پایان نامه حوضیچه های آبخیز

تعداد صفحات: 152 فرمت فایل: word کد فایل: 1000102
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه زمین شناسی
قیمت: ۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه حوضیچه های آبخیز

  حوضیچه های آبخیز 

  مقدمه

  بشرازدیرباز سعی درشناخت پدیده هاوبررسی محیط زیست خودداشته است.در این رهگذر همزمان با افزایش شعور و دانش وی،علم جغرافیا به شکل جدی جایگاه خود را در بین علوم زمین به خوبی باز یافت. جغرافیا که آمیخته با محیط و انسان است طبیعتاً ریشه در تاریخ کهن دارد، همانطور که بستر شناخت تاریخی بعضی از پدیده ها و آگاهی انسان از محیط با تفکرات جغرافیایی می تواند وی را به سر منزل مقصود برساند.

  درعلوم مربوط به زمین وجغرافیا،ازجمله ژئومورفولوژی درارتباط با نیاز به زمان،پیوسته در حال توسعه و تحول است وبعنوان یکی ازعلوم طبیعی میتواندمطالعه ساختارفرایندهای سطحی زمین،شناخت اشکال ناهمواریهاوویژگیهای ژئومورفولوژیکی درراستای پی بردن به تحولات زمینی در دوره های زمانی را بر عهده بگیرد.امروزه ژئومورفولوژی جنبه کاربردی داردونقش بسیار مهمی در بین علوم طبیعی در مدیریت محیط ایفا میکند از جمله فواید مهم و قابل ذکر آن می توان به  الف:تجزیه و تحلیل پدیده ای سطحی زمین.ب: هدایت فعالیت ای انسانی در دخل و تصرف عاقلانه زمین ج : کاهش تغییرات محیط طبیعی و جلو گیری از ناپایداری محیط اشاره کرد(مقیمی وهمکار1383 ص14)یکی از مهترین مطالعاتی که در زمینه ژئومورفولوژی صورت میگیرد عامل مؤثر و مولد در ایجاد اشکال در باره فرایندها و تحولات ژئومورفولوژیکی است،نقش ژئومورفولوژی میتواند به خصوص در بررسی حولات ژئومورفولوژیکی حوضه های رودخانه ای که  یکی از مسائل مهم و زیر بنایی توسعه اقتصادی نیز است،بسیار تعیین کننده باشد.بطوریکه اگر موضوع فرآیندها و تحولات ژئومورمولوژیکی در یک حوضه رودخانه بررسی و تحقق یابد ثبات محیط طبیعی تأمین میشودورسیدن به پاسخ اینگونه پرسشهاکه چه تکنیکها و روشهایی بر کاهش ویاجلوگیری ازنتایج پدیدهه تحولات ژئومورفولوژیکی مناسباست.آسان خواهد بود(رجایی1373ص 56).مطالعه حوضه         آبریزرودخانه ایونکی نیزدرهمین راستاصورت میگیردمساحت حوضه مورد مطالعه تقریبا56/88کیلومتراست.رودخانه مهم آن رود  ایوانکی است که از ارتفاعات درحدود30کیلومتری جنوب شرقی دماوندسرچشمه میگیرد.دورتادور دشت ایوانکی به جز غرب آن ازچندتپه ماهورتشکیل شده است.

  تپه ماهوروارتفاعات اطراف حوضه عمدتا ًمتشکل از واحدهای مارنی تبخیری نئوژن،بخشهای ژیپسی و نمکی سازندقرمز زیرین و سازندبختیاری و کنگلو مرای پلیوسن به مقدار بسیار کم واحدهای آهکی و آهک مارنی و سازندقم میباشد.واحدهای کواترنر،حوضه متشکل از نهشته های رودخانه ای جوان میباشد.

  ازنقطه نظرسایت پیشنهادی جهت احداث سد،منطقه دارای اهمیت چندانی نیست،زیرابخش مهمی از میسر رودایوانکی در بین مارنهای نئوژن است و چنانچه سدی احداث گردد،سریعاً توسط رسوب پر خواهد شد)مطالعات جامع توسعه کشاورزی منطقه سمنان،فرسایش وخاک جلد11).

  از نظر تغذیه منابع آب،ارتفاعات منطقه مارنی نمکی و گچی می باشند و از نظر تغذیه آب بی اهمیت هستند.از نظر فرسایش تپه ماهورهای اطراف منطقه شدیداً حساس می باشند و انجام عملیات حفاظت خاک بر روی این تپه ماهور ها لازم میباشد.رسوبات رودخانه ای جوان از نظر پخش سیلاب احتمالاً دارای قابلیت می باشند.از دیدگاه ژئومورفولوژی ساختمانی حوضه شامل دره ها و پرتگاهها و ریزش و اریزه ها میباشد.تحولات ژئومورفولوژیکی کواترنری شامل چین ها و شکستگی ها و پادگانه های آبرفتی،مخروطه افکنه وفعالیت های کنونی حوضه نیزحرکات دامنه ای فرسایش انحلال و بدلندی میباشد

   

   

   

   

   

   

   

  1-2- اهمیت موضوع

  حوضه های آبخیز به عنوان مرز کوچک منطقه ای همواره مورد توجه پژوهشگران علوم زمین قرار دارد.در بررسی حو ضه های آب ریز،ژئومورفولوژی نقش بسیار مهمی در تجزیه و تحلیل اشکال و تحولات سطحی زمین را بر عهده دارد.آنچه موجب اهمیت وتوجه به حوضه رودخا نه ایوانکی شد،اهمیَت این رودخانه بعنوان تامین کننده آبهای سطحی و تغذیه کننده آبهای زیرزمینی منطقه،شناخت وآگاهی یافتن بیشترازشرایط فیزیوگرافی حوضه ارتباط فرایندهای ژئومورفولوژیکی وتأثیرات آنهادرپیدایش لندفرمهاوپدیده های ژئومورفولوژیکی و زندگی انسانی حوضه است.همچنین بررسی نقش و تأثیر انسان در چگونگی استفاده بهینه از شرایط و توان طبیعی حوضه، ضمن حفظ وحراست آنها جهت توسعه پایدار منطقه است. این حوضه، هنوز با تغییرات و تحولات ژئومورفولوژیکی دامنه ها،بستر رودخانه،فرسایش پذیری وکم آبی مواجه است.این تغییرات علاوه برتاثیردر زندگی ساکنین حوضه،زمینه دخالت و تغیروتحولات توسط انسانها گردیده است.

   

  1-3- اهداف تحقیق

  1- بررسی و شناسایی ویژگیهای طبیعی(فیزیوگرافی) حوضه ایوانکی

  2- بررسی نقش فرایندها و تحولات ژئومورفولوژیکی در ایجاد اشکال و پدیده های مورفولوژیکی حوضه

  3- بررسی تاثیرتحولات ژئومورفولوژیکی حوضه در فعالیتهای عمرانی و زندگی انسانی منطقه

  4- بررسی نقش انسان بعنوان عامل مؤثر در استفاده بهینه و حداکثربهره وری از منابع طبیعی،از طریق شناخت عوامل،امکانات،محدودیتها نیاز ها و اولویتها و برنامه ریزی منطقه ای جهت توسعه پایدار حوضه،ضمن حفظ و حراست از منابع و جلوگیری از تخریب و انهدام آنها

  5- ارائه شیوه ها و راهکارها ی مناسب، متناسب با شرایط و قابلیت اقلیم وخاک منطقه در جهت کاهش روند فرسایش حوضه

   

  1-4 – پیشینه و سابقه تحقیق

  بکارگیری مطالعات ژئومورفولوژی در شناخت دقیقتر محیط طبیعی وامکانات آنهاکمک زیادی به توسعه وعمران برنامه های منطقه میکند(رجایی 137ص56).لذا درهمین راستا رودخانه ایوانکی نیز در بین حوضه های آبریزکشور از فرسایش پذیری و سیل خیزی نسبتاًبیشتر برخوردار است و در مجموعه مطالعاتی کارشناسان مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی استان سمنان توسط مهندسین مشاور نشتاک تحت عنوان  « مطالعات جامع توسعه کشاورزی حوضه آبخیز رود خانه های منطقه سمنان » در سال 76 و همچنین خاک منطقه توسط موسسه خاک شناسی و حاصل خیزی خاک تهران تحت عنوان مطالعات اجمالی خاک شناسی منطقه ایوانکی در سال 59 سازمان زمین شناسی کشور،گزارش زمین شناسی ایوانکی وحوضه آبریزآن، انجام شده است.

  تعدادی ازپایان نامه های دانشجو یی به نوعی در رابطه با حوضه ایوانکی و اطراف آن میباشداز جمله : نقش فرسایش آبی در تحولات ژئومورفولوژیکی،براقعی برجیان دانشگاه شهید بهشتی 81،بررسی زمین ساخت تا قدیس آجان،مریم خسرو انجم 78 دانشگاه شهید بهشتی، هیدرولوژی آبهای زیرزمینی ایوانکی مریم کدخدازاده، دانشگاه آزاد اسلامی،تدوین و تهیه گردیده است.

   

  1-5- سوالات

  1-تحولات ژئومورفولوژیکی حوضه رودخانه ایوانکی وپدیده های آن ناشی از تأثیرکدام فرایندها می باشد ؟

  2-تحولات ژئومورفولوژیکی  حوضه رودخانه ایوانکی چه میزان در فعالیت های عمرانی و زندگی انسانی منطقه مؤثر است ؟

  3-آیا میتوان با ارائه راهکارها و شیو ه های مختلف مناسب، متناسب با شرایط آب و هوایی و خاک منطقه روند فرسایش رادرحوضه موردمطالعه کاهش داد.؟

   

  1-6- فرضیات تحقیق

  فرضیه عبارتست از حدس یا گمان اندیشمند انه درباره ماهیت،چگونگی و روابط بین پدیده ها اشیاء متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک
   می کند(حافظ نیا 1379 ص 91).

  فعالیتهای عمرانی و ویژگیهای فیزیوگرافی رودخانه ایوانکی و فرایندهای ژئومورفولوژیکی در تحولات ژئومورفولوژیکی حوضه رودخانه ایوانکی موثراست .

  تحولات ژئومورفولوژیکی حوضه رودخانه ایوانکی برفعالیتهای انسانی اثر منفی داشته است.                 

  این منطقه بدلیل نزدیکی به تهران و تاثیرات و تحولات مورفولوژیکی،بشدت دستخوش تغییر و تحول و بهم خوردن تعادل جمعیتی شده است.

   

  1-7- قلمرو  تحقیق

  منطقه مورد مطالعه از نظر قلمر و مکانی در حدود 70 کیلو متری جنوب شرق تهران در دامنه جنوبی رشته کوه البرز واقع شده است مساحت منطقه مورد مطالعه حدوداً 56/88کیلومترمربع میباشد.ازنظر مختصات جغرافیایی حوضه درمحدوده،52تا طول شرقی و الی  عرض شمالی واقع شده است .محدوده موردمطالعه از شمال به آبسرد- هو مند از شرق و جنوب به گرمسار،از غرب به ورامین تهران محدوداست.

  مهمترین راه های دسترسی به محدودمورد مطالعه به دو طریق امکان پذیر است :

  اول:از مسیر جاده تهران – فیروز کوه – پس از طی نمودن مسافتی حدودا 70کیلومتر ازتهران وعبورازشهردماوند ازجاده فرعی آسفالته به سمت جنوب وارد جاده آبسرد-ایوانکی ومحدوده مورد نظر می رسیم . 

  دوم:مسیر جاده تهران – سمنان است که با طی نمودن حدود 70 کیلومتراز تهران تا ایوانکی، به سمت شمال وارد جاده فرعی آسفالته ایوانکی- آبسرد دماوند و محدوده مورد نظر می شویم.

     قلمرو زمانی تحقیق نیز از ابتدای شروع دوران چهارم زمین شناسی ( کواترنر) تا کنون میباشد که شامل شناخت آثار  تحولات ژئومورفولوژیکی حوضه در این دوره و بررسی آنها میباشد.

   

  1-8-  روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات

  کلیه وسائل و مراحل جمع آوری نظام مند اطلاعات و نحوه تجزیه وتحلیل منطقی آنها ،برای نیل به یک هدف معینروش علمی تحقیق گفته میشود(آسایش وهمکار1381 ص 33).روش تحقیق بصورت توصیفی وتحلیلی می باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق شامل موارد زیر است :

  یک – کتابخانه ایی،منابع مکتوب(طرحهای تحقیقاتی آبخیز داری،پایان نامه های دانشجویی،کتابهای تخصصی،جزوه های درسی)که جزء منابع پرازش شده به حساب می آیند.

  دو–آزمایشگاهی: تصاویر ماهواره ایی از منطقه،نقشه های توپو گرافی با مقیاس 50000 :1 ، نقشه زمین شناسی  بامقیاس1:100000

  سه – میدانی : مشاهدات محقق در منطقه و عکس های برداشت شده از عوارض و پدیده ها و بررسی خصوصیات فیزیکی حوضه : شامل وضعیت خاک،زمین شناسی،شبکه آبرا هه ها و اشکال مورفولوژیکی شناخت آنها .

  چهار- مصاحبه ایی:سوالاتی که از ساکنین حوضه پرسیده می شود.

  پنج – آماری:آمارهای ایستگاههای هواشناسی موجود در منطقه و داده های کمَی قابل دسترس و بررسی گزارش های هیدرولوژی و هواشناسی حوضه

  شش- بررسی و انطباق داده های میدانی با فعالیت ها و تئوریها ی زمین شناسی و ژئومورفولوژی و تکمیل نوشته ها،نقشه ها و تدوین گزارش ها.

  هفت- تجزیه وتحلیل وتفسیرپدیده های مورفولوژیکی که ازمراحل فوق موردبررسی قرارگرفته است.

   

 • فهرست و منابع پایان نامه حوضیچه های آبخیز

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  آر.یو.کوک و جی سی.دورکمپ،ژئومورفولوژی ومدیریت محیط،1377،ترجمه، دکترشاپور گودرزی نژاد، چاپاول، انتشارات  سمت

  2-آسایش،حسن ومشیری،رحیم، روش شناسی و تکنیکهای تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا،1381 چاپ اول ، انشتارات قومس،.

  3-اصغری مقدم،محمدرضا، مبانی ژئومورفولوژی،،1383 چاپ اول، انتشارات سرا.

  4- اصغری مقدم،محمدرضا ، هیدرولوژی آبهای سطحی جزوه درسی،1386، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

  5- انجم، مریم، بررسی ساختمان تاقدیس آجان – ساران پایان نامه کارشناسی ارشد،،1377 دانشگاه شهید بهشتی .

  6- اداره کل آب استان سمنان،گزارش بیلان آبهای دشت ایوانکی 72-1363،آذر سال 1369.

  7- بهبهانی،سیدمحمدرضا،هیدرولوژی آبهای سطحی، 1380،چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران

  8-ثیاب قدسی،پایان نامه کارشناسی ارشد1373،دانشگاه شهیدبهشتی.

  9-ج.ام.هوک،ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی،1372 ،ترجمه محمد جعفر زمردیان، انتشارات سمت.

  10-جداری عیوضی،جمشید،ژئومورفولوژی ایران،1376،  چاپ سوم،انتشارات دانشگاه پیام نور.

  11- جعفر پور،ابراهیم،اقلیم شناسی،1373، انتشارات دانشگاه تهران.

  12- حافظ نیا، محمدرضا، مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی، 1377،چاپ دوم، انتشارات سمت.

  13- درویش زاده، علی، زمین شناسی ایران،1376 ،انتشارات دانشگاه تهران.

  14- رجایی، عبدالحمید،کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط،1382، چاپ دوم، انتشارات قومس،.

  15- رفاهی،حسینعلی، فرسایش آبی و کنترل آن، 1382،چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران.

  16- رحیم زاده، فرامرز، زمین شناسی ایران،1373

  17- زمردیان،محمدجعفر، ژئومورفولوژی ایران 1و2، 1381، چاپ اول، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

  18- زمردیان، محمدجعفر،کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی،137 چاپ سوم، دانشگاه پیام نور.

  19- سازمان زمین شناسی کشور،نقشه زمین شناسی ناحیه گرمسار و دماوند،1354،1:100000

  20- سازمان مدیریت منابع آب ایران،راهنمای مهارفرسایش وحفاظت رودخانه ها1382.

  21- سازمان هواشناسی کشور، آمار 20 ساله هواشناسی ایستگاه سینوپتیکی ایوانکی.

  22- سازمان تحقیقات منابع آب و خاک – گزارش اجمالی خاک ایوانکی،1359.

  23- سلطانی، محمد،بررسی رسوبات دریاچه ای (کواترنری) حوضه آبخیز جاجرود و تاثیر آن بر حرکتهای دامنه ایی و موانع اقدامات عمرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1383-1382دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،

  24-صادقی،علی،جغرافیای کواترنر،1382،چاپ اول ،انتشارات پیام نور.

  25- ضیائی،حجت الله ، اصول مهندسی آبخیزداری، 1380، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام رضا.

  26- علائی طالقانی،محمود،ژئومورفولوژی ایران،1381، چاپ اول، انتشارات قومس.

  27- علیزاده،امین، اصول هیدرولوژی کاربردی، 1381، چاپ چهاردهم، انتشارات دانشگاه امام رضا.

  28-فشارکی،پریدخت،،فرهنگ جغرافیا،1379،انتشارات امیرکبیر.

  29- کاویانی،محمد، علیجانی، مبانی آب و هوا شناسی ، 1379، چاپ هفتم، انتشارات سمت،.

  30- کردوانی، پرویز،جغرافیای خاکها،1378 چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران،.

  31- کتابخانه سازمان زمین شناسی کشور، گزارش زمین شناسی ایوانکی و حوضه آبریز آن1376

  32- کتابخانه منابع آب وخاک،گزارش اجمالی خاک ایوانکی،1359نشریه549.

  33- گرشاسبی، پرویز، شناخت ژئومورفولوژی کواترنر و بررسی قابلیت آن جهت توسعه کشاورزی ، منابع طبیعی و حفاظت خاک در حوضه آبخیز طالقان، پایان نامه کارشناسی ارشد1381، به راهنمایی دکترمحمد رضا اصغری مقدم.

  34- گیوی، ج،استرپز، ج، آثاری از تغییر آب و هوای دیرینه درخاکهای ایران آبان 1378، دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم، سازمان هواشناسی کشور.

  35- محمودی،فرج الله،تحول ناهمواریهای ایران در کواترنر،1376، نشریه پژوهشهای جغرافیایی، مؤسسه جغرافیا، دانشگاه تهران.

  36- محمودی، فرج الله ، ژئومورفولوژی اقلیمی، 1373 چاپ اول، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  37- محمودی، فرج الله ، ژئومورفولوژی دینامیک،1377 ، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه پیام نور،.

  38- محمودی، فرج الله ، ژئومولوژی ساختمانی،1376 ، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  39- مخدوم مجید،شالوده آمایش سرزمین،1381، چاپ پنجم،انتشارات دانشگاه تهران.

  40- حسن،معتمد ، کواترنر (زمین شناسی دوران چهارم) ، 1376،انتشارات دانشگاه تهران.

  41- مقیمی ابراهیم، و محمودی ، فرج الله ، ، روش تحقیق در جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) 1383 ، چاپ اول، انتشارات قوس.

  42- موسسه تحقیقات منابع آب آمار 20 ساله ایستگاههای باران سنجی و تبخیر سنجی  گنداب گیلان، ایوانکی، هومند آبسرد.

  43- مطالعات جامع توسعه کشاورزی 1376، حوضه آبخیز رودخانه در سمنان، مهندسین مشاور نشتاک

  44-مهندسین مشاور جاماب، گزارش آب و هوا شناسی ایوانکی و حوضه آبریز آن.

  45-نادرصفت،محمدحسین،بررسی ژئومورفولوژی حوضه آبریز جاجرود، پایان نامه دکترای تخصصی،72-1371،دوره های تکمیلی و تحقیقات عالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

  46-نادرصفت،محمدحسین،جغرافیای کواترنر، ،1379، چاپ چهارم،انتشارات دانشگاه پیام نور.

  47- نقشه توپوگرافی 1:50000وزمین شناسی 1:100000گرمسار،ایوانکی و دماوند، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کشور.

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت