند . در مقایسه میانگین قد و وزن واحدهای مورد پژوهش با مشخصات دموگرافیکی ، در گروههای سنی 8،6 و 9ساله بین میانگین وزن وقد با تحصیلات وشغل والدین (بخصوص مادران ( ارتباط معنی داری وجود داشت.

  یافته ها نشان داد که وضعیت سلامت جسمی وا حدهای مورد پژوهش مطلوب نبوده و با توجه به اهمیت تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماریها انجام چنین غربالگریهائی در کودکان سنین مدرسه احساس می شد.(مجله طبیب شرق ،سال چهارم، شماره 2، تابستان 1381 ، ص61 تا 69).

  مقدمه

  در طی سالهای گذشته با جنبش تازه ای که بوجودآمد، سلامت به عنوان یک حق بشری و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است .( 1) برای سلامتی تعاریف متعددی وجود دارد که مقبول ترین آنها تعریف سازمان جهانی بهداشت می باشد که سلامت ی را یک رفاه کامل جسمی ، روانی واجتماعی ونه تنها فقدان بیماری ویا ناتوانی تعریف کرده است .( 2و 1) سلامتی دارای ابعاد مختلف جسم ی ، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی می باشد که بعد بدنی و جسمی سلامتی را از همه آسانتر می توان درک کرد . سلامت جسمی دال بر عمل کردن کامل بدن است و اینکه همه اعضای بدن به اندازه عادی و با عملکرد معمولی باشند .( 1) عوامل بسیار زیادی برسلامتی تاثیر می گذارند که مهمترین آنها وراثت ، محیط زیست ، سبک زندگی ، وضعیت اقتصادی - اجتماعی ، خدمات بهداشتی درمانی و ... می باشند .( 2) گروه سنی هفت تا پانزده سا ل بخصوص در کشورهای جهان سوم رقم بزرگی را تشکیل می دهند و به علت آسیب پذیری این توده عظیم، توجه به بهداشت وبرقراری سلامت آنها تاثیر انکارناپذیری در ارتقاء سطح بهداشت کشور خواهد داشت.( 3) بررسی مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوین برنامه هائی جهت این مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از این نظر حائز اهمیت 5 سالگی قسمت مهمی از - است که اطفال پس از 6 سالهای زندگی خود را که مصادف با رشد جسمی و روانی آنهاست در مدرسه می گذرانند . تامین سلامت کودکان سنین مدرسه در واقع مکمل خدمات بهداشت مادران وکودکان است. ( 4) کودکان سنین مدرسه با مشکلات بهداشتی قابل توجهی مواجه هستند که عمده ترین آنها سوء تغذیه ، بیماریهای دهان و دندان ، مشکلات بینائی وشنوائی هستند.

  ( که بر سلامتی آنها تاثیر می گذارد.( 5 در بررسی های آماری میزان شیوع بیماریها در دانش آموزان پسر 22/ مقطع ابتدائی در استانهای سراسر کشور 6 درصد مبتلا به بیماریهای واگیر، 6 درصد مبتلا به0/ 9 درصد به اختلالات بینائی و 8 / بیماریهای غیر واگیر، 1 درصد مبتلا به اختلالات شنوائی بوده اند که تاخیر در تشخیص مشکلات بینائی وشنوائی می تواند بطور جدی برفرایند یادگیری تاثیر گذاشته وموفقیت درمان را به (6- مخاطره اندازد.( 8 بدین ترتیب ملاحظه می شود در سنین دبستان که مثل سالهای اولیه زندگی از مراحل حساس وپر مخاطره حیات است، به کارگیری خدمات مناسب بهداشتی بوسیله کاردانان یا کارشناسان این فن می تواند در جهات مختلف از میزان آسیب پذیری و یا بروز عوارض بعدی در کودکان پیشگیری کرده، راه را برای آموزش و پرورش مطلوب تر آنها هموار کند. بطور کلی اهمیت کودکان وسلامت آنها بعنوان دریچه ای بسوی فردای روشن ایران ، نیروی بالقوه وزیادآنان با توجه به بافت جمعیتی و جوان کشور ، جایگاه انحصاری مدرسه بعنوان پایگاهی برای داشتن کودکان و نهایتا جامعه ای سالم ، کمبود در تعداد مربیان بهداشت وتوجه به زبان گویای ارقام موجود در مورد مشکلات و بیماریهای کودکان سنین مدرسه ، اولویت بهداشت مدارس درایران و انگیزه و علاقه به موضوع از اهم دلائل انتخاب این پژو هش در جهت رفع مشکلات اولیه بهداشتی کودکان و جامعه می باشد .

   

  بیان مساله

  این پژوهش به صورت مقطعی است که به منظورتعیین 6 ساله - وضعیت سلامت جسمی دانش آموزان پسر 12

  شهر سراوان وتعیین ارتباط بین رشد جسمی ( قد و وزن ) دانش آموزان با مشخصات دموگرافیک آنها انجام

  گردیده است .

  جامعه پژوهش ، کلیه دانش آموزان پسر دوره ابتدائی 77 در مدارس ابتدائی شهر - که در سال تحصیلی 78 سراوان مشغول به تحصیل بوده اند، هستند . نمونه پژوهش ، شامل 400 نفر از دانش آموزان مقاطع 6 سال بودند تحصیلی اول تا پنجم در گروههای سنی 12 که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از کل مدارس ابتدائی شهر سراوان( 15 مدرسه) انتخاب گردیدند. برای تعیین تعداد نمونه های مورد پژوهش از فرمول آماری برآورد تعداد نمونه پس از انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی 20 نفر از دانش آموزان که مشخصات واحدهای مورد پژوهش را د اشتند و به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده بودند استفاده گردید .

  در تجزیه و تحلیل حاصل از نمونه آزمایشی مشخص گردید که میزان مشکلات از 5 تا 50 درصد متغیر بود .

  بنابراین با توجه به فرمول تعداد نمونه برای صفات کیفی، d = 0/ با حدود اطمینان 95 درصد و 05 p = 0/ میزان 50  اندازه نمونه برابر 400 نفر محاسبه گردید.

  محیط پژوهش، کلیه مدارس ابتدائی پسرانه شهرسراوان وابسته به آموزش و پرورش شهر ستان سراوان بوده اند و دلیل انتخاب این محیط پژوهش مستقر بودن واحدهای مورد مطالعه در مدارس و سهولت دسترسی به آنها بوده است .

  ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه وبرگه ثبت مشاهدات بوده است که داده ها توسط پژوهشگر در مدت 40 روز در فروردین و اردیبهشت ماه 1378 جمع آوری گردیده است . پرسشنامه شامل دو بخش است که در بخش اول اطلاعات فردی و در بخش دوم اطلاعات اختصاصی در رابطه با بهداشت بین ائی ، شنوائی ، دهان

  ودندان ومشکلات هر کدام از این سیستم ها منظور شده است. یکی دیگر از ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، برگه ثبت مشاهدات می باشد که جهت ثبت اطلاعات در این برگه ازابزارهائی مانند متر، ترازو ، چارت اسنلن ، دیاپازون ، آبسلانگ و چراغ قوه استف اده گردیده است.

  برای کسب اعتبار علمی ابزار گردآوری داد ه ها از روش اعتبار محتوا استفاده گردیده است و به منظور دستیابی به اعتماد علمی یا پایائی پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده گردیده است بدین ترتیب که طی مصاحبه با 20 دانش آموز در دو مرحله به فاصله 10 روز پرسشنامه تکمیل ونتایج حاصل با همدیگر مقایسه گردید وچنانچه

  0/ ضریب همبستگی هر سؤال در دو آزمون بعمل آمده 80 سؤال قابل اعتماد تلقی شده ودر ( r > 0/ یا بیشتر بود ( 80 غیر این صورت حذف گردید. جهت پایائی برگه ثبت مشاهدات از روش مشاهده همزمان استفاده شده است ، بدی ن ترتیب که پژوهشگر و یکی از همکاران که از نظر اطلاعات و دانش یکسان بودند، بطور همزمان 10 نفر از واحدهای مورد پژوهش را مورد مشاهده و معاینه قرار داد ( بجز در رابطه با وضعیت دندانها که برای صحت مشاهده پوسیدگی دندانها، پژوهشگر زیر نظر یکی از متخصصین دندانپزشک ی به تشخیص پوسیدگی دندانها مبادرت نمود ) و ضریب بین نمرات داده شده (r =0/ همبستگی مشاهده شده ( 95 توسط دو مشاهده کننده ، نشانگر اعتماد علمی برگه ثبت مشاهدات بود. برای تعیین اعتماد علمی ابزار مورد استفاده (ترازو ، متر، چارت اسنلن و دیاپازون )، چند نفر از واحدها ی مورد پژوهش به فاصله نیم ساعت با ابزارهای مورد نظر ، تحت ( r = بررسی قرارگرفتند وض ریب همبستگی بین آنها ( 1 نشانگر اعتماد علمی ابزار مورد استفاده بود .

  جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی(میانگین، درصد وانحراف معیار ) و تحلیلی ( آزمون تی ، وآنالیز واریانس ) استفاده شده است .

   

  یافته ها

  28 درصد آنان / وزن 28 درصد کودکان و قد 5 قرار (NCHC) پائین تر از صدک پنجم استاندارد رشد15 درصد / 7 درصد کودکان و قد 2 / دارد. همچنین وزن 5 ( آنان بالاتر از صدک پنجاهم بوده است.(جدول 1 نتایج حاصل از معاینه بینائی وشنوائی واحدهای مورد22 درصد آنها به درجات / پژوهش نشان داد که 7/22 دچار کاهش حدت بینائی در یک  متفاوتی (9/0 تا 4/0) بوده اند ودر معاینه / 8 %) یا هر دو چشم ( 2/ 5چشم  درصددچار کاهش شنوائی در یک گوش / گوشها ، 50% ) بودند که بر اساس / %5/25 ) یا هردو گوش (25) 95 درصد کاهش شنوائی ها از نوع / آزمونهای دیاپازونی 54درصد آنها از نوع حسی  عصبی بوده / کاهش انتقالی و 5است.

   

   

  مقدمه

  یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف ،بهداشت روانی آن جامعه است . بی شک سلامت روانی ،نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفامی کند از آنجا که دانشجویان از اقشار مستعد ،برگزیده جامعه و سازندگان فرد ای هر کشور می باشند، بنابراین سلامت روانی آنان از اهمیت ویژه ای در یادگیری و اف زایش آگاهی علمی برخور دار است . از ضروریات اساسی زندگی دانشجویی که توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثر مستقیمی دارد و پرداختن به آن شرط اساسی در بهره وری بهینه از نیروهای کارآمد و تحصیل کرده می باشد، بهداشت روانی دانشجویان است . دوران دانشجویی به دلایلی از جمله دوری از خانواده، مشارکت در مسئولیت پذیری اجتماعی، ارتباط زمانی این دوره با شرایط نوجوانی و

  جوانی و فشارهای درسی و تحصیلی دوره خاص تلقی می شود. ورود به دانشگاه با بروز تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی همراه است . در کنار این تغییرات به انتظارات و نقش های جدید نیز باید اشاره کرد که همزمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می گیرد. قرار گرفتن در چنین شرایطی اغلب با فشار و نگرانی توام است و عملکرد و بازدهی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد از طرفی داشتن مشکلات روانی منجر به اختلال در انجام تکالیف درسی،کاهش انگیزه، اضطراب، ترس و نگرانی شده و سبب می شود که دانشجویان بخش قابل توجهی از نیروی فکری خود را صرف چنین مشکلا تی کنند در نتیجه، مسلماً توان و علاقه کافی را برای فعالیت در امور درسی و آموزشی نخواهند داشت .آشنا نبودن بسیاری از دانشجویان با محیط دانشگاه در بدو ورود، جدایی و دوری از خانواده، عدم علاقه به رشته قبولی، ناسازگاری با سایر افراد در محیط زندگی ، کافی نبودن امکانات رفاهی ، اقتصادی و مشکلات نظیر آنها از جمله شرایطی هستند که می تواند مشکلات و ناراحتی های روانی را بوجود آورده و موجب افت تحصیلی آنان گردد. تحقیقی که توسط پروین دیباج نیا در زمینه وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشکده توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفت کل دانشجویان GHQ نشان داد، میانگین نمرات31 % دانشجویان دارای / 21/96 می باشد و 6 ±8/76مشکوک به وجوداختلال (بالاتر از 23 ) می GHQ باشنددر ایران شی وع اختلال روانی در جامعه بالغین6% گزارش شده / 15 سال 17 - %21 و در گروه سنی 24است مطالعات مختلف دیگر در شهرهای مختلف نیز-30/ شیوع اختلالات روانی را در دانشجویان بین 12/75 درصد گزارش کرده اند  افزایش مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره دانشجویی در سال های اخیر موید وجود مشکلات روانی، اجتماعی و تحصیلی روز افزون در آنان بوده و نیاز به مداخله و ارایه خدمات مشاوره ای بیشتر را طلب می کند ، بنابراین مطالعه حاضر به منظور درک و شناخت مشکلات دانشجویان، شناسایی افراد آسیب پذیر و مشکوک به اختلال روانی انجام گرفت تا با استفاده از نتایج آن بتوان ضمن ار ایه خدمات بهداشت روانی همچون مشاوره روان درمانی و درمان دارویی موجب ات ارتقا ی سطح بهداشت روان دانشجویان را فراهم نمود و از عوارض ، پیامدهای افت تحصیلی و هدر رفتن نیروی انسانی و اقتصادی قشر جوان و فعال جامعه جلوگیری کرد.

 • فهرست و منابع روش تحقیق بررسی وضعیت سلامت اجتمایی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  الوندی.داوود،(1382).­ماهنامه زیور ورزش ،سال سوم،شماره16

  امیرزاده فرزانه,آقاعلی نژاد حمید,رجبی حمید,صدیق سروستانی رحمت اله.­(1384).­ ارتباط بین اضافه وزن و چاقی با وضعیت اقتصادی دانش­آموزان دختر تهرانی.طرح پزوهشی

  انورالخولی،امین.(1381).ورزش وجامعه.ترجمه حمید رضا شیخی.چاپ اول .مشهد  .انتشارات آستان قدس رضوی

  انصار،ابراهیم.­(1385).جزوه بندی قشربندی اجتماعی .دانشگاه آزاد شوشتر

  اوجی،­ سالومه.­(1382).­ماهنامه زیور ورزش.­ شماره 2.­سال چهارم

  باقری.قدرت ا.....­(1379).­اصول آموزش آمادگی جسمانی.­­چاپ دوم.­تهران.­انتشارات پیام نور

  بوام گارتنر،­تدای.­جکسون،­آندرواس.­(1382).سنجش واندازه­گیری در تربیت بدنی جلد اول .ترجمه دکترحسین سپاسی وپریوش نوربخش.­چاپ چهارم.نهران.­انتشارات سمت 

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت