پروژه معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آب های زیرزمینی به داخل تونل های معدنی

تعداد صفحات: 89 فرمت فایل: word کد فایل: 1000978
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی دسته بندی: پایان نامه مهندسی معدن
قیمت قدیم:۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۳,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آب های زیرزمینی به داخل تونل های معدنی

  کارشناسی معدن گرایش استخراج

  چکیده :

  جریان آب زیرزمینی به داخل تونلها همیشه یک مشکل فنی و محیطی عمده برای سازه های زیرزمینی بوده است . پیش بینی جریان آب زیرزمینی با استفاده از ابزارهای تحلیلی و عددی اغلب به علت عمومیت دادن و مختصر سازی پارامترهای مهم ، خصوصا“ در محیطهای نامتجانس همانند سنگهای متبلور ناموفق و بدون  نتیجه موثر، مانده است . برای مشخص کردن پارامترهایی که در این سنگها جریانهای آب را کنترل می کنند، یک تجزیه تحلیل آماری اصولی در یک تول که در سنگهای متبلور سخت، در جنوب سوئد قرار دارد ، انجام شده است . این پارامترها  شامل ، متغیرهای مهم عارضه ای ، فنی و زمین شناسی در سنگهای متبلور سخت و همچنین در پوشان سنگها می باشند. مطالعات مشخص کرد که عوامل زیادی به خصوصیات سنگ و همچنین خصوصیات پوشان سنگ وابسته می باشند. همچون تعداد شکافها، ضخامت پوشان سنگ ، نوع خاک و میزان مواد پرکننده در بین سنگها که مقدار چکه و نشت را کنترل می کنند. این مطالعات نشان میدهد که یک تفاوت آشکار بین پارامترهایی که نشتهای عمده و نشتهای جزئی را کنترل می کنند وجود دارد. نشتهای کوچکتر بیشتر به زهکشی توده سنگ مرتبط می باشد. در صورتیکه نشتهای عمده مشخصا“ به پارامترهای مختلف در پوشان سنگ بستگی دارند. در صورتی که پوشان سنگ وتوده سنگ بعنوان یک سیستم مشترک مطرح شوند، پیش بینی جریانهای آب  زیرزمینی احتمالا“ با خطا همراه است .

  مقدمه :

  نشت آب به داخل تونلها و حفریات سنگی مشکل فنی عمده ای برای این سازه‌های زیرزمینی می باشد. تراوش جریانهای آب به داخل سازه زیرزمینی باعث افزایش چشمگیر جهانی در هزینه های ساخت آن شده است. در ابتدا پمپاژ آبی که به درون سازه تراوش می کندامری ضروری است . سپس افزایش تعداد نگهداری هاو ایجاد پیش حفریات که هرکدام از آنها مشکلاتی را به همراه دارندباید اتخاذ شود. یک قسمت قابل توجه از هزینه ها در هنگام حفر تونل در سوئد مربوط به عملیات پیش دوغاب ریزی[1] است که برای محدود کردن جریان های آب ضروری می باشد. همچنین جریانهای زیاد آب به داخل تونل می تواند به طور جدی نیروی کاررا تحت خطر قرار دهد وموارد مطالعاتی بسیاری و گزارشهای متعددی درباره از دست رفتن زندگی افراد درج شده است . همچنین در حضور جریانهای بزرگ آب ، شرایط کارکردن سخت تر واز سرعت کار کاسته می شود. نتیجه محیطی مستقیم جریانهای آب ، افت فشار سطوح آب زیرزمینی در لایه های آبدار و سفره‌های آب زیرزمینی می باشد. افت فشار[2]  طویل المدت بر نمو گیاهان ، منابع  آب  زیرزمینی و همچنین بر شیمی آبهای زیرزمینی تاثیر می گذارد (13). نشستی که در نتیجه کاهش فشار آب در لایه های خاکی اتفاق می افتد به ساختمانهای روی سطح زمین خسارت وارد می کند ( شکل 1) . به دلیل مشکلاتی که جریانهای ورودی آب ایجاد می کنند تلاش شده تا حداقل جریانهای ورودی عمده تعیین محل و پیش بینی شوند. پیش بینی های صحیح و موفق در انتخاب مسیر نهفته تونل وشیوه ساخت آن و همچنین در تشخیص شعاع تاثیر[3]  و مخروط فرو رفتگی[4] یا افت فشار که توسط جریانهای ورودی ایجاد  شده است کمک می کند. این مسائل درکاهش هزینه‌های ساختمانی و زیست محیطی موثر است امروزه مفهوم پیش بینی به مقدار زیادی به قابلیت اطمینان در مدل سازی جریان اب زیرزمینی وابسته می باشد . در سنگهای شکاف دار و با تخلخل کم مانند سنگهای اذرین سخت تلاشهای فراوانی در جهت توسعه روشهایی که سعی بر در آوردن خصوصیات پیچیده هندسی شکافها و درزه ها مطابق مدل یعنی می باشد انجام گرفته است (11). همچنین روشهای دیگری برای حل مشکلات جریان در سنگ شکاف دار همانند آنالیز ها و تجزیه تحلیلهای بدون بعد[5]  ، شبیه سازی اتفاقی[6] و مدل فاقد کیفیتهای ظاهری و واقعی بکار برده می شوند (14)  . به طور متناوب و برحسب نیاز  روشهای متجانس و خواص موثر بر مدلسازی شکافهای مشخص استفاده شده است (7). به هرحال اغلب حتی با قابلیت استفاده خوب داده ها بدرستی نشان داده شده که مدلهای عددی بیشتر روی یک مقیاس جهانی پیش بینی های موفقی رامی توانند خلق کنند(8)  . بعلاوه مدلسازی عددی دقیقا“ آخرین مرحله از یک عملیات پیش بینی کننده می باشد  واین نتیجه منحصرا“ به مدل ادراکی[7]  که در یک مرحله خیلی مقدماتی از اتصال اطلاعات اصلی مختلف بسط داده شده است وابسته می باشد. بنابراین اگر دریک عملیات پیش بینی کننده در ابتدا کاملا درک شود که چه چیزی و چگونه باید پیش بینی شود احتمال قوی تری برای موفقیت وجود دارد (9). اگر در بعضی مواقع معرفهای عددی توده سنگ برای پیش بینی کردن ناکافی باشند ، به این دلیل است که بعضی از فاکتورهای مهم در پیش بینی جریانها به حساب آورده نشده اند . هدف این مقاله نشان دادن رابطه آماری پارامترهای زمین شناسی در کنترل کردن جریانهای آب به داخل تونلها می باشد. نظر به اینکه توده های سنگ سخت معمولا“ دارای تخلخل خیلی کم می باشند. هنگامی که مخازن آبهای زیرزمینی در قسمت پوشان سنگ[8] یا کمر بالا قرار گرفته اند ، نشت از شکافها و درزهای سنگها صورت می گیرد . از این رو، بروی فاکتورهای مربوط به کمر بالا نیز ، مطالعات و آنالیز صورت گرفته است .

   

   

  [1] - Pregrouting

  [2] - Draw down

  [3] - Radius of influenc3

  [4] - Cone of swpression

  [5] - Dimensionless

  [6] - Stochastic simulation

  [7] - Conceptul model

  [8] - Over burden

 • فهرست و منابع پروژه معرفی و بررسی عوامل موثر در میزان نفوذ آب های زیرزمینی به داخل تونل های معدنی

  فهرست:

  مقدمه . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1

  2- سنگ ها . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4

  3- مشکلات ناشی از نشت آب . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .     5

  4- آب در روزنه ها و شکاف ها . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5

  4-1- چرخه آب شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     5

  4-2- روزنه داری نخستین و ثانوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      6

  4-3- سفره آب زیرزمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      7

  4-4- واحد های زمین شناختی آبده ، نیم آبده و نا آبده . . . . . . . . . . .      7

  5-  حرکت آبهای زیرزمینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       7

  6- قانو ن دارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       7

  7- ضریب نفوذ پذیری یا هدایت هیدرولیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      8

  8- ضریب انتقال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      8

  9-نشست ناشی از زهکشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10

  10- حل شدن سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     10

  11- رسانندگی هیدرولیک سنگ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     11

  12- نگرشهای هیدرودینامیکی در مورد سنگها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     13

  13- تونل بولمن در جنوب سوئد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    20

  14- زمین شناسی و فرایند نشت در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . .      22

  15- پیش بینی جریانها و جمع آوری اطلاعات جربان های روبه داخل آبهای زیرزمینی در تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     25

  16- اطلاعات ورشهای بکاربرده شده درمطالعه موردی تونل بولمن   28

  17-مطالعه جریانات ورودی آب با استفاده از نقشه های تونل. . . . .      32

  18-نتایج  بدست آمده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      35

  18-1- متغیرهای توپوگرافی . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      36

  18-2- متغیرهای خاک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     38

  18-3- متغیرهای سنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     38

  18-4- متغیرهای تکنیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .      38

  18-5- متغیرهای ژئوفیزیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     39

  19-آنالیزرگراسیون مرکب چندگانه متغیرهای مستقل درارتباط با تونل بولمن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   45

  19-1-آنالیز  رگرسیون درمقیاس 100 متری تونل بولمن . . . . . . .    45

  19-2-آنالیز رگرسیون درمقیاس 500 متری تونل بولمن . . . . . . . .    46

  20-بحث و بررسی نتایج بدست آمده از مطالعه موردی تونل بولمن48

  21-نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     58

  22-معادل فارسی واژه های انگلیسی بکار برده شده درمتن . . . . . .     58

  23- منابع . . . . . .

  منبع:

  الف – منابع فارسی :‌

  رژفسکی . و، نوویک ؛ فیزیک سنگ ، ترجمه محمد دانش ، مرکز انتشارات صنعت فولاد، 1376 ، 256 ص .

  2- فرانکلین ، جان ای؛ مهندسی سنگ ، ترجمه محمد دانش ،مرکز انتشارات صنعت فولاد، 1374 ، 359 ص .

  گودمن .ر .ای ؛ مکانیک سنگ ، ترجمه محمد دانش مرکز انتشارات صنعت فولاد،  1374 ، 645 ص .

  نجمایی محمد؛ هیدرولوژی مهندسی ، نشر کتاب دانشگاهی ،1370،180ص .

  وتکوری .وی . اس ، کاتسویاما. ک ؛ درآمدی بر مکانیک سنگ ؛ ترجمه محمد فاروق حسینی . نشر کتاب دانشگاهی ؛1378،146-138ص.

   

  ب – منابع خارجی ؛

  6-Bagtzoglou A.C., Mohanty S., Nedungadi A., Yeh T-C,J and R.Ababou 1994: Effective hydraulic property calculations for unsaturated , fractured rock with semi – analytical and direct numerical techniquse: review and applications . Centre for Nuclear Waste Regulatory Analyses, CNWRA 94-007 , San Antonio , Texas .

  Cacas , M.C.Ledoux , E ., de Marsily , G . and B. Tillie 1990 : Modelling fracture flow with a stochastic disrete fractufe network : calibration and validation 1 . The model .

  Water Resources Research , Vol.26(3) ,479-789.                                       

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت