ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ، تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

مشخص نشده
1385
168
word
995 KB
1000300
قیمت قدیم:۲۳,۴۰۰ تومان
قیمت: ۲۱,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ، تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

  جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی

  چکیده

   

  توجه به ارزیابی عملکرد سازمانی در طی سالهای اخیر موجب گسترش چارچوبها و متدولوژی هایی نظیر کارت امتیازدهی متوازن، مدلهای تعالی سازمانی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و ... گردیده که هر یک مزایای گسترده ای را ارائه نموده اند اما مبحث ذی نفعان چندگانه در بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی که بیشترین توجه را برمشتریان متمرکز می کنند موجب بروز مشکلاتی در بکارگیری این تکنیکهای جدید در بخش دولتی گشته است که با ارزیابی مدلهای مختلف مدیریت عملکرد، چارچوب منشور عملکرد قادر است تا نیازهای ذی نفعان چندگانه را در بخش دولتی پوشش دهد.

  از طرفی یکی از متدهای موثر در برخورد با انبوه داده ها و تخمین کارایی «تحلیل پوششی داده ها» می باشد که با وجود برخی محدودیتها، یک متدولوژی توانمند، استاندارد و شفاف است که به مدیران اجازه می دهد تا  تعداد نسبتا زیادی ورودی و خروجی، با مقیاس های متفاوت را بطور همزمان مورد تحلیل قرار دهند.

  در این تحقیق، عملکرد مناطق عملیات انتقال گاز بعنوان یکی از سازمانهای تابعه شرکت ملی گاز ایران مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به مزایا و معایب مدلها و چارچوبهای گوناگون در زمینه ارزیابی عملکرد سازمانی، مدل منشور عملکرد بعنوان چارچوب کلی انتخاب شاخص ها مورد استفاده قرار گرفته و از دیگر تحقیقات در زمینه انتخاب شاخص ها نیز کمک گرفته شده است.از آنجا که هر یک از مناطق عملیات انتقال گاز دارای تعدادی ایستگاه تقویت فشار بعنوان سازمانهایی وابسته هستند، به منظور تحلیل اطلاعات بدست آمده و اندازه گیری کارایی هر یک از واحدها و زیر واحدها، از مدلی تحت عنوان «مدل شبه DEA واحدهای چند بخشی» استفاده شده است که به منظور رتبه بندی کامل واحدها و زیرواحدها، این مدل با برنامه ریزی چندهدفه تلفیق گردیده است.

   

  واژه های کلیدی: ارزیابی عملکرد سازمان، منشور عملکرد، مدل شبه DEA ، مناطق عملیات انتقال گاز

   

  Abstract

  Interest in performance measurement has rocketed during the last few years and frameworks and methodologies – such as the balanced scorecard, the business excellence model and activity based costing – have each generated vast interest. But the issue of multiple stakeholders in the public sector in comparison to the focus of the private sector on customers presents difficulties that must be addressed in attempting to adapt private sector approaches in the public sector. In evaluating the range of performance management models, concludes the performance prism model can address the voices of multiple stakeholders within public sector organizations.

  Data envelopment analysis is a method for estimating efficiencies and in spite of some limitations; it is a robust, standardized, and transparent methodology. DEA allows a manager to analyze simultaneously a relatively large number of inputs and outputs measured on different scales.

  In this research, the performance of gas transference region will be measured, so after evaluating many frameworks of performance measurement, "performance prism model" and some other guidance are used for driving up measures.

  As gas transition region composed of some sub units for increase gas power, In order to analyzing data gathered and to compare units and sub units performance in an integrated structure "DEA-like model for multiple component decision making units" is used and to improve ranking ability of the model, we use multiple objective programming with it.

  Key words: performance measurement, performance prism, DEA, Gas Transference Region

   

  مقدمه

  توجه به ارزیابی عملکرد سازمانی در طی سالهای اخیر موجب گسترش چارچوبها و متدولوژی هایی نظیر کارت امتیازدهی متوازن، مدلهای تعالی سازمانی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت و ... گردیده که هر یک مزایای گسترده ای را ارائه نموده اند. اما اگرچه مفاد هر یک از این چارچوبها منحصر به فرد بوده و دعوی جامعیت دارند ولی با این وجود هر کدام دیدگاههای متفاوتی بر عملکرد داشته و جنبه های مختلفی از عملکرد را مد نظر قرار می دهند که «منشور عملکرد» یکی از جدیدترین و جامعترین این چارچوبها می باشد.

  با وجود اینکه شرکتهای نرم افزاری نقش مهمی را در پیشرفت ارزیابی عملکرد ایفا می کنند، اما مشکل بسیاری از بسته های نرم افزاری گزارش دهی در دنیای امروز، آنست که تنها انبوهی از داده ها را ارائه می نمایند. اگرچه در دهه 1980 مشکل سیستم های ارزیابی عملکرد ، تک بعدی بودن و ارزیابی با توجه به اطلاعات ناکافی و نامناسب بود اما امروزه مشکل ، اندازه گیری موضوعات بسیاری است که این انبوه کمیت ها موجب آزار مدیران گردیده است و بسیاری از سازمانها در دام «اندازه گیری شاخص های فراوان» افتاده اند.

  یکی از متدهای موثر در برخورد با انبوه داده ها و تخمین کارایی «تحلیل پوششی داده ها» می باشد که با وجود برخی محدودیتها، یک متدولوژی توانمند، استاندارد و شفاف است که به مدیران اجازه می دهد تا  تعداد نسبتا زیادی ورودی و خروجی، با مقیاس های متفاوت را بطور همزمان مورد تحلیل قرار دهند.

  در این تحقیق، عملکرد مناطق عملیات انتقال گاز بعنوان یکی از سازمانهای تابعه شرکت ملی گاز ایران مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به مزایا و معایب مدلها و چارچوبهای گوناگون در زمینه ارزیابی عملکرد، مدل منشور عملکرد بعنوان چارچوب کلی انتخاب شاخص ها مورد استفاده قرار گرفته و از دیگر تحقیقات در زمینه انتخاب شاخص ها نیز کمک گرفته شده است.

  از آنجا که هر یک از مناطق عملیات انتقال گاز دارای تعدادی ایستگاه تقویت فشار بعنوان سازمانهایی وابسته هستند، به منظور تحلیل اطلاعات بدست آمده و اندازه گیری کارایی هر یک از واحدها و زیر واحدها، از مدلی تحت عنوان «مدل شبه DEA واحدهای چند بخشی» استفاده شده است که نتایج و پیشنهادات حاصل از این تحقیق در دو بخش «تعیین شاخص ها» و «مدل کمی» در این فصل ارائه خواهد شد.

   

 • فهرست و منابع ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد» ، تکنیک «شبه تحلیل پوششی داده ها» و «برنامه ریزی چند هدفه»

  فهرست:

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه ........................................................................................................................

  مساله اصلی تحقیق......................................................................................................

   تشریح و بیان موضوع ...............................................................................................

  ضرورت انجام تحقیق ................................................................................................

  سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته........................................................................

  اهداف اساسی تحقیق.................................................................................................

  روش تحقیق...............................................................................................................

  روشهای گردآوری اطلاعات......................................................................................

  قلمرو تحقیق..............................................................................................................

  مکان تحقیق...............................................................................................................

  جامعه آماری.............................................................................................................

  نمونه آماری..............................................................................................................

  محدودیتهای تحقیق...................................................................................................

  تعریف واژه های تخصصی طرح................................................................................

  چگونگی ارتباط   مباحث تحقیق................................................................................

   

  فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

  بخش اول: ارزیابی عملکرد

  مقدمه.................................................................................................................

  تاریخچه و تعاریف.............................................................................................

  تعریف ارزیابی عملکرد .....................................................................................

  دلایل ارزیابی و مدیریت عملکرد........................................................................

  چگونگی ارزیابی عملکرد................................................................................

  هزینه یابی یر مبنای فعالیت..................................................................................

  مدل سینک و تاتل..............................................................................................

  ماتریس عملکرد................................................................................................

   

   

  2

  3

  3

  5

  5

  6

  6

  6

  7

  7

  7

  7

  7

  8

  8

   

   

   

  12

  13

  13

  13

  14

  16

  16

  18

   

  مدل نتایج و تعیین کننده ها................................................................................

  هرم عملکرد......................................................................................................

  کارت امتیازدهی متوازن....................................................................................

  فرایندهای کسب و کار.....................................................................................

  مدل تعالی سازمان.............................................................................................

  مدل تحلیل ذی نفعان........................................................................................

  چارچوب مدوری و استیپل................................................................................

  فرایند  ویسنر و فاست........................................................................................

  راهنماییهای انتخاب شاخص ها ........................................................................

  مدل منشور عملکرد..........................................................................................

  بخش دوم:تحلیل پوششی داده ها

  مقدمه................................................................................................................

  تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها.........................................................................

  تعریف تحلیل پوششی داده‌ها.............................................................................

  ویژگیها و قابلیتهای کاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها...............................

  محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویکرد DEA..........................................

  مدل اصلی CCR نهاده‌گرا...............................................................................

  مدل پوششی CCR( مدل ثانویه).......................................................................

  مدل BCC-نهاده گرا.......................................................................................

  مدل جمعی........................................................................................................

  مدل تراکم........................................................................................................

  رتبه‌بندی عملکرد در DEA با کارایی متقاطع....................................................

  مدل رتبه‌بندی کامل آندرسون پیترسون..........................................................

  تغییرات کارایی در طول زمان............................................................................

  الگوبرداری با استفاده از DEA ........................................................................

  تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی.......................................................

  مدل شبه DEA چند جزئی................................................................................

   

   

  .19

  20

  22

  24

  25

  27

  29

  32

  33

  41

   

  49

  50

  52

  54

  55

  56

  58

  59

  61

  62

  65

  66

  67

  68

  68

  72

   

   

  بخش سوم: پژوهش های کاربردی مرتبط

  مقدمه..............................................................................................................

  کارت امتیازدهی متوازن: ارزیابی عملکرد واحد تعمیرات...................................

  مدل منشور عملکرد: ارزیابی عملکرد شرکت DHL...........................................

  مدل منشور عملکرد: ارزیابی سازمان London Youth.......................................

  مدل منشور عملکرد: ارزیابی سازمانهای سنتی و الکترونیکی...............................

  مدل منشور عملکرد: ارزیابی عمکرد شرکت House of fraser.........................

  مدل EFQM و DEA .......................................................................................

  مدل BSC و DEA............................................................................................

   

  فصل سوم: الگوی مفهومی و متدولوژی تحقیق

  مقدمه.......................................................................................................................

  سیمای صنعت گاز ایران............................................................................................

  انتخاب شاخص های عملکرد....................................................................................

  مدل شماتیک و ریاضی تحقیق..................................................................................

  مدل ریاضی..............................................................................................................

   

  فصل چهارم: جمع آوری داده ها و حل مدل

  مقدمه.......................................................................................................................

  روش جمع آوری اطلاعات.......................................................................................

  داده های عددی ساخت مدل.....................................................................................

  مدل عددی ارزیابی مناطق عملیات انتقال گاز............................................................

  افزایش تفکیک پذیری نتایج.....................................................................................

  کارایی متقاطع مسئله.................................................................................................

  کاستیهای کارایی متقاطع...........................................................................................

  مدل DEA/AHP.....................................................................................................

  الگوریتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP.............................................

  کاهش تعداد متغیرها.................................................................................................

  متوازن کردن داده ها................................................................................................

   

  79

  80

  81

  83

  84

  85

  86

  87

   

   

  92

  93

  94

  104

  106

   

   

  111

  112

  112

  127

  141

  143

  144

  145

  147

  150

  151

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

  مقدمه......................................................................................................................

  نتایج حاصل از چارچوب منشور عملکرد.................................................................

  نتایج حاصل از مدل کمی.......................................................................................

  پیشنهادهای حاصل از تحقیق....................................................................................

  پیشنهاد تحقیقات آتی..............................................................................................

  منابع.......................................................................................................................

  ضمائم....................................................................................................................

  فهرست شکلها

  شکل (2-1 ): تعریف هفت شاخص عملکرد...........................................................

  شکل (2-2 ): مدل سه بعدی محققین پروژه TOPP.................................................

  شکل(2-3) : ماتریس ارزیابی عملکرد.....................................................................

  شکل(2-4): چارچوب نتایج و تعیین کننده ها...........................................................

  شکل (2-5) : هرم عملکرد.......................................................................................

  شکل (2-6) : کارت امتیازدهی متوازن....................................................................

  شکل(2-7) : ورودی، فرایند، خروجی و نتایج..........................................................

  شکل(2-8) : مدل تعالی سازمان..............................................................................

  شکل(2-9) : مدل تحلیل ذی نفعان..........................................................................

  شکل(2-10) : متد ممیزی و ارتقای PMS.................................................................

  شکل(2-11) : طراحی سیستم ارزیابی ویسنر و فاست...............................................

  شکل(2-12) : رابطه دو طرفه سازمان و ذی نفعان.....................................................

  شکل(2-13) : منشور عملکرد و رابطه بین وجوه آن.................................................

  شکل(2-14): برنامه ریزی آرمانی...........................................................................

  شکل(2-15): فرایند تولید برای DMUp.................................................................

  شکل(2-16): فرایند تولید برای DMSUj.................................................................

   

   

   

   

   

  157

  158

  158

  164

  165

  168

  173

   

  17

  18

  19

  20

  21

  23

  25

  26

  28

  31

  33

  45

  46

  69

  73

  74

   

   

   

   

  شکل(3-2): خروجی نیمه ساخته...............................................................................

  شکل(3-3) : مدل شماتیک منطقه سه عملیات(DMU2) و متغیرهای حل مدل............

   

  فهرست جداول

  جدول(2-1): پیشنهادهای انتخاب شاخص های عملکرد............................................

  جدول(2-2) : برگه ثبت شاخص های عملکرد..........................................................

  جدول(2-3) : مقایسه بین منشور عملکرد و BSC......................................................

  جدول (2-4): ماتریس کارایی متقاطع.......................................................................

  جدول(2-5) : کارت امتیازدهی واحد نگهداری و تعمیرات.....................................

  جدول(2-6) : سوالات کلیدی جهت انتخاب شاخص های شرکت DHL................

  جدول (2-7) : قسمتی از شاخص های LY..............................................................

  جدول(2-8) : تفکیک عناصر مدل EFQM به دو گروه...........................................

  جدول(2-9): شاخص های انتخاب شده توسط BSC...............................................

  جدول(3-1): پاسخهای بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملکرد.....

  جدول(3-2): شاخص های بالقوه............................................................................

  جدول(3-3) : رکورد شیت مربوط به هر شاخص....................................................

  جدول(3-4) : لیست واحدها و زیر واحدهای مورد ارزیابی.....................................

  جدول(3-5) : متغیرهای مدل...................................................................................

  جدول(4-19) : ماتریس کارایی متقاطع واحدها........................................................

  جدول(4-20) : ماتریس کارایی متقاطع زیر واحدها.................................................

  جدول(4-21) : مقایسات زوجی واحدها..................................................................

  جدول (4-22):ماتریس همبستگی بین ورودیها و خروجی ها...................................

  جدول(4-23) : نتایج حاصل از آنتروپی شانون........................................................

  جدول(4-24): نتایج حاصل از AHP.......................................................................

  جدول(4-25): اوزان نهایی....................................................................................

  جدول(4-26): داده های موزون..............................................................................

  جدول(4-27) : تعداد متغیرها و محدودیتهای مسائل DEA/AHP.............................

  جدول(4-28): نتایج حاصل از حل DEA/AHP برای DMUها...............................

   

  105

  109

   

   

  36

  37

  47

  66

  81

  82

  84

  87

  89

  95

  97

  99

  104

  104

  143

  144

  149

  150

  151

  152

  152

  153

  154

  154

   

   

  جدول(5-1): نتایج حل مدل تلفیقی........................................................................

  جدول(5-2) : نتایج ماتریس کارایی متقاطع مناطق...................................................

  جدول(5-3) : نتایج ماتریس کارایی متقاطع ایستگاهها.............................................

  جدول(5-4) : مقایسات زوجی واحدها...................................................................

  جدول(5-5): رتبه کارایی هر یک از مناطق.............................................................

  جدول(5-6): رتبه کارایی هر یک از ایستگاهها.......................................................

   

  فهرست نمودارها

  نمودار(2-1) : نویسندگان در زمینه ارزیابی عملکرد با بیشترین ارجاعات....................

  نمودار(2-2): تعداد انتشارات در زمینه DEA بر اساس سال........................................

  نمودار(2-3): تعداد انتشارات توسط محققین مختلف در زمینه DEA..........................

   

  فهرست مدلهای ریاضی

  مدل(2-1): مدل اولیه CCR نهاده گرا.....................................................................

  مدل(2-2): مدل اولیه CCR نهاده گرا.....................................................................

  مدل(2-3): مسئله ثانویه مدل CCR نهاده گرا (مدل پوششی)...................................

  مدل(2-4): مدل BCC نهاده گرای اصلاح شده......................................................

  مدل(2-5): مدل پوششی BCC نهاده گرا................................................................

  مدل(2-6): مدل جمعی..........................................................................................

  مدل(2-7): مدل BCC ستاده گرا............................................................................

  مدل(2-8): مدل تراکم...........................................................................................

  مدل(2-9): مدل اندرسون-پیترسون.........................................................................

  مدل(2-10): مدل برنامه ریزی آرمانی معادل CCR نهاده گرا..................................

  مدل(2-11): مدل برنامه ریزی آرمانی MinSum....................................................

  مدل(2-12): مدل برنامه ریزی آرمانی MinMax....................................................

  مدل(2-13): مدل شبه DEA چند جزئی..................................................................

  مدل(3-1) : تلفیق مدل شبه تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی چند هدفه............

   

  منبع:

  منابع

   

  آذر. عادل ،  رجب زاده .علی ، «تصمیم گیری کاربردی » ، نگاه دانش ،1381.

  اصغرپور. محمد جواد، «تصمیم گیری چند معیاره » ، دانشگاه تهران ،1371.

  صفری. سعید، «طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد با تاکید بر شاخص های مدیریت کیفیت در سازمانهاس تولیدی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها» رساله دکتری، دانشگاه تربت مدرس، 1382.

  مهرگان. محمد رضا، «مدلهای کمی در ارزیابی عملکرد سازمانها » ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،1383.

   

  Adams, C. and Neely, A. (2000), "The performance prism can boost M&A success",www.som.cranfield.ac.uk/som/research/centres/cbp/products/prism.asp

  Adler, N., Friedman, L., Sinuany Stern, Z. (2002), "Review of ranking methods in the data envelopment analysis context", European Journal of Operational Research Vol 140, pp 249–265

  Amirteimoori, A. and Kordrostami, S. (2005), "DEA-like models for multi-component performance measurement", Applied Mathematics and Computation 163, pp.735-43

  Atkinson, A.A., Waterhouse, J.H., and Wells, R.B. (1997), "A stakeholder approach to strategic performance measurement", Sloan Management Review Spring, 25-37

  Bala, K. and Cook, W.D. (2003), "Performance measurement with classification information: an enhanced additive DEA model", The International Journal of Management Science, No.31, pp.439-50

  Bernolak, I. (1997), "Effective measurement and successful elements of company productivity: the basis of competitiveness and world prosperity", International Journal of Production Economics, Vol.52,pp.203-13

  Bourne, M. (2003), "Four steps to better performance measurement", Finance & Management Performance Measurement

  Bourne, M., Neely, A., Platts, K. and Mills, J. (2002), "The success and failure of performance measurement initiatives: perceptions of participating managers", International Journal of Operations & Production Management, Vol.22 , No.11, pp 1288-1310

  Bouyssou, D. (1999), "Using DEA as a tool for MCDM: some remarks", Journal of the Operational Research Society Vol 50, pp 974-978

  Brockett, P.L., Cooper, W.W., Shin, H.C. and Wang, Y. (1998), "Inefficiency and congestion in Chinese production before and after the 1978 economic reforms", Socio-Economic Planning Sciences No.32, pp.1-20

  Brown, M. (1996), Keeping Score: Using the Right Metrics to Drive World Class Performance, Quality Resources, New York,NY.

  Caballero, R., Galache, T., Gomez, T., Molina, J. and Torrico, A. (2004), "Budgetary allocations and efficiency in the human resources policy of a university following multiple criteria", Economics of Educatin Review, No.23, pp.67-74

  Charnes, A., Cooper, W.W., Lewin, A.Y. (1994), "Data envelopment analysis: theory, methodology and applications", Kluwer Academic Publishers, Boston

  Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes E.L. (1978), "Measuring the efficiency of decision making units", European Journal of Operational Research No.2, pp,429-44

  Coelli, T. (1998), "multi-stage methodology for the solution of orientated DEA models", Operations Research Letters, Vol 23, Issues 3-5, pp143-49

  Cooper, W.W., Gu, B., and Li, S. (2001), "Comparisions and evaluations of alternative approaches to the treatment of congestion in DEA", ", European Journal of Operational Research No.132, pp,62-74

  Despotis, DK. (2002), "Improving the discriminating power of DEA: focus on globally eficient units", Journal of the Operational Research Society Vol  53, pp 314-323

  Doyle, J.R. and Green, R.H. (1994), "Efficiency and cross-efficiency in DEA: derivations, meanings and uses", Journal of the operational Research Society, Vol45, pp567-78

  Easton, L., Murphy, D.J. and Pearson, J.H. (2002), " Perchasing performance evaluation: with data envelopment analysis", European Journal of Purchasing & Supply Management Vol.8, pp.123-134

  Farrell, M.J. (1957), "The measurement of productive efficiency", Journal of the Royal Statistical Science Series A, General 120, pp.253-81

  Green,R.H.,Doyle, J.R., (1996), "preference voting and project ranking using data envelopment analysis and cross evaluation", European Journal of Operational Research Vol 90, pp 461–472

  Li, X.B. and Reeves, G.R. (1999), "A multiple criteria approach to data envelopment analysis", European Journal of Operational Research, No.115, pp507-17

   

   Norman, M. and Stoker, B. (1998), "Performance, efficiency and data envelopment analysis", in (Norman, Michael and Barry Stoker, ed.), Data envelopment analysis: The assessment of performance, Jonh Wiley & Sons Ltd, New York, pp 1-20.

  Rickards, R.C. (2003), "Setting benchmarks and evaluating balanced scorecards with data envelopment analysis", Benchmarking: An International Journal, Vol.10, No.3, pp.226-45

  Ruggiero, J. (2004), "Performance evaluation when non-discretionary factors correlate with technical efficiency", European Journal of Operational Research No.159, pp,250-57

  Sekitani, K. (2000), "Prioritization model for decision making units in Data Envelopment Analysis from uncertain cross-evaluation values by the eigenvalue method", http://www.ism.ac.jp/~tsuchiya/sympo/shukai99/ shukai99-papers/sekitani-m2.pdf

  Talluri, S. (2000), "A Data Envelopment Analysis: Models and Extensions" News Publication of the Decision Sciences Institute Decision line, Vol 31

  Thompson, R.G., Lee, E., Thrall, R.M., (1992), "DEA/AR efficiency of us independent oil/gas producers over time", computers & operations Research, Vol 19, pp 35-49

  Ferlie, E., Hartley, J. and Martin, S. (2003), "Changing public service organization: cerrent perspective and future prospects", British Journal of Management, Special Issue, Vol.14, pp.1-14

  Fortuin, L., (1988) "Performance Indicators- Why, Where and How?", European Journal of Operational Research Vol. 34, pp 1–9.

  Ghalayini, A.M., Noble, J.S. and Crowe, T.J. (1997), "An integrated dynamic performance measurement system for improving manufacturing competitiveness", International Journal of Production Economics, Vol.48,pp.207-25

  Globerson, S. (1985), "Issues in developing a performance criteria system for an organization", International Journal of Production Research, Vol.23No4,pp.639-46

  Jackson, M. (2000), "An analysis of flexible and reconfigurable production systems", Dissertation No.640

  Kaplan, R.S and Norton, D.P. (1992), "The Balanced Scorecard _ Measures that Drive Performance", Harvard Business Review, January- Febaury

  Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992), "The balanced scorecard: measures that drive performance", Harvard Business Review, January-February, pp.71-9

  Li, p. (2001), "Design of performance measurement systems: a srakeholder analysis framework", The Academy of Management Review. Mississippi State, April

  Marr, B. and Neely, A. (2001), "Measuring E-business performance", Twelfth Annual Conference of the Production and Operations Management Society, Orlando FI.

  Marr, B. and Neely, A.D. (2001), "Balanced Scorecard software report", Gartner, Stamford, CT.

  Marr, B. and Schiuma, G. (2003), "Business performance measurement: past, present and future", Management Decision 41/8 ,pp 680-87

  Martins, R.A. (2002), "The use of performance measurement information as a driver in designing a performance measurement system", Decision Support Systems, Vol.25, No.1, pp. 71-78

  Maskell, B. (1989), "Performance measures for world class manufacturing", Management Accounting, May,pp.32-33

  Medori, D. and Steeple, D. (2000), "A framework for auditing and enhancing performance measurement systems", International Journal of Operations & Production Management, Vol.20 No.5,pp 520-33

  Neely, A. and Adams, C. (2002), "Perspectives on performance: The performance prism", forthcoming in Journal of Cost Management.

  Neely, A., Adams, C. and Crowe, P. (2001), "The performance prism in practice", Measuring Business Excellence, Vol.5 No.2, pp. 6-12

  Neely, A., Marr, B., Roos, G., Pike, S., Gapta, O., (2003), "Towards the Third Generation of Performance Measurement", Controlling Haft 3/4, March/April.

  Neely, A.D., Gregory, M., Platts, K.W. (1995), "Performance measurement system design: a literature review and research agenda", International Journal of Operations & Production Management, Vol.15 , No.4, pp 80-116

  Neely, A.D., Richards, A.H., Mills, J.F., Platts, K.W. and Bourne, M.C.S. (1997), "Designing performance measures: a structured approach", International Journal of Operations & Production Management, Vol.17No.11,pp1131-35

  Neely, A.D., Richards, A.H., Mills, J.F., Platts, K.W., Bourne, M.C.S., Gregory, M. and Kennerley, M. (2000), "Performance measurement system design: developing and testing a process-based approach", International Journal of Operations & Production Management, Vol.20No.10,pp1119-45

  Sink, D.S. and Tuttle, T.C. (1989), "Planning and Measurement in your organization of the future", Industrial Engineering and Management Press, Norcross, GA, pp.170-84

  Tangen, S. (2004), "Professional practice performance measurement: from philosophy to practice", International Journal of Productivity and performance Management, Vol.53No.8,pp726-37

  Todorov, R. and Glanzel, W. (1988), "Journal citation measures: a concise review", Journal of Information Science, Vol.14 No.1,pp 47-56

  Toni, A. and Tonchia, S. (2001), "Performance measurement systems: models, characteristics and measures", International Journal of Operations & Production Management, Vol.21 No.1/2 pp 46-70

  Tsang,H.C., Jardine,K.S., Kolodny,H., (1999), " Measuring Maintenance Performance: A Holistic Approach", International Journal of Operation & Production Management, Vol.19 , No.7 , pp691-715

  Van Thiel, S. and Steward, D. (2004) "The Performance Paradox in the Public Sector", Public Performance and Management Review, Vol.25 , No.3, pp. 267-81

  White, G. (1996), "A survey and taxonomy of strategy-related performance measures for manufacturing", International Journal of Operations & Production Management, Vol.16 No.3,pp 42-61

  Wisner, J.D and Fawcett, S.E. (1991), "Link firm strategy to operating decisions through performance measurement", Production and Inventory Management Journal, Third Quarter, pp.5-11

  http://www.staceybarr.com/downloads/Vol%204%20Issue%202.pdf

   

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول