پایان نامه محاسبه سطح مقطع لپتون و پاد لپتون های تولید شده در پراکندگی پروتون - پروتون و پروتون - پاد پروتون با استفاده از فرآیند درل یان

تعداد صفحات: 131 فرمت فایل: word کد فایل: 1000769
سال: 1391 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه فیزیک
قیمت قدیم:۱۹,۷۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۶۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه محاسبه سطح مقطع لپتون و پاد لپتون های تولید شده در پراکندگی پروتون - پروتون و پروتون - پاد پروتون با استفاده از فرآیند درل یان

  کارشناسی ارشد     

  فیزیک       

  هسته­ای      

  در این پروژه ابتدا فرض می شود که پروتون از سه کوارک ظرفیت تشکیل شده و این سه کوارک را دریای کوارک و پاد کوارک احاطه کرده است. با توجه به اینکه کوارک و پاد کوارک ها در برخورد رودررو نابود شده و تولید لپتون می نمایند لذا با این فرض  با محاسبه و مشخص کردن تابع توزیع کوارک و دریای کوارکی داخل پروتون می توان سطح مقطع تولید لپتون و پاد لپتون ها را در برخورد پروتون – پروتون و پروتون - پاد پروتون بدست آورد. در این پروژه ابتدا با نوشتن برنامه فرترن تابع توزیع کوارک های ظرفیت و کوارک های دریا را در داخل پروتون و پاد پروتون  بدست آورده و سپس در چارچوب فرآیند درل یان محاسبات لازم برای محاسبه سطح مقطع تولید در برنامه فرترن در نظر گرفته می شود. در آخر نیز سطح مقطع بدست آمده با نتایج تجربی در دسترس مقایسه خواهد شد.

  مقدمه

  اولین بار ساختار هادرون در پراکندگی e+p  در سال 1969 در دانشگاه استانفورد مشخص شد. این پراکندگی نشان می داد که در صورتی می توانیم سطح مقطع پراکندگی الکترون ها را توضیح دهیم که پروتون ها را ذرات غیر بنیادی و دارای ساختار داخلی در نظر بگیریم. به این ترتیب مشخص شد که هادرون ها دسته ای از ذرات زیر اتمی هستند که از کوارکها تشکیل یافته اند و در برهمکنش های قوی شرکت می کنند.

  در فیزیک ذرات بنیادی یک هادرون ذره ای مرکب از کوارک های به هم فشرده توسط نیروی قوی است مانند اتم ها و مولکول ها که توسط نیروی الکترومغناطیسی کنار هم نگه داشته شده اند. یک روش استاندارد برای بررسی ساختار هادرون ها، فرآیند درل- یان[1] است. فرآیند درل– یان یک تاثیر الکترومغناطیسی است که در پراکندگی انرژی بالای هادرون – هادرون اتفاق می افتد. در این فرآیند یک کوارک از یک هادرون و یک آنتی کوارک از هادرونی دیگر نابود می شود و یک فوتون مجازی تولید می کند که برای تولید یک جفت لپتون با بار مخالف، نابود می شود.

  این فرایند برای اولین بار توسط سیدنی درل[2] و تونگ مو یان[3] در سال 1970 برای توصیف جفت لپتون و آنتی لپتون تولید شده در برخورد های هادرونی انرژی بالا، پیشنهاد شد. به طور آزمایشگاهی این فرآیند برای اولین بار توسط کریستنسن[4] در برخورد پروتون- اورانیوم مشاهده شد. فرایند درل- یان هم به صورت آزمایشات هدف ثابت و هم به صورت آزمایشات برخوردی مطالعه شده است. این فرایند اطلاعات ارزشمندی را در خصوص توابع توزیع پارتون ها فراهم می کند. با استفاده از فرایند درل- یان می توان با محاسبه و مشخص کردن تابع توزیع کوارک و دریای کوارک داخل پروتون، سطح مقطع تولید لپتون و پاد لپتون ها در برخورد پروتون- پروتون و پروتون- پادپروتون بدست آورد.

  در فصل اول این پایان نامه در مورد هادرون ها و بررسی ساختار داخلی آنها از طریق پراکندگی کشسان e+p و پراکندگی ناکشسان عمیق e+p می پردازیم. در فصل دوم با استفاده از مقیاس گذاری بیورکن توابع توزیع پارتون ها را مشخص می کنیم و در فصل سوم چگونگی رویداد فرایند درل- یان را بررسی خواهیم کرد و در فصل چهارم سطح مقطع لپتون و پاد لپتون های تولید شده در پراکندگی پروتون- پروتون و پروتون- پادپروتون با استفاده از فرایند درل- یان بدست خواهیم آورد.

   

  فصل اول

  ساختار هادرون ها

  مقدمه

  در فیزیک اتمی با موقعیتی روبرو می شویم، آنجایی که آزمایش های مربوط به اتم های پیچیده بایستی از طریق برهمکنش های الکترومغناطیسی الکترون های سازنده تفسیر شود. این مقایسه مشکل را آشکار می کند: ما نیاز داریم" توابع موجی" را پیدا کنیم که برای مثال پروتون را با کوارک و گلئون های سازنده اش شرح دهد. در این بخش یک تکنیک آزمایشگاهی ارائه می دهیم که می توانیم از طریق آن ساختار کوارکی و گلئونی هادرون ها را مشخص کنیم. نام این تکنیک پراکندگی ناکشسان عمیق لپتون ها[5] است.

  1-1  جستجوی توزیع بار الکتریکی توسط الکترون ها و ضرایب شکل

  "عکسبرداری" از یک جسم با انتشار یک باریکه ی الکترون از آن، روشی اثبات شده در فیزیک است. فرض کنید که می خواهیم بار الکتریکی توزیع شده در شکل 1.1 را که می تواند به عنوان مثال ابر الکترونی یک اتم باشد تعیین کنیم. طرز کار به صورت اندازه گیری توزیع زاویه ای الکترون های پراکنده شده و مقایسه ی آن با سطح  مقطع ( مشخص) برای پراکندن الکترون ها از یک بار نقطه ای می باشد، در معادله ی

   

  [1] Drell-Yan Process

  [2] Sidney Drell

  [3] Tung-Mow Yan

  [4] J.H.Christenson

  [5] Deep Inelastic Scattering

 • فهرست و منابع پایان نامه محاسبه سطح مقطع لپتون و پاد لپتون های تولید شده در پراکندگی پروتون - پروتون و پروتون - پاد پروتون با استفاده از فرآیند درل یان

  فهرست:

  مقدمه Error! Bookmark not defined.

  فصل اول- هادرون ها 3

  مقدمه. 4

  1-1- جستجوی توزیع بار الکتریکی توسط الکترون ها و ضرایب شکل. 4

  1-2- پراکندگی الکترون – پروتون. ضرایب شکل پروتون. 5

  1-3-پراکندگی ناکشسان الکترون– پروتون ep®ex. 10

  1-4- خلاصه ای از صورت گرایی برای تجزیه و تحلیل پراکندگی ep. 13

  1-5- پراکندگی کشسان الکترون به عنوان سطح مقطع کلی فوتون-پروتون(مجازی) 15

  فصل دوم- پارتون ها 18

  مقدمه. 19

  ٢-1- مقیاس گذاری بیورکن.. 19

  ٢-2- پارتون ها و مقیاس گذاری بیورکن.. 22

  ٢-3- کوارک های داخل پروتون. 27

  فصل سوم- فرآیند درل یان. 38

  مقدمه. 39

  3-1- ساختار هادرون ها و مدل پارتون. 42

        3-1-1-پارتون ها 42

       3-1-2- رنگ... 43

   3-1-3- مدل پارتون. 44

   3-1-4- تابع ساختار. 45

               3-1-4- 1-پدیده شناسی توابع ساختار. 47

                3-1-4-2- خطاهای مقیاس گذاری. 50

  3-2- فرآیند درل- یان. 50

       3-2-1- ویژگی های طیف 50

      3-2-2- دینامیک های فرآیند درل-یان........................................................................................................................55

      3-2-3- فرمول نویسی درل-یان..................................................................................................................................56

      3-2-4- فضای فاز........................................................................................................................................................58

  3-3- روش های آزمایشگاهی...........................................................................................................................................59

        3-3-1- التزامات عمومی...........................................................................................................................................59

        3-3-2- آزمایش طیف سنج CERNOMEGA.........................................................................................................62

        3-3-3- بازبینی آزمایشات هدف ثابت......................................................................................................................63

        3-3-4- بازبینی آزمایشات ISR.................................................................................................................................66

  3-4- پیش بینی ها برای فرآیند درل-یان...........................................................................................................................67

        3-4-1- مقیاس گذاری..............................................................................................................................................67

                  3-4-1-1- آزمون های مقیاس گذاری.........................................................................................................68

        3-4-2- وابستگی پرتو به سطوح مقطع.....................................................................................................................71

                  3-4-2-1- تست های وابستگی باریکه ی فرودی.......................................................................................72 

        3-4-3- وابستگی مقطعی..........................................................................................................................................76

                 3-4-3-1- آزمون های وابستگی A ی سطح مقطع.......................................................................................77

        3-4-4- توزیع زاویه ای واپاشی................................................................................................................................79

                 3-4-4-1- اندازه گیری های توزیع زاویه ای واپاشی....................................................................................80

       3-4-5- توزیع های تکانه ی عرضی...........................................................................................................................82

       3-4-6- خلاصه..........................................................................................................................................................85

  3-5- فرآیند درل- یان در QCD.......................................................................................................................................86

        3-5-1- پیش بینی سطح مقطع کل............................................................................................................................86

        3-5-2- اندازه گیری ضریب K.................................................................................................................................88

        3-5-3- موارد بشتر در مورد توزیع های تکانه ی عرضی.........................................................................................91

        3-5-4- تاثیرات QCD برتوزیع های زاویه ای واپاشی.............................................................................................96

        3-5-5- خلاصه.........................................................................................................................................................98

  3-6- اندازه گیری توابع ساختار.........................................................................................................................................99

        3-6-1- توابع ساختار نوکلئون..................................................................................................................................99

        3-6-2- توابع ساختار مزون....................................................................................................................................102

  3-7- مطالعه ی هادرون های همراهی کننده تولید دی لپتون..........................................................................................105

  3-8- خلاصه و نتیجه......................................................................................................................................................106

  فصل چهارم-محاسبه ی سطح مقطع لپتون و پاد لپتون های تولید شده در پراکندگی پروتون- پروتون و پروتون- پاد پروتون با استفاده از فرآیند درل- یان...............................................................................................................................108

  بحث و نتیجه گیری..........................................................................................................................................................113

  منابع..................................................................................................................................................................................115

   

   

  .

  منبع:

  [1] Halzen,F.,Martin,A.D (1984). Quark and lepton. Jahn Wiley.

  [2] Keiner,V. (1998). Z. Phys. A 354:87.

  [3] Perl, M. (1974) High Energy Hadron Physics. Wiley-Inters Cience.

  [4] Budnev et. Al., (1975) .Phys, Repcl 5 T 8.

  [5[ Bjorken, D. J. (1969) Phys. Rev. 179:1574.

  [6] Panofsky, H.K. Report talk, in International Conference on High                 Energy Physics, Veina, Prentki, ed. J,Steinberger J.               

  [7] Chistenson, J. H. et. Al., (1970) Phys. Rev . Lett. 25 :523.

  [8] Aubert, J. J. et al (1974) phys. Rev. Lett. 33:1404.

  [9] Ito, As. et. Al., (1981), L. Lederman (1982). Private Communication.

  [10] Drell, S and Yan, T. M. (1970a) Phys. Rev. Lett. 25 :316.

          (1970b) Phys. Rev. Lett. 24 :181.

  [11] Larue, G. S, Phillips, J. D. and Fairbank W M (1981) Phys. Rev. Lett.          46 :964.

  [12] Greenberg, O. W. (1964) Phys. Rev. Lett. 13 :598.

  [13] Gross, D. J. and Wilczek (1973) Phys. Rev. Lett.

  [14] Bjorken, D. J. and Paschos, E. A.(1969) Phys . Rev. 185 :1975.

  [15] de Groot, J. G. H. et. al., (1979) Z. phys.C 1 :143.

  [16] Gell Mann, M. (1964) Phys. Lett. 8:214.

  [17] Feynman, R. P. (1969) Phys. Rev. Lett. 23 :1415.

  [18] West, G. B. (1970) phys. Rev. Lett. 24 :1206.

  [19] Yan, T. M. (1976) Ann. Rev. Nucl.Sci. 26 :199.

  [20] Brodsky, S. J. and Farrar G R (1973) Phys. Rev. Lett. 31 :1153.

  [21] Farrar, G. R. (1974) Nucl.Phys. B 77 :429.

  [22] Buras, A. J. and Gaemers, K. J. F. (1978) Nucl. Phys. B 132 :249.

  [23] Altarlelli, G. and Parisi, G. (1977) Nucl. Phys. B 126 :298.

  [24] Badier, et. al., (1980b) Pre Print CERN-EP. 80 :148.

  [25] Anderson, K. J. et. al., (1976a) Phys. Rev.Lett. 36 :237.

  [26] Corden, M. J. et. al., (1981) Proc. EPS Int. Conf. om High- Energy              Physics, Lisbon in Preparation.(1980a) phys. Lett. B 96:417.  

  [27] Albrow, M.G. et. al.,(1978) Nucl. Phys. B 135 :461.

  [28] Herb, S. W. et. al., (1977) Phys. Rev. Lett. 39 :252.

  [29] Frisch, N. J. et. al., (1982) Fermilab/Chicago/Princeton DOE-ER.

  [30] Mc Cal Detal (1979) Phys. Lett. B 85 :432.

  [31] Angelis, A. L. S. et. al., (1979a) Phys. Lett. B 87 :396.

  [32] Cobb, J. H. et al (1977) Nucl.Insturm. Meth. 140 :413.

  [33] Antreusyan, D. et. al., (1980) Phys. Rev. Lett.45 :863

          (1981a) Phys. Rev. Lett. 13 :224.      

  [34] Yoh, J. K. et. al., (1978) Phys. Rev. Lett. 41:684.

  [35] Lefrancois, L. (1980) Proc. Int. Conf. on High-Energy Physics,                    Madison. AIP Conf.Porc. No P 68 :1319.

  [36] Dress, J. (1981) Proc. Int. symp.on Lepton and photon Interactions at           High-Energies, Bonn, P. 474. 

  [37] Hogan, G. E. et. al., (1979b) Phys. Rev. Lett. 42 :948.

  [38] Branson, J. G. et. al., (1977) Phys. Rev. Lett. 38 ;475.

  [39] Collins, J. C. and Soper D E (1977) Phys. Rev D 16:2219.

  [40] Politzer, H. D. (1973) Phys. Rev. Lett. 30 :1346.

  [41] Curci, and Greco, M. (1980) Phys. Lett. B 92 :175.

  [42] Kajantie, K. and Raitio, R. (1978) Nucl. Phys. B 139 :72.

  [43] Fritzsch, H. and Minkowski, P. (1978) Phys. Lett. B 73 :80.

  [44] Scott, D. M. (1981) Proc. Moriond Workshop on Lepton Pair                       Production. Les Arcs, P. 148.    

  [45] Parisi, G. and Petronzio, R. (1979) Nucl. Phys. B 154 :427.

  [46] Lam, C. S. and Tung, W. K. (1978) Phys. Rev. D 21 :2712.

  [47] Michelini, A. (1981) Pre Print CERN-EP 81 :128.

  [48] Field, R. D. and Feynman, R. P. (1977) Phys. Rev. D 152 :2590.

  [49] Barate, R. et. al., (1979) Phys. Rev. Lett. 43 :1541.

  [50] Hawker,E. A. et. al.,( FNAL E 866/Nu Sea Collaboration 1998), Phys.          Rev. Lett.80 :3715.

  [51] Towell, R. S. et. al.,(FNAL E866/Nu Sea Colloboration 2001) Phys.               Rev. D 64 :052002  

  [52] Lai, H. L. et. al.,(2000) Eur.Phys. J C 12 :375.

  [53] Pumplin, J. et. al., (2002), J H E P 0207,012.

  [54] Moreno, G. et. al., (1991) Phys. Rev. D 43 :2815.

  [55] Martin, A. D. Roberts, R. G. Stirling, W. J. and Thorne, R. S.                      0211080.

  [56] Yang, U. K. and Bodek, A. Phys. Rev. Lett. 82 :2467.

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت