پایان نامه ارائه راهکاری جهت حصول اطمینان از استراتژی تطبیق در برنامه های کاربردی تطبیق پذیر مبتنی بر سرویس

تعداد صفحات: 103 فرمت فایل: word کد فایل: 10002052
سال: 1392 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات IT
قیمت قدیم:۱۶,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۸۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارائه راهکاری جهت حصول اطمینان از استراتژی تطبیق در برنامه های کاربردی تطبیق پذیر مبتنی بر سرویس

  پایان نامه کارشناسی ارشد

  مهندسی فناوری اطلاعات

  گرایش معماری سازمانی 

  چکیده

  برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس با بهره گیری از ترکیب انواع سرویس ها به دنبال کاهش پیچیدگیهای روزافزون سامانه های نرم افزاری هستند. همچنین ، در محیط های متغیر امروزی، سیستم ها باید قادر به تطبیق با تغییرات باشند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. در برنامه های کاربردی تطبیق پذیر مبتنی بر سرویس به طور معمول ، در طی عمل تطبیق پذیری و در مرحله انتخاب استراتژی مناسب ، یک سیاست سطح بالا یا یک برنامه کلی در آن برنامه کاربردی مدنظر قرار میگیرد. به علت ماهیت غیرقابل پیش بینی و پویای محیط های اجرایی، ارزیابی نیازهای کیفی پیش از اعمال تغییرات در سیستم با هدف پاسخگویی به نیازهای غیروظیفه مندی، علاوه بر کاهش تغییرات مداوم موجب کاهش هزینه های نهایی نیز خواهد شد. بنابراین ، به منظور حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهای کیفی موردنظر با انتخاب استراتژی تطبیق در برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس ، باید پیش از اعمال استراتژی به ارزیابی نتایج آن پرداخته شود.

  برای حل این مسئله ، راهکاری را جهت حصول اطمینان از استراتژی تطبیق در برنامه های کاربردی تطبیق پذیر مبتنی بر سرویس  ارائه دادیم . در این راستا ابتدا، مدل ساختاری از سیستم ایجاد میگردد که هم قابلیت به روزرسانی در زمان اجرا را داشته باشد و هم بتوان آن را در دامنه های گوناگون مورد استفاده قرار داد. از سوی دیگر، مدل فرآیندی سیستم نیز تهیه میشود. زمانی که سیستم با تغییراتی در محیط مواجه و به صورت پیش گیرانه به چرخه تطبیق پذیری وارد شد، در مرحله پس از انتخاب استراتژی، تغییرات ناشی از استراتژی منتخب بر روی مدل ها اعمال میگردد تا به این ترتیب ، پیش از اعمال در سیستم و بر مبنای اولویت نیازهای کیفی طراح تطبیق مورد ارزیابی قرار گیرد. در حقیقت ، برنامه های کاربردی تطبیق پذیر مبتنی بر سرویس که در محیط پویا فعالیت میکنند، ممکن است در هر لحظه ، با تغییر اولویت نیازمندیهای کیفی کاربر مواجه شوند. در این شرایط با استفاده از این راهکار، طراح تطبیق قادر خواهد بود با دریافت بازخورد از مقدار ویژگیهای کیفی ناشی از ارزیابی یک استراتژی منتخب ، علاوه براینکه از تأثیرات ناشی از تطبیق پذیری و مناسب بودن استراتژی پیش از اعمال در سیستم ، اطمینان حاصل کند، به طراحی مجدد یا تغییر طراحی استراتژیها نیز بپردازد.

  در پایان این پژوهش ، برای بررسی میزان درستی راهکار ارائه شده ، چند مورد تجربی با این روش پیاده سازی و از سوی دیگر شبیه سازی گردید. در نهایت ، نتایج حاصل از بررسی راهکار نشان داد که این رویکرد میتواند روشی مناسب برای ارزیابی استراتژی تطبیق باشد.

  کلمات کلیدی : برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس ، تطبیق پذیری، ارزیابی استراتژی تطبیق ، خصوصیات کیفی فرآیند، ارزیابی نیازهای کیفی، مدل ساختاری xADL.

   فصل اول : کلیات تحقیق

  -١ مقدمه

  افزایش روزافزون استفاده از فناوری های نرم افزاری منجر به افزایش توقعات نرم افزاری و به دنبال آن پیچیده تر شدن برنامه های کاربردی شده است . رشد پیچیدگی و اندازه برنامه های کاربردی، خود موجب شده تا نیازها برای توسعه سیستم های نرم افزاری مقیاس پذیر، پشتیبانیکننده از ترکیب و تحلیل پویا و انعطاف پذیر فزونی یابد. در همین راستا و جهت پاسخگویی به این نیازها، برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس به عنوان یکی از فناوریهای مناسب توسعه داده شده است که عملکردهای انعطاف پذیر و پیچیده را از طریق ترکیب انواع سرویس ها، مهیا مینماید. برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس ، از یک سو امکان جدایی دغدغه ها را فراهم میکنند و به شکلی فزاینده ، طراحی را ساده تر می نمایند و از سوی دیگر، وابستگیهایی را میان برنامه و سرویس معرفی میکنند. این برنامه های کاربردی باید پویا بوده و از قابلیت تطبیق برخوردار باشند تا بتوانند در محیط پویا به حیات خود ادامه دهند. در واقع ، این کاربردها، باید در مقابل تغییرات عملکردی، کاهش کارایی و در دسترس نبودن سرویس ها، قابل تطبیق باشند. همچنین ، زمانی که کاربردها در دسترس تعداد زیادی کاربر قرار میگیرد، باید بتواند با زمینه ، نیازمندیهای خاص و خواسته های کاربر به صورت پویا تطبیق یابد.

  افزایش گرایش ها به تطبیق پذیری پویا موجب شد در سال های اخیر مفهوم تطبیق پذیری ١ و مفاهیم مرتبط ، با هدف بینیاز کردن و یا حداقل کاهش نیاز سیستم های نرم افزاری به دخالت نیروی انسانی در مواجهه با تغییرات پا به عرصه ظهور بگذارند. مفاهیم مذکور با بیان این دیدگاه که سیستم های نرم افزاری باید بتوانند بسیاری از اعمال مربوط به خود را شخصاً عهده دار شده و در مقابل تغییرات محیط ، خود را تغییر دهند به حوزه برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس نیز، وارد شدند.

  با ظهور تطبیق پذیری و مفاهیم مرتبط در برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس ، لزوم دستیابی به روشی جهت انتخاب استراتژی مناسب و سازگار با محیط اجرایی در طی چرخه تطبیق پذیری نیز، به شدت احساس شد و منجر به تحقیقات فزاینده در این مورد شد. یکی از موضوعات چالش برانگیز در این زمینه ، انتخاب استراتژی مناسب در برنامه کاربردی و در نهایت ، پیش گیری از وقوع شکست است . این مسئله ، انگیزه اصلی این پایان نامه میباشد که در ادامه مورد توجه قرار خواهد گرفت .

  ١-٢ طرح مسئله

  برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس ، باید در محیطی پویا، اجرا شوند و تکامل یابند و همچنین ، باید با تغییرات و رخدادهای تعریف نشده گوناگونی سازگار شوند. بنابراین ، تطبیق پذیری پویا در این شرایط از اهمیت ویژه ای برخوردار است و امکان تغییرات خودکار و به موقع در برنامه کاربردی را ایجاد مینماید. رویکردهای رایج تطبیق پذیری پویا در برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس به دو دسته کلی تقسیم میشود. دسته اول که مربوط به تطبیق در مرحله طراحی است شامل شناسایی بخش های پویای برنامه های کاربردی، تعریف نیازمندیهای تطبیق پذیری که برنامه کاربردی باید به آن توجه نماید و انتخاب استراتژی برای تحقق این نیازمندیها میشود. دسته دوم به تطابق در مرحله اجرا میپردازد و برنامه کاربردی در زمان اجرا، تغییرات را تشخیص و استراتژی انطباق را بر اساس خصوصیات تطبیق - پذیری، اجرا مینماید. با استفاده از روش های دسته اول ، تمامی برنامه های کاربردی نمیتوانند در زمان اجرا، به روز شوند و بنابراین ، در زمان طراحی باید بخش های خاصی برای برنامه در نظر گرفته شود تا برنامه کاربردی قادر باشد در زمان اجرا، به روز گردد.

  با توجه به پیچیدگی روزافزون سیستم های نرم افزاری مدرن ، پژوهش های متعددی بر مدل های غیرمتعارف نرم - افزاری تطبیق پذیر، تمرکز کرده اند. معموًلا این رویکردها، امکان بازیابی از خرابی سیستم را فراهم میکنند ولی تطبیق - پذیری پویا باید بتواند از وقوع شکست پیش گیری نماید. از نتایج عدم پیش گیری از وقوع شکست در برنامه های کاربردی تطبیق پذیر میتوان به مواردی مانند پدیداری نتایج غیرمنتظره با توجه به اقدامات ، وضعیت کنونی سیستم و فعالیت های همزمان در برنامه کاربردی و به هدر رفتن منابع بدون دستیابی به نتایج موردانتظار به دلیل انتخاب استراتژیهای تطبیق پذیر نامناسب ، اشاره نمود [١].

  یکی از روش های پیش گیری از شکست ، تطبیق پذیری پیش گیرانه سیستم و انتخاب استراتژی مناسب است . روش - های متعددی در رابطه با انتخاب استراتژی مناسب صورت گرفته است که غالباً پیش از انتخاب استراتژی، مجموعه ای از جنبه های کیفی و غیرکیفی سیستم را درنظر میگیرند و سپس ، استراتژی مناسب را برمیگزینند. در واقع ، کارهای انجام شده در زمینه انتخاب استراتژی در سیستم های تطبیق پذیر را میتوان در دو دسته بندی سیاست ها و برنامه طبقه بندی نمود. سیاست ها، مجموعه ای از قواعد شرط -عمل ١ هستند که چگونگی تغییر سیستم در شرایطی خاص را مشخص میکنند. برنامه ها نیز، دنباله هایی از فعالیت ها هستند که به یک هدف سطح بالا میرسند. برنامه ها به صورت خودکار از طریق یافتن مسیری از حالت فعلی سیستم به حالت هدف در مدل دامنه سیستم ، ایجاد میشوند[٢]. در روش های مورد مطالعه دیده میشود، که هیچ گونه توجهی به ارزیابی سیستم پس از انتخاب استراتژی و پیش از اعمال تغییرات وجود ندارد و این در حالی است که دَشفی و همکارانش در [٣] تصریح مینمایند که جهت تطبیق سیستم به صورت پویا و در زمان اجرا باید توانایی تحلیل نتایج پیش از اعمال تغییرات وجود داشته باشد. از سوی دیگر، به نظر میرسد که اولویت طراح تطبیق نیز باید در این مسیر موردتوجه قرار گیرد. در حقیقت ، باید بررسی شود که در طی فرآیند تطبیق پذیری، آیا استراتژی منتخب در عمل و با توجه به اولویت طراح تطبیق در آن برهه ، مناسب هست یا خیر.

  در این تحقیق سعی خواهد شد، راهکاری را در مرحله پس از انتخاب استراتژی توسعه دهیم تا بتوان با مدنظر قرار دادن اولویت طراح تطبیق ، استراتژی منتخب را در عمل و با توجه به خصوصیات کیفی موردنظر، مورد ارزیابی قرار داد.

  مزیت این روش نسبت به کارهای ارائه شده ، از یک طرف ، در نظر گرفتن امکان تغییر اولویت طراح تطبیق و از طرف دیگر، ارزیابی برنامه کاربردی با مدنظر قرار دادن تغییرات مربوط به استراتژی منتخب است . در همین راستا سؤالات زیر

  در این پژوهش بیان میشوند:

  •    آیا می توان پیش از اجرای عمل تطبیق ، تأثیرات ناشی از استراتژی منتخب بر خصوصیات کیفی را تعیین کرد؟

  •    چگونه می توان قبل از تطبیق سیستم و اعمال تغییرات ، از تأثیرات جانبی آن مطلع شد؟

  •    آیا می توان از کاربر برای انجام هرچه بهتر چرخه تطبیق پذیری بهره برد؟

  •    کدامین شاخص ها را میتوان برای حصول اطمینان از استراتژی تطبیق در یک برنامه های کاربردی تطبیق پذیر مبتنی بر سرویس ، مدنظر قرار داد؟

  ١-٣  اهداف تحقیق

  هدف اصلی، ارائه راهکاری جهت حصول اطمینان از استراتژی تطبیق در برنامه های کاربردی تطبیق پذیر مبتنی بر سرویس است . در این پژوهش تلاش میشود راهکاری فراهم شود تا خصوصیت کیفی که به عنوان اولویت طراح تطبیق

  مدنظر است ، پس از انتخاب استراتژی در سیستم مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از خصوصیات این راهکار عبارتند از:

  •    مدلی از برنامه کاربردی مبتنی بر سرویس ایجاد شود که به راحتی و به صورت خودکار، قابل توسعه باشد و بتوان تغییرات موردنظر را در آن اعمال نمود.

  •    راهی برای به روزرسانی خصوصیات موجود در مدل متناسب با تغییر خصوصیات سیستم اجرایی وجود داشته باشد.

  •    امکان ارزیابی مدل پس از اعمال تغییرات مربوط به استراتژی منتخب در آن ، وجود داشته باشد.

  •    امکان تغییر معیار مورد ارزیابی وجود داشته باشد.

  •    طراح تطبیق بتواند در زمان مقتضی، اولویت ارزیابی خود بر روی سیستم را تغییر دهد.

  خروجیهای متصور از این پژوهش عبارت از فراهم نمودن روشی به منظور حصول اطمینان از استراتژی منتخب در سیستم های تطبیق پذیر مبتنی بر سرویس با هدف افزایش قابلیت تطبیق پذیری و کاهش ریسک خواهد بود تا در نهایت ، با بهره گیری از این راهکار بتوان از مناسب بودن استراتژی تطبیق پذیری، اطمینان حاصل نمود.

  ١-٤  محدوده پژوهش حاضر

  محدوده کلی در این پژوهش ، حوزه برنامه های کاربردی تطبیق پذیر و مبتنی بر سرویس است . در این حوزه ، تمرکز اصلی تحقیق بر نحوه ارزیابی کیفی سیستم نرم افزاری پس از اعمال تغییرات خواهد بود و در مسیر این تحقیقات رویه های مدل سازی و تحلیل مدل ها با مدنظر قرار دادن اولویت طراح تطبیق مورد توجه قرار خواهند گرفت . به همین دلیل ، در این پایان نامه راهکاری ارائه خواهد شد که قادر باشد پس انتخاب استراتژی و اعمال تغییرات در مدل زمان اجرای سیستم ، اولویت کیفی طراح تطبیق را مدنظر قرار داده و خصوصیت مورد بررسی را ارزیابی نماید.

  ١-٥ مراحل انجام تحقیق

   برای انجام تحقیق ، ابتدا بر روی مفاهیم بنیادین مرتبط با برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس ، تطبیق پذیری چرخه حیات موجود برای برنامه های کاربردی تطبیق پذیر مبتنی بر سرویس تمرکز شده و به این مفاهیم در محدوده این تحقیق پرداخته میشود. پس از آن ، رویکرد پیش گیرانه در سیستم های تطبیق پذیر مورد بررسی قرار میگیرد و سپس ، روش های مدل سازی سیستم و دامنه پوششی هر یک مورد تحلیل واقع میشوند. در ادامه ، پس از معرفی کارهای مرتبط در دو دسته ارزیابی سیستم های مبتنی بر سرویس و ارزیابی سیستم ها با رویکرد مبتنی بر معماری ، مقایسه ای اجمالی میان آنها صورت میگیرد و بر اساس نتایج ، مبانی روش پیشنهادی استخراج میگردد. در نهایت ، رویکرد مناسب انتخاب میشود و راهکار پیشنهادی در قالب مدل سازی سیستم و تحلیل مدل ها براساس اولویت کیفی طراح تطبیق ، ارائه خواهد شد.

  همچنین برای ارزیابی روش ارائه شده از چند سناریو که جنبه های خاصی را پوشش میدهند استفاده میگردد و مراحل ارزیابی و مقایسه نتایج با سیستم اجرایی شبیه سازی شده ، طی خواهد شد.

  ١-٦  ساختار پایان نامه

  در ادامه پایان نامه حاضر، مفاهیم بنیادین مربوط به برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس ، برنامه های کاربردی تطبیق پذیر و روش های مدل سازی آنها ارائه و نیز مهم ترین کارهای مرتبط با موضوع این تحقیق در فصل سوم بررسی خواهند شد. سپس راهکار پیشنهادی در فصل چهارم ارائه شده و در انتها، مقایسه ای میان این روش و روش های معرفی شده در کارهای مرتبط بیان میگردد. در فصل پنجم با تعریف چند سناریو و پوشش جنبه های موردنظر به ارزیابی پایان نامه پرداخته خواهد شد. در نهایت ، در فصل ششم از کل مباحث و ارزیابیها نتیجه گیری کلی به عمل خواهد آمد.

   فصل دوم : مفاهیم بنیادین و ادبیات موضوع

  ٢-١ مقدمه

  در این فصل به معرفی برخی از مهم ترین مفاهیم بنیادین و مرتبط با موضوع پایان نامه پرداخته میشود. بخش مفاهیم بنیادین شامل انواع سرویس ها، مفهوم برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس ، تعریف تطبیق پذیری و ویژگی - های آن ، مراحل تطبیق پذیری و مرجعی جهت چرخه حیات برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس و در نهایت ، تعاریف موردنیاز برای معماری نرم افزار را در بر میگیرد.

  در این بخش ، ابتدا مفاهیم سرویس و برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس مورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه ، چرخه تطبیق پذیری و خصیصه های تطبیق پذیری معرفی شده و سپس ، به مفاهیم مرتبط با تطبیق پذیری در چرخه حیات برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس پرداخته میشود. این بخش را با توضیحاتی پیرامون معماری نرم افزار به پایان میبریم .

  ٢-٢ برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس

  امروزه ، برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس ، فناوری مناسبی به نظر میرسد زیرا قادر است در محیط توزیع شده و گسترده از طریق ترکیب انواع سرویس ها، عملکردهای انعطاف پذیر و پیچیده ای را فراهم نمایند. این برنامه ها از یک سو، امکان جداسازی دغدغه ها را فراهم میکنند و تلاش های طراحی برای توسعه دهندگان برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس را ساده مینمایند و از سوی دیگر، وابستگیهایی را میان برنامه کاربردی و سرویس های مورد استفاده ایجاد میکنند. در برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس ، سرویس ها معموًلا تحت کنترل توسعه دهندگان سیستم نیستند ولی به سادگی و به منظور انجام عملکردی خاص ، مورد بهره برداری قرار میگیرند. ممکن است ، سرویس ها بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و یا برای مدت زمانی نامشخص دردسترس نباشند. 

 • فهرست و منابع پایان نامه ارائه راهکاری جهت حصول اطمینان از استراتژی تطبیق در برنامه های کاربردی تطبیق پذیر مبتنی بر سرویس

  فهرست:

   فصل اول : کلیات تحقیق .......................................................................................................................................................................١

  ١-١ مقدمه ............................................................................................................................................................................................٢

  ١-٢ طرح مسئله ..................................................................................................................................................................................٣

  ١-٣ اهداف تحقیق ..............................................................................................................................................................................٥

  ١-٤ محدوده پژوهش حاضر..............................................................................................................................................................٥

  ١-٥ مراحل انجام تحقیق ................................................................................................................................................................... ٦

  ١-٦ ساختار پایان نامه ......................................................................................................................................................................... ٦

   فصل دوم : مفاهیم بنیادین و ادبیات موضوع ......................................................................................................................................٧

  ٢-١ مقدمه ............................................................................................................................................................................................٨

  ٢-٢ برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس ..................................................................................................................................٨

  ٢-٢-١ تعریف سرویس و انواع آن .................................................................................................................................... ١٠

  ٢-٣ تطبیق پذیری ............................................................................................................................................................................. ١٢

  ٢-٣-١ چرخه تطبیق پذیری ............................................................................................................................................... ١٤

  ٢-٣-٢ فرآیندهای تطبیق پذیری ...................................................................................................................................... ١٤

  ٢-٤ برنامه های کاربردی تطبیق پذیر مبتنی بر سرویس ......................................................................................................... ١٥

  ٢-٤-١ جنبه های تطبیق پذیری در یک چرخه حیات ................................................................................................. ١٧

  ٢-٤-٢ استراتژی های تطبیق در برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس ................................................................ ١٩

  ٢-٤-٣ راه اندازهای تطبیق ................................................................................................................................................. ٢١

  ٢-٥ رویکرد پیش گیرانه در برنامه های کاربردی تطبیق پذیر ................................................................................................. ٢٢

  ٢-٦ مدل سازی سیستم برای اهداف تطبیق پذیری .................................................................................................................. ٢٤

  ٢-٦-١ تعریف معماری سیستم نرم افزاری ...................................................................................................................... ٢٤

  ٢-٦-٢ مزایای رویکرد مبتنی بر معماری ....................................................................................................................... ٢٦

  ٢-٦-٣ زبان های توصیف معماری نرم افزار...................................................................................................................... ٢٧

   فصل سوم : کارهای مرتبط .................................................................................................................................................................. ٣٥

  ٣-١ مقدمه ......................................................................................................................................................................................... ٣٦

  ٣-٢ ارزیابی نیازمندی های کیفی برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس .......................................................................... ٣٦

  ٣-٢-١ شبیه سازی رخدادهای گسسته ........................................................................................................................... ٣٨

  ٣-٢-٢ تحلیل مدل رانه ........................................................................................................................................................ ٣٩

  ٣-٢-٣ درخت های تصمیم گیری و تحلیل عوامل کیفی فرآیند ................................................................................ ٤١

  ٣-٢-٤ رویکرد مدلسازی تهیه ، احراز اطمینان و ممیزی .محاسباتی ....................................................................... ٤٢

  ٣-٢-٥ بهره گیری از مدل انتقال ....................................................................................................................................... ٤٤

  ٣-٢-٦ استفاده از توصیف رسمی تصریح نمودار ترتیب پیام .................................................................................... ٤٤

  ٣-٢-٧ مقایسه روش های ارزیابی برنامه های کاربردی مبتنی بر سرویس .............................................................. ٤٥

  ٣-٣ ارزیابی نیازمندی های کیفی در معماری سیستم های تطبیق پذیر............................................................................... ٤٥

  ٣-٣-١ چارچوب Charmy................................................................................................................................................ ٤٦

  ٣-٣-٢ زنجیره ابزارهای قابل گسترش برای ارزیابی مدل های مبتنی بر معماری (XTEAM)....................... ٤٧

  ٣-٣-٣ چارچوب مدل رانه SASSY................................................................................................................................ ٤٨

  ٣-٣-٤ محیط DeSi ........................................................................................................................................................... ٥٠

  ٣-٣-٥ رویکرد MOSES .................................................................................................................................................. ٥١

  ٣-٣-٦ مقایسه روش های ارزیابی مبتنی بر معماری در سیستم های تطبیق پذیر ................................................ ٥٣

  ٣-٤ اندازه گیری ویژگی های کیفی ............................................................................................................................................... ٥٤

  ٣-٥ مبانی روش پیشنهادی ........................................................................................................................................................... ٥٥

  ٣-٦ جمع بندی .................................................................................................................................................................................. ٥٥

   فصل چهارم : روش پیشنهادی ............................................................................................................................................................ ٥٧

  ٤-١ مقدمه ......................................................................................................................................................................................... ٥٨

  ٤-٢ رویکرد کّلی راه حل پیشنهادی ............................................................................................................................................. ٥٨

  ٤-٣ مدل ساختاری پیشنهادی ..................................................................................................................................................... ٦٠

  ٤-٤ مدل فرآیندی پیشنهادی ....................................................................................................................................................... ٦١

  ٤-٥ تعیین اولویت از سوی طراح تطبیق در راهکار پیشنهادی ............................................................................................ ٦٢

  ٤-٦ تخمین معیار منتخب در راهکار پیشنهادی ...................................................................................................................... ٦٣

  ٤-٧ مثالی ساده برای راهکار پیشنهادی ..................................................................................................................................... ٦٣

  ٤-٨ جمع بندی ...................................................................................................................................................................................٦٦

   فصل پنجم : بررسی های تجربی و ارزیابی ........................................................................................................................................ ٦٧

  ٥-١ مورد مطالعه تجربی ................................................................................................................................................................. ٦٨

  ٥-١-١ مدل ساختاری مطالعه موردی ............................................................................................................................ ٧٠

  ٥-١-٢ مدل فرآیندی برای مطالعه موردی .................................................................................................................... ٧٢

  ٥-١-٣ انجام عمل تطبیق پذیری ...................................................................................................................................... ٧٣

  ٥-١-٤ محاسبه ویژگی کیفی موردنظر ........................................................................................................................... ٧٤

  ٥-١-٥ شبیه سازی روش پیشنهادی ................................................................................................................................ ٧٤

  ٥-١-٦ مقایسه و ارزیابی ..................................................................................................................................................... ٧٧

  ٥-١-٧ نتیجه گیری .............................................................................................................................................................. ٨٠

   فصل ششم : نتیجه گیری ...................................................................................................................................................................... ٨١

  ٦-١ مقدمه ......................................................................................................................................................................................... ٨٢

  ٦-٢ دستاوردها.................................................................................................................................................................................. ٨٢

  ٦-٣ محدودیت ها .............................................................................................................................................................................. ٨٣

  ٦-٤ نتیجه گیری ................................................................................................................................................................................ ٨٣

  ٦-٥ کارهای آینده ............................................................................................................................................................................ ٨٤

   فهرست مراجع ....................................................................................................................................................................................... ٨٦

   پیوست ١: واژه نامه انگلیسی به فارسی ............................................................................................................................................. ٩٠

   پیوست ٢: واژه نامه فارسی به انگلیسی ............................................................................................................................................. ٩٦

   

  منبع:

  Abstract

  Service-based applications take advantage of combining a variety of services to reduce the

  complexity of software systems. Moreover, in today's changing environment, systems must be able to

  adapt to changes in order to survive. Typically, in adaptable service based applications, a high level

  policy or an overall program is considered during the adaptation operation and before an appropriate

  strategy is selected. Due to the unpredictable nature of execution environments, assessing the quality

  requirements in service-based applications before enacting changes to the system in order to meet

  non-functional requirements, not only mitigates continuous changes but also reduces the final cost.

  Therefore, in order to ensure the fulfillment of the qualitative requirements of the strategy adopted in

  adaptive service based applications, evaluating the result must be addressed before enacting the

  strategy.

  To solve this problem, a solution is presented to ensure the applicability of the selected strategy in

  adaptive service-based applications. In this way, an attempt is made to model the structure of the

  system. This model is pretended to support the ability of becoming updated at runtime and also, could

  be used in a variety of domains. On the other hand, the process model of the system is created. When

  the system is faced with changes in the environment and proactively enters the adaptation cycle, after

  the adoption of the appropriate strategy and before the enactment in the system, changes are applied to

  the models due to selected strategy, in order to evaluate the strategy based on the quality attribute

  priorities of the adaptation designer before enactment. In fact, adaptable service based applications

  which operate in a dynamic environment may face the alteration of quality requirement priorities at

  any time. In these circumstances, using this approach, the adaptation designer will be able to get

  feedback from the quality attribute evaluation after the selection of adaptation strategy, ensure the

  appropriateness of selected strategy, and redesign or design new strategies for further improvement.

  In this research for evaluating the validity of the proposed approach, several scenarios in an

  experimental case are both, implemented and simulated. The evaluation results show that this

  approach can be a good way to evaluate the selected strategy throughout the adaptation cycle for

  adaptive service-based applications.

  Keywords. service based application, adaptation, adaptation strategy evaluation, process quality

  attributes, quality attribute evaluation, xADL structural model.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت