پایان نامه ارزیابی مبتنی بر متریک سرویس های نرم افزاری در فاز مدل سازی سرویس گرا

تعداد صفحات: 207 فرمت فایل: word کد فایل: 10001981
سال: 1389 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مهندسی فناوری اطلاعات IT
قیمت قدیم:۲۷,۳۰۰ تومان
قیمت: ۲۵,۲۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارزیابی مبتنی بر متریک سرویس های نرم افزاری در فاز مدل سازی سرویس گرا

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

  گرایش مهندسی فناوری اطلاعات (IT) 

  چکیده

  ارزیابی سرویس های نرم افزاری در سطح مدل سازی و همچنین در سطح پیاده سازی با توجه به ویژگیهای کیفی ، یکی از فعالیت های کلیدی برای اطمینان از پیاده سازی یک معماری سرویس گرای موفق است . برای انجام این کار ضروری است که یک مجموعه از ویژگیهای کیفی مانند قابلیت استفاده مجدد، اتصال سست بین سرویسی، خودمختاری، انسجام ، دانه بندی مناسب را در نظر گرفته و برای اندازه گیری آنها متریک هایی تعریف کرده که بتوان به کمک اندازه گیری کمی ، میزان موثر بودن سرویس های نرم افزاری را بر مبنای اهداف کسب و کار تعیین کرد. با توجه به اینکه فاز مدل سازی مبنایی برای فاز پیاده سازی محسوب میشود، ارزیابی در این فاز بسیار حائز اهمیت است . فاز مدل سازی سرویس گرا شامل گام های شناسایی سرویس ، توصیف سرویس و محقق سازی سرویس است که بیشتر تمرکز در این تحقیق بر روی گام اول و دوم قرار دارد. تاکنون روش های بسیاری برای ارزیابی سرویس های نرم افزاری ارائه شده است ، اما تعداد کمی از آنها به ارزیابی در سطح مدل سازی پرداخته اند و عمده آنها نیز یا سرویس را با تعداد اندکی متریک مورد ارزیابی قرار داده اند و یا اینکه متریک ها طوری کمی نشده اند که قابل اندازه گیری توسط ابزار باشند. بنابراین نیاز به یک سری متریک خوش تعریف است ، که بتوانند ویژگیهایی چون خودمختاری، انسجام ، قابلیت استفاده مجدد، پیچیدگی و سایر ویژگیهایی که برای سرویس در معماری سرویس گرا متصور است به نحو صحیحی اندازه گیری کرده و همچنین بتوان طوری آنها را کمی کردکه قابلیت اندازه گیری خودکار را داشته باشند.

  یکی از روشهای اخیر مطرح شده در زمینه شناسایی سرویس ها، شناسایی خودکار سرویس ها از طریق ماتریس کراد می باشد که توسط گروه ASER ارائه شده است . برای اطمینان از اینکه سرویس های شناسایی شده از طریق این روش ، دارای حد مناسبی از معیارهایی که برای یک سرویس در معماری سرویس گرا متصور است ، هستند، نیاز به تعریف یک مجموعه از متریک هایی داریم که قابل کمی کردن از طریق ماتریس کراد باشند.

  در این تحقیق ، با توجه به الزامات طرح پژوهشی گروه ASER متریک هایی برای اندازه گیری انسجام ، پیچیدگی ساختاری و خودمختاری سرویس از دیدگاه موجودیت محور بودن ، ارائه شده است که قابلیت کمی شدن از طریق ماتریس کراد را دارند و  از طریق این متریک ها می توان میزان خوش تعریف بودن سرویس را اندازه گیری کرد. تمامی متریک های ارائه شده بصورت نظری و تجربی اعتبار سنجی شده اند.

  کلمات کلیدی : سرویس ،  ویژگی های کیفی، متریک ، ارزیابی

   

   فصل اول : کلیات تحقیق

  ١-١ مقدمه

  امروزه معماری سرویس گرا١به عنوان یک راهکار امیدبخش برای ساخت برنامه های کاربرد سازمانی که از عملیات کسب و کار به عنوان مجموعه ای از سرویس های خوش تعریف پشتیبانی می کند، مطرح است . از این رو اطمینان از اینکه سرویس ها در راستای اهداف کسب و کار هستند، بسیار مهم است . به بیانی دیگر، اثربخشی سرویس ها برای پوشش دادن عملیات کسب و کار سازمان باید اندازه گیری شود. هنگام ارزیابی سرویس ها بطور معمول کار با نیازهای وظیفه مندی و غیروظیفه مندی آغاز می شود. در ارزیابی نیازهای وظیفه مندی کار به آسانی با استفاده از مستندات خوش تعریف و استفاده از داده های آزمایشی انجام می گیرد، اما ارزیابی کمی نیازهای غیروظیفه مندی به علت ابهام ذاتی و نادقیق بودن آنها کار آسانی نیست . در چنین حالتی از نظرات یک فرد خبره ممکن است استفاده شود. بنابراین تعریف متریک هایی برای محاسبه نیازهای غیر وظیفه مندی می تواند در تصمیم گیری فرد خبره بسیار مفید باشد.

  ارزیابی سرویس ها در دو سطح مدل سازی و پیاده سازی صورت می گیرد که در زمینه ارزیابی سرویس در سطح مدل - سازی با توجه به اهمیت آن ، تا کنون کارهای محدودی صورت گرفته است که عمده این کارها قابلیت اندازه گیری بصورت خودکار را ندارند، و همچنین در اکثر آنها به میزان موجودیت محور بودن سرویس با توجه به اینکه سرویس - های موجودیت محور دارای قابلیت استفاده مجدد زیادی هستند توجه ای نشده است . در این تحقیق متریک هایی برای ارزیابی سرویس های نرم افزاری در سطح مدل سازی با در نظر گرفتن موجودیت محور بودن سرویس ، از منظر پیچیدگی ساختاری، خودمختاری و انسجام ارائه شده است که قابلیت اندازه گیری به صورت خودکار را داشته و بدین ترتیب می توان تا حدی از طریق این متریک ها میزان خوش تعریف بودن سرویس را اندازه گیری کرد.

   

   

   3

  ١-  طرح مساله

  معماری سرویس گرا، معماری نرم افزاری است که در پیرامون ١ مولفه هایی با اتصال سست طراحی شده است که سرویس نام دارند [١]. با استاندارد شدن فناوری وب سرویس ٢، امروزه پیاده سازی سرویس چالش بزرگی محسوب نمی

  4 شود [٢]. در مدل سازی سرویس گرا، تاکید اصلی روی شناسایی ٣ عناصر معماری درست و به دنبال آن توصیف و محقق سازی ٥ آنها است [٣].  اگرچه تحقیقات و کارهای عملی زیادی روی محاسبه سرویس ، فناوری ها، محصولات ، و استانداردها انجام شده است ، اما تحقیقات عملی و نظری محدودی روی مدل سازی سرویس گرا گزارش شده است [٤].

  در این تحقیق با توجه به اهمیت ارزیابی سرویس ها در فاز مدل سازی به خصوص در دو فاز آغازین آن ، یعنی شناسایی و توصیف سرویس ها که فازهای بعدی به این دو فاز وابسته هستند، متریک هایی برای ارزیابی سرویس های شناسایی شده از منظر پیچیدگی ساختاری، خودمختاری و انسجام در فاز مدل سازی ارائه شده است . این پروژه بر مبنای یک طرح پژوهشی با عنوان " ارائه چارچوبی مدل رانه جهت تبدیل خودکار مدل کاری سازمانی به مدل سرویس های سازمانی“ با هدایت گروه ASER6 آغاز شده است و بخشی از این طرح پژوهشی که مربوط به ارزیابی سرویس ها میباشد، با تحقیق حاضر دنبال میگردد. جایگاه این پروژه بخشی از قسمت Metric-Suit میباشد که  در شکل ١-١ نشان داده شده است . از اهداف این طرح پژوهشی می توان به تقویت نقش معمار نرم افزار(در واقع فعالیت های شناسایی، توصیف و محقق سازی که توسط معمار نرم افزار انجام میگرفته به صورت خودکار در آمده و فعالیت های تصمیم گیری و اعتبار سنجی مدل ها به او واگذار شده است . این نتیجه به لحاظ پایین آوردن هزینه تولید نرم افزار در طول چرخه حیات آن قابل طرح است ) اشاره کرد. همچنین می توان به  خودکار سازی فعالیت های تحلیل سیستم های مبتنی بر سرویس اشاره کرد که موجب افزایش سطح بهره وری، افزایش کیفیت ،کاهش هزینه و بهبود یکپارچگی در سطح معماری میگردد. این مدل سرویس  ایجاد شده هنگامی میتواند به عنوان مبنایی جهت ساخت راه حلهای

  که با توجه به متریک ها بهینه باشد. بنابراین تعریف یک مجموعه متریک مناسب که بتوان از طریق آنها سرویس های حاصل از چارچوب را ارزیابی کرد،  یکی از فعالیت های اساسی است که در این تحقیق دنبال می گردد. 

  (تصاویر در فایل اصلی موجود است)

  شکل ١-١ نشان دهنده معماری کلی ارائه شده برای تبدیل خودکار مدل های سازمانی به مدل سرویسی است که در قالب ماجول هایی نشان داده شده است . به عنوان مثال وظیفه ماجول ASIM شناسایی سرویس ، ماجول ASSM

  وظیفه توصیف سرویس ها، ماجول ASRM محقق سازی سرویس ها و ماجول ME وظیفه تکامل مدلهای مختلف را بر عهده دارد. همانطور که پیش تر نیز اشاره شد، یکی از ماجول های این معماری MetricSuite است که وظیفه آن اعتبار سنجی سرویس های شناسایی شده با توجه به ویژگیهای کیفی است . اندازه گیری قسمتی از Metric Suite

  که شامل ویژگیهای کیفی پیچیدگی ساختاری، خودمختاری و انسجام سرویس است ، در تحقیق حاضر دنبال می گردد.

  -٣  اهداف تحقیق

  با توجه به اینکه معماری سرویس گرا و فناوری وب سرویس ها امروزه در حال تبدیل شدن به فناوری غالب هستند، اطمینان به سیستم های اطلاعاتی مبتنی برسرویس ، در گرو ارزیابی دقیق سرویس های نرم افزاری می باشد.

  در این تحقیق سعی بر این است که برای اطمینان از خوش تعریف بودن سرویس های شناسایی شده ، متریک هایی که قابلیت اندازه گیری خودکار توسط ابزار را داشته باشند، و همچنین با در نظر گرفتن موجودیت محور بودن سرویس ها، برای ارزیابی ویژگیهای کیفی چون پیچیدگی ساختاری، خودمختاری و انسجام ، در فاز مدل سازی سرویس گرا ارائه شود. با توجه به این که سرویس ها بر مبنای فاز مدل سازی، پیاده سازی میشوند، بنابراین ارزیابی سرویس در فاز مدل سازی بسیار حائز اهمیت است .

   

  ١-٤  محدوده پایان نامه

  همانطور که در قسمت پیش اشاره شد سرویس ها می توانند در سطوح مختلفی چون مدل سازی و  پیاده سازی مورد ارزیابی قرار گیرند، هدف این تحقیق ارزیابی سرویس ها در سطح مدل سازی است ، و همچنین

  4 ویژگی های کیفی بسیاری مانند قابلیت استفاده مجدد١، قابلیت نگهداری ٢، اتصال سست ٣، خودمختاری ، انسجام ٥، پیچیدگی، قابلیت ترکیب ٦، نداشتن وضعیت خاص ٧، دانه بندی ٨ برای سرویس در معماری سرویس گرا متصور است که در این تحقیق با توجه به الزامات طرح پژوهشی، و همچنین کاستیهایی چون کمبود متریک های مناسب در سطح مدل سازی و نداشتن قابلیت اندازه گیری، به ارائه متریک هایی برای اندازه گیری خودمختاری، انسجام و  پیچیدگی ساختاری سرویس در فاز مدل سازی سرویس گرا پرداخته شده است . لازم به ذکر است که متریک ها بر مبنای فاز مدل سازی و خصوصا در مراحل آغازین کار که سرویس های کاندید شناسایی میشوند، ارائه شده اند و اندازه گیری ویژگی های کیفی در فاز پیاده سازی در محدوده این تحقیق قرار ندارد.

   

   Abstract

  Software service evaluation at modeling and implementation levels, with regards to

  quality attributes, is one of the key activities in successful implementation of any

  service oriented architecture. To this end, it is critical to consider a set of quality

  attributes like reusability, loose inter-service coupling, autonomy, service cohesion and

  granularity, and then define a set of metrics to measure these attributes quantitatively, to

  define the effectiveness of services in alignment with business goals.

  Service Modeling phase consists of three steps: service identification, service

  specification and service relations. The focus of this thesis is on the first and second

  steps of service modeling phase. A number of methods have been proposed to evaluate

  software services to date, but only a few of them have studied service evaluation in

  modeling level and most of them have either evaluated the services using a very limited

  number of metrics or have proposed metrics that could not be measured by software

  tools.

  Thus it is required to have a set of well-defined metrics that could correctly measure

  service attributes such as autonomy, cohesion, reusability complexity and other service

  attributes in  SOA. These metrics  should be measurable in a quantitative and

  autonomous manner.

  One recent approach in service identification is automatic identification of services

  using CRUD matrix proposed by ASER group. To ensure that the identified services in

  this approach have an appropriate level of SOA standards, it is critical to define a set of

  metrics that could be quantified using CRUD matrix.

  In this thesis a set of metrics to measure cohesion, structural complexity and

  autonomy of service is proposed that could be quantified using CRUD matrix. Using

  these metrics, one could measure the degree of well-defined being of a service. The

  proposed metrics are evaluated theoretically and empirically

 • فهرست و منابع پایان نامه ارزیابی مبتنی بر متریک سرویس های نرم افزاری در فاز مدل سازی سرویس گرا

  فهرست:

  فصل اول : کلیات تحقیق ............................................................................................................................................................. ١

  ١-١ مقدمه .....................................................................................................................................................................................٢

  ١-٢ طرح مساله ...........................................................................................................................................................................٣

  ١-٣ اهداف تحقیق .......................................................................................................................................................................٥

  ١-٤ محدوده پایان نامه ................................................................................................................................................................ ٦

  ١-٥ مراحل انجام تحقیق ...........................................................................................................................................................٧

  ١-٦ ساختار تحقیق .....................................................................................................................................................................٩

  فصل دوم : مفاهیم بنیادین و کارهای مرتبط .......................................................................................................................١٠

  ٢-١ مقدمه .................................................................................................................................................................................. ١١

  ٢-٢ هدف از ارزیابی ................................................................................................................................................................. ١٢

  ٢-٣ تعریف متریک ................................................................................................................................................................... ١٣

  ٢-٤ تعریف سرویس ................................................................................................................................................................. ١٤

  ٢-٤-١سرویس های کاربردی ........................................................................................................................................... ١٤

  ٢-٤-٢ سرویس های کسب و کار ................................................................................................................................... ١٥

  ٢-٤-٣ سرویس های فرآیندی ......................................................................................................................................... ١٥

  ٢-٥ تعریف معماری سرویس گرا ........................................................................................................................................... ١٦

  ٢-٦ معماری و مدل سازی سرویس گرا (SOMA ) ........................................................................................................ ١٧

  ٢-٧ نیازهای وظیفه مندی و غیر وظیفه مندی ................................................................................................................... ١٨

  ٢-٨ ویژگی های کیفی سرویس ها ......................................................................................................................................... ١٩

  ٢-٨-١ قابلیت استفاده مجدد......................................................................................................................................... ٢٠

  ٢-٨-٢ اتصال سست .......................................................................................................................................................... ٢١

  ٢-٨-٣ تجرید...................................................................................................................................................................... ٢٢

  ٢-٨-٤ قابلیت ترکیب ....................................................................................................................................................... ٢٣

  ٢-٨-٥ خودمختاری........................................................................................................................................................... ٢٣

  ده

   

   

  ٢-٨-٦ نداشتن وضعیت خاص ...................................................................................................................................... ٢٥

  ٢-٨-٧ انسجام .................................................................................................................................................................... ٢٦

  ٢-٨-٨ پیچیدگی ساختاری ............................................................................................................................................. ٢٧

  ٢-٩ برخی مفاهیم کلیدی ...................................................................................................................................................... ٢٨

  ٢-٩-١ فعالیت کسب و کار.............................................................................................................................................. ٢٨

  ٢-٩-٢ سرویس نرم افزاری ............................................................................................................................................. ٢٨

  ٢-٩-٣ موجودیت کسب و کار ........................................................................................................................................ ٢٨

  ٢-٩-٤ ماتریس کراد ......................................................................................................................................................... ٢٩

  ٢-١٠ روشهای ارزیابی سرویس مبتنی بر متریک ............................................................................................................ ٣١

  ٢-١٠-١ روش ارائه شده توسط  Zhou و دیگران ................................................................................................... ٣١

  ٢-١٠-٢ روش ASIM.................................................................................................................................................... ٣٦

  ٢-١٠-٣ روش ارائه شده توسط Mamoun Hirzalla و دیگران ...................................................................... ٤٢

  ٢-١٠-٤ روش ارائه شده توسط Bingu Shim و دیگران .................................................................................... ٤٤

  ٢-١٠-٥ متریک های ارائه شده برای محاسبه انسجام .............................................................................................. ٤٥

  ٢-١٠-٦ متریک های ارائه شده برای محاسبه پیچیدگی ساختاری و خودمختاری ........................................... ٤٦

  ٢-١١ مقایسه چهار روش کلی  ارزیابی ............................................................................................................................... ٤٧

  ٢-١٢جمع بندی مطالب فصل ............................................................................................................................................... ٤٨

  فصل سوم : متریک های پیشنهادی .........................................................................................................................................٤٩

  ٣-١ مقدمه .................................................................................................................................................................................. ٥٠

  ٣-٢ ارائه متریک هایی برای محاسبه انسجام ..................................................................................................................... ٥١

  ٣-٢-١ روش اول ............................................................................................................................................................... ٥١

  ٣-٢-٢ روش دوم ............................................................................................................................................................... ٥٣

  ٣-٣ ارائه متریک هایی برای محاسبه پیچیدگی ساختاری .............................................................................................. ٥٩

  ٣-٣-١پیچیدگی موجودیت کسب و کار ...................................................................................................................... ٥٩

  ٣-٣-٢ پیچیدگی واسط سرویس ................................................................................................................................... ٦٠

  یازده

   

   

  ٣-٤ ارائه متریک هایی برای محاسبه خودمختاری سرویس ............................................................................................ ٦٢

  ٣-٤-١ میزان تسلط .......................................................................................................................................................... ٦٣

  ٣-٤-٢ وابستگی ................................................................................................................................................................. ٦٤

  ٣-٥ ارزیابی کلی سرویس ....................................................................................................................................................... ٦٥

  ٣-٦ جمع بندی مطالب فصل ..................................................................................................................................................٦٦

  فصل چهارم : انجام مطالعه موردی بر اساس روش پیشنهادی .........................................................................................٦٧

  ٤-١ مقدمه .................................................................................................................................................................................. ٦٨

  ٤-٢ شرح مطالعه موردی ........................................................................................................................................................ ٦٩

  ٤-٣ نحوه محاسبه متریک های پیچیدگی ساختاری ........................................................................................................ ٧١

  ٤-٤ نحوه محاسبه متریک های خودمختاری ...................................................................................................................... ٧٣

  ٤-٥ نحوه محاسبه انسجام (روش اول ) ................................................................................................................................. ٧٤

  ٤-٦ نحوه محاسبه انسجام (روش دوم )................................................................................................................................. ٧٧

  ٤-٧ ارزیابی کلی سرویس ها ................................................................................................................................................... ٨٠

  ٤-٨ تحلیل نتایج ارزیابی نهایی............................................................................................................................................. ٨١

  ٤-٩ جمع بندی مطالب فصل ................................................................................................................................................ ٨٣

  فصل پنجم : ارزیابی متریک های پیشنهادی .........................................................................................................................٨٤

  ٥-١ مقدمه .................................................................................................................................................................................. ٨٥

  ٥-٢ اعتبارسنجی نظری متریک های ارائه شده ................................................................................................................. ٨٦

  ٥-٢-١ اعتبارسنجی متریک های انسجام از دیدگاه تئوری اندازه گیری .............................................................. ٨٦

  ٥-٢-٢ اعتبارسنجی متریک پیچیدگی ساختاری از دیدگاه تئوری اندازه گیری ............................................... ٨٧

  ٥-٢-٣ اعتبارسنجی متریک وابستگی از دیدگاه تئوری اندازه گیری ................................................................... ٨٩

  ٥-٣ ارزیابی تجربی متریک های ارائه شده .......................................................................................................................... ٩١

  ٥-٣-١ضریب همبستگی .................................................................................................................................................. ٩٢

  ٥-٣-٢ محاسبه میزان همبستگی بین نظرات خبرگان و متریک های ویژگی انسجام (روش اول ) ................. ٩٣

  ٥-٣-٣ محاسبه میزان همبستگی بین نظرات خبرگان و متریک های ویژگی انسجام (روش دوم ) ................ ٩٤

  دوازده

   

   

  ٥-٣-٤ محاسبه میزان همبستگی بین نظرات خبرگان و متریک های پیچیدگی ساختاری ........................... ٩٤

  ٥-٣-٥ محاسبه میزان همبستگی بین نظرات خبرگان و متریک های خودمختاری ......................................... ٩٥

  ٥-٤جمع بندی مطالب فصل .................................................................................................................................................. ٩٧

  فصل ششم : نتیجه گیری و کارهای آینده ............................................................................................................................٩٨

  ٦-١ مقدمه .................................................................................................................................................................................. ٩٩

  ٦-٢ مقایسه متریک های ارائه شده با سایر روش ها ....................................................................................................... ١٠٠

  ٦-٣ میزان دستیابی به اهداف مورد انتظار ...................................................................................................................... ١٠١

  ٦-٤ پیشنهاداتی برای بهبود سرویس ها با توجه به متریک ها ..................................................................................... ١٠٣

  ٦-٥ کاستی های این تحقیق ................................................................................................................................................ ١٠٤

  ٦-٦ نتیجه گیری کلی ............................................................................................................................................................ ١٠٥

  ٦-٧ کارهای آینده ..................................................................................................................................................................١٠٦

   پیوست ها ................................................................................................................................................................................١٠٧

  ٧-١پیوست ١- سرویس های ارزیابی شده توسط خبرگان ........................................................................................... ١٠٨

  ٧-٢پیوست ٢- خروجی ابزار SPSS برای محاسبه ضریب همبستگی ................................................................... ١١١

  لیست مقالات مستخرج از پایان نامه ..................................................................................................................................١١٥

  ٨-١مقاله اول ............................................................................................................................................................................١١٦

  ٨-٢ مقاله دوم ......................................................................................................................................................................... ١١٧

  ٨-٣ مقاله سوم ........................................................................................................................................................................ ١١٨

  ٨-٤ مقاله چهارم .................................................................................................................................................................... ١١٩

  مراجع      ................................................................................................................................................................................١٢٠

   

   

  منبع:

   

  [1]  Erl, Thomas., Service-Oriented Architecture Concepts, Technology, and Design.: Prentice

  Hall PTR, 2005.

  [2]  Zimmermann, Olaf, Krogdahl , Pal and Gee, Clive., "Elements of Service-Oriented

  Analysis and Design", DeveloperWorks, 2004.

  [3]  Bieberstein, Norbert, Laird, Robert, Jones, Keith and Mitra, Tilak., Executing SOA: A

  Practical Guide for the Service-Oriented Architect, 1st ed.: IBM Press,2006.

  [4]  Arsanjani,    Ali.,    "Service-Oriented    Modeling    and    Architecture(SOMA)",    IBM

  developerWorks, 2004.

  [5]  Shams,   Fereidoon   et   al.,    "A   Framework    for   Automatic   Transformation   of

  EnterpriseBusiness Model to Service Model", Tehran, 2009.

  [٦]  رستم پور, علی, "بررسی روشهای ارزیابی سرویس در معماری سرویس گرا", سمینار کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی, ١٣٨٨.

  [7]  Westfall, Linda ., "12 Steps to Useful Software Metrics", Linda Westfall,2006.

  [8]  Mahjorian, Amirreza., Iran’s Information Architecture committee, [Online], Available:

  http:..www.esoa.ir

  [9]  Marks, Eric A and Bell, Michael, Executive’s guide to service-oriented architecture.:

  Wiley, 2006.

  [10] Josuttis, NicloaiM, SOA in Practic(The Art of Distributed System Design).: O'Reilly, 2007.

  [١١]  نیک روش , علی, "ارائه روشی به منظور شناسایی نیمه خودکار سرویس ها در فاز مدلسازی سرویس گرا", پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی, ١٣٨٨.

  [١٢]  شمس , فریدون و مهجوریان , امیر ,معرفی اصول ، مبانی و روشهای معماری سازمانی سرویس گرا .تهران : مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی, ١٣٨٩.

  [13] Pettersson, Annika , "Service-Oriented Architecture (SOA) quality attributes", Institutionen

  for informatik, 2006.

  [14] Stellman, Andrew and Greene, Jennifer., Applied Software Project Management.: O'Reilly

  Media, 2005.

  [15] Wiegers, Karl E., Software Requirements. 2003: Microsoft Press.

  [١٦]  برومند, سولماز, صافی, فرامرز و احمدی, مرضیه ,. مهندسی نرم افزار و سرویس گرایی .انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان , ١٣٨٧.

  [17] Nianjun, Zhou, Yanfeng, Zhu and Hao, Wang., "Evaluating Service Identification with

  Design Metrics on Business Process Decomposition", , 2009.

  [18] Perepletchikov, Mikhail, Ryan, Caspar and Tari, Zahir., "The Impact of Service Cohesion

  on the Analyzability of Service-Oriented Software", vol. 3, no. 2, 2010.

  [١٩] جمشیدی, پویان ,شمس , فریدون . "ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های نرم افزاری", انجمن کامپیوتر ایران ،  تهران , ١٣٨٨.

  [20] Khoshnevis, S. et al., "ASMEM: A Method for Automating Model Evolution of Service-

  Oriented Systems", in 3rd International Workshop on a Research Agenda for Maintenance

  and Evolution of Service-Oriented Systems (MESOA 2009), 2009.

  [21] Hirzalla, M, Cleland-huang, J and Arsanjani, Ali., "A Metrics Suite for Evaluating

  Flexibility and Structural complexity in Service Oriented Architectures",CAIES , 2008.

  [22] Shim, Bingu, Choue, Siho, Kim, Suntae and Park, Sooyong., "A Design Quality Model for

  Service-Oriented Architecture", 15th Asia-Pacific Software Engineering Conference, 2008.

  [23] Alonso, G., Agrawal, D., Abbadi, A.El. and Mohan, C., "Functionality and limitations of

  current workflow management systems", IEEE Expert, 1997, pp. 1-25.

  [24] Perepletchikov, M., Ryan, C. and Frampton, K., "Cohesion Metrics for Predicting

  Maintainability of Service-Oriented Software", in Seventh International Conference on

  Quality Software (QSIC 2007), 2007, pp. 26-33.

  [25] Gui, G. and Scott, P.D., "New Coupling and Cohesion Metrics for Evaluation of Software

  Component Reusability", in The 9th International Conference for Young Computer

  Scientists, 2008.

  [26] N,  Salman,  "Structural  complexity  Metrics  AS  Predictors  of  Maintainability  and

  Integrability of Software components", Journal of Arts and Sciences, pp. 39-50, 2006.

  [27] Sharma, A, Kumar, R and Grover, PS., "Empirical Evaluation and Critical Review of

  Structural complexity Metrics for Software Components", in 6th WSEAS Int. Conf. on

  Software Engineering, Parallel and Distributed Systems, 2007.

  [28] Cardoso, J., "Control-flow Structural complexity Measurement of Processes and Weyuker ’

  s Properties ", World Academy of Science, Engineering and Technology, 2005.

   

  [29] Cardoso, J., "Process control-flow complexity metric : An empirical validation", in EEE

  International Conference on Services Computing (IEEE SCC 06), 2006.

  [30] Thi, QP, Quang, DT and Quyet, TH, "A Structural complexity Measure for Web Service",

  International Conference on Knowledge and Systems Engineering , 2009, pp. 226-231.

  [31] Zhang, Q and Li, X, "Structural complexity Metrics for Service-Oriented Systems",IEEE ,

  2009.

  [32] Alonso, G, Agrawal, D, El Abbadi, A and Mohan, C, "Functionalities and Limitations of

  Current Workflow Management Systems",IBM Report , 1997.

  [33] Kruger, IH and Mathew, R, "Systematic development and exploration of service-oriented

  software architectures", Fourth Working IEEE.IFIP Conference Software Architecture  ,

  2004.

  [34] Kumaran, Santhosh , Liu, Rong and Frederick, Wu Y., "On the Duality of Information-

  Centric and Activity-Centric Models of Business Processes", , 2008.

  [35] Foltaz, PW, Kintschb, W and Landauer, TK., "The measurement of textual coherence with

  latent semantic analysis", Discourse Processes, vol. 25, no. 2, p. 285 — 307, 2009.

  [36] Dominich, S., "The Modern Algebra of Information Retrieval", in Springer-Verlag Berlin

  Heidelberg, 2008.

  [37] Ingwersen, P., Information retrieval.: Taylor Graham Publishing, 2000.

  [38] Jamshidi,  Pooyan,  Khoshnevis,   Setareh,  Teimourzadegan,  reza,  Nikravesh,  Ali,

  Khoshkbarforoushha, Alireza, and Shams, F., "ASSM : Toward an Automated Method for

  Service Specification",IEEE , 2009.

  [٣٩]  خوش نویس , صدیقه , "ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه ", پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات , ١٣٨٧.

  [40] Perepletchikov, Mikhail, Ryan, Caspar, Frampton, Keith and Tari, Zahir., "Coupling

  Metrics for Predicting Maintainability in Service-Oriented Designs", in IEEE Australian

  Software Engineering Conference (ASWEC'07), 2007, pp. 116-123.

  [41] Briand,  L.,  Morasca,  S.  and  Basili,  V.R.,  "Property-based  Software  Engineering

  Measurement", EEE Transactions on Software Engineering, vol. 22, no. 1, pp. 68-86,

  1996.

  [42] Poels, G and Dedene, G., "Distance-based software measurement: necessary and sufficient

   

  properties for software measures", Information and Software Technology,Elsevier, vol. 42,

  2000.

  [43] Schneidewind, NF, "Methodology for validating Software Metrics", IEEE Transactions on

  Software Engineering, vol. 18, no. 5, pp. 410-422, 1992.

  [44] Weyuker, E, "Evaluating software structural complexity measures", IEEE Transactions on

  Software Engineering, vol. 14, pp. 1357-1365, 1988.

  [٤٥]  بهبودیان , جواد ,آمار ناپارامتری .شیراز: مرکز دانشگاه شیراز, ١٣٧٨.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت