پایان نامه نجوم

تعداد صفحه: ۴۸ دسته بندی: پایان نامه نجوم

فصل اول مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق کاربست یافته ها سؤالات پژوهشی تعاریف متغیّرهای مورد بررسی مقدمه در تحقیق حاضربه معرفی اجمالی خورشید و همچنین توضیحاتی در باره ی نظریات یافرضیات مختلف درباره ی آن پرداخته شده است.ماسعی کرده ایم تاحدودی به مردم اطلاعاتی ارائه دهیم تاشایدنقشی درافزایش اظلاعات و معلومات عمومی آنهاو بالاخص دانش آموزان که ممکن است در کارهای ...

تعداد صفحه: ۱۰۴ دسته بندی: پایان نامه نجوم

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فیزیک (گرانش) چکیده در این پایان نامه مدلی مطرح شده است که در آن در یک کیهان شناسی رابرستون- واکر با حضور میدان نرده ای حقیقی خود برهم کنشی و متریک های تبهگن (که در آن نشانگان متریک گذاری از اقلیدسی به لورنتسی دارند) برای معادلات میدان اینشتین حل های کاملاً هموار بدست می آید ضمناً تابع موج حاصل از معادلات ویلر- دویت برای هامیلتونی مدل ذکر شده در یک ...

تعداد صفحه: ۸۶ دسته بندی: پایان نامه نجوم

مقدمه : اهمیت موضوع و دلایل انتخاب آن. با نگاهی به گذشته کشور عزیزان مان ایران، به این نکته می رسیم که تامین چند قرن پیش ایران، یکی از چند مرکز مهم تولید علم، از جهان بوده است. در واقع با ورود اسلام به ایران، و تشویق علم آموزی اکتشاف در چگونگی آغاز و انجام این جهان در معارف دینی، مسلمانان در قرن اولیه هجری تا به مان به طور پیوسته در کسب علم و دانش کوشیده از مان بگذاریم از این ...

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت