گزارش کارآموزی ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه

تعداد صفحات: 218 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 500003410
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: گزارش پروژه کارآموزی حقوق و فقه
قیمت قدیم:۲۴,۶۰۰ تومان
قیمت: ۲۱,۸۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه گزارش کارآموزی ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه

  فصل اول

  نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی            

  نام سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

  مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

  نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه .

  شماره پرونده : 83/48ع/13

  طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1119 و 1120 و 1121 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد 502 و 505 و 506 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه 60 هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.

  شماره پرونده:  83/24ع/13

  طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان احمد دادخواستی به خواسته صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت خوانده اصغر به دادگاه تقدیم نموده است در تاریخ 22/1/83 اخطار رفع نقصی برای خواهان فرستاده شد که ظرف 5 روز رونوشت مدارک استنادی خود را به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه به انضمام اضل مدارک به دفتر دادگاه تقدیم نماید و چون خواهان در مهلت مقرر قانونی مبادرت به تکمیل پرونده ننموده است طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی دفتر قرار  رد دادخواست نامبرده را صادر نمود. مقرر شد ظرف 10 روز پس از ابلاغ اعتراض در همین دادگاه می باشد.

  نتیجه گیری و تجربیات کارآموز : در مورد هر دادخواست پس از الصاق تمبر قانونی و پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در واحد رایانه توسط معاونت قضایی به یکی از شعب حقوقی ارجاع می گردد. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست تاریخ تسلیم را قید می کند تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوی است سپس د ادخواست را از نظر پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های لازم دیگر ورعایت موارد قانونی و منظمات آن بررسی نموده در صورت ناقص بودن دادخواست اگر نقص از نظر همان دادگاه است و در صورت ناقص بودن از جهات دیگر اخطار رفع نقصی برای خواهان می فرستد در صورتی که خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رفع نقص ننماید مدیر دفتر قرار رد دادخواست صادر می نماید که این قرار هم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است.

   

      گزارش شماره 2

  نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی

  نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه

  مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

  نام و مساله مورد کارآموزی : انواع اوراق قضایی

  پس از تکمیل پرونده مدیر دفتر پرونده را به دادگاه می فرستد دادگاه در صورت کامل بودن پرونده آن را با دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید. مدیر دفتر دو نوع وقت در مورد هر پرونده تعیین می نماید : 1- وقت رسیدگی معین و مقرر وقتی است که دادرس به دعوی رسیدگی نموده در صورت آماده بودن پرونده رای مقتضی صادر وگرنه وقت رسیدگی دیگری تعیین می گردد. 2- وقت احتیاطی: در صورتی که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد و استعلامی باید از ثبت  شود یا شهود باید شهادت دهند یا هزینه کارشناسی باید پرداخت با قرار اجرا شود وقت احتیاطی تعیین می شود و این وقت به طرفین ابلاغ نمی شود و منظور از وقت احتیاطی این است که تا انجام اقدامات مورد نظر دادگاه و فراهم آمدن مقدمات کار نظارت دفتر بر پرونده باقی بماند و پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود. 3- خارج از نوبت که به دستور قانون یا مقامات ذیصلاح بدون رعای نوبت دفتر اوقات تعیین می شود.

  مدیر دفتر اوراق قضایی را صادر و دریافت و برای ابلاغ ارسال و بر نحوه ابلاغ نظارت می نماید. اوراق قضایی هر کدام جزئی از محتویات پرونده را تشکیل می دهند و عبارتند از :

  1- دادخواست : فرم چاپی مخصوص و مهمترین برگ قضایی است که بوسیله آن خواهان به طرفیت خوانده اقامه دعوی یا خواسته ای را نزد مرجع قضایی صالح مطرح می نماید.

  2- اظهارنامه : اوراقی که هر کس قبل از تقدیم دادخواست می تواند حق خود را به وسیله آن از دیگری مطالبه نماید.

  3- اخطاریه : دعوتنامه ای است که بوسیله آن طرفیت دعوی گواهان و سایر اشخاصی که حضورشان در دادگاه لازم است دعوت می شوند و در آن نام و نام خانوادگی محل اقامت اخطار شونده وقت حضور تاریخ حضور علت حضور قید می شود.

  4- احضاریه : ورقه ای است رسمی که در آن قاضی به حضور کسی اعم از متعم مطلع به دادگاه امر می نماید.

  5- برگ جلب : ورقه ای است رسمی که بوسیله آن متهم جلب می شود.

  مهر شعبه                                                                       امضاء سرپرست

  گزارش شماره 3

  نام مرجع کارآموزی : دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی

  نام و سرپرست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه        مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی

  نام و مساله مورد کارآموزی : تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه

  پس از صدور رأی لازم است رأی در دفتر آمار دادگاه ثبت و پرونده از آمار پرونده های جریانی کسر گردد مرید دفتر بر آمار ماهانه شعبه نظارت می نماید سپس رأی پاکنویس شده و رونوشت آن برای ابلاغ به طرفین به داحد ابلاغ ارسال گردد. مدیر دفتر همچنین اجرای قرارهای تأمین دلیل معاینه محل و ... را حسب دستور دادگاه به عهده دارد. همچنین طرفیت و وکلای آنها حق دارند پرونده را در دفتر دادگاه ملاحظه نموده و با اجازه ریاست شعبه و ارائه کارت شناسایی از اوراق آن رونوشت بگیرند مدیر دفتر پرونده را با نظارت خود در اختیار آنها قرار می دهد مدیر دفتر و کارمندان دفتری باید c 7 یند که اوراقی از پرونده خارج نشود و ترتیب اوراق پرونده به هم نخورد. در مورد اوراقی که دادگاه در انجام وظایف خود از مراجع رسمی مطالبه کرده است طرفین فقط می توانند آن را ملاحظه نمایند و حق تهیه رونوشت از آن را ندارند خصوصاً در مورد اسناد طبقه بندی شده.  

  پاسخ به مکاتبات ارگانهای مخلتف از وظایف دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و او ناظر بر شیوه عملکرد کادر اداری دادگاه اعم از : بایگان ثبات و منشی دادگاه است.  نگهداری دفاتر وظیفه دیگر مدیر دفتر دادگاه می باشد و مندرجات دفاتر بیانگر شیوه کار دفتر دادگاه است عمده ترین دفاتری که دفتر دادگاه بایدنگهداری نماید عبارتند از :

  1- دفتر دادخواست : دفتر ثبت دادخواست مخصوص ثبت دادخواست است که در آن شماره

  ثبت و تاریخ ثبت و شماره ثبت کل نام خواهان نام خوانده و خواسته مرجع ارسال کننده و نتیجه اقدام نوشته می شود. اگر در مورد پرونده قرار و اخطار رفع نقص نیز صادر شود در این دفتر نوشته می شود.

  2- دفتر اندیکاتور : این دفتر مخصوص نامه های وارده و صادره دادگاه است و در این دفتر شماره ثبت نامه ، تاریخ ثبت فرستنده نامه، شماره ارسال و شماره پرونده ای که نامه ها وارد آن می شود ثبت می شود.

  4- دفتر تعیین وقت : در این دفتر برای پرونده ها وقت رسیدگی تعیین یا وقت رسیدگی تجدید یا حسب دستور دادگاه وقت احتیاطی تعیین می شود.

  5- دفتر ثبت دادنامه : در این دفتر آراء صادر به ترتیب ثبت می شود شماره این دفتر شماره دادنامه می باشد و در آن تاریخ صدور رأی شماره پرونده نام اصحاب دعوی موضوع دعوی مفاد رأی ذکر می شود.

  6- دفتر ثبت لوایح : در این دفتر لوایحی که اصحاب دعوی و وکلای آنها کارشناسان و سایر اشخاص ذیربط تقدیم می نمایند ثبت و شماره ثبت به تقدیم کننده داده می شود در این دفتر شماره ثبت لایحه دهنده موضوع لایحه و پرونده مربوطه قید می گردد.

  7- دفتر ثبت تجدید نظر خواهی : تجدید نظرخواهی در این دفتر ثبت می شود در این دفتر تاریخ تجدید نظرخواهی نام اصحاب دعوا شماره دادنامه تجدید نظرخواسته و نتیجه آن ذکر می گردد. در حال حاضر دفتر ثبت دادخواست برای این منظور استفاده می گردد همچنین فرجام خواهی نیز در همین دفتر ثبت می گردد. 

 • فهرست و منابع گزارش کارآموزی ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه

  فهرست:

  فصل اول

  1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر ........... 2

  2- انواع اوراق قضایی ............................................................................................. 5

  3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه ............................................................................. 7

  اصطلاحات ............................................................................................................ 9

  فصل دوم : شعبه حقوقی

  4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده    11

  5- مطالبه وجه چک ............................................................................................... 14

  6- مطالبه نصف مهریه ............................................................................................ 17

  7- مطالبه وجه چک ............................................................................................... 20

  8- خلع ید.............................................................................................................. 23

  9- الزام به تنظیم سند خودرو.................................................................................... 26

  10- ابطال سند مالکیت معارض با درج  در آگهی روزنامه ........................................ 28

  11- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه ........ 30

  12- واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83 ................................................ 34

  13- صدرو حکم به فروش باغ................................................................................ 36

  14- مطالبه مهریه ................................................................................................... 38

  15- گواهی حصر وراثت........................................................................................ 41

  16- فسخ نکاح...................................................................................................... 43

  17- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی ............ 46

  18- ابطال رأی کمیسیون ....................................................................................... 49

  19- مطالبه اجور معوقه ........................................................................................... 51

  20- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه ...................................................... 53

  21- استرداد چک .................................................................................................. 55

  22- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر ...................................................................... 57

  23- فسخ معامله ..................................................................................................... 58

  24- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ

   مغازه .................................................................................................................... 60

  25- دادخواست اجرت المثل .................................................................................. 62

  26- دادخواست اثبات وقوع بیع .............................................................................. 64

  27- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض ............................................................. 66

  28- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه ............ 68

  29- الزام به پرداخت سهم الشرکه ............................................................................ 70

  30- اخذ شناسنامه .................................................................................................. 72

  31- فرزند خواندگی ............................................................................................. 74

  32- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی .......................................................... 76

  33- ابطال سند سجلی ............................................................................................ 78

  34- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب 80

  35- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج............................................................ 82

  36- تغییر نام فرزند ................................................................................................ 84

  37- تعدیل اجازه بها .............................................................................................. 86

  38- تنفیذ وصیت نامه ............................................................................................ 89

  39- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی ............................................................ 91

  40- انتقال سند....................................................................................................... 93

  فصل سوم

  41- مطالبه وجه ..................................................................................................... 95

  42- حضانت فرزند ................................................................................................ 97

  43- تخلیه ............................................................................................................. 99

  44- استرداد جهیزیه ............................................................................................... 101

  45- اجرای قرار تأمین خواسته ................................................................................. 104

  46- دستور موقت................................................................................................... 106

  47- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری ......................................................... 109

  48- الزام به ایفاء تعهد ............................................................................................ 111

  49- اجرای و پرداخت مبلغ 5000000 ریال بابت اصل خواسته ................................ 113

  50- اجرای مهریه .................................................................................................. 115

  51- اجرای دادنامه 807 دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن 15799290 ریال می باشد         117

  52- مطالبه مهریه ................................................................................................... 119

  53- مطالبه مهریه ................................................................................................... 121

   

  منبع:

  ندارد.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت