پایان نامه بررسی راهکار های ایجاد انگیزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در مقطع راهنمایی استان مرکزی

تعداد صفحات: 190 فرمت فایل: word کد فایل: 10003064
سال: 1387 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی
قیمت قدیم:۲۵,۶۰۰ تومان
قیمت: ۲۳,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی راهکار های ایجاد انگیزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در مقطع راهنمایی استان مرکزی

  مقدمه :

  تاریخ همواره شاهد نبردها و مصیبت هایی بوده که به دلیل سرکشی نفس بشرپدیدآمده اند دیروز صدای شمشیرها و امروز غرش انواع سلاح های جنگی راکسانی برپاکرده اند که یا تعلیم ندیده اند یا تعلیم آنها همراه با تهذیب نفس نبوده پس هیچ گاه نباید نقش و جایگاه ارزشمند معلم را نادیده گرفت . معلم امانتی خطیر و پرارزش را دراختیار دارد و باید امانتدار باشد اوچه درتربیت فرزندان درمحیط خانه وچه رهبری سیاسی- اجتماعی نقش مهمی دارد وباید برای معلم شرایطی فراهم باشد تا به این وظیفه مهم خودجامعه عمل بپوشاند و درقرآن کریم نیز به نقش ارزشمند معلمان اشاره شده است و نهج البلاغه بهای معلم را با بهشت مقایسه کرده است . بهترین برنامه ها و غنی ترین محتوای آموزشی بدون وجود مربیانی کارآزموده و با انگیزه به ثمرنخواهد رسید پس می توان با افزایش انگیزه در فردکارایی او را افزایش داد تا از اتلاف وقت و هدر رفتن نیروهای بالقوه جلوگیری کرد امروزه رابطه انگیزه وکارآمد بودن کارکنان و بازده سازمانی اهمیت فراوان دارد . (گنجی 1376 ، ص 23 ) .

  در دهه های اخیربه این مطلب تأکید شده است که آموزش و پرورش زیربنای توسعه اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی هرجامعه است . بررسی عوامل مؤثردر پیشرفت و ترقی جوامع نشان می دهدکه همه این کشورها ، آموزش وپرورش توانمند وکارآمدی داشته اند . نگاهی به تاریخ ملل نیز بیان کننده این واقعیت است که دوران شکوفایی و درخشیدن آنها با رشد و پویایی نظام های آموزشی و پرورش آنان مقارن بوده است . از

  سوی دیگرامروزه تعلیم و تربیت آدمی را از دشوارترین ، ظریف ترین و پرثمرترین کارهای انسان می دانند . آن را امری پرارج ووقت گیرتوصیف می کنند دراین میان معلمان برترین نقش را به عهده دارند و نقطه آغاز هم تحول آموزشی وپرورشی به شمار می روند همه کشورها به معلمان اثربخش و با انگیزه به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش نیاز دارند تا بتوانند جوانان خود را درقالب سیستم تعلیم وتربیت خود پرورش داده و برای آینده ای بهتر مجهزکنند . ( تدریس حسنی ، 1378 ، ص 14 )

  تحولات سریع آموزشی به طورچشمگیری نیاز به ظرفیت سازی گسترده ذهن معلمان و شناخت بیشتر پیچیدگی های تعلیم وتربیت را آشکارمی سازد و میل آنان را برای افزایش دانش حرفه ای خود برمی انگیزد . ( بهرنگی ، 1384 ، ص 22 )

  درسالهای اخیر اهمیت بررسی عوامل ایجادکننده انگیزه در رفتار معلمان به منظور حل مشکلات آموزشی و تربیتی کشورها بیش ازگذشته مشهودگردیده است .

  اکثرصاحبنظران،شناخت عوامل ایجادکننده انگیزه درمعلمان راازعوامل مهم سازگاری معلم باشغل خودمی دانند و همچنین تأکید دارندکه چنانچه معلم باانگیزه کافی درشغل خودحاضرشود،میزان عملکردوکارایی اوافزایش می یابد.(تدریس حسنی،1378،ص20) و برطبق نظرمحقق دراین صورت ازروش های نوین آموزشی با انگیزه بیشتری استفاده می کند .

  نظام آموزش وپرورش ،گرچه دارای معلمان دلسوز زیادی است مع هذا تعلیم و تربیت

  مطلوبی ندارد . به عبارت دیگر شرایط و وضعیت حاضر، مؤید ومحرک فعالیت حرفه ای معلمان نیست ، درنتیجه نظام آموزش وپرورش به طورکلی دستخوش نابسامانی است که پیامدآن کاستی های متعدد ازجمله افت تحصیلی به عنوان نمونه بارزآن می باشد .تلاش برای اصلاح چنین وضعی بدون توجه به رشد حرفه ای معلمان وایجاد انگیزه جهت دستیابی و اجرای روشهای نوین تدریس کاری عبث و بیهوده است زیرا معلمان بیش ازهر عامل دیگری درپیشرفت فعالیت های تربیتی تأثیردارد .

  دردنیای پیچیده امروز هیچ کس بی نیاز ازتعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت درمدرسه و آموختن ، خود بخش عظیمی از زندگی انسانها شده است ، دیگرنمی توان باطرزتلقی گذشته به شاگرد و تربیت او نگریست از برکردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره و اضطراب ناشی از امتحان وسرزنش معلمان و والدین همیشه موجب نفرت وگریز ازکلاس درس ومحیط آموزشی می شد . ( سعادتی ، 1378 ، ص 35 )

  درگذشته که هدف های تعلیم وتربیت منحصرا معطوف بود به انتقال تجارب و معلومات پیشینیان به نسل های نو ، فرآیند تدریس به شیوه معلم محوری اجرامی گردید . اما با تحولاتی که به تدریج درقرون وسطی به بعد ونگرش نسبت به کودکان صورت گرفت

  دیدگاههای مربیان نسبت به فرآیند آموزش دگرگون شد واندیشه های معلم محوری جای خود را درتعلیم و تربیت به کودک محوری داد . ابدای روش های نوین تدریس و به کارگیری آنها درکنار روش های سنتی ، استفاده ناگزیر وگسترده از ابزارهای آموزشی و علمی شدن شیوه های ارزشیابی مهمترین پی آمدهای این تحولات ، تغییراتی است که در نظام های تعلیم و تربیت درسطح جهانی ایجادگردیده است .

  معلمین علاوه بربرخورداری از شخصیت برجسته ، می باید آگاهی و شناخت از اصول و روش های جدید تعلیم وتربیت کسب نمایند تا درکارخود موفق و مؤید باشند امروز ما نمی توانیم صرفا به اتکای داشتن مدرک دیپلم و لیسانس یا بالاتر واردکلاس شویم زیرا شناخت شاگردان وآگاهی از فرآیند تدریس نخستین نیازی است که هرمعلم کارآمد باید احساس کند .

  روش های تدریس تا آنجا درامر آموزش اهمیت داردکه گروهی از علمای تربیتی ، تسلط به روش های تدریس را مهمتر از دانش و اطلاعات علمی معلم دانسته اند . بنابراین لازم است که ما درجهت پیشرفت و تعالی ، همگام با جهان امروز از آخرین دستاوردهای نظام های پیشرفته تعلیم و تربیت بهره گیریم . ( اندرسون [1]، 1377 ، ترجمه امینی، ص10، 11، 16 ) .

   

   

  بیان مسئله :

  با عنایت به اینکه یکی ازمشکلات نظام های آموزش وپرورش درسراسرجهان افت تحصیلی است وجامعه ما هم دراین رهگذر سالانه میلیاردها ریال از سرمایه کشور را از دست می دهد و با توجه به اینکه روش های سنتی و بدون انعطاف گذشته دراین امر دخالت بسیاری دارد وهمچنین دراین راستا نقش معلم در پیشگیری ازاین افت ، حیاتی است و با عنایت به اینکه کسب علوم وفنون جدید درسایه بهره گیری از روشهای نوین آموزشی امکان پذیراست و معلم درجهت دستیابی به این هدف نقش اساسی را به عهده دارد لذا شناخت معلم وکشف نیازها وعوامل ایجادکننده انگیزه های وی می تواند در اثر بخشی فرایند تدریس نوین باعث پویایی و رشد نظام یادگیری وکارایی نظام آموزش و پرورش شود و همچنین باتوجه به ارتباط بین انگیزه معلمان با عملکرد دانش آموزان و اینکه معلم با انگیزه دانش آموز با انگیزه بارمی آورد این سئوال مطرح است که راهکارها و عوامل ایجادکننده انگیزه معلمان چیست ؟ به نقل از رضوی 1373 : « باتوجه به اینکه بررسی های مختلف نشان می دهدکه فردی که نسبت به شغل خود انگیزه کافی را ندارد و از آن احساس رضایت نمی کند ، همواره تا آخرین روزهای زندگی شغلی خود ، هم خود رنج می برد و هم دیگران ؛ به ویژه اگر معلم باشد موجب نابسامانی های رفتاری ، عاطفی وآموزشی دانش آموزان می شود » .

  باتوجه به این زمینه ها برآن شدیم تا راهکارهای ایجاد انگیزه معلمان را برای استفاده از

  روشهای نوین آموزشی مورد مطالعه قراردهیم ودراین میان به سئوالاتی از این قبیل که : آیا بین نظرمعلمان درخصوص راهکارهای افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

  آیا بین میزان تحصیلات ، عوامل سازمانی و محیطی ( روابط انسانی با مدیروکارکنان و وجود امکانات ) ، عوامل مادی ومعنوی شغل ، سن ، جنس وسابقه کار وراهکارهای ایجاد و افزایش انگیزه درمعلمان رابطه معنی داری وجود دارد ؟ پاسخ دهیم .

   

  اهمیت و ضرورت تحقیق :

  اثربخشی آموزش تاحدود زیادی به اثربخشی معلمان مربوط است . درواقع بدون تأیید و تصدیق معلمان ، حتی بهترین و غنی ترین مواد آموزشی نیز درقفسه های بایگانی به غبار فراموشی سپرده می شود . بنابراین جهت اصلاح وپیشرفت اساسی درکیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان لازم است فرایند آموزش وچگونگی اثربخشی معلمان را در کلاس های درس مورد بررسی و مطالعه قراردهیم  ودراین میان توجه به عوامل انگیزشی معلمان می تواند در اولویت های این بررسی قرارگیرد .

  معلم ازیک سو باید محتوا و روش های دانش زمان خود را به نسل جوان منتقل سازد و آنان را آماده کشف اندیشه های نوکند و ازسوی دیگر رشد جسمی ، شناختی و عاطفی آموزندگان را به گونه ای رهبری کندکه استقلال فکری ، مسئولیت اجتماعی ، قدرت ابتکار ، آزاد اندیشی و دهها صفت دیگررا به صورت پایدار دردانش آموزان به وجود آورند . چنین امری بدون داشتن انگیزه های شغلی یکی از اهداف بسیار مهم و تعیین کننده افزایش انگیزه معلمان درفرایند تدریس وکارایی نظام آموزش و پرورش می تواند باشد . ( اندرسون [2]، 1377 ، ترجمه امینی ، ص 5 )

  به علاوه با عنایت به اینکه یکی ازمشکلات نظام های آموزش وپرورش درسراسرجهان افت تحصیلی است و جامعه ما هم دراین رهگذر سالانه میلیاردها ریال از سرمایه کشور و میلیاردها ساعت از عمرمفید قشرجوان که می بایست درمسیر زندگی و قطع وابستگی از

  کشورهای خارجی مصرف گردد ، به هدرمی رود . دراین راستا نقش معلم درپیشگیری از این افت ، حیاتی است . لذا شناخت معلم وکشف نیازها وعوامل ایجادکننده انگیزه وی می تواند در اثربخشی فرایند تدریس نوین ، مؤثر باشد . از سوی دیگر اگربخواهند در کشوری پایه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را بسازند و درجهت توسعه آن برنامه ریزی نمایند . قبل از هراقدامی زمینه چنین برنامه ای را درآموزش وپرورش آن کشور ایجاد می کنند چراکه پیشرفت کشور به وجود نظام آموزش وپرورش پویا و درسطح عالی بستگی دارد از این روست که تمام جوامع به معلمان مجرب و باذوق و با انگیزه نیاز دارند تا بتوانند جوانان مملکت را درقالب سیستم آموزشی نوین تربیت نمایند وآنها را درجهت پیشبرد اهداف جامعه آماده سازند . ( نریمانی ، 1380 ، ص 12 )

  باتوجه به اینکه وظیفه معلمین درفرآیند آموزش ، تنها انتقال واقعیت های علمی نیست و معلمان باید موقعیت مطلوب یادگیری را فراهم کنند و چگونه اندیشیدن وچگونه آموختن را به شاگرد بیاموزند و با توجه به اینکه با سازماندهی درست محیط آموزش وتعیین روشن هدف های آموزشی زمینه ی مناسب تجارب و فعالیت های آموزشی فراهم می آیدکه این موجب می شود یادگیری خود به خود صورت گیرد .

  معلم اگربا اصول و مبانی هدف های آموزش وپرورش ، ویژگی های شاگردان و نیاز آنان روشها و فنون تدریس و سایر مهارت های آموزشی آشنایی نداشته باشدهرگز قادر نخواهد بود زمینه شکوفایی استعداد شاگردانش را فراهم کند . (رافقی ، 1380 ، ص 19)

  دراین صورت ایجاد انگیزه در معلمان با ایجاد امکانات و منابع کافی و تهیه کتب مناسب با روشهای نوین تدریس و تشویق معلمان و ارزیابی از کارآنان براساس استفاده از روش های نوین آموزشی و دادن امکان به معلمین که بتوانند تجربیات عینی و عملی در زمینه ی تدریس خود پیدا نمایند ضروری می نماید .

  اهداف تحقیق :

  - بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمان نسبت به استفاده از روش های نوین آموزشی

  - بررسی تغییر درمنابع (کتاب های ) درسی و تأثیرآن در افزایش انگیزه معلمان

  - بررسی تشکیل کلاس های آموزشی ضمن خدمت و تأثیرآن درافزایش انگیزه معلمان

  - بررسی امکان ادامه تحصیل برای معلمان و افزایش انگیزه در آنها

  - بررسی وجود امکانات بیشتر درمدرسه و تأثیرآن در افزایش انگیزه معلمان

  - بررسی دایرکردن کارگاه های آموزشی و تحقیقی و تأثیرآن در افزایش انگیزه معلمان

  - بررسی داشتن روابط انسانی با مدیران و تأثیرآن درافزایش انگیزه معلمان

  - بررسی شناخت روشهای نوین آموزشی ازطریق جزوه وکتاب و تأثیرآن درافزایش انگیزه معلمان .

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی راهکار های ایجاد انگیزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در مقطع راهنمایی استان مرکزی

  فهرست:

  فصل اول                                                                      1

  مقدمه                                                                                       2

  بیان مسئله                                                                                                         6

  اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                  8 

  اهداف تحقیق                                                                                                   11

  سئوالات تحقیق                                                                                                12

  فرضیه های تحقیق                                                                                            14

  تعاریف عملیاتی                                                                                               15

  فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق                                             16

  تعاریف مفهومی انگیزه                                                                                     17

  انگیزه شناسی معلمان                                                                                        21

  ویژگی های معلمان با انگیزه                                                                             32- 25

  رابطه نیازه با انگیزه                                                                                           33

  انواع طبقه بندی انگیزه ها                                                                                  34

  انگیزه های اولیه و ثانویه                                                                                    35

  انگیزه های گرایشی و اجتنابی                                                                           36

  انگیزه های فیزیکی ،اجتماعی، روانی                                                                37

  نظریه های انگیزش                                                                                           39

  نظریه های انگیزه و رفتار                                                                                   40

  نظریه کورت لوین                                                                                            40

  نظریه مزلو                                                                                                        41

  نظریه انتظار                                                                                                      44

  طبقه بندی معاصرازتئوری های انگیزش                                                 46

  تئوری های درون زاد و برون زاد                                                                      51- 46

  تئوری دو جنبه ای انسان                                                                                    52

  تئوری انگیزش موفقیت                                                                                     53

  تئوری نیازهای زیستی تا تعلق و رشد                                                                 54

  انگیزش در عمل                                                                                               58- 55

  برخی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمین                                                         59

  روشهای نوین تدریس                                                                                       91- 61

  تکنولوژی آموزشی و روشهای جدید تدریس                                                   92

  استفاده از ابزار تکنولوژی جدید درامرآموزش وپرورش                                   96

  پیشینه تحقیق                                                                                                     115-102

  فصل سوم : روش اجرای تحقیق                                                    116

  جامعه آماری                                                                   117

  حجم نمونه                                                                                                       117

  ابزار اندازه گیری                                                                                              117

  روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری                                                                       117

  روش جمع آوری اطلاعات                                                                              118

  روش آماری                                                                                                     118

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها                                             119

  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                162

  یافته های تحقیق                                                                       171-163

  پیشنهادات                                                                                                        172

  محدودیت ها                                                                                                    173

  ضمائم و منابع 

  منبع:

  - دکتر شعاری نژاد- اکبر- یادداشت هایی درباره نظریه های انگیزش در آموزش وپرورش- انتشارات پویا- چاپ اول سال 1378 .

  2- دکتر پارسا- محمد- روان شناسی تربیتی- انتشارات سخن- جلد اول- بهار 1374

  3- بال- ساموئل- انگیزش درآموزش وپرورش- ترجمه ی دکترسیدعلی اصغر مسدد- انتشارات دانشگاه شیراز- چاپ اول 1373 .

  4- هاشمی- سید مهدی- قران درمانی- سمینار روان شناسی در اسلام- انتشارات آگاه- سال 1373

  5- گنجی- حمزه- بهداشت روانی- انتشارات ارسباران- سال 1376

  6- الوانی- سید مهدی- مدیریت عمومی- انتشارات نشر نی- تهران- سال 1375

  7- میرکمالی- سیدمحمد- رهبری و مدیریت آموزشی- انتشارات رامین- سال 1374

  8- علوی- سیدامین ا . . .- روان شناسی مدیریت و سازمان از رفتار سازمانی- انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی- سال 1371 .

  9- رحیمی نیک- اعظم- تئوری نیاز و انگیزش- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- واحدتهران- سال 1374 .

  10- شعبانی- حسن- مهارت های آموزشی روشها و فنون تدریس- انتشارات سمت- تهران- سال 1385 .

  11- میرزا محمدی- محمد حسن- الگوها وفنون تدریس- انتشارات پوران پژوهش- تهران- سال 1383

  12- صفوی- امان ا.. . .- کلیات روشها و فنون تدریس- انتشارات نشرمعاصر-  تهران- سال 1381

  13- دهنوی- محمدعلی- الگوها و روشهای مطالعه و تدریس- انتشارات رشد- تهران- سال 1380

  14- بهرنگی- محمدرضا- الگوها و فنون تدریس- انتشارات اشکان- تهران- سال 1384

  15- سنگری- محمد رضا- طراحی آموزشی و روش تدریس- انتشارات مدرسه- تهران- سال 1383

  16-  حریرفروش- زهرا- راهنمایی عملی الگوهای تدریس- انتشارات شورا- سال 1377

  17- یغما- عادل- کاربرد روشها و الگوهای تدریس- انتشارات مدرسه-  سال 1381

  18- نایلی- محمدعلی- رهبری و مدیریت آموزشی- انتشارات رامین- سال 1374

  19- دلاور نقش بندی- علی- تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی- انتشارات ارسباران- سال 1377 .

  20- دکتر رضائیان- علی- مبانی مدیریت رفتار سازمانی- انتشارات سمت- 1385

  21- خواجه زاده- محمد- فصلنامه مدیریت آموزشی- انتشارات معلم- سال 1373

  22- تدریس حسنی- داریوش- بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمان برای ارتقای کیفیت آموزشی- انتشارات مدرسه- بهار 1378

  23- شفیع آبادی- عبدا. ..- راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای- انتشارات دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی- تهران- بهار 1367

  24- ابراهیمی- محمدرضا- بررسی روشهای تقویت انگیزه مطالعه و پژوهش درمعلمان- شورای تحقیقات- استان اصفهان- سال 1382

  25- آقازاده- محمد- بررسی انگیزه شناسی کار – فصلنامه انگیزش – انتشارات نوپردازان – سال 1382

  26- کدیور- پروین- بررسی انگیزش بر کار و رفتار- فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت شماره 8- بهار 1377

  27- فرخی- سعادتی- محمدحسن- ناصر- راههای افزایش کارایی و انگیزه معلمان به منظور ارتقای کیفیت آموزش- اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان- سال 1378

  28- رافقی- نریمانی- مهدی- فریده- بررسی عوامل مؤثر در رضایت و عدم رضایت شغلی معلمان و افزایش کارایی آنان- چکیده تحقیقات- 1380

  29- اورنسون- روان شناختی اجتماعی- ترجمه دکترحسین شکرکن- انتشارات رشد- سال 1370

  30- لئونارد- کازمایر- اصول مدیریت- ترجمه اصغر نوروزیان- انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی- سال 1375

  31- مازلو- آبراهام- انگیزش و شخصیت- ترجمه احمد رضوانی- چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی- سال 1370

  32- دیویس- کیت- مقدمه ای بر روابط انسانی- ترجمه ناصر رحیمی- انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی- سال 1356

  33- وایلزکمبل- مدیریت و رهبری آموزشی- ترجمه محمدعلی طوسی- انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی- سال 1376

  34- هاگمن- گیزلا- انگیزش و مدیریت تحول- ترجمه علی محمدگودرزی- انتشارات خدمات فرهنگی رسا- سال 1378 .

  35- پی رابینز- استیفن- مبانی مدیریت رفتارسازمانی- مترجمان علی پارسائیان- سید محمد اعرابی- انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش ها- سال 1374

  36- گالبرایت وکامینگز- مدیریت رفتار در سازمانها- ترجمه اعرابی- انتشارات رسا- سال 1376

  37- ستیرز- دبلپر- ریچارد ام- سیمان- انگیزش و رفتار درکار- ترجمه سید امین ا . . . علوی- انتشارات پیام نوین

  38- ان کمرر- فرانسس- برنامه ریزی آموزشی مبتنی برانگیزش- ترجمه عبدالحسین نفیسی- انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت- سال 1378

  39- اندرسون- لوین- اثر بخشی معلمان در فرایند تدریس - ترجمه محمد امینی- انتشارات پیام-1377

  منابع و مأخذ اینترنتی :

  http : // amooze she novin . blong fa . com

  http : // www . bttt . ir 

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت