تحقیق مقاله شیمی آلی

تعداد صفحات: 40 فرمت فایل: word کد فایل: 3038
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله مهندسی شیمی
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۴,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: الکل - شیمی - شیمی آلی
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله شیمی آلی

  مقدمه

   

  مطالعه شیمی آلی , تنها بدلیل اهمیت آن در زندگی روزمره , قابل توجیه است اما درک درست این اهمیت در گرو کسب اطلاعاتی در زمینه مبانی شیمی آلی است .

  شیمی آلی , شیمی آلی است , چه در آزمایشگاه باشد , چه درکارخانه های شیمیایی , و چه در گیاهان یا بدن انسان . بنابراین اشاره مناسب به جنبه های صنعتی و زیست شناختی توامان یا با جنبه های شیمیایی بنیادی و نظری ,به جای آوردن آنها بصورت جداگانه واقع بینانه تر است .

  دلیلی والاتر از رابطه شیمی آلی با زندگی روزمره برای مطالعه آن , اغناء فکری و زیبایی شناختی بی

  است که از مطالعه شیمی آلی می توان حاصل کرد بگذریم از تمرین در تفکر منطقی که همزمان با این اغناء حادث می شود.چه خوب است که با موضوعی سرو کار داشته باشیم که هم سرگرمی است و هم ارضاءکننده فکر, و در عین حال چنان اهمیتی برای همه مادارد که ما همیشه , آگاهانه یا ناخود آگاه آن را به کار می گیریم .

  اگر این جزوه بتواند این احساس لذت و تحرک فکری را همراه با آگاهی هایی در باره شیمی آلی معاصر به خواننده بدهد ,و همچنین دیدگان او را به نقش حیاتی شیمی آلی در دنیای پیرامون ما باز کند, به گونه ای که نسبت به زمانی که از شیمی آلی چیزی نمی دانست به درک ژرف تری از محیط خود برسد , در آن صورت پاداش  زحمتی که برای نوشتن این جزوه کشیده شده داده شده است .

  شیمی آلی

  راستی چرا ترکیب های شیمیایی به دو دسته آلی و معدنی تقسیم شده اند؟

  این نامگذاری ریشه تاریخی دارد شیمی دانان در گذشته تصور می کردند که فقط ترکیبات  آلی توسط اندامهای گیاهی و جانوری ساخته می شود. اصطلاح      Chemistry از کلمه کیمیا که یک کلمه عربی است گرفته شده است و کلمه Organic    از کلمه عربی اُرگان گرفته شده است . ولی امروزه می دانیم که در آزمایشگاه و صنعت نیز  می توان ترکیب آلی ساخت. به شیمی آلی شیمی ترکیبات کربن نیز گویند زیرا در ساختار همه ترکیبات آلی کربن یافت می شود.

  شیمی دانان پیشین , ترکیب ها را از منابع طبیعی ,اعم از جاندار و بی جان ,به دست می آوردند. ترکیب هایی که منبع آنها زنده یا زمانی زنده بود , نظیر گیاهان  و جانوران, به آلی مشهور شد.ترکیب هایی که از مواد بی جان نظیر سنگها به دست می آید به معدنی شهرت یافت در واقع زمانی تصور می شد که بین مواد آلی و معدنی تفاوت بنیادی وجود دارد . اما بعدها رو شن شد که چنین تفاوت بنیادیی وجود ندارد , تمام ترکیب از تجمع اتمها بوجود آمده اند .

  دراینجا می توان پرسید که چرا از میان بیش از صد عنصر شیمیایی فقط یکی یعنی کربن و ترکیبهای آن از بقیه عناصر متمایز شده است .این جدا سازی برای سهولت کار بوده است زیرا بخش بسیار بزرگی از ترکیبات آلی ترکیبهای کربن است .

  شیمی آلی در ما و پیرامون ما

  شیمی الی به عنوان لغوی خود  شیمی حیات است .تداوم زندگی گیاهان  و جانداران از جمله انسان به  میلیون ها واکنش شیمیایی بستگی دارد که پیوسته در پیکر ما و در تمام موجودات زنده در حال انجام است اهمیت واکنش های  آلی برای ما فقط به فرایندهای حیاتی محدود نمی شود. هنگامی که سوختهای فسیلی را می سوزانیم , در حقیقت از واکنش های آلی مهار شده استفاده می کنیم بسیاری از فراورده هاییکه برای زندگی روزانه ما ضرورت دارد نظیر پلاستیک , دارو , رنگو الیاف مصنوعی برای تهیه لباس همگی ترکیبهای آلی تولید شده از طریق واکنش های مهار شده آلی هستندحتی مرگ و تباهی نیز ادامه همین فرایندهاست.

  چرا کربن این همه ترکیب تشکیل می دهد؟

    کربن عنصر شگفت انگیزی است که می تواند با خودش پیوند های کووالانسی  قوی یگانه و دوگانه و سه گانه تشکیل می دهد و همچنین می تواند زنجیرهای بسیار بلند کربنی (پلی مر،بسپار) تشکیل دهد , مانند پلی اتیلن که یک نوع پلاستیک است همچنین کربن می تواند حلقه های سه،چهار و پنج وشش کربنی را تشکیل دهد . ظرفیت کربن در همه ترکیباتش 4 است و4 پیوند کووالانسی تشکیل می دهد.  

   

  هیدروکربنها:

      از هیدروژن و کربن ساخته شده اند و اسکلت همه ترکیبات آلی را تشکیل می دهند.

   

  انواع هیدروکربنها:

  الف) هیدروکربنهای آلیفاتیک که خود به چهار دسته تقسیم می شود:

  1-آلکانها

  2-آلکنها

   3-آلکینها

   4-سیکلو آلکانها (حلقوی)

   

  ب) هیدروکربونهای آروماتیک (ترکیبات معطر) مانند بنزن و تولوئن.

   

  انواع ترکیبات آلی :

  1-الکلها 2- آلدهیدها و کتونها 3- اسیدهای کربوکسیلیک 4- استرها 5- آمینها و آمیدها 6- آمینو اسیدها 7- فنولها 8- کربوهیدراتها(قندها) 9- پروتئینها 10- چربیها 11- پلیمرهای سنتزی.

  الکلها

   

     اگر بجای هیدروژن آلکان گروه هیدروکسید یا OH- قرار گیرد الکل ایجاد می شود.

  نکته:اگر OH- به حلقه آروماتیک متصل باشد الکل نیست بلکه فنول است.

  گروه عاملی: به اتم یا مجموعه ای از اتم ها که به ترکیب خواص ویژه ای می بخشد.

   

  انواع الکلها از نظرگروه عاملی

   

   الکلهای یک عاملی:                اتیل الکل         CH3-CH2-OH 

   الکلهای دو عاملی:                اتیل گلیکول       OH-CH2-CH2-OH

   الکلهای سه عاملی:              گلیسیرین           OH-CH2-CHOH-CH2-OH

  انواع الکلها

  الکل نوع اول: در این الکلها گروه عاملی به کربن نوع اوّل متصل باشد.مانند:

                                         CH3 -CH2 -OH

  الکل نوع دوِِم: در این الکلها گروه عاملی به کربن نوع دوم متصل باشد.مانند:

                                     CH3-CHOH-CH3 

  الکل نوع سوم: در این الکلها گروه عاملی به کربن نوع سوم متصل باشد.مانند:

                                    CH3 –COH(CH3 ) -CH3

   

   

   نامگذاری الکلها

     ابتدا بلندترین زنجیره کربنی را انتخاب. اگر الکل دارای شاخه باشد آنرا شماره گذاری می کنیم. شماره گذاری را از جهتی آغاز می کنیم که به گروه هیدروکسید نزدیکتر باشد. برای نوشتن نام ابتدا شماره محل شاخه و سپس نام شاخه و نام آلکانی زنجیره اصلی و در آخر کار پسوند (ول)اضافه می کنیم.

   

                  1-پروپانول                                   CH3 -CH2 -CH2 -OH

                  2-پروپانول                                  CH3 -CHOH-CH3   

   

  ایزومر ساختاری

  ترکیباتی هستند که دارای فرمول مولکولی یکسان ولی فرمول ساختاری متفاوتی هستند.

   

  مثال: ترکیبی با فرمول مولکولی C4H10O دارای چند ایزومر ساختاری است ،آنها را رسم و نامگذاری کنید؟

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله شیمی آلی

  فهرست:

  مقدمه                                                                                                                                        3

  هیدروکربن ها                                                                                                                            4

   الکل ها                                                                                                                                      5                                                                                  

  خواص فیزیکی                                                                                                                            7

  تهیه الکل ها                                                                                                                              7     

  اکسایش الکل ها                                                                                                                       8

  واکنش با هالیدهای هیدروژن                                                                                                    9

  فنول                                                                                                                                        10 

  واکنش با برم مایع                                                                                                                    10

  واکنش نیترودار کردن                                                                                                             11

  اترها                                                                                                                                        11

  خواص فیزیکی                                                                                                                        12

  خواص شیمیایی                                                                                                                        12

  آلدئیدهاو کتون ها                                                                                                                    13

  واکنش افزایشی                                                                                                                        14   

  اکسایش آلدئیدها وکتون ها                                                                                                     14

  کاربرد صنعتی                                                                                                                          14

  کربوکسیلیک اسیدها                                                                                                               15

  استرها                                                                                                                                     17

  عوامل موثر بر استری شدن                                                                                                     17

  تولید استیک اسید                                                                                                                    18

  کاربردهای اسیدهای آلی                                                                                                         19

  اسید چرب                                                                                                                              19

  آبکافت استرها                                                                                                                       20 

  کاربردهای صنعتی استرها                                                                                                    21

  آمین ها                                                                                                                                22

  نمک دی آزونیوم                                                                                                                 25

  اوره                                                                                                                                      27

  استامید                                                                                                                                 28

  آبگیری از استامید                                                                                                                28

  اسیدالکل ها                                                                                                                          29

  آمینو اسیدها                                                                                                                         29

  کربوهیدرات ها                                                                                                                    29

  چربی ها                                                                                                                               31

  پلیمرها                                                                                                                                 33

  باکلیت                                                                                                                                  35

  نمونه سوال                                                                                                                           36

  منابع                                                                                                                                     40

   

   

   

  .

  منبع:

  شیمی آلی تالیف موریسون وبوید. ترجمه دکتر بکاولی ,دکتر محمد رحیمی زاده,دکتر مجید هروی جلد اول و دوم و سوم سال 1370 انتشارات بنفشه مشهد

   

  شیمی آلی پایه تالیف داگلاس لوید ترجمه دکتر عیسی یاوری, افسانه صدری چاپ اول سال 1372انتشارات فرهنگان تهران

   

  Seyhann.Ege, Orjanic Chemistry;Second Edition ;Toronto    1983.                                                                            

  4.   شیمی آلی تالیف ک . پیتر . سی . ولهارد. ترجمه دکتر مجید میر محمد صادقی ,دکتر محمدرضاسعیدی,دکتر مجید هروی , جلد دوم سال 1370 دانشگاه اصفهان 

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت