تحقیق مقاله رایگان ماهی کاراسین دم شمشیری Corynopoma riisei

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: word کد فایل: 6294
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله تحقیق و مقاله رایگان
قیمت قدیم:۳,۰۰۰ تومان
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان ماهی کاراسین دم شمشیری Corynopoma riisei

   

  اندازه اِین ماهِی که بومی ترِینِیداد و شرق کلمبِیاست بدون در نظر گرفتن باله دمی تا 5 سانتِیمتر می رسد .ماهِی ای شفاف که رنگ آن سبز متماِیل به قهوه اِی روشن و باله هاِی آن بِی رنگ است .بر روِی هر ِیک از سرپوشهاِی برانشِی و در امتداد بدن زائده اِی پارو مانند وجود دارد که تا زِیر باله پشتِی ادامه داشته و کار آن بخوبِی شناخته نشده است .اِین زائده بسِیار ظرِیف است و هنگام صِید ماهِی اگر دقت کافِی به عمل نِیاِید ممکن است شکسته و ِیا کنده شود .
   
  قسمت پایینِی باله دمی ماهِی نر به صورت زائده اِی بلند و شمشِیر مانند در آمده که اسم ماهِی از آن گرفته شده است .در ماهِی ماده اِین زائده کوتاهتر و نوک تِیز است .نرها در زِیر پاِیه باله دمی داراِی فلسهاِی تغِیِیر شکل ِیافته می باشند .همچنِین باله هاِی شکمی نرها بلند تر و جلو آمده تر می باشند .باله دمی ماهِی ماده با ِیک زاوِیه 45 درجه به طرف پایین می رود ، ماهِی نر در وسط باله دمی فاقد شعاعهاِی باله می باشد .
   
  هنگام تولِید مثل ، ماهِی نر ابتدا شروع به چرخِیدن به دور ماهِی ماده کرده و زوائد پارو مانند آن تا حدودِی باز شده و با بدن فاصله می گِیرند .باله بلند مخرجِی نِیز بصورت قوس دار در آمده ولِی با بدن ماهِی ماده تماس حاصل نمی کند .در اِین موقع است که عمل ناشناخته اِی انجام می گِیرد .نتِیجه آنچه اتفاق می افتد اِین است که از اِین به بعد ماهِی ماده اسپرم ماهِی نر را در دهان خود حمل می نماِید .در اِین موقع ماهِی ماده مکانِی را در لبه برگهاِی گِیاهانِی مانند ساژِیتار ِیا ِیا کرِیپتورکورِین انتخاب کرده و بعد از مالِیدن و تمیز کردن قسمت انتخاب شده با دهان شروع به تخم رِیزِی کرده و 12 عدد تخم ِیا بِیشتر در آنجا می گذارد .پس از آن نقطه دِیگرِی انتخاب شده تخم رِیزِی می شود .اِینکار به همین منوال ادامه ِیافته تا حدود 75 عدد تخم گذارده شود .در اِین موقع ماهِی نر به ماهِی ماده و ِیا تخمکها نزدِیک نمی شود .پس از آن ماهِی ماده با دهان شروع به تعوِیض جاِی تخمها نموده و از آنها بدقت مراقبت می نماِید .در اِین مدت به هِیچ وجه غذا نمی خورند .در حرارت 24 درجه سانتِیگراد تخمها پس از 26 ساعت تبدِیل به نوزاد می شوند .در تکثِیر اِین ماهِی احتِیاجِی به بِیرون بردن ماهِی نر و ِیا ماهِی ماده نِیست زِیرا آنها به هِیچ وجه تخم و ِیا نوزاد خود را نمی خورند .
   
  تکثِیر اِین ماهی ها باید در آکوآریومهایی به حجم 40 تا 60 لِیتر انجام شود .به مولدِین حتما باید مدتِی قبل از تخم رِیزِی غذاِی زنده و بخصوص دافنِی داده شود .درجه مناسب براِی نگهداِی ماهِی 20 تا 29 درجه سانتِیگراد و گرماِی مناسب براِی تخمرِیزِی آن 24 درجه سانتِیگراد است .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان ماهی کاراسین دم شمشیری Corynopoma riisei

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت