تحقیق مقاله شرایط برقراری حقوق بازنشستگی

تعداد صفحات: 28 فرمت فایل: word کد فایل: 6531
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت قدیم:۵,۸۰۰ تومان
قیمت: ۳,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله شرایط برقراری حقوق بازنشستگی

   

  مشمولین ق.ا.ک و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری :

  مشمولین ق.ا.ک و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در صورت دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از حقوق بازنشستگی را خواهند داشت.

  داشتن حداقل 60 سال سن با هر قدر سابقه خدمت ( بند الف ماده 74 ق.ا.ک و تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح مقررات مصوب 13/12/1368 ) با درخواست مستخدم.

  کلیه مسخدمین دارای 65 سال سن با هر قدر سابقه خدمت ( ماده 77 ق.ا.ک و تبصره 2 ماده قانون اصلاح مقررات مصوب 13/12/1368 )2 توسط دستگاه مربوط به غیر از شاغلین در مشاغل تخصصی ( درصورت درخواست و موافقت دستگاه متبوع حسب ماده 10 قانون اصلاح مقررات مصوب 13/12/1368 )

  مستخدمین مرد دارای حداقل 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با درخواست مستخدم و موافقت دستگاه ذیربط ( بند الف تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/1368)

  مستخدمین زن با حداقل 20 سال سابقه خدمت با درخواست مستخدم و موافقت دستگاه ذیربط ( بند ب تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/ 1368 و قانون اصلاح بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی.

  کلیه مستخدمین دارای 30 سال خدمت توسط دستگاه مربوطه ( ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/1368 )

  جانبازان انقلاب اسلامی ، جنگ تحمیلی ، معلولین ، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور حسب قانون نحوه بازنشستگی جانبازان مصوب 01/09/1367

  مستخدمینی که به استناد احکام قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری به موجب بند ط ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 07/09/1372 با تقلیل یک یا دو گروه بازنشسته می گردند ( زنان بابیش از 20 سال و مردان با بیش از 25 سال خدمت دولتی و بر اساس سنوات خدمت دولتی )

   

  2- مشترکین صندوق بازنشستگی شهرداریها :    
   
  مشترکین صندوق بازنشستگی شهرداریها در صورت دارابودن شرایط زیر حق استفاده از حقوق بازنشستگی را خواهند داشت.

  داشتن 60 سال سن با حداقل 20 سال سابقه خدمت ( بند الف ماده 40 آئین نامه استخدامی شهرداریها مصوب 13/02/1368 هیئت وزیران )

  کلیه مستخدمین مرد دارای حداقل 50 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت ( موضوع ماده قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب2 13/12/1368 ) با درخواست مستخدم و موافقت شهرداری.

  مستخدمین زن با حداقل 20 سال سابقه خدمت ( موضوع قانون اصلاح بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی با درخواست مستخدم و موافقت شهرداری.

  مستخدم دارای 30 سال سابقه در صورت درخواست مستخدم ( موضوع بند ب ماده 40 آئین نامه استخدامی شهرداریها ) و یا درخواست شهرداری ( حسب مفاد ماده 44 آئین نامه )

  کلیه مستخدمین دارای 65 سال تمام سن توسط شهرداری ( حسب مفاد ماده 45 آئین نامه)

  مستخدمینی که به استناد احکام قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری به موجب بند ط ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 07/09/1372 با تقلیل یک یا دو گروه بازنشسته می گردند ( زنان بابیش از 20 سال و مردان با بیش از 25 سال خدمت دولتی و بر اساس سنوات خدمت دولتی )

  3- قضات

  با عنایت به بند ج و تبصره 1 ماده 2 قانون استخدام کشوری مبنی بر اینکه در هر مورد که برای تعیین تکلیف استخدامی قضات قانونی وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات ق.ا.ک می باشند و نظر به اینکه در مورد بازنشستگی قضات قانون خاصی وجود ندارد ( مگر بعضی ازترتیبات خاص ) لذا آنها مشمول مقررات بازنشستگی قانون استخدام کشوری میباشند.

  4- اعضای هیئت علمی دانشگاهها

  اعضای هیئت علمی دانشگاهها جز درمواردیکه ذکر میشود به موجب ماده 43 آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه مصوب سال 1348 از لحاظ بازنشستگی ووظیفه تابع قوانین و مقررات بازنشستگی ووظیفه مستخدمین رسمی کشوری می باشند.

  دانشگاه مکلف است هر یک از اعضای رسمی هیئت علمی را که به سن 65 سال تمام رسیده باشند بازنشسته کند . رئیس دانشگاه میتواند استثنائاً در مواردی که استفاده از خدمات علمی هر یک از اعضای هیئت علمی ضروری باشد تا 70 سالگی از خدمات آنان استفاده نماید ( مفاد ماده 36 آئین نامه استخدامی هیئت علمی )

  بازنشستگی اعضای رسمی هیئت علمی که به امر تدریس اشتغال دارند با رعایت مقررات مربوط در پایان هر نیم سال تحصیلی امکان پذیرخواهد بود ( مفاد ماده 38 آئین نامه استخدامی هیئت علمی )

  با توجه به مفاد ماده 35 آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه مصوب دی ماه 1348 هیئت امنای دانشگاه تهران و به موجب ماده 30 لایحه قانونی استخدام هیئت آموزشی دانشگاه مصوب 18/6/1342 ، استادان و دانشیاران و پزشکان بیمارستانی که قبل از رسیدن به سن 65 سالگی تقاضای بازنشستگی نمایند یا دانشگاه ایشان را بعلت حذف ماده تدریس یا انحلال یک رشته بازنشسته نماید هرگاه سابقه خدمت آنان به سی سال نرسد حداکثر تا 5 سال از دوران تحصیلات عالی آنان جزء خدمت رسمی محسوب می شود.

  5 کارمندان رسته سیاسی وزارت امور خارجه

  وزارت امور خارجه مکلف است کارمندان رسته سیاسی را که بیش از سه برابر حداقل توقف لازم در یک مقام را داشته و به علت عدم موفقیت در دوره آموزشی تکمیلی یا عالی موضوع ماده 35 مقررات تشکیلات استخدامی و انضباطی به مقام بالاتر نائل نشده یا نشوند و رسمی آنان بیش از 25 سال باشد بازنشسته نماید (ماده 45 مقررات تشکیلاتی ، ستخدامی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب 02/ 1352کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ، دارایی و خارجه مجلس )

  کارمندان رسته سیاسی وزارت امورخارجه که تا 50 سالگی به مقام دبیراولی و یا 60 سالگی به مقام رایزنی درجه یک نائل نشوند بازنشسته می شوند( تبصره 1 ماده 45 فوق الاشعار)

   

  شرایط برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی

  1- شرایط وظیفه ازکارافتادگی

   

  11 به موجب مفاد ماده 79 ق.ا.ک هرگاه مستخدم رسمی علیل و یا به علت حادثه ناقص شود ( غیر ناشی از کار) به نحوی که از کارکردن بازبماند و حسب مفادماده 84ق.ا.ک مراتب به تصویب شورای امور اداری و استخدامی برسد وظیفه ازکارافتادگی دریافت خواهد داشت.
  21 به موجب ماده 80 ق.ا.ک هرگاه مستخدم رسمی به علت حادثه ناشی از کارو یا به سبب انجام وظیفه علیل ویا ناقص شود به نحوی که از کارکردن بماند وحسب مفاد ماده 84 ق.ا.ک مراتب به تصویب شورای امور اداری و استخدامی برسد ، وظیفه از کارافتادگی دریافت خواهد داشت.
  31 به موجب مواد 51 و 52 آئین نامه استخدامی شهرداریها ، در صورتی که مستخدم ثابت به علل غیر ناشی از کار و یابه علت حادثه ناشی از کار ویابه سبب انجام وظیفه ازکار افتاده ( درصورت عدم توانایی کامل و دائمی انجام کار به موجب ماده 58 آئین نامه ) شناخته شود ، وظیفه از کار افتادگی دریافت خواهد داشت.
   
 • فهرست و منابع تحقیق مقاله شرایط برقراری حقوق بازنشستگی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت