طرح کسب و کار ماشین چاپ

صنایع
قبل از 1390
9
word
95 KB
400003152
قیمت قدیم:۴,۸۰۰ تومان
قیمت: ۴,۶۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه طرح کسب و کار ماشین چاپ

  مقدمه:

  با پیشرفت علم وصنعت کارهایى مورد استفاده قرارگرفت که همه براى انسان مفید بوده است.

  ماشین هاى چاپ یکى ازاین پیشرفت ها بوده است که زحمت انسان را براى نوشتن بادست کمتروامکانات زیادى به انسان عرضه کرده.

  این ماشینه اانواع مختلفى داشتند که یک نمونه ازانهامیتوان بهماشین تایپ کهبسیارکارایى ساده اى داشته است،اشاره کردوهمچنین بسیار پر صداوامکان اشتباه وعدم امکان براى پاکسازى واصراف درکاغذ بوده است،ازعیوب این دستگاه بشمار مى رود؛اماامروزه باپیشرفت هر چه بیشتر علموصنعت وباکمک کامپیوترها بیشترمشکلات ازاین قبیل حل شده است وامکانات بیشترى به مردم عرضه شده است.

  امروزه مردم درتمام اقشارمختلف نیازخودرابه کامپیوتراحساس کرده اندواین نیازدربین قشر محصل بیشتراحساس مى شود وما نیز به همین دلایل تصمیم گرفتیم که یک مغازه تایپ وتکیر راه اندازى کرده که دران خدماتى ازقبیل:اسکن،فتوکپى،...ارائه شود.

  ایده

  بادرنظرگرفتن جوانب کاروامکان سنجى هایى که انجام دادیم دریافتیم که یک تایپ و تکثیرراه اندازى کرده وچون رشته ى خودمن مرتبط بااین امر میباشد راحت ترمیتوانیم دراین کارموفق شویم.من دراین تایپ وتکثیر تصمیم دارم علاوه برخوداشتغالى واشتغال زایى ،بتوانم خدمات بهترى به مردم ارائه دهم تابتوانم ازاین طریق ازدیگر همکاران لیاقت بیشترى درخدمت گزارى به مردم داشته باشیم وبا درنظرگرفتن اینکه قشر محصل چندان درامدى براى پرداخت پول زیادى ندارند سعى مى کنم قیمت مناسبى را براى کارخودانتخاب کنیم.

  انتخاب نام وآرم:

  یک نام میتواند دربازدهى کار نقش به سزایى داشته باشد به همین خاطر ماتصمیم گرفتیم یک اسم با مسمى و با معنى انتخاب کنیم.                                                                            

  تایپ وتکثیرخوش قول

  بازاریابى وتبلیغات:

  چگونگىبازاریابى وتبلیغات این تایپ وتکثیر مىتواند در بازدهى کار ما نقش خوبى داشته باشد این امر مى تواند ازطریق مختلف انجام گیرد مى توان از تبلیغات دربین مردم با پخش اعلامیه ها وکارت هاى ویزیت استفاده کردویاتابلوهاى تبلیغاتى و....نصب کرد.

  ماتصمیم داریم که تقویم تاریخ نگار به صورت تک برگ چاپ کرده  که دران به معرفى محصول وخدمات ارئه شده رابنویسیم وهمچنین ادرس وشماره تلفن نیزداشته باشد.

   

  انتخاب محل کسب وکار:

  محل کسب وکار موردنیازکارماخیلى مهم است زیرابایددرجایى قرارداشته باشد که مردم دران نیاز به نوشتن وسایر خدمات کامپیوترى داشته باشند.مانند:ادارات دولتى ازقبیل،شهردارى، دارایى،اداره ثبت و...همچنین مى توان درمسیر راه مدارس افتتاح کردتامحصلین نیز ازاین کار بهرهمند شوند.

  ما محل مورد نیازخودرابه دلیل وسع مالى کم باید اجاره کنیم.

  نیروى انسانى

  دراین کار مانند تمام کارهاى دیگر نیاز به پرسنل خاص خود داردکه باید  تحصیل کرده باشندپرسنل ما باید حداقل میزان خود تا دیپلم کامپیوتر داشته باشد

  برآورد هزینه استهلاک:

   

  شرح ارزش دارایى درصد هزینه استهلاک سالانه(ریال)
  ماشین الات وتجهیزات 131 1 131
  تاسیسات 24 1 24
  پیش بینى نشده 64 1 64
    جمع کل 7914

   

  سود زیان ویژه:

  (جمع هزینه هاى تولید)-(فروش کل)=سودوزیان ویژه

  2631759=397759-1276

                      ارزش افزوده خالص وناخالص:

  [(تعمیرات ونگه دارى)+(انرژى)+(مواد اولیه وبسته بندى)]-(فروش کل)=ارزش افزوده ناخالص

  [9754+51+18366]-1276= 185754

                  [(استهلاک قبل از بهره بردارى)+(استهلاک)]-(ارزش افزوده ناخالص)=ارزش افزوده خالص

  38554 +7914-185754 =3159694

  ارزش افزوده ناخالص/فروش کل=نسبت افزوده ناخالص به فروش

  185754/1276=68%

  ارزش افزوده خالص/فروش کل=نسبت افزوده خالص به فروش

  3159694/1276=24%

  ارزش افزوده خالص/فروش کل=نسبت افزوده خالص به سرمایه گذارى کل

  3159694/1276=4%

 • فهرست و منابع طرح کسب و کار ماشین چاپ

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول