پایان نامه نقش نهادهای مدیریت شهری در توسعه شهر پارس آباد

مشخص نشده
1390
159
word
1 MB
1000836
قیمت قدیم:۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت: ۲۰,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه نقش نهادهای مدیریت شهری در توسعه شهر پارس آباد

  چکیده :

  هدف پژوهش حاضر تعیین میزان عملکرد دستگاههای مسئول در ادارۀ امور شهری به عنوان یک عامل مهم در توسعه شهر پارس آباد می­باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مردم ساکن شهر پارس آباد و مدیران و کارشناسان امور شهری می­باشد. روش این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی -توصیفی است و برای جمع آوری داده ها از آرشیو سازمانها و ادارت شهر پارس آباد و استان اردبیل و مشاهدات میدانی برای داده­های شهری و پرسشنامه استفاده شده است. که این داده ها در قالب نرم افزار  spss تجزیه و تحلیل  و همچنین جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون t تک متغیره(T-Test)، استفاده شده است. نتایج  یافته­ها نشان می دهد که عملکرد دستگاهای مسئول در ادارۀ امور شهر در ارتباط معناداری با هدایت و سازماندهی روند توسعه کالبدی- فضایی، تجهیز فضای خدمات رسانی و سازماندهی تأسیسات و تجهیزات شهری در شهر پارس آباد می باشد. در حالیکه عملکرد دستگاهای مسئول در ادارۀ امور شهر در ارتباط معناداری با توسعه فضای اشتغال و کسب و کار و ایجاد کانالهای ارتباطی مؤثر با شهروندان و گسترش مشارکت مردمی نمی باشد.

  واژگان کلیدی : مدیریت شهری، توسعه شهری، رشد شهری، توسعه فیزیکی، پارس آباد

  مقدمه

  شهر که پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه های زندگی بشری را در خود دارد بدون وجود نظام مدیریت شهری که ضمن انجام برنامه ریزی های لازم برای رشد و توسعه آینده شهر به مقابله با مسائل و مشکلات کنونی آن می پردازد، بی سامان می گردد. همچنین توسعه شهری نیز فرآیندی پویا تلقی می گردد که طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضای کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابد. و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهایی نخواهد انجامید و در نتیجه سیستم شهری با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد. نبود مدیریت شهری مناسب که بتواند اهداف و راهبردهای اساسی و نوین را به اجرا در آورد به تضعیف سیستم شهر می انجامد. در ایران شهر دارای مهم ترین و اصلی ترین سازمانی است که اداره و مسئولیت مدیریت شهری را مستقیماً بر عهده دارد، که شکل کنونی آن پس از تدوین قانون بلدیه تأسیس گردیده است و از آن تاریخ شاهد تغییر و تحولات زیادی بوده است. همچنین شورای شهر در سال 1378 برای اولین بار به نمایندگی از طرف مردم در کنار شهرداری آغاز به کار کرد که بزرگ ترین هدف آن مشارکت دادن مردم در سیاست های مربوط به اداره شهر می باشد. بطور کلی شورای شهر به دلیل نداشتن تجربه کافی، مشخص نبودن جایگاه آن در مدیریت شهری و نبود پیشینه کافی در زمینه اداره شهر و غیره، با مانع و مشکلات متعددی روبرو هستند که رفع آن به بازنگری مداوم، همکاری و مشارکت تمام نهادهای زیربط و نیروهای مؤثر نیاز دارد. اداره و مدیریت شهرها تحت تأثیر نیروهای بخش دولتی _ عمومی، جامعه مدنی و نیروهای بخش خصوصی صورت می گیرد. بنابراین شهر فرآیند تصمیم گیری جزء به جزء و جمعی این گروههاست. از میان گروهها برخی دارای قدرت رهبری بوده و بقیه از آنها تابع تبعیت می نماید.گروههای یاد شده به عنوان عوامل موثر در فضای شهری که به هدایت و توسعه شهر می پردازند. با وجود اینکه شهر پارس آباد از نظر سابقه و قدمت شکل گیری به عنوان یک نقطه شهری، از همه شهرهای ناحیه دشت مغان و استان اردبیل جوان تر است، هم اکنون از نظر جمعیت و وسعت دومین شهر استان بعد از اردبیل بشمار می رود. شهر پارس آباد در راستای طرح توسعه و عمران دشت مغان و به منظور بهره برداری از زمین های حاصلخیز دشت به عنوان شهری نوبنیاد و نوپا در سال (1332) شکل گرفت. آنچه که در این پژوهش مورد تحقیق قرار می گیرد، نقش نهادهای مدیریت شهری در توسعه شهر پارس آباد می باشد. این پایان نامه شامل چهار فصل است. فصل اول شامل بیان مسئله و اهمیت تحقیق، اهداف و فرضیه و سوالات تحقیق و پیشینه تحقیق می باشد. فصل دوم این پایان نامه شامل مفاهیم و اصطلاحات و بررسی ماهیت و مفهوم مدیریت شهری، ارکان نظام مدیریت شهری، مدیریت شهری از منظر وظایف شورای شهر و شهرداری در ایران، مدیریت شهری از منظر وظایف سازمان های بخشی دست اندرکار در امور شهر، ساختار مدیریت شهری در ایران و نقش مدیریت شهری در توسعه شهر است. در فصل سوم به ویژگی های طبیعی و کالبدی شهر پارس آبادو به بیان دادها و اطلاعات مستخرج از پرسشنامه اشاره شده است. فصل آخر این پایان نامه شامل یافته های تحقیق، نتیجه گیری، آزمون فرضیات و در آخر نیز به ارائه پیشنهادات در مورد عملکرد دستگاههای مسئول در اداره امور شهر پارس آباد با توجه به بررسی هایی که در این پژوهش انجام گرفته اقدام شده است.

   

   

  1-1- تبیین و تشریح مسئله

  رشد سریع شهری در کشورهای رو به توسعه مشکلات عمده ی اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی پدید آورده است. افزایش فقر در شهرها، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهری، بیگانگی شهروندان از هم، ایجاد زاغه ها و مسکن های غیره قانونی(از نظرشهرداری)، سیستم حمل و نقل ناکافی و نارسایی امکانات شهری از مهم ترین چالش های اساسی امروزه در شهرهای در حال توسعه می باشد.

  اگر شهر، همچون سازمانی در نظر گرفته شود باید در رأس آن عنصری برای برنامه ریزی آینده و اداره امور کنونی قرار گیرد. این عنصر را می توان مدیریت شهر نامید(سعیدنیا، 1379: 21). مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی مؤثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره، هدایت و کنترل توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه(نجاتی حسینی، 1383: 106). در حال حاضر مهمترین چالش های مدیریت شهری در کشورهای جهان سوم چاره اندیشی در قبال نابرابریهای شهری و بروز مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوق شهری است(نجاتی حسینی، 1379:  6 ).

  در وضعیت موجود سازمانها و نهادهای متعددی در مدیریت شهرها ایفای نقش می کنند، که بر حسب جایگاه اداری- اجرایی و حوزه تأثیرگذاری به ٤ گروه طبقه بندی می شوند:

  - سازمانها و عناصر دولت مرکزی مستقر در سطوح ملی و منطقه ای از جمله وزارتخانه و شعبه های استانی آنها؛

  - سازمانها و عناصر رسمی، دولتی و عمومی و محلی مستقر در شهر؛

  - سازمانها و عناصر بخش خصوصی و غیررسمی؛

  - سازمانها و عناصر مردمی منتخب و نماینده منافع و خواسته های شهروندان(سعیدی رضوانی، کاظمیان، 1381: 121). بنابراین، در شرایط فعلی نمی توان شوراها و یا شهرداری را به عنوان تنها نهاد مدیریت شهری شناخت و ما با مجموعه ای از نهادهای مدیریت شهری در بخش های مختلف شهر روبرو هستیم.  شهر پارس آباد در شمال شرق  دشت مغان در غرب دریای خزر قرار گرفته و از نظر سابقه و قدمت شکل گیری به عنوان یک نقطه شهری از همه شهرهای استان اردبیل جوانتر است و رشد سریع جمعیت و توسعه شهر پارس آباد باعث شده است که هم اکنون از نظر جمعیت و وسعت دومین شهر استان بعد از شهر اردبیل بشمار رود.

  توسعه شهر پارس آباد هم بصورت مثبت و هم بصورت منفی تحت تأثیر نقش نهادهای مدیریت شهری بوده است. تأثیرات مثبت به معنی اجرای صحیح طرح های توسعه شهری طبق ضوابط و مقررات اجرای طرح و هدایت نظام مند شهر و غیره، که باعث شکل گیری محله های باکری، فرهنگیان، شهرک پارس، شهرک فجر شده است. اما تأثیرات منفی نهادهای مدیریت شهری که بیشتر بدلیل فقدان ارتباط میان بخشی نهادها با یکدیگر و عدم ارتباط منسجم با شهرداری، کمبود نیروهای متخصص در سازمانهای دست اندار کار در امور شهر و عدم تقسیم مناسب وظایف بین سازمان های مسئول، موجب شده است که توسعه نامطلوب افقی تصویری از مسائل و معظلات کنونی( از هم گسیختگی بافت ها و رشد شهر در امتداد راههای بین شهری، گسترش نامطلوب افقی در نواحی پیرامونی، حجم زیاد ترافیک در معبر اصلی، تخریب اراضی کشاورزی شهر وغیره) را نشان می دهد. در این رابطه به شکل گیری محله های زیر نهرتراب، آزادی، آزادگان، ایثار گران و ادغام روستاهای پیرامون از جمله: محمد رضالو، بیوک خانلو، اجیرلو، آغدام، عربلو می توان اشاره نمود.

  با توجه به مطالب عنوان شده در این پژوهش نقش نهادهای دست اندر کار در امور شهری در روند توسعه شهر مورد تحلیل قرار گرفته و در واقع در این تحقیق سعی شده است که ضمن بررسی و ریشه یابی آشفتگی ساختار کالبدی و گسترش توسعه شهر پارس آباد میزان نقش دستگاه های مسئول در اداره امور شهر و تحولات توسعه شهر پارس آباد  مورد بررسی قرار گیرد.

 • فهرست و منابع پایان نامه نقش نهادهای مدیریت شهری در توسعه شهر پارس آباد

  فهرست:

  چکیده................................................................................................................................. 1

  مقدمه.................................................................................................................................. 2

   

  فصل اول

  طرح تحقیق

  1-1- تبیین و تشریح مسئله...................................................................................................... 5

  1-2- اهداف تحقیق.............................................................................................................. 7

  1-3- سوالات تحقیق............................................................................................................ 7

  1-4- فرضیات تحقیق............................................................................................................ 8

  1-5- جامعه آماری و روش برآورد حجم نمونه........................................................................ 8

  1-5-1- روش برآورد حجم نمونه.......................................................................................... 9

  1-6- روشهای گردآوری اطلاعات......................................................................................... 10

  1-7- آزمون فرضیات با استفاده از آزمون آماری T-Test...............................................................................11

  1-8- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات.................................................................. 13

  1-9- ابزار ونرم¬افزارهای مورد استفاده در پژوهش................................................................... 13

  1-10- پیشینه تحقیق............................................................................................................. 14

  1-11- موانع و مشکلات تحقیق.............................................................................................. 16

  1-12- واژگان کلیدی........................................................................................................... 16

   

  فصل دوم

   مبانی نظری تحقیق

  2-1-  مقدمه........................................................................................................................ 20

  2-2-1- تعریف مدیریت......................................................................................................................21

  2-2- 2-  ماهیت و مفهوم مدیریت شهری................................................................................. 21

  2-3-  ارکان نظام مدیریت شهر.............................................................................................. 27

  2-3-1- شورای شهر............................................................................................................. 27

  2-3-2- شهرداری................................................................................................................ 28

  2-4- مدیریت شهری از منظر وظایف شورای شهر و شهرداری در ایران........................................ 29

  2-4-1-شورای شهر و وظایف آن........................................................................................... 29

  2-4-2-  شهرداری و وظایف آن............................................................................................ 32

  2-5- ساختار مدیریت شهری در ایران...................................................................................... 34

  2-5-1- سطح کلان............................................................................................................. 34

  2-5-1-1- وزارتخانه ها........................................................................................................ 34

  2-5-1-2-وزارت کشور....................................................................................................... 35

  2-5-1-3- وزارت مسکن و شهرسازی.................................................................................... 35

  2-6-2- سازمانها و عناصر هماهنگ کننده مرکزی.................................................................... 35

  2-5-3- سطح منطقه ای........................................................................................................ 35

  2-5-4-  سطح محلی مدیریت شهری...................................................................................... 36

  2-5-4-1-  عناصر رسمی...................................................................................................... 36

  2-5-4-2-  عناصر غیر رسمی................................................................................................ 37

  2-6- مدیریت شهری از منظر وظایف سازمانهای بخشی دست اندار کار در امور شهر..................... 37

  2-6-1- سطح ملی................................................................................................................ 37

  2-6-1-1- وزارت کشور وظایف آن ..................................................................................... 38

  2-6-1-2- وظایف مسکن و شهرسازی.................................................................................... 38

  2-6-1-3-  وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری.............................................................. 39

  2-6-1-4-  سازمان شهرداری های کشور و وظایف آن............................................................. 39

  2-6-2- سطح منطقه ای........................................................................................................ 40

  2-6-3- سطح محلی............................................................................................................. 40

  2-6-3-1- عناصر رسمی و  وظایف آنها................................................................................. 40

  2-6-3-1-1- شورای اداری شهرستان..................................................................................... 40

  2-6-3-1-2-شورای تأمین شهرستان....................................................................................... 40

  2-6-3-1-3- شورای اسلامی شهر.......................................................................................... 41

  2-6-3-1 -4- فرمانداری....................................................................................................... 41

  2-6-3- 1-5- شهرداری....................................................................................................... 41

  2-6-3-2- عناصر غیر رسمی و وظایف آنها............................................................................. 41

  2-6-3-2-1- شورای اسلامی شهر.......................................................................................... 42

  2-7- نقش مدیریت شهری در توسعه شهری............................................................................. 42

  2-8- جمع بندی................................................................................................................... 44

   

  فصل سوم

  ویژگیهای طبیعی، جمعیتی، کالبدی و بیان دادها و اطلاعات

  3 -1- مقدمه........................................................................................................................ 46

  3-2- موقعیت و وسعت محدوده مورد مطالعه............................................................................ 47

  3-3- ویژگیهای طبیعی.......................................................................................................... 49

  3-4- ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی شهر پارس آباد................................................................. 52

  3-4-1- ویژگی های جمعیتی................................................................................................. 52

  3-4-1-1- توزیع مهاجران بر حسب آخرین محل اقامت قبلی شهر پارس آباد............................... 56

  3-4-1- 2- بعد خانوار شهر................................................................................................... 56

  3-4-1-3- ترکیب جنسی جمعیت و تحولات آن..................................................................... 57

  3-4-1- 4- ساختار سنی و هرم سنی جمعیت شهر پارس آباد..................................................... 59

  3-4-2- ویژگیهای اجتماعی شهر پارس آباد............................................................................ 62

  3-4-2-1- وضع سواد........................................................................................................... 62

  3-5- ویژگیهای اقتصادی....................................................................................................... 63

  3 -5-1- خصوصیات اقتصادی شهر........................................................................................ 63

  3-5-2- ویژگیهای اشتغال جمعیت.......................................................................................... 65

  3-5-3- ویژگیهای کارگاههای اقتصادی و اشتغال آنها.............................................................. 66

  3-6- گسترش و تحولات کالبدی و فضایی شهر پارس آباد....................................................... 68

  3-6- 1-سیر تحولات شهر پارس آباد..................................................................................... 69

  3-6-2- تحلیل کالبدی فضایی شهر پارس آباد......................................................................... 71

  3-7-کاربری اراضی............................................................................................................. 74

  3-7-1- کاربری مسکونی...................................................................................................... 74

  3-7-2- کاربری شبکه معابر................................................................................................... 75

  3-7-3- کاربری اداری.......................................................................................................... 75

  3-7-4- کاربری آموزشی...................................................................................................... 75

  3-7-5- کاربری تجاری........................................................................................................ 76

  3-7-6- سایر کاربری ها....................................................................................................... 76

  3-8- بررسی وضعیت کیفی کاربریها...................................................................................... 79

  3-9- بررسی نحوه توزیع خدمات محله ای در مناطق مختلف شهر............................................... 79

  3-10- بافت سازمان شهری همراه با تعیین محدوده محلات مختلف شهر و چگونگی روابط­آنها  .                  با یکدیگر 80 

  3-10-1- بافت شهر.............................................................................................................. 80

  3 -10-2- بافت قدیم............................................................................................................ 82

  3 -10-3- بافت میانی........................................................................................................... 83

  3 -10-4- بافت جدید........................................................................................................... 83

  3-10-5- بافت حاشیه نشینی.................................................................................................. 84

  3-11- موانع توسعه فیزیکی شهر............................................................................................. 84

  3-12- ویژگیهای زمین و مسکن............................................................................................. 85

  3-12-1- وضعیت کلی ساختمانهای مسکونی شهر پارس آباد.................................................... 87

  3-12-2- واحدهای مسکونی بر حسب نوع مصالح عمده بنا....................................................... 88

  3-12-3- تسهیلات و امکانات واحدهای مسکونی.................................................................... 88

  3-12-4- نحوه تصرف واحدهای مسکونی.............................................................................. 89

  3-13- شبکه راهها و سیستمهای حمل و نقل............................................................................ 90

  3-13-1- راههای داخلی شهرستان.......................................................................................... 91

  3-13-2- راه هوایی.............................................................................................................. 91

  3-41- بیان داده ها و اطلاعات مستخرج از پرسشنامه کارشناسان................................................. 92

  3-14-1- ترکیب جنسی پاسخ دهندگان.................................................................................. 93

  3-14-2- ترکیب سنی پاسخ دهندگان.................................................................................... 93

  3-14-3- وضعیت سواد پاسخ دهندگان................................................................................... 94

  3-14-4- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در گسترش ساخت و ساز در بخش مسکن 95

  3-14-5- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در احیاء و مرمت بافت های فرسوده شهری 96

  3-14-6- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول درگسترش و تجهیز فضاهای خدمات رسانی                    در بخش( آموزشی، بهداشتی و فرهنگی، درمانی و غیره)........................................................................... 98

  3-14-7- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول درگسترش و ساماندهی تأسیسات و تجهیزات               شهری در بخش(شبکه برق، گاز، فاضلاب شهری، تلفن، آتش نشانی و کشتارگاه و غیره)............................. 99

  3-14-8- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول درنظارت بر ساخت وسازو صدور پروانه              .    ساختمانی.......................................................................................................................................... 101

  3-14-9-  نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در بهسازی شبکه معابر و ساماندهی حمل و                نقل­شهری........................................................................................................................................ 102

  3-14-10- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در جمع آوری و مدیریت پسماند شهری.. 103

  3-14-11- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در هدایت ضابطه مند و اصولی توسعه و        گسترش فیزیکی شهر..................................................................................................................................... 104

  3-14-12-  نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در عملیاتی کردن، پیشنهادات و راهکارهای       ضابطه مند در طرحهای جامع و تفصیلی شهر................................................................................................. 105

  3-14- 13- هماهنگی دستگاههای مسئول در راستای خدمات رسانی به  شهر و اداره  بهتر امور                   شهری.......................................................................................................................................... 106

  3-14-14- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در رونق  و پویایی اشتغال و فعالیت در سطح        شهر            107

  3-14-15- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در جذب مشارکت مردمی در اداره بهتر امور           شهری      108

  3-14-16- نقش مستقیم و غیر مستقیم دستگاههای مسئول در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در          توسعه و عمران شهری.................................................................................................................................. 109

  3-14-17- تأثیر بخشی عملکرد کمسیون ماده 100 در صدور پروانه ساختمانی و صدور رأی برای                تخلفات ساختمانی............................................................................................................................ 111

  3-14-18- تأثیر بخشی عملکرد کمسیون ماده پنج جهت کنترل (تغییرکاربری، افزایش محدوده شهر،             افزایش طبقات و غیره)در شهر......................................................................................................................... 112

  3-14-19- عملکرد دستگاههای مسئول در ایجاد کانالاهای ارتباطی موثر با شهروندان................... 113

  3-14-20- نقش و عملکرد دستگاههای مسئول در تأمین سرانه استاندارد در ساماندهی مکانی- فضایی         کاربری های مختلف شهری(مانند آموزشی، ورزشی، فرهنگی، فضای سبز و غیره) در شهر.......................... 114

  3-14-21- نقش و عملکرد دستگاههای مسئول در ارتقای کمی و کیفی مبلمان شهری(مانند سایبانها،       علایم، گل جای ها، صندق های پستی، منابع نوری، سطل های زباله، نیمکت ها و غیره) در شهر...................... 115

  3-14-22- کارایی دستگاههای مسئول در شهر در تأمین و مصرف بودجه در پروژه های توسعه و             عمران شهری.......................................................................................................................................... 117

  3-15- جمع بندی................................................................................................................. 118

   

  فصل چهارم

   نتیجه گیری و ارائه پیشنهادت

  4-1- مقدمه......................................................................................................................... 120

  4-2- آزمون فرضیات............................................................................................................ 121

  4-2-1- آزمون فرضیه اول..................................................................................................... 121

  4-2-2- آزمون فرضیه دوم..................................................................................................... 122

  4-2-3- آزمون فرضیه سوم.................................................................................................... 123

  4-2-4- آزمون فرضیه چهارم................................................................................................. 124

  4-3- نتیجه گیری................................................................................................................. 125

  4-4- پیشنهادات................................................................................................................... 127

  منابع و مآخذ........................................................................................................................ 129

  چکیده انگلیسی.................................................................................................................... 134

  .

  منبع:

  آسایش حسین، مشیری سید رحیم، روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تأکید بر جغرافیا، تهران، قومس، 1381.

  آگشته، سعید، "جدول عنصر ممتد شهری"، مجله شهرداری ها و ویژه نامه شماره 2، سال دوم، شماره 13، خرداد 1379. 

  ایمانی جاجرمی، حسین، "شهردار یا مدیر شهرداری: تناقض در مدیریت شهری ایرانی"، فصلنامه شهر، سال چهارم، شماره 25، سال 1382 .

  ایمانی جاجرمی، حسین و سعیدی رضوانی، نوید، دو مقاله در خصوص مدیریت شهری در ایران، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور، تهران،1374.

  باستیه، ژان و برنارد درز، شهر، ترجمه دکتر علی اشرفی، تهران، انتشارات دانشگاه هنر، 1382.

  برک پور، ناصر و اسدی، ایرج، مدیریت و حکمروایی شهری، تهران، دانشگاه هنر، چاپ اول، 1388.

  بهرامی، نهاله، "چالش های مدیریت شهری را دریابیم: نگاهی به یکپارچگی مدیریت شهری"، گسترش صنعت، 1388.

  پورمحمدی، محمدرضا، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهر، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1385.

  پورمحمدی، محمد رضا، برنامه ریزی مسکن، انتشارات سمت، چاپ دوم،1382.

  جوان، جعفر، جمعیت ایران و بستر جغرافیایی آن،  انتشارات دانشگاه مشهد، 1367.

  حسین زاده دلیر، کریم،  برنامه ریزی ناحیه ای، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1382.

  حسین زاده دلیر ، کریم،  عوامل سازماندهی مکان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز، 1375.

  حناچی، سیمین، بررسی نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری در ایران، مجموعه مقالات همایش مسائل شهرسازی ایران، جلد سوم، نظام برنامه ریزی، انتشارات دانشکده هنر و معماری شیراز، چاپ اول،١٣٨٣.

  خلج، علی و شریفی، ابوطالب، بررسی و تحلیل توسعه فیزیکی شهر کرد در ادوار مختلف تاریخی1320-1381،  فصلنامه آمایش، سال اول، شماره 1، 1385.

  دبیر اجرایی کمیسیون سکونتگاههای انسانی سازمان ملل، بهبود مدیریت شهری، ترجمه سعید رضوانی، وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، تهران، ١٣8٣.

  دهقانی، غلامرضا،  سیر رشد جمعیت شهر مریانج طی سالهای 1383- 1349، همدان، 1383.

  رحیمی، حسین، توسعه پایدار شهری با تأکید بر توان های محیطی، رساله دکتری جغرافیای انسانی مورد کاشمر، 1378.

  رضاییان، ع، اصول مدیریت، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، تهران، چاپ هشتم، 1376.

  رضویان، م، مدیریت عمران شهری، تهران، انتشارات پیوند نو، چاپ اول، 1381.

  رهنما، محمد رحیم، احیاء بافت قدیم و توسعه شهری نمونه: بافتهای مسکونی شهر مشهد، رساله دکتری دنشگاه تربیت مدرس، به راهنمایی دکتری اسفندیار زبردست، 1375.

  رهنمایی، محمدتقی،  مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی(جغرافیا)، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران، 1382.

  زنگی آبادی، علی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری کرمان، مرکز انتشارات کرمان شناسی، 1376.

  زیاری، کرامت الله، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه یزد، 1381.

  زیاری، کرامت‌الله، شهر نشینی و برنامه‌ریزی شهری در کازرون، تهران، انتشارات گنج هنر، 1384.

  سالنامه آماری استان اردبیل، 1385.

  سعیدنیا، احمد، برنامه‌ریزی کاربری زمین، تهران، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، 1378.

  سعیدنیا، احمد، مجموعه کتاب سبز شهرداریها مدیریت شهری، جلد یازدهم، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، 1379.

  28- سعیدی رضوانی،  نوید و کاظمیان، غلامرضا، امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها، جلد دوم، انتشارات سازمان شهرداری ها،1381.

  29- سیف‌الدینی، فرانک، مبانی برنامه‌ریزی شهری، تهران، انتشارات آییش، 1381.

  30- شهابیان، ف، جایگاه اطلاعات و فن آوری در مدیریت IT و برنامه ریزی شهری، شهر نگار، انتشارات پردازش، شماره 26، 1383.

  31- شیعه، اسماعیل، کارگاه برنامه‌ریزی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ ششم، 1387.

  32- شیعه، اسماعیل،"لزم تحول مدیریت شهری در ایران"، مجله جغرافیا و توسعه،شماره1، 1382.

  33- صارم سنگسری، عبدالرضا،  مشارکت در مدیریت شهری، مجموعه مقالات همایش مسائل شهرسازی ایران، جلد دوم؛ مدیریت شهری، انتشارات دانشکده هنر و معماری شیراز، چاپ اول،1383 .

  34- صرافی، مظفر،"شهر پایدارچیست"،  فصلنامه مدیریت شهری، شماره 4، سال اول،1379.

  35-صرافی، مظفر و دیگران، "مفهوم، مبانی و چالش های مدیریت شهری"، فصلنامه مدیریت شهری، سال اول، شماره2، 1379.

  36-طرح جامع بهنگام، وزارت کشاورزی و عمران روستایی، جلد اول، اسفند ماه، 1357.

  37- عباس زاده، محمد، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در امور شهرمطالعه موردی:شهر اصفهان، رساله دکتری دانشگاه اصفهان، به راهنمایی دکتر رسول ربانی و دکتر وحید قاسمی،1387.

  38- عبدالهی، مجید و اکبری، غضفر، مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری، انتشارات قلمستان، چاپ اول، تهران، 1381.

  39- عبدلی، "مدیریت مواد زاید جامد شهری, بازیافت مواد زاید جامد شهری"، جلد اول، انتشارات شهرداری های کشور،1379.

  40- عزتی، مرتضی، روش تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات نور علم ، چاپ دوم، 1383.

  41- عزیزپور، ملکه، توان سنجی محیط طبیعی و توسعه فیزیکی شهر تبریز، رساله دکتری جغرافیای انسانی، 1375.

  42- غفاری گیلانده، عطاء، ساماندهی نظام تجاری شهر و ارائه الگوی مناسب، پایان نامه دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1386.

  43- فرید، یدالله، جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز، 1368.

  44- کاظمیان، غلامرضا،" شورای شهر یا شهرداری"، ماهنامه شهرداریها، سال دوم، شماره 13، 1387.

  45- کاظمیان، غلامرضا، طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن، وزارت مسکن و شهرسازی، مرحله اول، 1375.

  46- کاظمیان، غلامرضا، "مدیریت کلانشهر تهران: واگرایی عملکردی و فضایی"، معماری و شهرسازی، شماره 36 و 37، اردیبهشت1376.

  47- کاظمیان، غلامرضا وسعیدی رضوانی، نوید ، امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداریها، جلد چهارم، انتشارات شهرداریها، چاپ اول،1383.

  48- کاظمیان شیروان، محمدرضا، طراحی سیستم مدیریت شهری مناسب شهرهای ایران نمونه موردی شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران،  1373.

  49- کمیته پژوهش توسعه شهری، مجموعه مقالات توسعه شهری(1)، تهران، انتشارات جامعه مهندسان مشاور ایران،1387.

  50- مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی و نفوس و مسکن شهر پارس آباد، 1335.

  51- مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی و نفوس و مسکن شهر پارس آباد، 1345.

  52- مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی و نفوس و مسکن شهر پارس آباد، 1355.

  53- مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی و نفوس و مسکن شهر پارس آباد، 1365.

  54- مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی و نفوس و مسکن شهر پارس آباد، 1375.

  55- مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی و نفوس و مسکن شهر پارس آباد، 1385.

  56- مرکز مطالعات در برنامه ریزی شهری تهران، نحوه مدیریت شهری در برخی از کشورهای مهم جهان، نشر بی تا، 1382.

  57- مزینی، منوچهر، بررسی ساختار مدیریت شهری در ایران، تهران، نشر مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، چاپ اول، 1378.

  58- مزینی، منوچهر، "شورا و مدیریت شهری در ایران"، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 2، سال اول، 1379.

  59-  مزینی، منوچهر، مدیریت شهری و روستایی در ایران؛ مشکلات و امکانات آن، انتشارات وزارت مسکن، چاپ پوپک، ١٣٧٤.

  60- مشهدیزاده دهاقانی، ناصر، تحلیل ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران ، انتشارات دانشگاه علم وصنعت،1383.

  61- معاونت شهرسازی و معماری، طرح بررسی مسائل توسعه شهری مناطق تهران، شهرداری تهران، 1383.

  62- منافی، مهرداد، "نقش و عملکرد شوراهای اسلامی در نظام مدیریت شهری"، نشریه مدیریت، 1382.

  63- مهندسین مشاور بانیان، طرح جامع شهر پارس آباد، سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل، 1379.

  64- مهندسین مشاور جامع آب ایران، 1372.

  65- مهندسین مشاور رویان و فرانگار ، آمایش استان اردبیل ،  استانداری اردبیل، 1386 .

  66- مهندسین مشاور نقش پیراوش، طرح تفصیلی شهر پارس آباد، سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل، 1382.

  67- نجاتی حسینی، سیدمحمود، برنامه ریزی و مدیریت شهری: مسائل و چالشهای تجربی، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور، چاپ دوم،1383.

  68- نوریان، فرشاد و شریف، محمد، نگرشی بر روند تهیه طرح تفصیلی در شهرسازی، تهران، انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری وابسته به شهرداری تهران، 1382.

  .

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول