تحقیق مقاله بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی

تعداد صفحات: 9 فرمت فایل: word کد فایل: 6512
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله علوم آموزشی و مشاوره تحصیلی
قیمت قدیم:۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲,۹۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی

  چکیده :

   آموزش و پرورش  شهرستان مرند

  این پژوهش با عنوان « بررسی عوامل مؤثر بر خودپنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی » در شهرستان مرند ، در بهارسال 1386 برای رسیدن به اهداف زیر اجرا شده است .  برآورد میزان تأثیرات روابط انسانی والدین با فرزندان ، روابط انسانی اولیاء مدرسه با دانش آموزان، روابط همسالان با یکدیگر در ایجاد  خود پنداری مثبت آنان و بر آورد میزان ارتباط خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط  با پیشرفت تحصیلی آنان.  

   برای اجرای پژوهش 1014 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای از رشته ها و پایه های مختلف انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بسته پاسخ می باشد. سؤالات بر اساس طیف لیکرت با توجه به آزمونهای خود پنداری را جرز ، و عزت نفس کوپر اسمیت تنظیم شده است .

  1- مقدمه :

  یکی از اهداف بشری پیشرفت فردی و اجتماعی است هر فردی گرایش فطری به خود شکوفایی دارد. شکوفایی استعدادهای فردی ، پیشرفتهای فردی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت . انسان موجودی است که از آغاز زندگی اجتماعی در شکوفا کردن استعدادهای خود کوشش کرده است اما به نظر می رسد به دلیل  فرهنگی آنچنان که شایسته است نتوانسته به وظیفه ی خطیرش د راین زمنیه عمل نماید.

  در جامعه ی امروزی خانواده مدرسه ، همسالان، رسانه های جمعی در اجتماعی کردن افراد نقش دارند. ودر شناساندن استعدادهای درونی به افراد تلاش می کنند ولی آنچنان که مطلوب است   دراین زمینه به شیوه درستی عمل نمی شود. به نظر می رسد پرداختن به چنین موضوعاتی می تواند زمینه را برای خود شکوفایی افراد  مهیا نماید.

  خود پنداری یکی از جنبه های مهم انسانی است که به شناسایی ویژگی های خود انسان پرداخته و نکات قوت وضعف انسان را مشخص می نماید.«با توجه به نظر یه ی تعامل گرایی، هر فردی خود را در آیینه ی دیگران می بیند و می شناسد.  علاوه بر ویژگی های ارثی و زیستی که به صورت ژنتیکی  به افراد منتقل می شود از طریق محیط ودر ارتباط با دیگران به ویژگی های خود پی می برد. .» (رجب زاده 1380)ولی در بیشتر مواقع، دیگران به دلیل عدم آگاهی لازم ،درشناخت فرد از ویژگیهای خود تأثیر مطلوبی از خود بر جای نمی گذارند .

  « از نظر راجرز هر شخصی گرایش فطری به شکوفا کردن استعداد منحصر به فرد دارد. این کار مستلزم پرورش توانایی های فرد به شیوه هایی است که به بهبود وحفظ ارگانیسم خدمت می کنند خود شکوفایی یک نیروی رشد و بخشی از طبیعت ژنیتیکی انسان است.» 0لاندین ، (1378)

  با توجه به نظریه خود دوستی، انسانهاخود دوست هستند . واعمال ورفتار خود را بر اساس این نیرو سازمان می دهند محیط وشرایط اجتماعی، نیروی خود دوستی انسان را در مسیر های متفاوتی هدایت می کند برخی نیروی خود دوستی خود را از دست داده و به خود کم بینی دچار می شوند. وبه خاطر خود کم بینی حتی نسبت به  خود نیز نگرش منفی پیدا می  کنند. بر عکس عده ای از خود دوستی منحرف شده، دچار خود پرستی می شوند بنابر این انسان ازتعادل خارج می شود. درهر دو حالت نگرش انسان به خود دچار اختلال شده وموجب انحراف می گردد. برای مثال در افراد خود کم بین افسردگی واضطراب، احساس حقارت وضعف اعتماد به نفس پدید می آید وبر عکس عد ه ای که دچار خود پرستی شده اند آنان نیز دچار حسادت ، غرور، تکبر واضطراب می شوند بنابر این شیوه آموزشی وتربیتی باید به گونه ای باشد که خودپنداری انسان نسبت به خود از حالت تعادل ومیانه روی خارج نگردد....خود پنداری یکی از جنبه های مهم انسانی است که به شناسایی ویژگی های خود انسان پرداخته و نکات قوت وضعف انسان را مشخص می نماید.

   نتایج :

   

  با توجه به تحقیقات انجام یافته و نظریه های ارائه شده، خود پنداری یک پدیده اجتماعی بوده ودر ارتباط با دیگران شکل گرفته ،و رفتارو اعمال فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.نتایج تحقیق عبارتند از:

  - بین روابط والدین  با فرزندان و خود پنداری مثبت آنان رابطه وجود دارد

  - بیت روابط اولیاءمدرسه با دانش آموزان و خود پنداری مثبت آنان رابطه وجود دارد.

  - بین روابط همسالان با دانش آموزان و خود پنداری مثبت آنان رابطه وجود دارد.

  - خود پنداری مثبت دانش آموزان آمو زان بر پیشرفت تحصیلی آنان موثر هست.

  بحث و نتیجه گیری :

   نتایج تحقیق پور حسین (1381)نشان می دهند که تحول خود پنداشت فرد از متغیر طبقه ای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد در این میان ،کودکان طبقه مرفه ، مو قعیت بهتری نسبت به کودکان غیر مرفه دارند. نتایج تحقیق خلیلی(1384)نشان می دهند والدین  بابست انتظارات ، نظارت بر تحصیل، بها دادن به علم و ارائه ی پاداشها ی مناسب خودپنداری تحصیلی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار می دهند .و بین مجازات و خود پنداری تحصیلی رابطه وجود ندارد . نتا یج تحقیق حجازی و همکاران (1382)نشانگر این است که تحصیلات والدین در هماهنگی مو لفه های خود پنداری مو ثر است . شاغل یا غیر شاغل بودن مادران در هما هنگی   مولفه های خود پنداری فرزندان تاثیری ندارد. عطا پور (1378)استدلال می کند که یکی از عواملی که در خود پنداری فرد موثر است مدرسه می باشد. و بین رفتار معلم و خود پنداری دانش آموزان رابطه ی معنی داری وجود دارد .و دانش آموزان  دختر وپسر به یک اندازه از رفتار های آشکار و نهان معلم متاثر می شوند. بر اساس تحقیق رو حانی (1359)بین گرایش به مدرسه و پیشرفت تحصیلی رابطه ای معنی دار بوده است و میزان همبستگی r=./6 می باشد .یافته های خلیلی (1385)نشان میدهد که معلمین با ارائه باز خورد های مثبت ،بیان انتظارات بالا، برقراری تعامل بیشتر با دانش آموزان ،خود پنداری مثبت دانش آموزان  را متا ثر می سازند .بنا بر این تجارب کودکان ونوجوانان در خا نواده ،مدرسه ،همسالان همگی درساخته شدن مفهوم خود و خود پنداره نقش دارند. همینطور میزان تحصیلات والدین در شیوه های فرزند پروری به شکل گیری خود پنداره مثبتفرزندان کمک می کند.تحقیقات خلیلی (1385) 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله بررسی عوامل موثر بر خود پنداری مثبت دانش آموزان در ارتباط با پیشرفت تحصیلی

  فهرست:

   

  ندارد.
   

  منبع:

  -   ارسطوی ایرانی ،هایده.(1372). بررسی ارتباط خود پنداری با جنسیت و پیشرفت تحصیلی.پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده،دانشگاه تربیت مدرس.http://database.irandos.ac.ir

  2-           احمدی ،علی احمد.(1383)بررسی رابطه بین خود پنداری و اضطراب امتحان و عملکردتحصیلی در دانش آمو زان .طرح کار بردی پژوهشکده تعلیم و تر بیت ایلام.

  htt://database.irandoc.ac .ir

  3-           پور حسین ، رضا . ( 1381) . بررسی تحولی خود پنداشت در کودکان 6 تا 12 ساله ایرانی و رابطه آن با جنس و طبقه اجتماعی اقتصادی . پایان نامه دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس . http://database.irandoc.ac.ir

  4-           پور عبدلی سر درود ، ممد . ( 1381) . بررسی ارتباط بین نگرش به شیوه های فرزند پروری مادر ( اقتدار منطقی ، استبدادی ، آزاد گذاری ) و ادراک فرزند از آن شیوه ها با مکان کنترل و خود پنداره دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد. http:// database. Irandoc.ac.ir

  5-           تنهایی ، ابوالحسن . ( 1385) . جایگاه نظریه هربرت بلومر در جامعه شناسی معرفت . مجله اینترنتی علوم اجتماعی فصل نو . www.faslno.com

  6-           ترقی جاه ، صدیقه . ( 1375) . بررسی ارتباط خود پنداره با رفتار اجتماعی در دانش آموزان راهنمائی شهر تهران ، http://database.riandoc.ac.ir

  7-            چناری ، میهن . ( 1385) . بررسی رابطه بین نگرش های تربیتی والدین و خودپنداری فرزندان ، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده. http://database.irandoc.ac.ir

  8-            حاجی حسینلو ، منیره . (1378) . بررسی تاثیرات برداشت از خود بر روی وضعیت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسط شهر خوی . http://database.irandoc.ac.ir

  9-           حجازی ، سارا ، و یار محمدیان ، احمد و نامداری کورش. ( 1382) . مقایسه میزان هماهنگی مؤلفه های خود پنداره در دانش آموزان . فصلنامه علوم رفتاری دانشگاه اصفهان ، 2 ، 1 ص 28 ، 23 . http://database.irandoc.ac.ir

  10-         خلیلی ، اکرم . ( 1384) بررسی عوامل اجتماعی موثر برخود پنداری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی . http://database.irandoc.ac.ir

  11-                  داوکینز ، ریچارد ( 1999) خود خواهی و ژن .نشریه الکتونیکی سی پی اچ .  cph.theory.persiangig.com

  12-         ذکایی ، رضا. ( 1380) . بررسی رابطه مفهوم خود ( خود پنداری ) و سکبهای اسناد با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه تربیت معلم . http://database.irandoc.ac

  13 – رحیمی ، اسماعیل . ( 1383). بررسی تاثیر درس برنامه ریزی تحصیلی و شغلی بر خود پنداره و رضایتمندی تحصیلی دانش آموزان . پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه تربیت معلم . http://database.irandoc.ac

  14 – روحانی ، فرشته . ( 1359) . رابطه خود پنداری و عوامل تشکیل دهنده آن با موفقیت تحصیلی . پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه شیراز. HTTP://DATABASE.IRANDOC.AC

  15 – رجب زاده ، احمد و ملکی ، حسن ، و ناصری ، محمد مهدی ( 1380) . مطالعات اجتماعی اول دبیرستان . تهران : نشر کتابهای درسی .

  16 – عطاپور ، شهلا. ( 1378) . بررسی ادراک از رفتار معلم و رابطه آن با خود پنداری دانش آموزان سال سوم راهنمایی با توجه به جنسیت آنان . پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه شیراز . http://database.irandoc.av.ir

  17- گلشن ، ابراهیم . ( 1372) . نظریه ادراک شخصی و نقش آن در انگیزش . مدیریت در آموزش و پرورش ، 4 ص 22.

  18 – لاندین ، رابرت ویلیام. ( 1378) . نظریه ها و نظامهای روانشناسی . ( مترجم یحیی سید محمدی) تهران : نشر ویرایش.

  19 – مکارمی ، آذر. ( 1384) . بررسی علائق و آروزها ، بیمها و امیدها ، سلامتی جسمی و روانی و روابط خانوادگی و آموزش نوجوانان ایرانی . http://database.irandoc.ac.ir

  20 – مطیع ، ناهید. ( 1370) . مکتب کنش متقابل نمادی . رشد آموزش علوم اجتماعی ، 8 ص 36 .

  21 – نادی ، خیرالنساء ( 1381) . بررسی مقایسه بین خود پنداره با تیپ شخصیتی و آروزهای شغلی دانش آموزان  . پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه الزهراء ( س). http://database.irandoc.ac

  22 – هومن ، حیدر علی . ( 1371 ) . پایه های پژوهش در علوم رفتاری . تهران : دیبا.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت