تحقیق مقاله مهندسی صنایع

تعداد صفحات: 24 فرمت فایل: word کد فایل: 6710
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله مهندسی صنایع
قیمت قدیم:۵,۴۰۰ تومان
قیمت: ۳,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مهندسی صنایع

  one :

  Reading comprehension

  مهندسی صنایع چیست ؟

  مهندسی توسط هیئت معتبر مهندسی و تکنولوژی ( ABET ) به صورت زیر تعریف شده است :

  تخصصی که در آن معلوماتی از علوم ریاضی و طبیعی حاصل از مطالعه ، تجزیه و عمل به کار می رود تا روش هایی برای استفاده از مواد نیروهای طبیعت به نفع بشر به وجود آورد . 

  انجمن مهندسین صنایع امریکا ( AIIE ) به نوبه خود مهندسی صنایع را چنین تعریف کرده است :

  سرو کار دارد با طراحی ، بهبود و راه اندازی سیستم های یکپارچه افراد ، مواد ، تجهیزات و انرژی . آن از معلومات و مهارت تخصصی در علوم ریاضی ، فیزیکی و اجتماعی همراه با اصول و روشهای تحلیل و طراحی مهندسی جهت تعیین پیشگویی و ارزیابی نتایج مورد حصول از چنین سیستمهایی استفاده می کنند . این شامل تمام عناصر تعریف کلی مهندسی می شود و در اکثر جنبه ها ، با تعاریف سایر رشته های مهندسی قابل مقایسه است . کارکرد مهندسین صنایع با تعریفی وسیع عبارت است از گرد آوردن افراد ، ماشینها ، مواد و اطلاعات جهت تسهیل یک عملیات موثر . به طور اساسی مهندسی صنایع درگیر طراحی یک سیستم است و وظیفه ی وی عمدتاً مدیریت است . به هر حال عنصری که طبق تعریف بالا مهندسی صنایع را منحصر به فرد می کند مراجعه صریح به افراد و علوم اجتماعی علاوه بر علوم طبیعی می باشد . این حوزه معلومات لازم و انواع سیستمهایی که مهندسین صنایع با آنها سروکار دارند را گسترش می دهد . از این رو مهندسی صنایع نه فقط با طراحی ، نصب ، ارزیابی و طراحی مجدد اشیاء یا سیستمهایی از اشیاء . بلکه با افرادی نیز سر و کار دارد که با یکدیگر و با آن سیستم تاثیر متقابل دارند به گونه ای که این افراد بخشی اساسی از اجزای کاری هستند .

  کادر مهندسی صنایع عبارت است از طراحی اجزایی که سیستم های انسان – ماشین را تشکیل می دهد . سپس این اجزا با هم جمع می آیند تا با ادغام مناسب اجزای انفرادی سیستم کل را طراحی کنند . با این حال اجزای مکانیکی – ماشینها – توسط مهندس مکانیک و طراح ماشین طراحی می شوند . ابزارمندی و نیروهای محرک عموماً توسط مهندس برق یا الکترونیک فراهم می شوند . فرایندهای شیمیایی توسط مهندس شیمی تدارک دیده می شوند و سایر کارشناسان مهندسی طراحی اجزایی راارائه می کنند که در حوزه های خاص تخصص آنها قرار می گیرند . مهندس صنایع باید با این کار کارشناسان هماهنگی و همکاری داشته باشد .

  یک جنبه دیگر باید در نظر گرفته شود برای پاسخگویی که آن سوال « مهندسیصنایع چیست ؟ » مهندسی صنایع از روزهای آغازین خود بااصلاح هر چیزی که طراحی و یا ارزیابی شده است سروکارداشته است . اگر این یک کار انسانی انفرادی بود ، مهندسین صنایع تلاش می کردند آنرا کارآمدتر ، کم خسته کننده تر ، و حرکات آن را ساده تر ، بهره ورترو همراه با ضایعات ، انرژی و تلاش کمتر درآوردند . اگر این یک سری از وظایف بود ، در این صورت تلاش می کرد آنها را یکنواخت تر و با جریان بهتر و با حداقلی از عملیات توقف و شروع همراه نماید . اگر این یک کار جا به جایی بود ، سعی می کرد مقدار جا به جایی شامل را با تغییر اندازه بار ، با بازآرایی طرح کلی کارگاه ، دفتر کار یا حوزه سرویس ، یا با استفاده از قطعات یا اجزای مختلفی که امکان زمان بندی ، جریان یا شباهت بهتری را در عملیات لازم فراهم می کنند ، میزان جا به جایی را حذف کرده یا کاهش دهد . اگر این یک کار تولیدی بود ، سعی می کرد به منظور استفاده از روش های تولید بهتر یا جدیدتر و ارائه یکپارچگی و جریان بهترین مراحل عملیاتی ، طراحی مجدد یا استفاده از مواد مختلف داشته باشد . مثالها می توانند ادامه یابند . ولی مشخصه همه آنها اندیشه بنیادی کاهش هزینه و استفاده کارآمدتر از منابع ، چه انسانی ، چه مادی ، فیزیکی یا مالی می باشد .

  Port I . comprehension Exercises  

  A : برای عبارات صحیح « T » و برای عبارات غلط « F » قرار دهید . پاسخهای خود را توجیه کنید .   

  1- یک مهندس صنایع اجزایی را طراحی می کند که سیستمهای انسان – ماشین را تشکیل می دهند . « T »

  2- بدون اطلاعات برای تسهیل یک عملیات موثر ، هرگز کاربردی عملی از مهندس صنایع وجود نمی داشت . « T »

  3- مهندسی صنایع از اولین روزهای آن ، با اصلاح طرحها و ارزیابی ها مربوط بوده است . « T »

  4- اندیشه حائز اهمیت مهندسی صنایع هرگز کاهش هزینه و استفاده موثرتر از منابع نبوده است . « F »

  5- منابع مورد بحث در متن شامل مالی ، فیزیکی و مادی می شوند . « T »

  6- تعریف مهندسی صنایع ارائه شده توسط موسسه مهندسی صنایع امریکا شامل تمامی اجزای تعریف کلی مهندسی نمی شود . « F »

  7- ABET یک نام اختصاری برای هیئت تایید مهندسی و تکنولوژی نیست. « F »

  a-B و b و c یا d را که بهترین شکل هر عبارت زیر را کامل می کند ، انتخاب کنید .

  1- طبق متن معلوماتی از علم ریاضی جزیی مکمل از ......................... است .

  a- حوزه های مهندسی     b- مهندسی صنایع √    c- مهندسی مکانیک      d – مهندسی شیمی

  2- طبق متن ، مهندسی صنایع مستقیماً با .................... طرف نیست .

  a- جزء طراحی            b- فرایندهای شیمیایی√      c – نصب                d – ارزیابی 

  3- نویسنده عمدتاً معتقد است که ابزارمندی و نیروهای محرک عموماً توسط مهندس ................ فراهم می شود.

  a- شیمی                b- مکانیک               c- برق یا الکترونیک             d – صنایع√

  4- جزیی که منحصر به مهندسی صنایع نیست ................

  a- در متن مشخص شده است                      b- مراجعه به افراد است

  c- مراجعه به علوم اجتماعی است                d- مراجعه به علوم طبیعی است √

  5- می توان از متن استنباط کرد که معمولاً فرض نمی شود یک مهندس صنایع با یک مهندس .............. همکاری کند .

  a- عمران√                  b- الکترونیک                c- مکانیک                d- ماشین

  6- همانگونه که در متن مشخص شده است ، معلومات مربوط به علوم طبیعی می تواند با .......... بدست آید .

  a- مطالعه               b- تجربه                      c- عمل                  d- همه موارد فوق√

  7- بهترین عنوان دوم برای متن .................. است .

  a- سازمان مهندسی صنایع                             b- بهبود اثر بخشی مهندسی صنایع

  c- مدیریت مهندسی صنایع                             d- تخصص مهندسی صنایع √

  A -  a ، b ، c یا d را که بهترین شکل هر عبارت زیر راکامل می کند علامت بزنید .

   1- ..................... صنعتی که در قرون هجدهم و نوزدهم شروع شد از تعدادی عوامل ناشی شد .

  a- مدیریت                b- سهم                      c – انقلاب  √                  d- آزمایش  

  2- حرفه مهندسی صنایع مبنی بر تکنینکهایی است که هرگز توسط تکنیکهای جدیدتر ............... نخواهد شد .

  a- قدیمی√                b- بهینه                  c – تخصصی                  d – بنیان گذاری غلط

  3- مهندسی صنایع می تواند موقعیت خود را در شرکت با مدیریت کارکنان آن اساساً ...................

  a- حکاکی کند       b - بترساند         c- ذوب کند            d- ارتقا دهد √

  4- ................ رسمی مهندسی صنایع به عنوان یک فعالیت تمام وقت با افزایش تعداد کارکنان افزایش یابد .

  a- عیب                  b- شناسایی  √                   c- گفتگو                   d- کوته بینی   

  5- ........... اداره موفق یک واحد عملیاتی مانند مهندسی صنایع شاید از حالت مربوط به یک واحد صنفی مشکلتر باشد .

  a- سهیم شدن          b- نفوذ کردن در            c- نایل آمدن به √            d- نصب کردن

  B – جاهای خالی را با شکل مناسب کلمات داده شده پر کنید .

  1- Utilize  = استفاده کردن از بهره برداری کردن

  a- در بسیاری از سیستم های صنعتی ، زمانبندی مناسب امکانات می تواند به بهره برداری ( utilization  ) بهتر از ظرفیت موجود منجر شود .

  b- سیستم ترانزیت شهری تصمیم گرفته برای کمک به جبران کمبود کاری چند اتوبوس بکار گیرد . ( toutilize  )

  c- در مهندسی صنایع سودمندی   ( utility ) می تواند به عنوان میزان مفید بودن هر سرویس برای عموم مردم تعریف شود .

  2- Manufacture = ساخت – تولید کردن

  a- یک شرکت موشک سازی در حال تحقیق روی راه اندازی یک اتاق « سیم کشی دسته ای » و ساخت  ( Manufacturing ) دسته های سیمی برای تولید است .

  b- میزان محصولات تولید شده ( Manufactured ) در کارخانه 2000 قلم بر ماه است .

  c- تولید کننده ( Manufacturer ) باید برای یک فعالیت برنامه ریزی دستورالعمل فراهم کند زیرا تصمیمات برنامه ریزی اغلب سیاست اساسی شرکت را نشان می دهند .

  3- Otimize = بهینه کردن

  a- در حساب دیفرانسیل و انتگرال ، برای تعیین اینکه آیا نفطه بهینه ( optimum ) یک ماکزیمم است یا مینیمم ، مشتق دوم گرفته می شود .

  b- یک صنعت نساجی به بهینه سازی  ( optimizing ) موجودیتهای تعین شده برای عملیات برش برای یک خط تولید کودکان علاقه مند است . 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مهندسی صنایع

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت