گزارش کارآموزی سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان

تعداد صفحات: 95 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 500003988
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: گزارش پروژه کارآموزی شهرسازی
قیمت قدیم:۱۲,۳۰۰ تومان
قیمت: ۹,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان

  فصل اول

   

  آشنایی کلی با مکان کار آموزی 

  1-1- تاریخچه سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان

   

  ریشه زمین شهری ریشه مسکن و شهرسازی
  نام اداره سال نشانی اداره نام اداره سال نشانی اداره
  سازمان زمین قبل از انقلاب خیابان سپه دفترعمران در محل استانداری 1336 استانداری
  سازمان عمران اراضی شهری و ادغام آن با سازمان مسکن 1358 خیابان زریسف در محل دانشکده فعلی هنر سپس به خیابان اقبال و بعد از آن به خیابان ناظر زاده کرمانی انتقال یافت اداره آّبادانی مسکن 1340 خیابان سپه و در سال 1354به خیابان شهید کامیاب روبروی یخدان مویدی انتقال
  اداره کل زمین شهری (مدیرکل) نمایندگی در شهرستانها 1361 خیابان مدرس کوچه دبیرستان امام و بعد به خیابان سپه در محل شهرداری فعلی انتقال یافت اداره کل مسکن و شهرسازی (مدیرکل) 1354 خیابان شهید کامیاب روبروی یخدان مویدی
  ادغام دو اداره مسکن و شهرسازی و زمین شهری در سال 1374 و تبدیل به یک نام سازمان مسکن وشهرسازی استان کرمان و تشکیل ادارات مسکن و شهرسازی در هر شهرستان که تا به امروز با همین نام مشغول به فعالیت می باشد.

   

   

  1- سازمان و وظایف

  وظایف حوزه ریاست

  در حوزه ریاست علاوه بر وظایف مدیریت، سازماندهی، هماهنگی و کنترل، انجام وظایفی بشرح زیر صورت می پذیرد:

  تشکیل و نظارت بر فعالیت گروههای کار مستقر در شهرستانها و ایجاد هماهنگی در جهت حسن انجام کلیه وظایف تعیین شده

  انجام امور و روابط عمومی سازمان استان

  انجام امور مربوط به تحریرات و ثبت و صدور نامه ها و بایگانی اوراق و مکاتبات سازمان

  انجام امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات مربوطه و از طریق هماهنگی با دفتر حراست مرکزی وزارتخانه

  3-1- وظایف گروه برنامه ریزی، کنترل پروژه و اطلاعات مدیریت

  تعیین و پیشنهاد اولویت های برنامه های استان در چهارچوب سیاستها و خط مشی های ابلاغ شده

  برنامه ریزی فعالیت های محوله به سازمان استان و تدوین و تنظیم آنها براساس خط مشی های تعیین شده و با توجه به امکانات موجود استان

  تهیه و تنظیم گزارش پیش بینی اعتبارات عمرانی و جاری در چارچوب برنامه های اجرائی تدوین شده

  انجام امور مربوط به تبادل موافقت نامه ها و همچنین اصلاح یا تمدید آنها با سازمان برنامه و بودجه استان

  بررسی فنی طرح های تهیه شده توسط مشاوران و تهیه گزارش های فنی لازم

  کنترل روند پیشرفت برنامه ها و فعالیت ها و تهیه گزارش های لازم

  کنترل چگونگی اجرای طرحها و پروژه های محوله به پیمانکاران و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط ابلاغ شده در اجرای کار

  کنترل مقادیر پیش بینی شده در سیستم کنترل پروژه،استخراج اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه ها و تنظیم و ارائه گزارش های تحلیل لازم به رئیس سازمان استان

  بررسی و تائید صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران

  اداره امور آرشیو فنی

  وظایف مدیریت/ معاونت شهرسازی و معماری

  مشارکت در بررسی های مربوط به برنامه ریزی های منطقه ای با دفتر طرح های کالبدی ( ملی منطقه ای) و هماهنگی، کنترل و نظارت بر اجرای طرح های کالبدی منطقه ای مربوط به استان.

  نظارت بر تهیه طرح های توسعه و عمران شهرستان و منطقه شهری، نظارت بر اجرای طرح های مذکور و بروز نگهداشتن اطلاعات و تصمیم گیری های که در رابطه با عناصر کالبدی در محدوده شهرستان یا منطقه شهری بتدریج بعمل آورده خواهد شد و انعکاس آن بر روی نقشه های موجود.

  کسب راهنمایی های لازم از معاونت شهرسازی و معماری وزارتخانه در زمینه نحوه عقد قراردادهای مربوط به طرح های توسعه و عمران شهرستان، مناطق شهری، جامع و تفصیلی شهرها و جزئیات شهرسازی مربوطه.

  عقد قرارداد با مهندسین مشاور به منظور تهیه طرح های مذکور و نظارت بر تهیه طرح های فوق الذکر

  همکاری در تهیه اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز مشاور بر حسب مفاد قرارداد

  بررسی و اظهار نظر در مورد طرح های توسعه و عمرانش شهرستان، منطقه شهری، جامع و تفصیلی شهرها و ارائه آنها به کمیته های فنی شورای شهرسازی و معماری استان و شورای مذکور و کمیسیون های ماده 5 استان به منظور بررسی و تصویب و عنداللزوم ارسال آن به واحد شهرسازی و معماری جهت ارائه گزارش و یا طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

  پاسخ به استعلامها در طول تهیه طرح های توسعه و عمران شهرستان، منطقه شهری و جامع و تفصیلی شهرها

  ارشاد و راهنمائی دستگاههای مربوطه در مسائلی ناشی از اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهرها

  نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی ( مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) و انجام هماهنگی های لازم با دستگاههای مجری ذیربط

  اجرای دستورالعمل و ضوابط ارائه شده از سوی واحد شهرسازی و معماری وزارتخانه در زمینه نحوه صحیح تهیه، بررسی، تصویب و اجرای طرح های توسعه شهری

  همکاری در تهیه طرح های تفصیلی و نظارت بر رعایت ضوابط طرح های جامع شهری مصوب و شرکت در کمیسیون ماده 5 و تنظیم صورتجلسات مربوطه (بعنوان دبیر کمیسیون ماده 5)

  نظارت بر اجرای طرح های تفصیلی شهری توسط شهرداری ها و سایر سازمان های ذیربط

  انطباق کلیه طرح های آماده سازی و نقشه های تفکیک اراضی با طرح های تفصیلی و بررسی و تصویب آنها

  مکانیزه کردن روش تهیه طرح های توسعه شهری

  نظارت بر اجرای فعالیت های عمران شهرها توسط سازمان ها ذیربط

  نظارت بر حسن اجرای آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب سال 1355 و دستور العمل مربوطه مصوب سال 1356توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و شرکت در کمیسیون های مربوطه ( بند 2 ماده 8 و ماده 13 آئین نامه)

  شرکت در کمیسیون ماده 32 آئین نامه اجرائی مربوط به واگذاری و احیای اراضی و انجام بازدیدهای لازم در خصوص واگذاری اراضی خارج از محدود شهری

  همکاری با شرکت عمران شهر جدید واقع در منطقه در زمینه تهیه طرحها و مبادله اطلاعات لازم

  همکاری با استانداری در زمینه بررسی محدوده قانونی شهرها

  همکاری با استانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه تشخیص شهرها و روستاهای نیازمند طرح های هادی شهری و روستائی و همکاری در بررسی و تصویب آنها

  انجام امور دبیرخانه ای شورای شهرسازی و معماری استان و کمیسیون ماده 5 و کمیسیون ماده 13

  نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان در محدوده استان و همکاری در جمع آوری نظرات و پیشنهادات استانی

  اقدام به تشکیل سازمانهای نظام مهندسی و سایر تشکل های فنی و حرفه ای در سطح استان و همکاری با آنها موجب مقررات مربوطه و نظارت بر عملکرد آنها

  اظهار نظر و جمع آوری نظارت در مورد مقررات ملی ساختمانی و انعکاس آن به وزارتخانه

  تهیه برنامه اجرائی واحد و تنظیم موافقت نامه های اجرائی طرحها و پیشنهاد اصلاحیه ها و متمم های بعدی

  وظایف واحدهای تابعه معاونت پشتیبانی

  5-1-1- حوزه معاونت

  - سرپرستی و هدایت کلیه واحدهای تحت نظارت به منظور حسن انجام وظایف محوله

  - تهیه و تنظیم بودجه سالانه براساس دستور العمل های مربوط و پیشنهاد اصلاحیه بودجه با همکاری واحدهای ذیربط

  - کنترل و نظارت بر گردش کار کلیه فعالیت های مالی و محاسباتی، کوشش به منظور رفع مشکلات مربوطه و ارائه گزارش های مستمر در زمینه فعالیت های جاری به رئیس سازمان

  - سرپرستی و نظارت بر امر پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز سازمان و نیازهای آموزشی در قالب اعتبارات سالانه،افت نیروی انسانی و سایر متغیرهای موثر به منظور تنظیم برنامه جامعه نیروی انسانی

  برقراری ارتباط و انجام هماهنگی های  لازم با دستگاههای ذیربط استان نظیر:

  اداره کل امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و... به منظور رفع ابهامات، مشکلات و تنگناها در حدود وظایف و مسئولیتهای محوله

  6-1-  اداره امور اداری

  - بررسی، تهیه و پیشنهاد طرح نیازمندی های استخدامی در سطح سازمان بر مبنای پیشنهادات واحدها و در چارچوب بودجه مصوب

  انجام کلیه امور کارگزینی سازمان با رعایت قوانین، مقررات و آئین نامه های استخدامی در چارچوب تکالیف و اختیارات تفویض شده.

  بررسی و برآورد نیازهای آموزشی پرسنل شاغل در واحدهای تابعه سازمان استان و انعکاس آن به مرکز پس از تائید معاونت پتشیبانی جهت انجام اقدامات لازم

  پیش بینی نیازهای تدارکات اداری واحدهای مختلف و اقدام بمنظور تهیه و تامین آنها در چارچوب اعتبارات مصوب

  اداره امور انبار و انجام خدمات مربوطه

  حفظ انتظامات و راهنمایی مراجعان و کنترل حضور و غیاب کارکنان

  انجام امور مربوط به نگهداری، تعمیر، استفاده از وسائط نقلیه و پیش بینی و تامین لوازم، قطعات و سوخت مورد نیاز آنها

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت