گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات کیفری و حقوقی

تعداد صفحات: 533 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 500003565
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: گزارش پروژه کارآموزی حقوق و فقه
قیمت قدیم:۵۶,۱۰۰ تومان
قیمت: ۵۳,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات کیفری و حقوقی

  کارآموز وکالت دادگستری

  شماره پروانه 8374

  شعبه سوم دادگاه عمومی کرج

  تاریخ جلسه :24/11/79               

       شماره پرونده : 77/3/2168

  نام طرفین دادرسی :

  خواهان : حسن فرجی                   

  خوانده :1. محمد جوانمردی 2. نصراله لاله

  موضوع : ابطال سند

  1 آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ 24/10/73 شمسی 5/1 دانگ متاع از پلاک ثبتی 423/163 از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نموده ام متاسفانه به دلیل وجود روابط دوستانه  و صمیمانه و مشکلات اداری تاکنون مبادرت به اخذ سند رسمی نقل و انتقال ننموده ام و اخیراً متوجه گردیدم که خوانده ردیف دوم از همین موضوع سوء استفاده نموده و پلاک مرقوم را در مورخ 3/5/79 کل مبیع و از جمله 5/1 دانگ حصه ملکی بنده را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است و ایشان نیز با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می نماید و با اخذ حکم و طی مراحل قانونی سند مالکیت اخذ نموده است اینک با تقدیم دادخواست و ارائه تصویری از دادنامه قطعیت یافته دائر بر کلاهبرداری بر فروش پلاک مرقوم ازناحیه خوانده ردیف یک بدون مجوز قانونی تقاضای ابطال سندمالکیت صادره به نام خوانده ردیف دوم و پرداخت خسارات قانونی را دارم .

  2 حسب استعلام دفتر کل از شعبه محترم بدوی دائر بر وجود سابقه رسیدگی در آن شعبه در خصوص تنظیم سند رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 پرونده توسط معاونت دادگستری به شعبه بدوی ارجاع و پس از ملاحظه رئیس شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین جهت رسیدگی داده می شود و طرفین با حضور در دادگاه به دفاعیات می پردازند  .

  3 خواهان خواسته خود را مشروحاً تبیین می نماید و صدور حکم را  درخواست می نماید خوانده ردیف اول مدعی می گردد که از خواهان اجازه فروش داشته است و در این خصوص شهودی حاضر به ارائه شهادت برای اثبات صدق ادعای ایشان می باشند و تقاضای احضار آنها را می نماید و خوانده ردیف دوم نیز اعلام می دارد با حکم دادگاه بدوی مالکیت ایشان بر پلاک مرقوم محرز و مسلم است و تبانی خواهان و خوانه برای بردن مال وی می باشد .

  4 با اظهارات طرفین و اسقاط حق استماع تصمیم دادگاه دستور ارسال پرونده بدوی ولف آن به پرونده می نحن فیه ( پرونده قطعیت یافته دائر بر الزام به تنظیم نیز رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 ) و نیز ارسال پرونده ارسال پرونده کیفری را از شعبه 102 دادگاه جزایی می نماید و بدین مضمون انشاء می نماید که پس از رفع نیاز اعاده می گردد و پرونده نیز مقید به وقت احتیاطی باشد .

  5 نظر به دستور دادگاه دفتر شعبه بدواً وقت احتیاطی تعیین  و نیز دستور ارسال پرونده های مورد نظر را تنظیم و به امضاء رئیس شعبه می رسد با ارسال پرونده ها و بهره برداری از آنها مشخص می گردد که در پرونده های یاد شده اولاً حکم قطعی دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی 6 دانگ پلاک مرقوم صادر شده است و ثانیاً حسب پرونده کیفری خوانده ردیف 1 به حکم قطعی به تحمل کیفر حبس محکوم شده است.

  که با وجود احکام یادشده دادگاه با تعیین وقت رسیدگی مجدد به دعوت طرفین می نماید و در جلسه نهایی و اعلام ختم جلسه رسیدگی و رد درخواست خوانده ردیف 1 مبادرت به انشاء رای می نماید :

  رای دادگاه :

  در خصوص دادخواست خواهان آقای حسن فرجی علیه خواندگان ردیف 1 و 2 دائر بر ابطال سند 5/1 دانگ پلاک ثبتی 423 فرعی از 163 واقع در سرحد آباد کرج نظر به اظهارات خواهان و رویت پرونده های استنادی مشارالیه بالاخص پرونده کیفری استنادی و دادنامه قطعیت یافته دائر بر فروش مال غیر از ناحیه خوانده ردیف 1 و دفاعیات بلاوجه خواندگان ردیف 1 و 2 دادگاه خواسته خواهان را مقرون به جهت تشخیص و حکم به ابطال 5/1 دانگ سند پلاک مرقوم را صادر می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر می باشد .

  نظریه :

  1 خواهان دادخواستی تحت عنوان ابطال سند مالکیت تقدیم دادگاه می دارد و خواسته خود آنها مقید به آن می نماید در صورتی که حسب ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی و نیز ازباب قاعده لا ضرر و تبیب می توانست خواسته خود را عام تر و گسترده تر نماید و علاوه بر آن مطالبه خسارت دادرسی را نیز نماید که نسبت به این امر کوتاهی نموده است .

  2 به نظر می آید وفق ماده 8 قانون آئین دادرسی نحوه طرح دعوی قابل ایراد و تأمل است و قاضی محترم بدوی نیز لازم می آید نسبت به این امر توجه نماید بدین مضمون که هیچ مقام اداری یا رسمی حق تغییر رای دادگاه را ندارد مگر همان دادگاه و با توجه به طرف قانونی آن که در مانحن فیه طریقه صحیح طرح دعوی در قالب اعتراض ثالث بر دادنامه بدوی می باشد یعنی باید خواهان صریحاً بردادنامه بدوی اشاره و متعرض آن می گردید نه اینکه تنها به عنوان مستند دعوی به آن اشاره نماید که این گونه تصمیم گیری بر خلاف مقررات قانونی می باشد و اصالت احکام لامتزلزل می نماید .

  3 حسب ماده 296 قانون آئین دادرسی مدنی بایدنکاتی در دادنامه رعایت شود که آن عبارت از اصول و جهات و مستندات رای صادره است که متاسفانه در دادنامه صادره این امر رعایت نشده است .

  4 نهایتاً اینکه هرچند در موارد فوق دادنامه با مقررات مطابق نبوده لیکن خواسته خواهان و نتیجه عادلانه آن بر اساس اصل هفت رعایت و حاصل شده است .

   

   

  شعبه سوم دادگاه عمومی کرج

  تاریخ جلسه: 27/11/79           شماره پرونده: 79/3/1490 ک

  نام طرفین دادرسی :

  شاکی: سعید دوستدار

  متهم: حسن عشری

  موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی و رانندگی بدون پروانه

  1- در مورخ 29/10/79  خانم لعیا دوستدار شکوائیه‎ای به طرفیت مأمورین نیروی انتظامی کلانتری 13 شهرستان کرج به دادگستری کل استان کرج تقدیم داشته که در آن چنین اظهار شده است: اینجانب در مغازه پدرم مشغول به کار بودم که مأمورین انتظامی با ورود به مغازه و ضرب و شتم مرا به کلانتری انتقال دادند و همچنین موتور سیکلت پدرم را نیز توقیف کرده‎اند که در اثر ضربات وارده به ناحیه لب و پای من جراحاتی وارد شده است و بدین وسیله تقاضای تعقیب و مجازات نامبردگان را خواستارم. معاون قضائی دادگستری کل شهرستان کرج عین شکوائیه را جهت تحقیقات مقدماتی به کلانتری مربوطه ارسال می‎دارد که پس از احضار طرفین و انجام بازجویی از آنها گزارشی بدین شرح تهیه می‎گردد. آقای حسن عشری کادر این کلانتری به همراه دو نفر سرباز وظیفه که مشغول گشت جهت طرح مدارس بوده‎اند با شاکی که سوار بر موتور برای دختران مدرسه مزاحمت ایجاد کرده است مواجه می‎شوند و به وی تذکرات لازم را می‎دهند که نامبرده بدون توجه به مأمورین اقدام به فرار از محل می‎کند که مأمورین در حین گشت‎زنی متوجه موتور وی در جلوی مغازه پدرش می‎شوند و با ورود به مغازه از او می‎خواهند که به کلانتری برود ولی در حین مراجعت به کلانتری نامبرده اقدام به فرار کرده که در نتیجه مأمور وظیفه از پشت موتور زمین خورده و مجروح می‎شود و به هر صورت شاکی به همراه موتور کلانتری رسانده می‎شوند و موتور فاقد پلاک است و شاکی نیز گواهینامه ندارد و در بازجویی انجام شده منکر موتورسواری و ایجاد مزاحمت برای دختران مدرسه‎ها شده و اظهار می‎دارد که اینها آمدند با کتک مرا بردند و در پاسگاه نیز مرا کتک زده‎اند. پس از ارجاع گزارش به دادگستری شهرستان کرج  قائم مقام دادگستری کل استان کرج شعبه 3 را جهت بررسی پرونده مطروحه تعیین می‎نماید که قاضی محترم پرونده پس از بررسی دستور می‎دهند که پرونده عیناً به بازرسی نیروی انتظامی ارسال گردد تا تحقیقات مقدماتی از طرفین و کسبه محل انجام شود و اگر شاکی مایل است به پزشکی قانونی معرفی شود. 

  - بعد از ارجاع پرونده به بازرسی نیروی انتظامی مأمورین مربوطه اقدام به بازجویی از طرفین می‎کنند که شاکی عین اظهارات قبلی خود را تکرار می‎کند ولی مأمورین علاوه بر موارد قبلی ابراز می‎دارند که پدر شاکی وقتی به کلانتری آمد اقدام به کتک زدن او نمود و جراحات وارده نیز در اثر آن ایجاد شده است. شهود قضیه که برای بازجویی احضار شده بودند همگی منجزا کتک زدن او را در جلوی مغازه توسط سربازان وظیفه تأیید می‎کنند ولی اذعان می‎دارند ندیدیم که آقایان عشری  و بروشک درجه‎داران نیروی انتظامی او را بزنند. سپس طبق خواسته شاکی وی به پزشکی قانونی معرفی می‎شود که پس از انجام بررسی‎های پزشکی انجام شده چنین اظهار می‎شود که نامبرده معاینه بالینی شد و در نتیجه اینکه 1- خراشیدگی (حارصه) روی لب تحتانی وجود دارد 2- تورم زانوی راست در اثر اصابت جسم سخت مشاهده می‎شود که طول درمان آن هشت روز می‎باشد 3- پارگی رباط زانوی راست مشاهده می‎شود که طبق نظر متخصص ارتوپدی قدیمی می‎باشد. سپس پرونده یا گزارشات مربوطه به شعبه پنجم دادگاه عمومی کرج ارسال می‎گردد. 

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی مجموعه گزارشات کیفری و حقوقی

  فهرست:

  ابطال سند                                    24/11/79    شعبه 3         77/3/2168

  5       ایرادضرب وجرح عمدی                 27/11/79    شعبه3         79/3/1490

  12     خیانت درامانت                             1/12/79      شعبه 3         79/3/604ک

  15     تقسیم سهم الارث وفروش منزل        18/12/79    شعبه 3         78/3/1031

  19     تغییر نام                                     23/12/79    شعبه 16        79/16/1156ح

  23     تعدیل اجاره بها                             28/12/79    شعبه 16        79/16/9538ح

  27     افراز                                          8/1/80                  شعبه 16       78/16/1013

  31     مزاحمت تلفنی                             18/1/80      شعبه 3        80/3/6

  35     الزام به تنظیم سند رسمی                 20/1/80      شعبه 16        79/16/1240

  40     خرید مال مسروقه                         27/1/80      شعبه 3          80/3/67

  46     کلاهبرداری                                 5/2/80                  شعبه 3          80/3/129

  53     خلع ید                                       9/2/80                  شعبه 16        78/16/366

  59     سرقت اتومبیل                    23/2/80      شعبه 3          79/3/1626

  64     مطالبه                                         26/2/80      شعبه 16        79/16/1432

  71     ابطال اجرائیه                                7/3/80                  شعبه 16        79/16/1239          

  75     تحویل مبیع                                 19/3/80      شعبه 16        79/16/864

  78     ممانعت از حق                             24/3/80      شعبه  3         80/3/364

  82     بی احتیاطی در استفاده از سلاح         29/3/80      شعبه 3          80/3/271

  87     کلاهبرداری                                 2/4/80                  شعبه 3          80/3/397

  90     توقیف عملیات اجرائی                   14/4/80      شعبه 16        80/16/406

  94     استرداد اتومبیل                             19/4/80      شعبه 16        79/16/1794

  97     جعل اسناد رسمی                          25/4/80      شعبه 3          80/3/4176

  10     تصرف عدوانی                             7/5/80                  شعبه 3          80/3/580

  113   فسخ مبایعه نامه                            11/5/80      شعبه 16        80/16/1859

  121   خیانت در امانت                            23/5/80      شعبه 3          80/3/82

  129   مطالبه                                         30/5/80      شعبه 16        80/16/56

  133   ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80       شعبه 3          80/3/620

  137   تصادف منجر به فوت            23/6/80      شعبه3           9/3/898ک

  140   تخلیه                                         25/6/80      شعبه 16        80/16/645

  145   مطالبه                                         27/6/80      شعبه 16        80/16/234

  149   قبول فرزند خواندگی                     1/7/80                  شعبه 16        79/16/1936

  152   مطالبه                                         3/7/80                  شعبه 16        79/16/1596ح

  156   سرقت چک                                 16/7/80      شعبه 3          80/3/1086

  162   نزاع دسته جمعی                           24/7/80      شعبه 3          80/3/534

  170   سرقت                                        1/8/80                  شعبه 3          80/3/923   

  176   شرکت در ایراد صدمه عمدی و         5/8/80                 شعبه 3          80/3/463

                  تخریب

  180   مطالبه وجه                                  20/8/80      شعبه 2          80/2/258ح

  184   ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12       28/8/80      شعبه 2          80/2/48

            زمین شهری

  188   اجازه فروش                                3/9/80                  شعبه 16        80/16/802ح

  192   مطالبه وجه                                  11/9/80      شعبه 16        80/16/878

  201   تنفیذ وصیتنامه                              13/9/80      شعبه 16        79/16/1413ح

  205   جعل                                          17/9/80      شعبه 3          79/3/1400ک

  211   تخلیه                                         6/10/80      شعبه 16        79/16/1453

  215   فسخ قولنامه                                 10/10/80    شعبه 16        80/16/273

  219   انتقال مال غیر (منافع)                     18/10/80    شعبه3           80/3/229ک

  222   تحویل مبیع                                 30/10/80    شعبه 16        79/16/1351

  226   شرکت در سرقت                          16/11/80    شعبه 3          79/3/1321 

  237   اجازه انتقال سند                            18/11/80    شعبه 16        78/16/1710

  243   اعتراض ثالث                               29/11/80    شعبه 16        80/16/185 

  247   مطالبه                                         30/11/80    شعبه 16        80/16/252

  252   ابطال قرارداد                                5/12/80      شعبه 16        80/16/1160

  257   دعوی تقابل به خواسته خلع ید          13/12/80    شعبه 16        78/16/765

            (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )

  262   نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی        19/12/80    شعبه 3          80/3/1412ک       

  270   جعل واستفاده از سند مجعول           25/12/80    شعبه 3          77/3/458ک

  279   تنظیم سند                                   18/1/81      شعبه 16        80/16/178 

  284   مطالبه                                         22/1/81      شعبه 16        80/16/703

  289   خلع ید                                       2/2/81                  شعبه 3          78/3/2213

  292   ابطال سند                                    9/2/81                  شعبه 3          80/3/1961

  296   شرکت در نزاع دسته جمعی             24/2/81      شعبه 3          80/3/2062

  301   سرقت                                        29/2/81      شعبه 3          81/3/30

  305   تخلیه                                         8/3/81                  شعبه 2          79/2/1550

  310   مطالبه وجه                                  11/3/81      شعبه 2          80/2/1076

  315   تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81       شعبه3           80/3/1601 

  319   ایراد صدمه ومزاحمت           25/3/81      شعبه3           80/3/2025 

  323   تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81         شعبه3           81/3/7ح

  330   تحصیل مال مسروقه                       10/4/81      شعبه 3          80/3/946   

  335   تقسیم ماترک                                22/4/81      شعبه 3          80/3/302   

  340   انتقال منافع مال غیر                       29/4/81      شعبه3           80/3/248   

  345   مطالبه                                         7/5/81        شعبه 3          80/3/63     

  350   چک                                          14/5/81      شعبه 3          81/3/126   

  353   تخلیه                                         6/7/81                  شعبه 3          80/3/96     

  358   الزام به فروش عین مستاجره            7/7/81                  شعبه 3          79/3/1019

   

  362   ممانعت از حق                             16/7/81      شعبه 25        80/25/11131

   

  366   کلاهبرداری                                 21/7/81      شعبه 25        81/25/12

   

   371  مطالبه خسارات قراردادی                 3/8/81                  شعبه3           81/3/762

   

  376   مطالبه وجه                                  10/8/81      شعبه 3          81/3/205

   

  382   تصرف عدوانی                             14/8/81      شعبه 25        80/25/444

   

  385   ورود به عنف                               24/8/81      شعبه 25        80/25/719

   

  390   فسخ قرارداد                                 3/9/81                  شعبه 3          80/3/1119

   

  395   ابطال قرارداد                                10/9/81      شعبه 3          80/3/1410

   

  399   آدم ربائی                                     16/9/81      شعبه 25        81/25/463

   

  403   ایجاد مزاحمت                              23/9/81      شعبه 25        81/25/117

   

  406   الزام به تحویل مبیع                        2/10/81      شعبه 3          81/3/813

   

  410   مطالبه وجه                                  7/10/81      شعبه 3          80/3/1117

   

  415   ضرب و جرح جمعی                     14/10/81    شعبه25         81/25/981

   

  419   جعل                                          24/10/81    شعبه 25        80/25/1317

  428   الزام به تنظیم سند خودرو                4/11/81      شعبه3           81/3/7

   

  433   الزام به فروش مال مشاع                  8/11/81      شعبه 3          80/3/1519

   

  437   فروش مال غیر                             18/11/81    شعبه 25        80/25/1012

   

  441   فحاشی                                       26/11/81    شعبه25         81/25/235

   

  444   تخلیه                                         2/12/81      شعبه 3          80/3/963

   

  448   الزام به اجرای مفاد داوری                4/12/81      شعبه 3          81/3/714

   

  452   ضرب وجرح                               16/12/81    شعبه 25        81/25/1120

   

  455   تخریب                                       16/12/81    شعبه 25        80//25/93

   

  460   پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )          1/6/81                  شعبه 3          80/3/1384 

   

  463   الزام به انتقال                                3/6/81                  شعبه 3          81/3/592

   

  470   هتک حرمت                                8/6/81                  شعبه 25        81/25/335

   

  474   کلاهبرداری                                 22/6/81      شعبه25         79/25/117

   

  479   مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک    16/1/82      شعبه 3          81/3/149   

   

  484   ابطال عملیات اجرائی                      16/1/82      شعبه 3          80/3/713

   

  488   سرقت از اتومبیل                           23/1/82      شعبه25         80/25/1719

   

  492   خیانت در امانت                            27/1/82      شعبه 25        80/25/809

   

  497   مطالبه سفته                                  14//82        شعبه 3          81/3/387

   

  501   مطالبه وجه                                  22/2/82      شعبه 3          81/3/979

   

  506   کلاهبرداری (تورخارجی)                30/2/82      شعبه 25        80/25/1312

   

  511   سرقت                                        30/2/82      شعبه 25        80/25/109

   

   

   

  منبع:

  ندارد

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت