پایان نامه نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان

کارشناسی ارشد
1393
23
word
281 KB
1000830
قیمت قدیم:۵,۱۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان

  رشته جغرافیا برنامه ریزی شهری جدید

  چکیده:

  مشارکت اجتماعی مفهوم گسترده و ابعاد وسیع است که متضمن انواع فعالیت فردی یا اجتماعی تأثیر گذار بر تصمیم گیری ها و سیاست های دستگاه های عمومی از سطح پایین (شهرداری، نظام آموزشی و ...) تا سطوح بالاتر (دستگاه های عالی قانون گذاری اجرایی و قضایی) است. وظیفه شورای اسلامی شهر اردبیل مطابق ماده 72 قانون شوراها، شورا می تواند نیازهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه را تشخیص داده و طرح هایی برای تأمین آن پیشنهاد می کند و در صورتی که فرهنگ مشارکت شهروندان عملیاتی می شود بسیاری از مسائل شهری به راحتی حل خواهد شد. نهادهای شورای اسلامی با ظرفیتی بسیار مهم برای بازیابی ارتقای جایگاه ارزشمند و توانمند که می تواند با تمسک به شاخص های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت این شهر را به شهری در تراز بالا تمدن اسلامی مبدل ساخته و به عنوان الگوی برای دنیا عرضه کند.

  روش تحقیق این پژوهش روش های تحلیلی، توصیفی و میدانی می باشد برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ی و میدانی و سایت خبری استفاده شده است برای تحلیل داده ها از روش استدالی و ترسیم نمودارها از روش اگسل بهره گرفته شده است.

  - بیان مسئله

  مشارکت در بسیاری از کنش های انسان بروز ظهور دارد پدیده مشارکت به معنای همکاری، نخستین رفتار اجتماعی است که از انسان سر زده می شود مفهوم مشارکت بیشتر به گفت و گو با مردم شهرت دارد مشارکت به عنوان کی فرآیند اجتماعی،‌ عام، جامع، چند جانبی، چند بعدی، و چند فرهنگی که سعی دارد همه گروه های مردم را در همه مراحل توسعه شرکت دهد. (غفاری، 1386، ص 20)

  نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی بر زندیگ شهروندان موثر است و هم در تصمیم گیری و هم مشارکت، مدیریت شهری زندگی تمامی یا عده ای از مردم شهر را به نحوه ی تأثیر قرار می دهد و شناخت رابطه بخش مردمی با شورای اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است اینکه شهروندان تا چه حد در تصمیماتی که در مورد شهر گرفته می شود موثر می.باشد تا چه اندازه بر ارجای این طرحها نظارت دارند و چگونه می توانند این کنترل و نظارت را اعمال کنند از مقولاتی است که دراین نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد. (وثوقی، 1383، ص 34)

  وظایف و اختیارات شورای اسلامی در مورد بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان وظایفی دارند عبارتنداز: تشکیل کمیسیون های تخصصی به منظور تحقیق اهداف و انجام وظایف خود، تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری، بررسی و تصویب فرآیند جذب و انعقاد قرارداد طرح های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و یا مشارکت با آنها، تصویب سیاست ها و ضوابط نام گذاری و تغییر نام میادین، خیابان ها، کوچه ها و سایر معابر شهری و ... (غفاری، 1383، ص 20)

  اهداف شورای اسلامی در مورد بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان اهدافی دارند از جمله اجرای سیاست عدم تمرکز، سپردن کارهای عمرانی، اقتصادی و رفاهی به خود مردم، سرعت بخشیدن با جریان امور، رفع تبعیض، نظارت اجتماعی، آگاه سازی مردم، بالا بردن توان دولت و ... (باتمانقلیچ، 1381، ص 30) گونه های مشارکت شهروندان به دو صورت گروهی و فردی تقسیم می شود. (جمشید زاده، 1390، ص 18)

  وظیفه شورای اسلامی شهر اردبیل سنجش همه جانبه کمبودها، نیازها و نارسایی ها همه جانبه حوزه انتخابیه است مطابق ماده 72 قانون شوراها، شورا می تواند نیازهای اجتماع، فرهنگی،‌آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه را تشخیص داده و طرح هایی برای تأمین ان پیشنهاد می کند این در حالی است که در عمل وظیفه شورا به ارتباط با شهرداری خلاصه شده و در این خصوص خلاء قانونی مشاهده می شود. (.com ساولان www.)

  2- سوالات و فرضیه تحقیق

  با توجه به بیان مساله مهمترین سوالات مختص بر این اساس است که:

  1- آیا نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان مؤثر است؟

  2- وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر چیست؟

  3- اهداف شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهر اردبیل چه عواملی هستند؟

  فرضیه

  لذا به تناسب سوال فرضیه های زیر مطرح می شوند:

  1- به نظر می رسد نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان موثر است فرض محقق بر این است رابطه بخش مردمی با شورای اسلامی از اهمیت خاصی برخودار است اینکه شهروندان تا چه حد در تصمیماتی که در مورد شهر گرفته می شود موثر است.

  2- به نظر می رسد وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر عبارتنداز: تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری،‌ تصویب آیین نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری، تشکیل کمیسیون های تخصصی به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف خود، بررسی و تصویب فرآیند جذب و انعقاد قرارداد طرح های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی و یا مشارکت با آنها و ... است.

  3- به نظر می رسد اهداف شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان از جمله آگاه سازی مردم، بالا بردن توان دولت، رفع تبعیض، نظارت اجتماعی، سرعت بخشیدن به جریان امور و ... می باشد.

  3- روش تحقیق

  در این کار پژوهشی از روش های مختلف پژوهشی استفاده شده است و با توجه این کار تحقیق یک کار میدانی است و از نظر روش و ماهیت جزو روش های تحقیقی، توصیفی و تحلیلی محسوب می گردد و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی و سایت خبری استفاده شده است برای تحلیل داده ها از روش استدالی و ترسیم نمودارها از روش اگسل بهره گرفته شده است.

   

   

  4- پیشینه تحقیق

  مقالات متعددی و مختلفی در گذشته در مورد نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان به نگارش در آمده و در مجلات علمی و پژوهشی مختلفی ارائه شده است.

  1- یکی از منابع ارزشمند کتاب بررسی الگوی مشارکت شهروندان است که در سال 1379 به چاپ رسیده است در این اثر با بررسی مفاهیم و ماهیت مشارکت شهروندی و نظریات بر ان الگوهای مختلف آن مورد تحلیل قرار گرفته است و همچنین با بررسی مصداق های عینی مشارکت شهروندان و نقش شورای اسلامی را به خوبی در این کتاب معرفی شده است. (علوی تبار، 1379)

  2- پژوهشی دیگر از منابع ارشمند مقاله به بررسی نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت شهروندان در سال 1383 به چاپ رسیده است در این اثر به بررسی نقش شورای اسلامی چه حدی در تصمیماتی که در مورد شهرها و شهروندان گرفته می شود موثر می باشد تا چه اندازه بر اجرای این طرحها نظارت دارد در این مقاله بیان شده است. (وثوقی، 1383)

  3- پژوهشی دیگر از کتاب ارزشمندی به عنوان بررسی مشارکت های مردمی و امور شهری که در سال 1390 به چاپ رسیده است در این اثر به بررسی موانع و مشکلاتی که در شهر وجود دارد با همکاری شورا و مشارکت مردمی راهکار مناسب به حل مشکلات برای توسعه شهرها ارائه می دهد در این کتاب بیان شده است. (غفاری، 1390)

   

 • فهرست و منابع پایان نامه نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان

  فهرست:

  چکیده: 4

  کلید واژه: 4

  مشارکت، مشورتی، مدیریت، نظارت،‌برنامه ریزی، اجرایی.. 4

  1- بیان مسئله. 5

  2- سوالات و فرضیه تحقیق.. 6

  فرضیه. 6

  3- روش تحقیق.. 6

  4- پیشینه تحقیق.. 7

  5- تحلیل بررسی.. 7

  1-5- مفاهیم. 7

  1-5- مفهوم مشارکت... 7

  2-5- شورای اسلامی شهر. 8

  3-5- مفهوم شهروند. 8

  4-5- گونه های مشارکت شهروندان. 8

  5-5- مشارکت فردی: 8

  6-5- مشارکت گروهی: 9

  1-7-5- نقش شورای اسلامی در بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان. 10

  2-7-5- لذا مهمترنی پارامترهای زیر در مورد وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر عبارتنداز: 12

  6- یافته های تحقیق.. 17

  1-6- موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل.. 17

  2-6- وظیفه شورای اسلامی شهر اردبیل در مورد بهبود مشارکت اجتماعی شهروندان. 17

  3-6- ارزیابی نقش حقوقی شوراهای اسلامی و شهرداری در توسعه مدیریت شهر اردبیل.. 18

  7- نتیجه گیری و پیشنهادات... 21

  منابع و مأخذ: 23

   

  .

  منبع:

  - مهندس ابراهیم، جمشید زاده، (1390) تهران انتشارات جامعه و فرهنگ چاپ دوم.

  2- رضایی، عبدالعلی،‌(1375) چاپ دوم، تهران موسسه اطلاعات.

  3- غفاری، غلامرضا، (1386) چاپ اول انتشارات تهران نشر نی.

  4- فریوز، باتمانقلیچ، چاپ دوم، (1386) انتشارات جمهوری اسدی

  5- سید علی، اکبری منتظری، چاپ سوم، (1390) انتشارات حضرت عباس

  6- ویدا، وثوقی، سمینار علمی- تخصصی، دی ماه، (1386)

  7- www.M-Feizi.ir

  8- Roohnavaz55@gamil.com

  9- .com پایگاه خبری تحلیلی بوکان www.

  10- .com خیبر www.

   

  .

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول