پایان نامه مطالعه بیان ژن¬های کاسپاز3 وbaxدر سلول¬هایLNCapتحت القای کمپلکس VO-Salen

تعداد صفحات: 101 فرمت فایل: word کد فایل: 1000783
سال: 1390 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه زیست شناسی
قیمت قدیم:۱۶,۷۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۶۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: bax - Br-meso - VO-Salen - آپوپتوز - کاسپاز3
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه مطالعه بیان ژن¬های کاسپاز3 وbaxدر سلول¬هایLNCapتحت القای کمپلکس VO-Salen

  چکیده­

  در این پژوهش کمپلکس معدنیVO-Salenو 5-Br-meso-VO-Salenاز تراکم آلدولی اتیلن دی آمین سالسیل آلدهید در حضور ترکیب وانادیوم استیل استونات سنتز گردید. ابتدا قدرت آنتی­اکسیدانی Salen به وسیله­ی آزمون DPPHمورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج نشان داد که Salen قدرت آنتی­اکسیدانی بسیار ضعیفی در مقایسه با کمپلکس­های وانادیوم اکسید آن دارد. ارزیابی اثرات سمیت سلولی و ضد تکثیری کمپلکس­های Salen، VO-Salenو  5-Br-meso-VO-Salenنشان داد که رشد سلول­هایLNCaP بعد از 16 ساعت تیماربه ترتیب با IC50 برابر با 276/736 ، 42/428 و 55/403  میکرومولار مهار گردید. جهت ارزیابی رویداد مرگ برنامه­ریزی شده­ی سلولی، بیان کمی برخی از ژن­های کد کننده­ی فاکتورهای مسیر سیگنالینگ مرتبط با آپوپتوزیس سلولی مورد بررسی قرار گرفت یافته­های حاصل از این آزمایش­ها نشان داد هر دو کمپلکسVO-Salenو  5-Br-meso-VO-Salen بیان کاسپاز 3 را به ترتیب به میزان 82/1 و 16/7 برابر القا می­کند، القای بیان ژن bak توسط VO-Salenو نیز بیان ژن bax به­وسیله­ی 5-Br-meso-VO-Salen ممکن است باعث پلیمریزاسیون پروتیئن­های  Baxو  Bakدر غشای میتوکندری شده و با بیان کاسپاز3 مسیر میتوکندریایی آپوپتوزیس ادامه یابد.مقدمه

  امروزه بیماری سرطان به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر انسان­ها در جوامع می­باشد. حضور آلاینده­های محیطی و زمینه­های ژنتیکی، باعث اختلال در چرخه سلولی شده و آسیب در Checkpoint های چرخه مذکور می­تواند عواقب وخیمی از لحاظ تنظیم چرخه تکثیر به جای گذارد. روش­های مختلفی جهت غلبه بر این رویداد زیست شناختی مفروض است:

  توقف چرخه سلولی در سلول­های آسیب دیده که چرخه تکثیر مداوم دارند.

  حذف سلول­هایی که علایم تکثیر بدخیم رانشان می­دهند.

     روش دوم بیشترین کاربرد را داشته است. استفاده از عمل جراحی پاسخگوی کافی در حذف بدخیمی نیست. زیرا، سلول­های بدخیم دارای خاصیت متاستاز بوده و در سایر بافت­ها منتشر می­شوند. لذا اگر بتوان به روشی موثر در ایجاد مرگ برنامه­ریزی شده در سلول­های بدخیم دست­یافت، می­توان به آینده مهار این سلول­ها امیدوار بود(1و2).

  با گسترش روزافزون توجه به ترکیبات سنتز شده در مهار تکثیر سلولی، بررسی ویژگی­های سیتوتوکسیک برخی از این ترکیبات مانند کمپلکس­های سالن ضروری به نظر می­رسد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر سیتوتوکسیک و ضدتکثیری Salen، Vo-Salenو5BrVO-salen همچنین بررسی القای بیان برخی از ژن های درگیر در آپوپتوز مانند کاسپاز3،baxو bakبر روی سلول­های سرطانی پروستات LNCaPمی­باشد.

   

  1 -1- سرطان

  سرطان یک بیماری ژنتیکی است برای اینکه می­تواند تغییراتی را در عرض ژن­های خاص نشان دهد، ولی در بسیاری از موارد بیماری ارثی نیست. در بیماری ارثی، نقص ژنتیکی در کروموزوم­ های والدین حضور دارد و به سلول تخم انتقال می یابد. در مقابل تغییرات ژنتیکی که منجر به سرطان می شود در DNA سلول سوماتیک در طول عمر فرد مبتلا روی می­دهد.چون سلول های سرطانی به صورت کنترل نشده تکثیر می یابند نتیجه­ی  آن تومورهای بدخیمی است که به بافت های سالم اطراف هجوم می کنند.با رشد زیاد سلول­ها، در حالی که توموربه صورت موضعی باقی بماند، ‏‏‏‏‏بیماری معمولا می تواند با عمل جراحی و خارج کردن تومور درمان شود. در مقابل تومورهای بدخیم تمایل به متاستاز دارند که در این حالت سلول­ها وارد لنف یا رگ­های خونی ­شده و در قسمت های متفاوت بدن پخش می شوند و ایجاد تومور­های ثانویهی کشنده می کنند.و از طریق عمل جراحی هم خارج نمی شوند(2).

   

  1-1-1- ویژگی های اساسی سلول های سرطانی

  رفتار سلول های سرطانی به راحتی به وسیله ی رشد آن­ها در محیط کشت مطالعه می شود، سلول های سرطانی می­تواند بوسیله ی خارج کردن تومور، تجزیه­ی آن به سلول­های سازنده­اش و کشت آزمایشگاهی آن­ها به دست آید. سلول­های طبیعی به وسیله­ی کارسینوژن­های شیمیایی، اشعه یا ویروس های سرطان زا می­توانند به سلول های سرطانی تبدیل شوند. سلول­هایی که بوسیله­ی ویروس­ها و مواد شیمیایی در invitro تغییر یافته­اند عامل ایجاد تومور در میزبان حیوانی هستند.  ظرفیت رشد و تقسیم در بین سلول سرطانی و بسیاری از سلول های طبیعی تفاوت چندانی ندارد. ولی سلول­های سرطانی دچار نقص در کنترل تقسیم سلولی هستند. هنگامی که سلول­های طبیعی در شرایط محیط بافت رشد می­کنند، تکثیرشان سرعت می­گیردو با سرعت مشابه  سلول های سرطانی حاصل از آنها تقسیم می­یابند در حالی که وقتی سلول های طبیعی در محیط پتری دیش تکثیر می­یابند به طور قابل توجهی سرعت رشدشان کاهش پیدا می کند و تمایل دارند به صورت سلول­های تک لایه باقی بمانند(2).

   

  1-1-2-عامل­های سرطان

  تعدادی از عوامل مانند اشعه­های یونیزه کننده و بسیاری از ویروس­های RNA دار وDNA دار سرطان­زا هستند و همه­ این عوامل یک ویژگی عمومی دارند و آن­ تغییر ژنوم می­باشد. مواد شیمیایی سرطان زاممکن است مستقیما باعث بروز جهش در سلول­ها شده و یا به­وسیله­ی آنزیم های سلولیبه ترکیبات جهش زا تبدیل شوند.بسیاری از ویروس­ها می­توانند سلول­های پستاندارانی را که در محیط کشت رشد داده شده­اند آلوده کنند. ویروس­هایDNAدار که می­توانند تغییرشکل سلولی ایجاد کنند عبارتنداز: پولیوما ویروس(مانند ویروس SV40 )، آدنو ویروس و ویروس شبه هرپس. RNA  ویروس­های ایجاد کننده­ی تومور یا رترو ویروس­ها از نظر ساختار شبیه HIV هستند. ویروس­های تومورزا  ژن­هایی را با خود حمل می­کنند که محصولاتشان با فعالیتهای تنظیمی رشد سلول­های طبیعی تداخل می کند به همین دلیل تغییر شکل سلولی[1] ایجاد می­کنند. ویروس­های تومورزا وسیله­ی مناسب برای تحقیق و شناسایی ژن­های درگیر در ایجاد تومور­ها هستند.  به طور کلی ویروس­ها فقط در تعداد کمی از سرطانهای انسانی درگیر هستند. در بسیاری از موارد ویروس­ها خطر[2] ابتلا به سرطان را در فرد افزایش میدهند(2).

   

  1- Transformation                                               2- Risk

   

 • فهرست و منابع پایان نامه مطالعه بیان ژن¬های کاسپاز3 وbaxدر سلول¬هایLNCapتحت القای کمپلکس VO-Salen

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  1- Gholami rad, F. 2010. Study the antitumor effects of VO-Salen complex on HeLa and McCoy cell lines. Thesis for master science, Ardebil-Iran.

   

  2- Karp, G. 2007. Cell and molecular biology.Jhon Wiley and sons.Fifth edition. Chapter 16: 662-690.

   

  3- Nussbaum, R., Mcinnes, R., Willard, M. 2001. Thompson &thompson genetics in medicine. Saunders, Philadelphia, Pennsylvania, 427pp.

   

  4- Turnpenny, P. 2005. Emery,s elements of medical genetics. Karantaca, India, 703pp.

   

  5- Schulz, A. 2005. Molecular biology of human cancers.Springer, Netherland. 508pp.

   

  6- Offit, K. 1997. Clinical cancer genetics. Wileyliss, New York, 228pp.

   

  7- Johnstone, R.W., Ruefli, A.A., Lowes, S.W. 2002. Apoptosis: a link between cancer genetics and chemotherapy. Cancer Letters. 108: 153-164.

   

  8- Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. 2007. Molecular Biology of The Cell. Garland Science, New York, 1268pp.

   

  9- Raff, M. 1998. Cell suicide for beginners.Cancer Letters. 396: 119-122.

   

  10- Zhang, A,. Wu, Y., Lai, H.W.L., New, D.T. 2004. Apotosis a brief review.Cancer Letters. 53: 47-59.

   

  11- Elmore, S. 2007. A review of programmed cell death.National Institutes of Health. 35: 495-516.

   

  12- Amin, F., Bowden, I.D., Szegdi, Z., Mihalik, R., Szzende, B. 2004. Apoptotic and non-apoptotic modes of programmed cell death in MCF-7 human breast carcinoma cells.Cell Biology International. 24: 253-260.

   

  13- Csipo, I., Montel, A.H., Hobbs, J.A., Morse, P.A., Brahmi, Z. 1998. Effect of Fas+ and Fas-target cells on the ability of NK cells to repeatedly fragment DNA and trigger lysis via the Fas lytic pathway.Cancer Letters. 3:105-114.

   

  14- Adrain, C., Creagh, E.M., Martin, S.J. 2002. Caspase cascades in apoptosis: Caspases-their role in cell death and cell survival. Molecular Biology Intelligence Unit. 24: 41-51.

   

  15- Greagh, E.M., Comroy, H., Martin, S.J. 2004. Caspases activation pathway in apoptosis and imunity.Cancer Letters. 3:18-35.

   

  16- Watters, D., Lavin, M. 2005. Signalling pathway in apoptosis.Harward academic publishers, USA, 388pp.

   

  17- Chang, H., Yang, X. 2000. Proteases for cell suicide : Function and Regulation of Caspase. Microbilogy and Molecular Biology Reviews. 821-846.

  18- Haikarainen, A. 2005. Metalsalencatalysts in the oxidation of lignin model compounds. Review.

   

  19-  Higuchi, R., C. Focker, G. Dollinger, and R. Watson.1993. Kinetic PCR analysis: real time monitoring of DNA amplification reactions. Bio. Tech. 11: 1026-1030. 

   

  20-  ABI. 2003. Technical Bulletin: Real Time PCR. Applied Biosystems, Foster City, CA.

   

  21-  Battaglia, M., P. Pedrazzoli, B. Palermo, A. Lanza, F. Bertolini, N. Gibelli, G. A. Daprada,  and A. Zambelli.1998. Epithelia tomor cell detection and the unsolved problems of nested RT-PCR: A new sensitive one step method without false positive results. Bone. Mar. Tran. 22:693-698.

   

  22- Mannhalter, C., D. Koizar, and G. Mitter-bauer. 2000. Evaluation of RNA isolation methodsand reference genes for RT-PCR analyses og rare target RNA. Clin.Chem.Lab. Med. 38:171-177.

   

  23-  Vandesompele, J.,K. de Preter, F. Pattyn, B. Poppe, N. van Roy, A. De paepe, and F. Speleman. 2002. Accurate normalization of real time quantification RT-PCR data by geometric averagingof muliple internal contorol genes. Genome Biol. Res. 3: 34.

   

  24-Shomomaye, E., and M. Salvato.1989.Use of avian myeloblastosis virus reverse transcriptase at high temperature for sequence analysis of highly structured RNA. Gene AnalTech. 6:25-28.

  25-  Brooks, E. M., L. G. Sheflin, and S. W. Spaulding. 1995. Secondary structure of EGF and the choice of reversetranscriptase affect the detection of massagediversity by RT-PCR. Bio. Tech. 19: 806-815.

   

  26-  Destefano, J. J., R. G. Buiser, L. M. mallaber, T. W. Myers, R. A. bambara, and P. J. Fay. 1991. Polymerization and Rnase H activities of the reverse transcriptases from avian myeloblastosis. Human immunodeficiency. And moloney murine leukemia viruses are functionally  uncoupled. J of bio.Chem.. 266: 7423-7431.

   

  27- Zhang, J., Byrne, C.D. 1999. Differential priming of RNA template during cDNA synthesis markedly affect both accuracy and reproducibility of quantitive competitive reverse transcriptase PCR. Biochem. J. 337:231-141.

   

  28-  Eckert, K. a,. and T. A. Kunkel. 1991. DNA polymerase fidelity  and the polymerase chain reaction. PCR Meth.And APPL. 1:17-24.

   

  29-  Tevfik Dorak, M. 2007. Real-time PCR.Taylor & Francis Group.

   

  30-  Rob Powell. 2003. Quantificative PCR Basice. Rob Powell. CO .Web site.

   

  31-  Heid, C .A. J. Livak, andp. M. Williams.1996. Real time quantificative PCR.Genome. Res. 6:986-994.

   

  32-  Gerard, C. J., K. Olsson, R. Ramanthan, C. Reading, and E. G. Hanania.1998. Improved quantification of minimal residual disease in multiple yelomausing real time polymerase chain reaction and plasmid DNA complementarity determining region III standards.Cancer. Res. 58:3957-3964.

   

  33- Liu, W., and D. A. Saint.2002. Validation of a quantificative method of real time PCR kinetica.Biochem.Biophys. Res. Commun. 294: 37-353.

   

  34-  Wittwer, C. T., M. G. herrmann, A. A. Moss,  and R. P. rasmussen. 1997. Continuous fluorescence monitoring of rapid cycle DNA amplification. Bio techniques. 22: 130-138. 

   

  35- Devarajan, E., Sahin, A.A., Chen, J.S., Krishnamurthy, R.R.,Aggarwal, N., Brun,A., Sapino, A., Zhang, F., Sharma, D. 2002. Down regulation of caspase3 in breast cancer: a possible mechanism for chemoresistance. Oncogene. 21:8843-8851.

   

  36- Harrison, D.C., Medhurst, A.D., Bond, B.C, Campbell, C.A. 2002. The use of quantitative RT-PCR to measure mRNA expression in a rat model of focal ischemia — caspase-3 as a case study.Molecular Brain Research. 75:143–149.

   

  37- Park, H.J., Kim, M.-J., Ha, E., Chung, J.-H. 2008. Apoptotic effect of hesperidin through caspase3 activation in human colon cancer cells, SNU-C4. Phytomedicine.15 : 147–151.

   

  38- Nutt, L.K.,patear, A., Pahler, J., Fang, B., Roth, j., McCokey, D.J., Swisher, S.G. 2002. BaX and Bak promote apoptosis by modulating endoplasmic reticular and mitochondrial Ca2+ stores. The jornal of biology chemistry. 15:9219-9225.

  39- Korz, C., Pscherer, A,. Benner, A., Mertens, D,. Schaffner, C., Leupolt, E., Dohner, H. 2002. Evidence for distinct pathomechanisms in B-cell chronic lymphocytic leukemia and mantle cell lymphoma by quantitative expresstion analysis of cell cycle.The American society of hemathology. 99:4554-4561.

   

  40- Suyama, E., Kawasaki, H., Taira, K. 2002. Induction of a caspase 3-independent role of pro-apoptotic factor bak in TNF-α-induced apoptosis.FEBS letters. 528:62-69.

   

  41- Kondo, Sh., Shinomura, Y., Miyazaki, Y., Kiyohara, T., Tsutsui, Sh., Kitamura, Sh., Nagsawa, Y., Nakahara, M., Kanayama, Sh., Matsuzawa, Y. 2000. Mutations of the bak gene in human gastric and colorectal cancers.Cancer research. 60:4328-4330.

   

  42- lei, K., Nimnual, A., Zong, W.X., Kennedy, N.J., Fllavel, R.A., Thopsom, C.B., Bar-Sagi, D., Davis, R.L. 2002. The bax subfamily of bcl2 related proteins is essential for apoptosis signal transduction by c-JUN NH2 terminal kinase. Molecular and cellular biology. 4929-4942.

   

  43- Chen, T., Yang, I., Irby, R., Shain, K.H., Gang, W., Quackenbush, J., Coppola, D., Cheng, J.Q., Yeatman, T.J. Regulation of caspase expression and apoptosis by adenomatous polyposis coli. 2003. Cancer research. 63:4368-4374.

   

  44- lie, K., Nimnual, A., Zong, W., Kennedy, N.J., Flavell, R.A., Thompson, C.B., Bar-sagi, D., Davis, R.J. 2002. The Bax subfamily of Bcl2 releted protein is essential for apoptotic signal transduction by c-Jun NH2 terminal kinase. Molecular and cellular bibliry. 4929-4942.

  45- Woldemariam, G.A., Mandal, S.S. 2008. Iron(III)-salen damages DNA and Induces apoptosis in human cell via mitochondrial pathway. Journal of inorganic biochemistry. 102:740-747.

   

  46- Rajendran, A., Magesh, Ch., Perumal, P.T. 2008. DNA-DNA cross- linking mediated by bifunctional (salenALIII)+ complex. Biochemical et BiophysicaActa. 1780:282-288.

   

  47- Mohammadi, M., Yazdanparast, R. 2009. Methoxy VO-salen complex: In vitro antioxidant activity, cytotoxicity evaluation and protective effect on CCl(4)-induced oxidative stress in rats. Journal ofFood and Chemical Toxicology.

   

  48- Li, m., Wei, D., Ding, W., Baruah, B., Crans, D.C. 2008. Anti-diabetic effect of cesium aqua(N,N-ethylene(salicylideneiminato)-5-sulfonato) oxovanadium (IV) dehydrate in streptozotocin-induced diabetic rats. Boil trace elem res. 121:226-232.

   

  49- Tang, H., Sun, Y., Xiu, Q., Lu, H., Han, H. 2007. Cyclooxygenase-2 induction requires activation of nuclear factor of activated T-cells in Beas-2B cells after vanadium exposure and plays an anti-apoptotic role. Archives of Biochemistry and Biophysics, 468: 92–99.

   

  50- Capella, M.A.M., Capella, L.S., Valente, R.C., Gefé, M., Lopes, A.G. 2007. Vanadate-induced cell death is dissociated from H2O2 generation. Cell Biol Toxicol, 23:413–420.

   

  51- Basuki, W., Hiromura, M., Adachi, Y., Tayama, K., Hattori, M., Sakurai, H. 2006. Enhancement of insulin signaling pathway in adipocytes by oxovanadium(IV) complexes. Biochemical and Biophysical Research Communications, 349: 1163–1170.

   

  52- Zhang, Y., Yang, X.D, Wang, K., Crans, D.C. 2006. The permeability and cytotoxicity of insulin-mimetic vanadium (III, IV,V)-dipicolinate complexes.   Inorganic Biochemistry, 100: 80–87.

   

  53- Ray, R.S., Rana, B., Swami, B., Venu, V., Chatterjee, M. 2006. Vanadium mediated apoptosis and cell cycle arrest in MCF7 cell line. Chemico-Biological Interactions, 163: 239–247.

   

  54- Sagar, j., Sales, k., V, j.w., Dijk, s., Winslet, M. 2010. Lowering the apoptotic threshold in colorectal cancer cells by targeting mitochondria.Cancer Cell International.1-8.

   

  55- Bezaatpour, A.,  Behzad, M., Boghaei, D. M. 2009.  Synthesis, Characterization and Studies of Mechanochemical, Electrochemical and Thermal behaviors of navel electronegative Complexes.Journal of Coord Chem,  62 : 1127–1133.

   

  56- Mather, J.p., Barnes, D. 1998. Methods in cell biology(Animal cell culture methods). Academic Press, San Diego, 389pp.

  57- Helgason, C.D., Miller, C.L. 2003. Basic cell culture protocols. Human Press Inc, London, vol290, 365pp.

   

  58- Doyle, A., Griffiths, J.B. 1998. Cell and tissue culture: Laboratory procedures in biotechnology. John Wiley & Sons Ltd, England, 354pp.

   

  59- Brady, H.J.M. 2004. Apoptosis methods and protocols. Human Press, Totowa, 291pp.

   

  60- Livak, K.J., Schmittgen, T.D. 2001. Analysis of relative gene expresstion  data using real time quantitative PCR and the 2-∆∆Ctmethod. Methods. 25:402-408.

   

  61- Hung, T.H., Chen, S.F., Liou, J.J., Li, M.J., Yeh, Y.L., Hsieh. 2008. Bax , Bak and mitochondria oxidants are involved in hypoxia reoxygenation apoptosis in human placenta. Placenta. 29:565-583.

   

  62-Cho, S.G., Choi, F.G. 2002. Apoptosis signaling pathway: caspases and stress activation protein kinases. Journal of biochemistry and molecular biology. 35: 24-27.

   

   

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت