پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال1391

تعداد صفحات: 108 فرمت فایل: word کد فایل: 1000335
سال: 1392 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه بهداشت
قیمت قدیم:۱۷,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۵,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال1391

  بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال1391

  چکیده

  ارتباط بین پزشک و پرستار شامل تعامل متقابل بین پزشک و پرستار در امر مراقبت از بیمار برای دستیابی به یک هدف مشترک درمانی یعنی ارتقای وضعیت بیمار است .ایجاد ارتباط صحیح به عنوان مهمترین ویژگی لازم برای افراد شاغل در مراقبت های بهداشتی اولیه توصیف شده است. با توجه به ضرورت وجود ارتباط و همکاری میان پزشکان و پرستاران در جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار ،این مطالعه برای تعیین وضعیت ارتباط حرفه ای  بین پزشکان و پرستاران از دیدگاه هردو  گروه انجام گردید .

  روش مطالعه: روش تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد که بصورت مقطی انجام شد  .نمونه پژوهش 110 نفرازپزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر ستان اردبیل می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار بررسی ،پرسشنامه دوقسمتی برای پزشکان و پرستاران می باشد که هرکدام بصورت مجزا  تهیه شده بود . قسمت اول مربوط به متغیرهای فردی – اجتماعی، با 12 سوال مشخص شده بود . قسمت دوم مربوط به ارتباط حرفه ای پزشک و پرستار با دو متغیر مشخص ارتباط و ادراک بود که تعداد سوال پرسشنامه پزشکان 22 سوال وپرسشنامه پرستاران با 25 سوال بود  . داده های جمع آوری شده  وارد نرم افزار  SPSS نسخه 17 شد و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی ،تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.

  یافته ها:در مجموع 110 نفر از پزشکان و پرستاران در این تحقیق شرکت نمودند. که47.3%ازپاسخ دهندگان پزشک، مرد و 52.7 % نیز پزشک زن بوده اند.همچنین جنس پاسخ دهندگان پرستار نیز 18.2 % از پاسخ دهندگان مرد و81.8% از آنها زن بوده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد، با افزایش میزان ارتباط پزشکان با پرستاران ،عملکرد پرستاران نیز بهبود می یابد.همچنین نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش میزان ارتباط پرستاران با پزشکان ،عملکرد پزشکان نیز افزایش می یابد .. همچنین هرچه تجربه کاری پزشکان و پرستاران  بیشتر شود میانگین موفقیت در عملکرد شان نیز افزایش می یابد.پس می توان گفت بین ارتباط پزشک و پرستار رابطه معنادری وجود دارد.

  نتیجه گیری:بطور کلی می توان گفت، رابطه حرفه ای بین پزشکان و پرستاران از دیدگاه پرستاران در سطح متوسط و از دیدگاه پزشکان در سطح بسیار قوی قراردارد.. پس  بهبود ارتباط بین پزشک و پرستار می تواند نتایج بسیار مثبتی برای پزشکان و پرستاران و کیفیت مراقبت های آنان داشته باشد .

  ارتباط، جریان پویایی است که در آن تبادل اطلاعات صورت می گیرد و می توان آن را جریانی چند طرفه دانست که طی آن دو یا چند نفر به تبادل افکار، نظریات، احساسات و حقایق می پردازند و از طریق به کاربردن پیام هایی که معنایش برای کلیه آنها یکسان است به انجام این امر مبادرت می ورزند. هنگامی که ارتباط را کوشش آگاهانه فرستنده پیام برای سهیم ساختن گیرنده در اطلاعات، عقاید و طرز فکرهایش می دانیم، مساله تفاهم و هماهنگی فرستنده و گیرنده اهمیت اصلی و اساسی خود را به دست می آورد وهرگونه انتقال پیام بین فرستنده از یک طرف و گیرنده از طرف دیگر ارتباط محسوب می شود.( کریمی1391، ص2) ارتباط به منزله مرگ وزندگی است و در هیچ جای اجتماع به اندازه محیط بیمارستان این مسئله واقعیت ندارد از جمله مهمترین این روابط ، رابطه میان پزشک و پرستار است . ( بورکه و همکارانش 2004،ص40) توانایی برقراری ارتباط مناسب ، قدرت افراد را در تبادل نظرات افزایش می دهد و در طی آن ایده ها و نظرات جدید شکل می گیرد  . ارتباط فرایندی پویا ست که بطور مداوم در حال تغییر و تحول است چرا که دیدگاه ها ،توقعات ، احساسات و عواطف افراد در حال تعامل یکسان باقی نمی ماند . ارتباط فرایندی مستمر است که هرگز متوقف نمی شود و نیز فرایندی برگشت ناپذیر است (ساروخانی1379، ص24-23 )  در میان ارتباطات ارتباط حرفه ای تیم سلامت ،ارتباط پزشک با پرستار نسبت به سایر اعضای تیم از اهمیت بیشتری برخوردار است و تمام جنبه های فرآیندی پرستاری را تحت شعاع خود قرار می دهد . این موضوع به نوبه خود بوجودآورنده یک چهارچوب اساسی برای تمامی فعالیت های است که در برقراری ارتباط مناسب ضروری هستند. ارتباط بعنوان یک سیستم بازخور مداوم در انجام مداخلات پرستاری عمل می کند و در زمان کار با بیماران برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه کاری باید انجام شود و به چه صورت نیازهای فردی بیماران به بهترین شکل برآورده شود در فرآیند پرستاری جلوه گر می شود . (حیدری خیاط1388، ص26) ایجاد ارتباط صحیح به عنوان مهمترین ویژگی لازم برای افراد شاغل در مراقبت های بهداشتی اولیه توصیف شده است .(هالته 1990،ص2-131) بسیاری از صاحب نظران ،توانایی برقراری ارتباط صحیح را از مهمترین ویژگی های کارکنان بهداشتی دانسته اند با توجه  به اینکه  مهارتهای ارتباطی هم دارای زمینه گسترده می باشد و  هم دارای ارزش فراوان در بهبود سیستم سلامت است  به نظر می رسد که آموزش مهارتهای ارتباطی را چه از طریق گنجاندن مباحث مهم مهارتهای ارتباطی در سیستم آموزش پزشکی و پرستاری  وچه از طریق ایجاد کارگاه های برای تفهیم و انسجام عملی مهارتهای ارتباطی در سیستم سلامت افزایش داد (زمانی و همکارانش، ص4)

  نتایج یک پژوهش نشان می دهد که شناخت توصیف و درک پرستاران از ارتباط با پزشکان در ابعاد گوناگون می تواند داده های ارزشمندی در کاهش و رفع مشکلات موجود و برنامه ریزی در این حرفه را بیان  دارد . بطوری که با بهبود و اصلاح ارتباطات حرفه ای  بتوان کیفیت  ارائه خدمات حرفه ای به بیماران را تضمین نمود . (عظیمی لولتی و همکارانش 1390، ص 125-108)

  یک ارتباط اثر بخش شامل 5 ویژگی است :گشودگی،همدلی،حمایتگری،مثبت گرایی،تساوی می باشد که باعث افزایش رضایتمندی طرفین ارتباط می شود . آموزش و بکارگیری مهارت های ارتباطی توسط پرستاران نه تنها باعث پیدایش برخی از تغییرات رفتاری در آنها میشود بلکه باعث پیدایش برخی از تغییرات مثبت در شرایط بالینی بیمار خواهد شد اکثر پژوهشها وجود –فاصله روحی و روانی بیماران با پرستاران را ازاولین عوامل اساسی در درک بیمار دانسته اند و به علت بی توجهی پرستاران به ارزشها ،عقاید ،تجارب بیمار و داشتن نگرش منفی به رفتارهای وی بروز می کند تحقیقات نشان می دهند که اکثر شکایات عمومی و بکارگیری نادرست دستورات توسط بیماران نتیجه بیکفایتی کارکنان بهداشتی و درمانی نیست بلکه از مشکلات ارتباطی منشاء می گیرد.

  درحرفه های بهداشتی ارتباط و مهارتهای ارتباطی نقش بیسار مهمی در رضایت بیمارن و حل مشکلات آنان دارد . درکسانی که به دلایلی نیازبه مراقبت طولانی مدت دارند این نکته اهمیت بیشتری دارد. اثرات ارتباط موثر درسلامتی بیماران شامل کنترل فشارخون ، کنترل درد،کاهش اضطراب و افزایش رضایت بیماران میشود . از طرف دیگر ،وجود اشکال در برقراری ارتباط منجر به اشتباه در تشخیص ،کاهش مشارکت بیماران در برنامه های درمانی و کاهش ارائه اطلاعات به بیماران می شود .

  ارتباط بین پزشک و پرستار شامل تعامل متقابل بین پزشک و پرستار در امر مراقبت از بیمار برای دستیابی به یک هدف مشترک درمانی یعنی ارتقای وضعیت بیمار است.( این ارتباط باید براساس ارتباط باز، صداقت و احترام دوطرفه و بر اساس اختیارات و توانایی ها و مسوولیت های دو طرف برای کمک به تصمیم گیری های مشترک، حل مسأله وحل تعارضات، با توجه به منابع، امکانات و تجهیزات موجود و در جهت رفع مشکل بیمار برقرار شود. بسیار واضح است که تعامل و مشارکت اجزای اساسی یک ارتباط مؤثر بین پزشک و پرستار می باشد. تعامل در این نوع ارتباط حرفه ای فرآیندی است که به همکاران در یک سلسله مراتب افقی اجازه می دهد که به صورت فردی و گروهی تصمیم گیری کنند. ارتباط با همکاران حرفه ای در گروه پزشکی باید به نحوی برنامه ریزی شود که هدف اصلی طب که شامل سلامت و مراقبت از بیمار است را تأمین کند و در این میان ارتباط بین پزشکان و پرستاران اهمیتی خاص دارد.( رستمی و همکارانش 1389، ص72-63)

   همچنین مطالعات نشان می دهد که میزان ارتباط میان تیم درمانی قابل توجه نیست و یا به طور ثابت و پایداری ادامه نمی یابد. پزشکان و پرستاران به دلیل نقش حرفه ای متفاوت، درک متفاوتی از نیازهای بیمار داشته که سبب می گردد هریک اهداف مراقبتی جداگانه ای را برای بیمار برنامه ریزی نمایند، در حالی که وجود ارتباط صحیح میان پزشکان و پرستاران به تقویت برنامه ریزی بر اساس اهداف مشترک منجر می گردد. همچنین مطالعات نشان می دهد که همکاری و مشارکت پرستاران در تصمیم گیری های درمانی کم می باشد.

  مشارکت کم در تصمیم گیری، سبب فقدان ارزش فردی، احساس زیر دست بودن، کاهش اعتماد به نفس، کاهش رضایت شغلی، یأس و ناامیدی، ناراحتی و عصبانیت، دلسردی و نداشتن انگیزه می گردد. این در حالی است که مشارکت در تصمیم گیری ها اثرات مثبتی مانند افزایش اعتماد به نفس، تصمیم گیری بهتر، تقویت احترام انسانی و جایگاه اجتماعی، ایجاد انگیزش و علاقه مشترک، تحریک کارکنان به قبول مسوولیت و بهبود روحیه افراد برای کار گروهی، ایجاد نگرش مثبت نسبت به سازمان و افزایش تعهد فرد به سازمان را در پی خواهد داشت.آگاهی، تجربه، تعامل، نوع حرفه و محیط از جمله عواملی هستند که روی ارتباط بین پزشک و پرستار تأثیر می گذارد؛ چرا که معمولا دانش پزشکان و پرستاران از پروتکل ها و اصول مربوط به علم ارتباط کم است ودر هر دو حرفه افراد با تجربه کاری بیشتر مهارت ارتباطی بهتری دارند. (کریمی1391، ص2)

    باتوجه به ضرورت وجود ارتباط و همکاری میان پزشکان وپرستاران در جهت دستیابی به اهداف مشترک درمانی در جهت ارتقاء کیفیت  خدمات ، این پژوهش برای بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشکان و پرستاران از دید هر دو گروه در سه  تا از بیمارستانهای شهرستان اردبیل انجام میگیرد که آیا فقط پرستاران از ارتباط  با پزشکان رضایتمندی دارند یا پزشکان . ایا هردو گروه با مفهوم ارتباط و اهمیت آن در بهبود عملکرد و کیفیت خدماتی که ارائه  می دهند آگاهی دارند آیا عواملی چون سن و جنس وسابقه خدمت در ارتباط بین آنان  تاثیر دارد .

   

  اهمیت موضوع:

  همکاری و ارتباط مناسب بین پرستاران و پزشکان یکی از مهمترین انواع تعاملات در مراکز مراقبت سلامتی محسوب می گردد و شکل گیری چنین ارتباطی نه تنها یک عنصر حیاتی در فراهم آوردن مراقبت اصولی است بلکه برای پرستاران و پزشکان نیز سودمند است و جملگی از برقراری چنین تعاملی بهره مند خواهند شد

  در میان ارتباطات حرفه ای تیم سلامت ارتباط پرستار با پزشک نسبت به سایر اعضا ی تیم از اهمیت بیشتری برخوردار است و تمام جنبه های فرآیندی پرستاری را تحت شعاع خود قرار می دهد . این موضوع به نوبه خود بوجودآورنده یک چهارچوب اساسی برای تمامی فعالیت های است که در برقراری ارتباط مناسب ضروری هستند. ارتباط عنوان یک سیستم بازخور مداوم در انجام مداخلات پرستاری عمل می کند و در زمان کار با بیماران برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه کاری باید انجام شود و به چه صورت نیازهای فردی بیماران به بهترین شکل برآورده شود در فرآیند پرستاری جلوه گر می شود . ( حیدری خیاط1388، ص26)

  در برخی مشاغل نحوه ارتباط برقرار کردن اهمیت خاصی دارد مانند مدیران و پزشکان و پرستاران ..... چنانچه مطالعات نشان داده اند که 80 درصد وقت پزشکان به شکلهای مختلف صرف  برقراری ارتباط می شود از اینرو مهارت پزشک وپرستار در برقراری ارتباط اثر بخش در نحوه عملکرد آنها اثر مستقیم دارد ( سادات سعید زاده1389، ص21-19)

   

  توانایی پزشکان و پرستاران در کار کردن با یکدیگر به عنوان یک تیم واحد در ارتقای برآیند ها و کاهش خطا و خطرها و مراقبت بهینه ضروری است سابقه دیرین مشارکت و همکاری ضعیف گروه پرستاری و پزشک ، عدم رضایت شغلی عده کثیری از پرستاران و ماما ها به واسطه کیفیت نامطلوب رابطه شان با پزشکان تاثیرات این رابطه برابقاء و نقش آفرینی بهینه پرستاران در حرفه خود اهمیت روزن افزون همکاری گروه پرستاری و پزشکان در گروههای کاری بخصوص در موقعیت های حساس مراقبتی چون اتاق عمل ،زایمان ،اورژانس و بخش های مراقبت ویژه و تاثیر مستقیم مطلوبیت ارتباط بین حرفه ای آنها بر بهبود برآیند های درمان و مراقبت سلامت جامعه را می توان به عنوان برخی از مهمترین دلایل ضرورت اصلاح ساختار روابط بین حرفه ای پرستار و پزشک برشمرد ( نمازی و همکارانش1390، ص3-1) با توجه به اینکه محوری ترین نقطه جهت انجام تغییرات در ارتباطات تیم درمانی شناخت روابط ، تجربه و احساسات آنان می باشد لذا درک تجربیات ارتباطی در اعضای این تیم می تواند منجر به خود آگاهی و کاهش پیش فرض ها و تفاسیر نادرست شود. ( عظیمی لولتی و همکارانش 1390، ص 125-108 ) همچنین با توجه به ضرورت وجود ارتباط و همکاری بین پزشکان و پرستاران در جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات ، پژوهشگر بر آن است  علاوه بر بررسی دیدگاه پرستاران از ارتباط و همکاری با پزشکان ، دیدگاه پزشکان نسبت به ارتباط با پرستاران را نیز در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اردبیل  جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارتباط حرفه ای هر دو گروه را مورد بررسی قرار دهد  . 

  وجه تمایز:

   با نگاهی به مطالعات گذشته در داخل کشور پژوهشی تحت عنوان بررسی وضعیت ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هر دو گروه صورت نگرفته است . اگر چه پژوهشهای بسیاری در زمینه های همچون رابطه مهارتهای ارتباطی پرستاران با کیفیت خدمات بستری (نصیری پور، 1389) بررسی دیدگاه پرستاران درباره تعامل حرفه ای پرستاران با پزشکان و ارتباط آن با رخداد شاخص های ایمنی در بیماران بستری ( حیدری خیاط، 1387) و تجربه ارتباط حرفه ای پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی ( عظیمی لولتی ،1390) ارتباط حرفه ای بین پرستاران و پزشکان از دیدگاه پرستاران(رستمی ، 1389) مهارتهای ارتباطی پزشکان و پرستاران و تاثیر آن بر رضایتمندی بیماران ( فرمهینی ،1385) بررسی همکاری بین حرفه ای پزشک و پرستار در بیمارستانها ( آنی و همکارانش،2004) بررسی و مقایسه دیدگاه های پزشکان و پرستاران در مورد چرخه ارتباط پزشک و پرستار ( زمانی،1389) و چند مورد دیگر انجام شده است  ولی تاکنون پژوهش اختصاصی در زمینه  بررسی وضعیت ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هر دو گروه انجام نشده است . با توجه به ضرورت وجود ارتباط و همکاری میان پزشکان و پرستاران در جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار،این مطالعه برای تعیین وضعیت ارتباط حرفه ای بین پرستاران و پزشکان از دیدگاه هردو گروه یعنی پزشکان و پرستاران انجام گردید .   همچنین انتخاب جامعه پژوهش از بین  پزشکان وکارشناسان پرستاری شاغل در بیمارستان های منتخب از این پژوهش ها متمایز می باشد.

   

   

   

  اهداف:

   

  هدف آرمانی:افزایش کیفیت خدمات بستری ارائه شده توسط پزشکان و پرستاران در نتیجه بهبود ارتباط بین این دو گروه در بیمارستانهای کشور

  هدف اصلی : بررسی ارتباط  حرفه ای پزشک و پرستار ازدیدگاه هردو گروه در بیمارستانهای  شهرستان اردبیل  انجام میگیرد.  

  اهداف ویژه :

  1 – بررسی میزان درک پرستاران از ارتباط حرفه ای با پزشکان در بیمارستانهای شهرستان اردبیل

  2- بررسی میزان درک پزشکان از ارتباط حرفه ای با پرستاران در بیمارستانهای شهرستان اردبیل

  3- مقایسه ارتباط پزشکان با پرستاران در بیمارستانهای شهرستان اردبیل

  4- بررسی میزان ارتباط دو گروه ، بین متغیر های دموگرافیک ( سن ،جنس، سطح سواد، تجربه و غیره ) در بیمارستانهای شهرستان اردبیل

   

   

   

   

   

   سوالات پژوهش :

  آیامیزان درک پرستاران و ارتباط حرفه ای آنان بر عملکرد پزشکان تاثیر دارد ؟

   آیامیزان درک پزشکان و ارتباط حرفه ای آنان بر عملکرد پرستاران تاثیر دارد ؟

  آیا متغیرهای دموگرافیک( سن ،جنس ،تجربه و سطح سواد) برعملکرد پزشکان وپرستاران تاثیر دارد؟

  آیا بین ارتباط پزشکان و پرستاران تفاوت  معنی داری وجود دارد؟

   

  فرضیه های تحقیق:

  فرضیه اصلی:

  بین ارتباط حرفه ای پزشک و پرستار از دیدگاه هر دو گروه در بیمارستانهای شهرستان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد .

  فرضیه های فرعی:

  بین میزان درک پرستاران و ارتباط حرفه ای آن با پزشکان رابطه معنی داری وجود دارد.

  بین میزان درک پزشکان و ارتباط حرفه ای آن با پرستاران رابطه معنی داری وجود دارد .

  بین متغیر های دموگرافیک (سن ،جنس، تجربه و سطح سواد) در بین پزشکان و پرستاران رابطه معنی داری وجود دارد .

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال1391

  فهرست:

  چکیده                                                                                                                                                     

  فصل اول:معرفی پژوهش

  بیان مسئله                                                                                                                            

  اهمیت موضوع                                                                                                                                      

  وجوه تمایز                                                                                                                         

  اهداف پژوهش                                                                                                                   

  سوالات پژوهش                                                                                                                  

  فرضیات پژوهش                                                                                                                   

  دامنه پژوهش                                                                                                                     

  محدودیت پژوهش                                                                                                             

  امکانات پژوهش                                                                                                                  

  تعاریف واژه ها                                                                                                                  

  فصل دوم:پیشینه پژوهش

  مقدمه                                                                                                                                                   

  تاریخچه  

  تعریف ارتباطات

  مفهوم ارتباطات

  مراحل برقراری ارتباط

  روشهای برقراری ارتباط

  انواع مهارتهای ارتباطی

  مهارتهای ارتباطی پایه

  مفهوم ارتباط کلامی و غیر کلامی

  انواع ارتباط کلامی

  انواع  ارتباط غیر کلامی

  اصول ارتباط بین فردی

  موانع ارتباطی

  روابط خود راتجزیه و تحلیل کنید

  اهمیت گوش دادن در روابط بین فردی

  شکلهای مختلف ارتباط گروهی

  رازهای ارتباط موفق با دیگران

  قاطعیت چیست و چگونه آن را در خود تقویت کنیم

  مراحل اعمال قاطعیت                                                                                                                                              

  مروری بر مطالعات درونی                                                                                                            

  مروری بر مطالعات بیرونی                                                                                                            

  فصل سوم:روش و مراحل انجام پژوهش

  مقدمه                                                                                                                                                

  نوع پژوهش                                                                                                                                    

  محیط پژوهش                                                                                                                                 

  جامعه پژوهش                                                                                                                                 

  حجم نمونه                                                                                                                                      

  روش نمونه گیری                                                                                                                          

  روش گردآوری                                                                                                                             

  نمونه پژوهش و روش انتخاب                                                                                                      

  روش گردآوری داده ها                                                                                                               

  ابزار جمع آوری داده ها                                                                                                           

  پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشکان

  پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستاران

  شاخصهای روایی و پایایی پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشک و پرستار                                                

  روش های آماری برای تحلیل داده ها                                                                                   

  ملاحظات اخلاقی                                   

  فصل چهارم:ارائه یافته ها و بحث و نتیجه گیری

  مقدمه                                                                                                                                            

  آمار توصیفی                                                                                                                                

  آمار استنباطی                                                                                                                              

  شواهد مربوط به روایی و پایایی پرسشنامه                                                                            

  بررسی فرضیه های پژوهش                                                                                                      

  بحث و نتیجه گیری                                                                                                                   

  فصل پنجم:خلاصه نتایج

  خلاصه نتایج حاصله                                                                                                                 

  پیشنهادات پژوهشگر                                                                                                                   

  پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی                                                                                        

  پیوست ها

  پرسشنامه ارتباط حرفه ای پرستار

  پرسشنامه ارتباط حرفه ای پزشک

  فهرست منابع

  منابع فارسی                                                                                                                                

  منابع انگلیسی                                                                                                                              

  جداول

  .

  منبع:

  منابع فارسی:

  - آذرنگ،عبدالحسین(1370)اطلاعات و ارتباطات.تهران،ایران:انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی

  - اسمیت، آلفرد،  جی (1379).  ارتباطات و فرهنگ،  ترجمه مهدی بابایی،  چاپ اول: انتشارات سمت.

  - اثباتی ،بهروز(1389)مبانی ارتباطات.تهران،ایران: انتشارات ساقی

  - اوحدی، مسعود(1377) طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات.تهران،ایران:انتشارات سروش

  -ایران نژاد پاریزی،مهدی و ساسان گهر،پرویز(1382)سارمان و مدیریت از تئوری تاعمل.تهران ، ایران : انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران

   

  - بحرینی،تکاوش(1389)فرآیند های تعاملی ارتباط-آموزش-یادگیری. تهران،ایران:انتشارت میر شیدا

  - بابایی اهری(1379)ارتباطات و فرهنگ . تهران، ایران : انتشارات سمت

  - صادقی،تابنده،دهقان نیری،ناهید و کریمی،رقیه(1390) مقایسه درک پرستاران و نوجوانان بستری از اهمیت و رعایت ارتباط پرستار و بیمار.مجله اخلاق و تاریخ پزشکی،4(3)،1.

  - حیدری خیاط، نسترن (1388) بررسی دیدگاه پرستاران درباره تعامل حرفه ای پرستاران با پزشکان و ارتباط آن با رخداد شاخص های ایمنی در بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران.  پایان نامه کارشناسی ارشد، بخش مدیریتی، دانشکده پیراپزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران .

  - خدابخش،محمد رضا و منصوری،پروین(1391) رابطه عفو با همدلی در دانشجویان پزشکی و پرستاری. فصلنامه ی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، 18(2)،1.

  - جی ایگان(1999)مهارت مددکار،روش مهارتهای موثر کمک

  - رابینز،استیفن پی و دیسنزو،دیویدای(1379) مبانی مدیریت . ترجمه: اعرابی،محمد،حمید رفیعی،محمد علی و اسراری ارشاد ،بهروز،تهران،ایران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

  - رستمی، حسین، رحمانی، آزاد و قهرمانیان، اکرم (1389) ارتباط حرفه ای بین پرستاران و پزشکان از دیدگاه پرستاران. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان، 7(1)، 72-63 .

  رضایی،ر، حسین ،ج، ولایی ،ن(1378) عملکرد مهارتهای ارتباطی پزشکان با بیماران و نگرش پزشکان نسبت به آن . فصلنامه علمی و پژوهشی فیض،16(2)،26-19.

  - رهبر،محمدتقی(1371)پژوهشی درتبلیغات. تهران،ایران:انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی

      - زمانی،  احمد رضا، زمانی، ندا و شرافت، زهرا(1389)  بررسی و مقایسه دیدگاه های پزشکان و پرستاران در مورد چرخه ارتباط پزشک و پرستار .  مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 28(120) ، 1539-1529 .

  -دلاور ، علی.(1385). روش های پژوهش در علوم رفتاری. تهران، ایران: انتشارات ارجمند، چاپ اول.

  - سادات سعیدزاده، زهرا (1389) رابطه مهارتهای ارتباطی پرستاران با کیفیت خدمات بستری در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان، پایان نامه کارشناسی ارشد، بخش مدیریتی، دانشکده مدیریت علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران .

  - ساروخانی، باقر(1379) جامعه شناسی ارتباط.  چاپ نهم،  تهران، ایران : انتشارات اطلاعات تهران.

  - سلطانی عربشاهی،ک،بهادر ،ح(1385)مهارتهای ارتباطی پزشک و بیمار . تهران ، ایران : نشر پیام عدالت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

  - سهرابی ، حمید رضا (1386) روان شناسی روابط انسانی ( مهارت های مردمی ) . تهران ، ایران : انتشارات رشد

  - سید امامی،کاووس و عباسی،محمد صادق(1384)عصر تبلیغات.تهران،ایران:انتشارات سروش

  - صحبایی، فائزه(1391)سازماندهی،تجزیه و تحلیل تصمیم گیری و تحقیق در فرآیند ارتباط. تهران ، ایران : انتشارات تحفه با همکاری بشری مرکز نشر علوم پزشکی

  - صمدی، عباس(1389)ارتباطات اثربخش. تهران،ایران:انتشارات فراگیران سینا

  - ضیغمی محمدی، ش.، و حقیقی، س . (1387) بررسی رابطه بکارگیری مهارتهای ارتباطی با ارتباط و همکاری میان پرستاران و پزشکان بیمارستان های تامین اجتماعی البرز کرج در سال 1387 . مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 19(2)، 127-121.

      - عظیمی لولتی، حمیده، اشک تراب، طاهره، باقری ، معصومه و باقرزداه لداری، رحیم (1390) تجربه ارتباط حرفه ای پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی: یک پژوهش پدیدارشناسی . مجله دانشگاه علوم پزشکی مازنداران، 21(85) 125-108 .

  - فروزش، شیفته(1386) قاطعیت چیست و چگونه آن را در خود تقویت کنیم؟ http://www.mgtsolution.com/olib/101330839.aspx>>6/5/1392

  - فرهنگی ،ع(1373)ارتباطات انسانی(مبانی).تهران،ایران:موسسه تهران تایمز

  - فولادگر، بهروز(1384)مدیریت و ارتباطات. http://www.mgtsolution.com/olib/471600521.aspx>>10/6/1392

  - کازینو،ژان(1364)قدرت تلویزیون. تهران،ایران:انتشارات امیر کبیر

  - کریمی ، محبوبه (1391) ارتباط خوب پزشک و پرستار و نقش آن در بهبود بیماران 20/8/1391

  - لیتل جان،استیفن (1384)نظریه های ارتباطات. ترجمه:نوربخش،سید مرتضی و میرحسنی،سید اکبر،تهران ،ایران :انتشارات جنگل

  - محسنیان راد،مهدی(1369)ارتباط شناسی.تهران،ایران:انتشارات سروش

  - معتمد نژاد، کاظم(1355)وسایل ارتباط جمعی . تهران ، ایران :انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

  - ملکوتیان(1372)یورشهای تبلیغی آمریکا در ویتنام. تهران،ایران:انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

  -  نمازی، آسیه، همایونفر، نسرین و کوچک زاده طالمی، سبحانه (1390) چالش ها در روابط حرفه ای تیم پرستاری و پزشکی http://www.razarihospital.com/default.aspx?tabid=7>> 20/9/1391 .

  - نوری پور، امیر حسین(1392)اهمیت گوش دادن در روابط بین فردی http://freshiran.blogfa.com/post/116>>10/6/1392.

   

  منابع انگلیسی  

  -burke,m.,boal, and r. Mitchell.(2004) communicating for better care: improving nurse-physician communication. Ajn the American journal of nursing.140(12),40.

  - Copnell B, et al.(2004) Doctors’ and nurses’ perceptions of interdisciplinary collaboration in the NICU, and the impact of a neonatal nurse. practitioner model of practice. Journal of Clinical,13,105-113.

  -  gjerberg, e.,and kjolsrod, l.(2001) the doctor-nurse relationship : how easy is it to a female doctor co-operating with a female nurse . department of sociology, 52,189-202 .

  - Hallas DM, et al.(2004) Attitudes and beliesfs for effective pediatric nurse practitioner and physician collaboration. Journal of Pediatric Health Care, 18: 77-86.

  - holte,a.(1990),professional communication skills.scandinavian journal of primary health care,8(3),131-2.

  -hojat, m., cicchetti, a., scalzo, a ., eidelman, sh . , Gonzalez, a. , Ibarra, d. , and ruiz, a.(2002)comparisons of American, Israeli,Italian and Mexican physicians and nurse on the total and factor scores of the Jefferson scale of attitudes toward physician-nurse collaborative relationships. Nursing studies, 40, 427-435 .

  - Kurtz,s,silverman,j,draper,j.(1998)teaching&learning communication skills inmedicine.abinydon,oxon,u.k:Radcliffe medical press.

  - Ingrid, e . , and svarstad, b . (2002) nurse-physician communication and quality  of drug use in Swedish nursing homes. Department of pharmacy, 54, 1-4 .

  - krogstad, u., hofoss, d. , and hjortdanl, p. (2004) doctor and nurse perception of inter-professional co-operation in hospitals. Intgqual health care, 16(6), 491-497 .

  - Manojlovich M,DeCicco B.(2007) healthy work environments, nurse-physician communication,and patients,outcomes.american journal of critical.16(6),536-543.

   - Snelgrove SH & Hughes D.(2000)Interprofessional relations between doctors and nurses: perspective from south Wales .journal of advanced

  nursing,2000 ,31(3),661-667.

  -  Yildirim A, et al.(2005) Physician–nurse attitudes toward collaboration in Istanbul’s public hospitals. International Journal of Nursing Studies, 42 429–437

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت