پایان نامه نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

تعداد صفحات: 17 فرمت فایل: word کد فایل: 1000834
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی دسته بندی: پایان نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت قدیم:۴,۸۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

  کارشناسی جغرافیای طبیعی

  چکیده

  امروزه مدیریت شهری تحول یافته است . شهرها برای رفاه و آسایش بیش تر شهروندان مدیریت می شوند. مدیریت شهری، نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری، به عهده دارد. این موضو ، به خصوص در ارتباط با توسعه پایدار بیش تر اهمیت می یابد. شهرها به علت دارا بودن جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، از مقاصد گردشگری محسوب می شوند. توسعه گردشگری شهری آثار مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی به دنبال دارد، ایجاد تعادل در این زمینه، به گونه ای که آثار مثبت بیش از آثار منفی باشد، نیازمند اتخاذ سیاستهای مدیریتی قوی است. بنابراین، پایداری در گردشگری شهری، مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی است تا استفاده از جاذبه های گردشگری، مطاب با نیاز امروز و حفظ و ماندگاری این منابع برای آیندگان باشد. هدف مقاله ی حاضر، بررسی متغیرهای ضروری عملکرد مدیریت شهری، در ارتباط با توسعه گردشگری پایدار شهری در شهر کرمانشاه است. نتایج حاکی از آن است که بین مدیریت یک پارچه شهری و همکاریهای متقابل مدیران شهری و مردم محلی با دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی هر مقدار مدیریت شهری هماهنگتر باشد و ارتباطات بیش تر بین مدیریت شهری و مردم محلی برقرار شود، به همان اندازه امکان دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری بیش تر خواهد شد.

  واژگان کلیدی

  مدیریت، توسعه پایدار، گردشگری شهری، کرمانشاه

  1- مقدمه

  مراکز شهری به علت دارا بودن جاذبه های تاریخی و فرهنگی، غالباً مقاصد گردشگری مهمی محسوب می شوند. شهرها با جاذبه های متنو شامل: موزه ها، بناهای یاد بود، سالن های تئاتر، استادی وم های ورزشی، پارک ها، شهربازی، مراکز خرید، مناط با معماری تاریخی و مکان هایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور، جاذب گردشگران بسیاری هستند. بنابراین، حجم زیادی از امکانات گردشگری نظیر: محل سکونت، سرو غذا، ارتباطات حمل و نقل و سایر خدمات گردشگری، در شهرها واقع اند که بازدید کنندگان از مناط اطراف، و خود شهر، از آن ها استفاده می کنند مپاپلی یزدی و سقایی امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است شهرها مدیریت می شوند تا بتوانند رفاه و آسایش ساکنان خود را تامین کنند مدیریت شهری دارای تشکیلات وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری و هم چنین رفع نیاز جمعیت، جریان عبور و مرور در شهر، رفاه عمومی، مسکن، کاربری زمین، تفریا، فرهنگ، اقتصاد، تاسیسات زیربنایی و امثال آن ها بر عهده دارد. هدف مدیریت شهری، ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت ساکن، در قالب اقشار و گروه های مختلت اجتماعی و اقتصادی و حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار و حفاظت از مدیریت شهری باید برای شهر برنامه ریزی کند، فعالیت های : محیط کالبدی است (سعیدنیا) شهری را سازمان دهد و بر فعالیت های انجام شده نظارت کند و حتی برای انجام بهینه امور انگیزه ایجاد کند انجام چنین مواردی به آگاهی از اصول مدیریت، برنامه ریزی، ارتباطات، انگیزش، سازماندهی، هدایت و رهبری و نظارت و کنترل باز می گردد.

  سازمان گردشگری در بیانیه ی مانیل،گردشگری را نیاز اساسی در هزاره سوم معرفی کرده است. شهرها یکی از پربیننده ترین مقاصد گردشگری جهان به شمار می آیند که هر ساله پذیرای میلیون ها نفر گردشگرند . مدیریت گردشگری اکنون به فعالیتی مهم بدل گشته است که جریان کارها، اقدام های اجتماعی و تغییرات

  فضایی فراوانی را به ویژه در کشورهای اروپایی شکل می دهد مکازس، 31:3113 . همه کشورها اعم از توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته ها پذیرفته اند که هر توسعه ای تنها با برنامه ریزی امکان پذیر است. این موضوع ، به خصوص در ارتباط با توسعه پایدار بیش تر اهمیت می یابد. توسعه گردشگری پایدار، به دلیل اهمیت آن و آثار بالقوه مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی که به همراه دارد، بدون برنامه ریزی امکان پذیر نخواهد بود. به طور کلی برنامه ریزی قادر است نقش کلیدی در حل تضادهایی که این توسعه می تواند ایجاد نماید، ایفا کند. توسعه گردشگری از ی سو می تواند آثار و منافع مثبت اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و حتی زیست محیطی در جامعه ی گردشگر پذیر داشته باشد و از سوی دیگر، آثار منفی در ابعاد مختلت، به خصوص در بعد زیست محیطی، به دنبال داشته باشد. ایجاد تعادل در این زمینه به گونه ای که آثار مثبت بیش از آثار منفی باشد، نیازمند اتخاذ سیاستهای اصولی از طری فرآیند برنامه ریزی و مدیریت است. مدیریت گردشگری خصوصا گردشگری پایدار در بسیاری از کشورها، به منزله نمادی از هویت فرهنگی، طبیعی، انسانی از بخش های مهم اقتصادی محسوب می شود. از این رو، پایداری در گردشگری، مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی در حرکت به سوی استفاده از جاذبه های گردشگری مطاب با نیاز امروز و حفظ و ماندگاری این منابع برای آینده است مموایی هشتجین و پژوهش حاضر به دنبال بررسی و سنجش متغیرهای ضروری عملکرد مدیریت شهری در رابطه با توسعه ی پایدار گردشگری شهری است، تا با ارزیابی این متغیرها، عملکرد مدیریت شهر کرمانشاه، در رابطه با توسعه ی پایدار گردشگری شهری بررسی گردد و راهکارهای عملی در جهت بهبود وضع موجود و در نتیجه ی توسعه شهر ارائه شود. هدف، شناسایی نکات و عواملی است که در ارتباط با عملکرد مدیریت شهری، در رابطه با توسعه ی پایدار گردشگری شهری، آثار مثبت دارند. یافته های پژوهش حاضر می تواند مدیران شهری را در با بردن سطا توسعه پایدار گردشگری شهری و افزایش رضایت محلی و هم چنین رضایت گردشگران با کم ترین آسیب محیطی، یاری رساند .

 • فهرست و منابع پایان نامه نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  بدری، سیدعلی و عبدالرضا رکن الدین ، افتخ اری. م 3113 ارزیابی پایداری : مفهو م و روش، فصلنامه ی تحقیقات جغرافیایی، شماره 19 .

  - پاپلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی. م 3113 ، گردشگری )ماهیت و مفاهیم(، تهران: انتشارات سمت.

  - طاهری دمنه، محسن، فرمانی سکینه و رضا مستوفیالممالکی. م 3191 ، بررسی چالشهای موجود در صنعت گردشگری شهر شیراز در ارتباط با محدودیت مراکز اقامتی، مجله ی مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال دوم، شماره هشتم، بهار 3191

  - صدر موسوی، میر ستار و جواد دخیلی کهن موئی. م 3111 ، ارزیابی وضعیت تسهیلات گردشگری استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران، مجله ی پژوهش های جغرافیایی شماره 13

  - صرافی، مظفر و همکاران. م 3119 ، مفهوم مبانی و چالش های مدیریت شهری، فصلنامه ی مدیریت شهری، شماره 3، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تهران: انتشارات سازمان شهرداری های کشور.

  - صفرآبادی، اعظم. م 3111 ، برنامهریزی و طراحی جغرافیایی محیط های جاذب گردشگری در شهر کرمانشاه، پایان نامه ی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، به راهنمایی مسعود تقوایی، اصفهان:

  دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا.

  - عظیمی، ناصرعلی . م 3111 ، مدیریت گردشگری و توسعه پایدار مهلوب اکولوژیک ی، مجله ی علوم

  محیطی شماره 1 تابستان.

   

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت