تحقیق مقاله راه

تعداد صفحات: 43 فرمت فایل: word کد فایل: 2654
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تحقیق مقاله مهندسی معماری
قیمت قدیم:۷,۳۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: بازار - بن بست - راه - معابر - معماری
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله راه

    انواع راه

  انواع راهها را از لحاظ کارکردی می توان به دو گروه طبقه بندی کرد . نخست راههایی که از میان محله ها و برخی از فضاها و بناهای معماری و شهری می گذرند و ضمن آن که کارکرد  حرکتی و عبوری دارند ، دسترسی به واحدهای مسکونی و سایر بناها رانیز مُیسر می سازند . این گونه راهها را معبر می نامیم . البته در مناطق و شهرهای گوناگون نامهاو اصطلاحات مختلفی برای نامیدن این معابر وجود داشته است ، چنانکه آنها را کوی ، کوچه ، راسته ، گذر و غیره می گفته اند که برخی از آنها هنوز به کار میروند .

  گروه دوم راههایی هستند که ضمن دارا بودن کارکرد حرکتی و عبوری ، از جهت اقتصادی و اجتماعی نیز اهمیت بسیار داشتند و در واقع مرکز اقتصادی و اجتماعی شهر به شمار می آمدند ، زیرا که همه یا اغلب بناهای مهم اقتصادی و اجتماعی در کنارآنها ساخته می شدند . این راهها بازار نامیده می شوند . هریک از این راهها شامل انواع گوناگونی اس که به اختصار به آنها اشاره می شود .

   

   

   

    انواع معابر

    معابر اصلی

  این معابر کویهای ممتدی بودند که محله های اصلی و سایر فضاهای معماری و شهری را به یکدیگر متصل می ساختند . بعضی از این معابر از یک دروازه ‌ شهر تا دروازه ‌ دیگر امتداد می یافتند . در بیشتر موارد این معابر به همه   محله های شهر یا حداقل به تعدای از آنهاتعلق داشتند . در برخی از شهرهای بزرگ نیز یک معبر اصلی درمیان برخی از فضاهای مهم معماری و  شهری ، مانند خیابان چهارباغ اصفهان ، ساخته می شد .

    معابر فرعی :

  همه راههایی که معابر اصلی را به یکدیگر متصل می کردند یا معابری که برای تأمین دسترسی بخشی از یک محله یاتعدادی از واحدهای مسکونی یا شهری ساخته می شدند ، معابر فرعی به شمار می آیند . طول این راهها کمتر از طول معابر اصلی بود ، اما محدوده ای که یک معبر فرعی آن را در بر می گرفت ، متنوع بود . برخی از این معبرها دومحله را به هم مرتبط می ساختند ودر نتیجه بین آنها مشترک بودند و گروهی نیز تنها در محدوده   یک محله قرار داشتند . شکل این معابرگاه مستقیم و گاه پیچ در پیچ بود .

   

    معابر بن بست

  ساخت شبکه ‌ارتباطات در شهرهایی که بافت پیوسته و متراکم داشتند و از یک رشد تدریجی و ارگانیک برخوردار بودند به پیدایش معابری بن بست برای تأمین دسترسی به تعدای واحد مسکونی یا واحدهای معماری دیگر می انجامید . طول این معابر بن بست بسیار متفاوت بود وازچند متر تا پنجاه متر و درمواردی تا چند صد متر می رسید . بسیاری از آنهابه صور ت  راسته ‌ مستقیم یا با انحناء و برخی از آنها نیز به صورت یک راسته ‌ پیچ در پیچ بودند .

   

   کوچه باغها

  معمولاً بین بعضی از باغهای درون شهر( یا بیرون شهر ) معابری برای عبور از میان آنها یا دسترسی به آنها یا به سایر فضاهای شهری و بیرون شهری ساخته می شد . بسیاری از این معابر به تبعیت از محدوده ‌ باغ کمابیش مستقیم بودند . عرض بیشتر آنها کم بود ، زیرا که حجم رفت و آمد در آنهانسبت به سایر راههای شهر اندک بود .

   

   انواع بازار

    بازارهای دائمی

  در شهرهای متوسط و بزرگ و گاهی در شهرهای کوچک ، یک یا چند را ه اصلی شهر به بازار اختصاص می یافت . معمولاً بازار دائمی و اصلی هرشهر از مهمترین دروازه شهر شروع  می شد و تا مرکز شهر یا تا دروازه یا دروازه های دیگر امتداد می یافت . در دو سوی راسته های این بازارها تعدادی دکان متصل به یکدیگر وجود داشت . درپشت دکانها تعدادی کاروانسرا و تیمچه می ساختند که در ورودی آنها در راسته اصلی و گاه در راسته های فرعی قرار داشت . بازار ها مهمترین محور ارتباطی ، اقتصادی و اجتماعی و به عبارت دیگر مرکز شهر بودند و علاوه بر فضاهای اقتصادی ،مهمترین فضاهای فرهنگی و اجتماعی شهر مانند مسجد جامع و سایر مساجد بزرگ ، مدرسه های علمیه ، خانقاه ها ، زورخانه ها و غیره در امتداد آن قرارداشتند .

   

    بازارهای ادواری :

  تا گذشته ای نه چندان دور در بعضی از شهرها ( و نیز در بعضی از روستاها ) بازارهایی در مواقع معینی از سال یا ماه یا حتی هفته به صورت ادواری تشکیل می شد . وسعت و دوره ‌ زمانی این بازارها به نوع کالاهای مورد معامله و حجم مبادلات و حوزه ‌ نفوذ آنها بستگی داشت و معمولاً  این بازار به نام همان روز موسوم می شد مانند دوشنبه بازار ، پنجشنبه بازار ، جمعه بازار … درمواردی نیز این بازارها ماهانه یا سالانه برگزار میشد . 

   

  زمین پهن می کنند . در چاه بهار نیز بازارگاهی وجود دارد که درآن کالاهای وارداتی عرضه می شود . د رآنجا نیز هر فورشنده یک دکه ‌ معین دارد . در شیراز ، تهران ، اصفهان ، تبریز و سایر شهرها نیز نمونه هایی از این بازارگاهها ، به خصوص بازارگاههای میوه و تره بار یافت می شود .

   

    بازارچه ها

  درشهرهای بزرگ و متوسط درمرکز هر محله یک بازار کوچک متشکل از چند دکان مانند بقالی ، قصابی ، میوه فروشی و گاه نانوایی ، نجاری و پینه دوز ی که نیاز های روزانه و هفتگی مردم محله را تأمین می کردند ، وجود داشت . و معمولاً بازارچه نامیده می شد .وسعت هر بازارچه وتعداد دکانهای آن بستگی به وسعت و جمعیت محله داشت . فضای محله ها و بازارچه ها دو نوع بود نخست به صورت میدانچه که در مبحث میدانها به آن اشاره می شود . نوع دوم به صورت یک گذر بود که در بخشی از معبر اصلی محمله قرارداشت . در مواردی عرض آن بخش از معبر که بازارچه در ان جای داشت ، پهن تر از سایر قسمتها ی معبر بود تا توقف وداد و ستد خریداران و مردم محله ایجاد زحمت برای عابران نکند . بازارچه های همدان و تهران قدیم دارای این خصوصیت بودند .

   

    پیوند ارگانیک راهها باسایر فضاها و عناصر شهری

  فضاها و عناصر شبکه ارتباطات با سایر فضاها و عناصر شهری دارای یک رابطه کمابیش سازمان یافته ومنظم بوده است ، زیار نحوه ‌شکلگیری فضاها و عناصر شهری درکنار راهها ، تحت تأثیر الگوهای رفتاری و فرهنگ مردم جامعه قرارداشته است و شهرهای تاریخی مانند بسیاری از شهرهای امروز همواره با یک آهنگ سریع و شتابان و تحت تأثیر نیازهای آنی گروههای مختلف شکل نمی گرفتند ، بلکه در حالت معمول، هماهنگ با نیازهای مادی و معنوی جامعه و با رشد و توسعه ای تدریجی پدید می آمدند و تغییر شکلهای لازم را می پذیرفتند .

  بعنوان مثال از الگویی یاد می کنیم که در بسیاری ازشهرهای تاریخی کشور مشاهده می شود ، در کنار جاده ‌ اصلی منتهی به شهر و درمکانی نزدیک شهر و حوالی دروازه یا مدخل آن ، گورستان شهر قرارداشت و معمولاً در کنار بزرگترین گورستان شهر ، مزار یکی از بزرگان مذهبی بنا شده بود . بعد از آن در داخل شهر و در امتداد راه مزبور ، بازار و میدان شهر به چشم می خورد و آنگاه راسته ها و کویهای اصلی از آن منشعب می شد و به محله ها و فضاهای مسکونی و غیره منتهی می شده است .

  بازار در شهرهای کوچک و بزرگ ، مهمترین مسیرو فضای ارتباطی بشمار می آمده است که مسجد جامع جامع و برخی از مساجد بزرگ شهر ، بعضی از مدرسه ها ی علمیه ،کاروانسراها و تیمچه ها ی متعدد و سایر فضاهای تجاری در کنارآن یا در ارتباط نزدیک با آن قرارداشتند . در واقع ، بازار به صورت همزمان یک محور مهم ارتباطی ، اقتصادی و فرهنگی شهر بود و نقش و منزلت بسیار مهمی در حیات اجتماعی شهر داشت و به همین جهت بود که در مواقع بسیار حساس اجتماعی ، اعتصاب بازاریان و تعطیل بازار تأثیر مهمی بر روند رویدادهای اجتماعی و سیاسی داشت ، به سخن دیگر همان رابطه و پیوندی که در تاریخ اجتماعی کشور بین تجار و بازاریان بزرگ ، اصناف و پیشه وران ، علما و روحانیون و گاه کشاورزان و دهقانان وجود داشت ، در شهر نیز بین فضاهای کالبدی متعلق به هی یک از گروههای فوق کمابیش برقرار بود ، زیرا شهرهای تاریخی انعکاس کالبدی وملموس روابط اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی بوده اند که در آنها برقرار بوده است .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله راه

  فهرست:

  انواع راه ………………..………………………………………………………………………….1

  انواع معابر ……………………….……………………………………………………………….2

  معابر اصلی ………………………..……………………………………………………………..2

  معابر فرعی ……………………………...………………………………………………………..2

  معابر بن بست ……………………………..…………………………………………………….3

  کوچه باغها ……………………………….……………………………………………………….3

  انواع بازار ……………...……………..……………………………………………………………4

  بازارهای دائمی …………………………………………………………………………………..4

  بازارهای ادواری ……………………………..…………………………………………………4

  بازارچه ها …………………..…………………………………………………………………….5

  پیوند ارگانیک راهها با سایر فضاها و عناصر شهری ……………….…………….6

  سلسله مراتب کارکردی - فضایی راهها ………………………………………………..8

  راههای شهری …………………..………………………………………………………………9

  راههای ناحیه ای ………….………..………………………………………………………….10

  راههای محله ای …………..……………………………………………………………………11

  راههای همسایگی ….……….………………………………………………………………….12

  برخی اصول و عوامل مؤثر در نحوه استقرار فعالیتها در کنار راهها ……….14

  امنیت ……..………………………………………………………………………………………..14

  مذهب ………………………………………………………………………………………………15

  همگرایی فعالیتهای همنوع و هماهنگ ……………………………………………………17

  واگرایی فعالیتهای نا سازگار ………………..…………………………………………….18

  کار کردهای اجتماعی راهها ………………………………………………………………..19

  نحوه استقرار فعالیتها و فضاها در کنار معابر ………………..……………………20

  معابر اصلی …………………………………………………………………………………….20

  معابر فرعی ……………………..………………………………………………………………21

  معابر بن بست …………………..…….……………………………………………………….22

  کوچه باغها ……………….……………………………………………………………………..22

  برخی عوامل مؤثر در نحوه شکل گیری راهها ………………….………………….22

  شکل راهها ………………………………………………………………………………………24

  راههای ارگانیک………………………….…………………………………………………….25

  راههای مستقیم ……………………...………………………………………………………..25

  شکلهای غیر منظم …………………….………………………………………………………26

  انواع میدانها ………………….…………………………………………………………………26

  میدانهای عمومی ………………….………….……………………………………………….26

  میدانهای تجاری ……………………………………………………………………………….27

  میدانهای حکومتی …………………...………………………………………………………..27

  میدانهای نظامی …………………….…………………………………………………………28

  میدانهای محله ای …………………….…….………………………………………………..29

  میدانهای ارتباطی …………………..….…………………………………………………….30

  میدانهای ورزشی ………………….………………………………………………………..30

  پیوند ارگانیک میدانها با سایر فضاها و عناصر شهری ………………….…….31

  سلسله مراتب کارکردی - مکانی میدانها …………………….………………………33

  میدانهای برون شهری …………………………….……………………………………….33

  میدانهای شهری ………………………………….…………………………………………..34

  میدانهای ناحیه ای ……………………………………….…………………………………..35

  میدانهای محله ای ………………………………….…..…………………………………….36

  میدانهای همسایگی ……………………………….…………………………………………37

  موقعیت میدان نسبت به راههای منتهی به آن ……………………..……………….38

  میدان در محل تقاطع راهها …………………….…………………………………………38

  میدان در کنار راهها ………………………………..…………………………………….39

  میدان در امتداد راهها……………………………………….……………………………40

  شکل زمین ………………………………………………………………………………….40

  شکلهای منظم ……………………………..……………………………………………….40

  .

  منبع:

  کتاب

     - فضاهای شهری در بافتهای تاریخ ایران ، حسین سلطان زاده

  روند شکل گیری شهر و مراکز مذهبی در ایران ، تهران ، انتشارات آگاه

  مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهر نشینی در ایران ، چاپ دوم ، تهران ، انتشارات امیر کبیر   1367

  فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران ، تهران ، دفتر پژ.هشهای فرهنگی ،  1372

  مقاله

  بازراها در شهر های ایرانی ،  به کوشش محمد یوسف کیانی ، تهران

  واحد ها و محله هاغی مسکو.نی در شهر های ایران ، به کوشش محمد یوسف کیانی ، تهران

  برخی ازر خصوصیات شهر سازی و معماری بازارهای ا یران ، تبریز ، بنیاد دایر ه المعالرف اسلامی و سازمان میراث فرهنگی جهان

   

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت