پایان نامه سد اروک

تعداد صفحات: 134 فرمت فایل: word کد فایل: 1000677
سال: مشخص نشده مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه مهندسی عمران
قیمت قدیم:۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت: ۱۷,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه سد اروک

  چکیده :

  یه مورد مطالعه در استان خراسان رضوی در شمال شرق ایران واقع شده است . سد ارواک در فاصله 70 کیلومتری شمال غرب شهر مشهد و در فاصله 5/2 کیلومتری ارواک ، در طول جغرافیایی  و عرض جغرافیایی  بر روی رودخانه ارواک واقع می گردد . این سد یک سد خاکی با هسته رسی به ارتفاع 5/55 متر از بستر رودخانه و طول تاج 415 متر و حجم کل مخزن 30 میلیون متر مکعب می باشد . هدف از ساخت این سد ، تأمین آب شرب شهر مشهد و کشاورزی اراضی پایین دست می باشد .

  در این تحقیقات بررسی های زمین شناسی و ژئوتکنیکی برای ساختگاه سه صورت گرفته است . ساختگاه سد ارواک و مخزن را آهک و آهکهای مارنی سازند مزدوران و چمن و رسوبات کواترنری تشکیل می دهند . توده های سنگی محل سد براساس رده بندی های مهندسی Q ، RMR و GSI مورد ارزیابی قرار گرفته است براساس این رده بندی ها توده های سنگی محل سد ، در رده سنگهای مناسب قرار دارند . برای جلوگیری از هدر رفتن آب و بهسازی توده سنگی و پی آبرفتی و ساختگاه سد از نتایج آزمایشهای لوژان و لفران صورت گرفته استفاده شده است و ارائه راهکار مناسب و ارزیابی عملیات تزریق در تکیه گاه چپ سد ارواک مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است که نتیجه موفقیت عملیات تزریق می باشد .

  فصل اول : کلیات

  مقدمه

  احداث سازه های بزرگ معمولاً بر روی زمین های صورت می گیرد که توان باربری کافی جهت آن سازه را داشته باشند ولی همیشه زمین مرغوب در محل احداث سازه وجود ندارد و بلکه خود انسان باید فکری جهت کیفیت زمین محل احداث سازه داشته باشد استفاده از راهکارهای بهسازی شرایط زمین و نحوه بهسازی آن مهمترین خواسته مهندسان طراح تبدیل شده است .

  یکی از مهمترین موارد مورد بررسی در ساختگاه سد ، وضعیت زیر پی می باشد . پی به مجموعه کف دره و تکیه گاهها که سد بر روی آن قرار می گیرد اطلاق می شود و چون سنگ پی ، سد ارواک از سنگهای آهکی و آهکی مارنی و ندرتاً مارن تشکیل شده ، لذا بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی این سنگها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .

  تراوش در پی و تکیه گاههای سد رابطه مستقیم با نوع سازندهای زمین شناسی و میزان خلل و فرج موجود در آنها دارد . لذا یکی از پارامترهای بسیار مهم در سد سازی تعیین ساختگاه سد و بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی و همچنین عملکرد نیروهای تکنونیکی در منطقه امری ضروری بنظر می رسد . به همین دلیل پارامترهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی در ساختکاه سد مورد بررسی قرار گرفته است .

  آزمایش لوژان نیز جهت تعین میزان نفوذ پذیری و پی و تکیه گاههای سد ، جهت بهسازی و ارتفاع کیفیت توده و ارائه راهکار مناسب جهت این امر صورت گرفته است . در پی آبرفتی نیز چون رسوبات آبرفتی در حدود 21 متر ضخامت دارند و سد بر روی پی آبرفتی قرار می گیرد . آگاهی از مشخصات این رسوبات ضروری است .

  به این منظور آزمایشات آزمایشگاهی بر روی نمونه های اخذ شده از گمانه ها و آزمایش نفوذ پذیری لفران در صحرا بر روی آنها انجام شده است . در ادامه بررسی تزریق پذیری در تکیه گاه چپ سد ارواک صورت گرفته و نتایج تزریق مورد ارزیابی قرار گرفته است .  

  اهداف و اهمیت موضوع

  هدف اصلی طرح ، تأمین آب شرب شهر مشهد و آب مورد نیاز برای کشاورزی اراضی پایین دست سد می باشد . براساس برآورد انجام شده . 62/0 آب تنظیمی که معادل 97/18 میلیون متر مکعب است جهت آب شرب مشهد اختصاص می یابد. آبی که به شهر مشهد اختصاص یافته است به لحاظ توریستی بودن شهر مشهد و نیازهای فراوان این شهر به آب شرب حایز اهمیت فراوان می باشد . بقیه آب موجود در سد معادل 38/0 آب تنظیمی سالیانه جهت مصارف کشاورزی می باشد. از آنجا که در منطقه محل طرح و در اراضی پایین دست محل سد روستاهای ارواک ، فوشان ، پریشته ، دوله ، شیرین ، شوک و خوزستان با جمعیتی معادل 8674 نفر قرار دارند ، اجرای این طرح می توان اثرات سودمندی در منطقه داشته باشد . با توجه به اینکه شغل اصلی روستائیان منطقه کشاورزی است و در این منطقه حدود 2500 هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد اجرای این طرح باعث رونق بیشتر کشاورزی و مانع از مهاجرت روستائیان به شهر می گردد .

  بطور کلی در این تحقیق اهداف زیر بررسی شده است :

  1- بررسی وضعیت زمین شناسی عمومی منطقه ، زمین شناسی مخزن ، زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد .

  2- بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مغزه های سنگی بدست آمده از گمانه ها .

  3- ارزیابی و تحلیل داده های بدست آمده حاصل از حفر گمانه های اکتشافی

  4- تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی پی آبرفت

  5- بررسی پارامترهای ژئوتکنیکی توده سنگهای ساختگاه سد

  6- طبقه بندی مهندسی توده سنگهای آهکی و آهک مارنی ساختگاه سد

  7- روشهای بهسازی ساختگاه سد 

 • فهرست و منابع پایان نامه سد اروک

  فهرست:

  چکیده

  فصل اول – کلیات

  مقدمه

  اهداف و اهمیت موضوع

  مختصات جغرافیایی ساختگاه سد

  مشخصات فنی

  راههای دسترسی به سد

  بررسی آب و هوایی منطقه و محل پروژه

  مطالعات و بررسی های قبلی

  روش مطالعه

  1-8-1- مطالعات زمین شناسی

  1-8-2- مطالعات لیتپولوژیکی

  1-8-3- مطالعات زمین شناسی ساختمانی

  1-8-4- مطالعات ژئوتکنیکی

  1-8-5- نقشه های زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی

  فصل دوم – بررسی روشهای تحقیق و لزوم اجرای طرح

  2-1- مقدمه

  2-2- اهمیت احداث سد و انتخاب نوع آن

  2-3- سدهای خاکی

  2-4- انواع سدهای خاکی

  2-5- ساختگاه سد سنگهای کربناتی

  2-5-1- سنگ آهک

  2-5-2- بررسی خصوصیات مهندسی سنگ آهک

  2-5-3- برخی از پارامترهای سنگهای آهکی

  2-5-4- بررسی انحلال پذیری سنگ آهک

  2-6- روش تحقیق

  2-6-1- زمین شناسی

  2-6-2- ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ بکر

  2-6-3- طبقه بندی مهندسی توده سنگ

  2-6-3-1- طبقه بندی RMR و Q

  2-6-3-2- طبقه بندی اندیس مقاومت زمین شناسی ( GSI )

  2-6-4- ویژگی های ژئوتکنیکی توده سنگی

  2-6-5- مطالعه خواص ژئوتکنیکی آبرفت محل پی

  فصل سوم – زمین شناسی

  3-1- مقدمه

  3-2- زمین شناسی عمومی منطقه

  3-2-1- ژئومورفولوژی

  3-2-2- سنگ چینه شناسی

  3-2-2-1- ژوراسیک

  3-2-2-1-1- سازند کشف رود

  3-2-2-1-2- سازند چمن بید

  3-2-2-1-3- سازند مزدوران

  3-2-2-2- کر تا سه

  3-2-2-2-1- سازند شورجه

  3-2-2-2-2- سازند تیرگان

  3-2-2-2-3- سازند سرچشمه

  3-2-2-2-4- سازند سنگانه

  3-2-2-2-5- سازند آیتامیر

  3-2-2-2-6- سازند آبدراز

  3-2-2-7- سازند آبتلخ

  3-2-2-2-8- سازند نیزار

  3-2-2-2-9- سازند کلات

  3-2-2-2-10- سازند نفته

  3-2-3- پالئوژن

  3-2-3-1- سازند پسته لیق

  3-2-3-2- سازند چهل کمان

  3-2-3-3- سازند خانگیران

  3-2-3-4- نئوژن

  3-2-4- نهشته های کواترنر ( رسوبات جوان )

  3-2-5- زمین ساخت منطقه ای

  3-3- زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد

  3-3-1- ژئومورفولوژی محل سد

  3-3-2- زمین ساخت محل سد

  3-3-3- ناپیوستگی های تکیه گاه سد

  3-3-3-1- بررسی ویژگی های مهندسی درزه ها

  3-4- هیدروژئولوژی ساختگاه سد 

  3-4-1- بررسی سطح آب زیر زمینی در گمانه های اکتشافی

  3-4-2- بررسی میزان نفوذ پذیری در توده سنگی و مصالح آبرفتی ساختگاه سد

  فصل چهار – بررسی خواص ژئوتکنیکی آبرفت ساختگاه سد

  4-1- مقدمه

  4-2- بررسی ویژگی های خاکها

  4-3- طبقه بندی رسوبات آبرفتی ساختگاه سد

  4-4- بررسی خواص هیدرولیکی مصالح آبرفتی

  4-4-1- آزمایش نفوذ پذیری لونران

  4-4-2- قطعه لوفران پایین تر از سطح آب زیر زمین ( GWL)

  4-4-2-1- آزمایش با بارخیزان

  4-4-2-2- آزمایش با بار ثابت

  4-4-2-3- آزمایش با بار افتان

  4-4-3- محاسبه ضریب نفوذ پذیری

  4-4-3-1- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار خیزان

  4-4-3-2- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار ثابت

  4-4-3-3- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار افتان

  4-4-4- نفوذ پذیری مصالح آبرفتی ساختگاه سد

  4-5- بررسی نفوذ پذیری گروههای مختلف رسوبات مصالح آبرفتی ساختگاه سد

  4-6- بررسی پارامترهای مقاونتی و تراکمی مصالح آبرفتی ساختگاه سد

  4-6-1- آزمون نفوذ استاندارد ( SPT )

  4-6-2- آزمون نفوذ مخروطی ( CPT )

  4-6-3- رابطه بین

  فصل پنجم – بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی توده سنگ

  5-1- مقدمه

  5-2- آزمایشات برجای مکانیک سنگ

  5-3- ارزیابی کیفی توده سنگ براساس ضریب RQD

  5-4- بررسی خصوصیات هیدرولیکی توده سنگ

  5-4-1- مسیرهای هیدرولیکی سنگ

  5-4-2- آزمایش فشار آب

  5-4-3- آزمایش لوژان

  5-4-3-1- روشهای مختلف تعیین عدد لوژان

  5-4-3-2- حساسیت آزمایش لوژن

  5-4-5- نفوذ پذیری توده سنگی ساختگاه سد

  فصل ششم – بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ بکر و طبقه بندی مهندسی توده های سنگی

  6-1- مقدمه

  6-2- بررسی های آزمایشگاهی

  6-2-1- ویژگی های فیزیکی

  6-2-1-1- تخلخل

  6-2-1-2- میزان جذب آب

  6-2-1-3- وزن واحد حجم سنگها

  6-2-2- ویژگیهای مکانیکی

  6-2-2-1- مقاومت فشاری تک محوری

  6-2-2-1- زاویه اصطکاک داخلی

  6-2-2-2-مقاومت چسبندگی

  6-3- طبقه بندی مهندسی سنگ بکر

  4-6- رده بندی مهندسی توده سنگ ساختگاه سد ارواک

  6-4-1- انواع مختلف طبقه بندی

  6-4-1-1- طبقه بندی ژئو مکانیکی RMR

  6-4-1-2- طبقه بندی Q

  6-4-1-3- طبقه بندی GST

  فصل هفتم – نتیجه گیری و پیشنهادات

  7-1- نتیجه گیری

  7-2- پیشنهادات

  فهرست منابع فارسی

  فهرست منابع لاتین 

  .

  منبع:

  فهرست منابع فارسی :‌

  اجل لوئیان . ر ، محمدی . د ، 1380 ، معیارهای تجربی گسیختگی در سنگ ، انتشارات دانشجو همدان ، 205 صفحه .

  اجل لوئیان . ر ، 1382 ، رده بندی توده سنگ ، روش کاربردی در مهندسی عمران ، 182 صفحه .

  افشار حرب . ع ، 1373 ، زمین شناسی کپه داغ ، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور ، شماره 11 ، 275 صفحه .

  اصانلو . م ، 1375 ، روشهای حفاری ، مرکز نشر صدا تهران ، 469 صفحه.

  توکلی . ب ، 1376 ، مبانی زمین شناسی مهندسی ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، 240 صفحه .

  درویش زاده . ع ، زمین شناسی ایران ، 1380 ، انتشارات امیر کبیر تهران ، 901 صفحه .

  رحیمی . ح ، 1382 ، سدهای خاکی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 671 صفحه.

  سدهای ایران ، 1372 ، انتشارات کمیته ملی سدهای بزرگ ایران .

  شرکت مهندسین مشاور آب پوی ، 1373 ، گزارش مرحله شناخت سد ارداک .

  طاحونی . ش ، 1381 ، اصول مهندسی ژئوتکنیک ( مکانیک خاک ، انتشارات پارس آئین تهران ، 831 صفحه .

  طاحونی . ش ، 1382 ، اصول مهندسی ژئوتکنیک ( مهندسی پی ) ، انتشارات پارس آئین تهران ، 992 صفحه .

  طاهری ، د ، 1379 ، بررسی اثر پارامترهای زمین شناسی مهندسی بر روی تزریق پذیری و طراحی پرده آب در سد کارون 3 ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه ترتبیت مدرس .

  علیزاده ، 1 ، 1367 ، اصول هیدرولوژی کاربردی ، انتشارات آستان قدس رضوی ، 519 صفحه .

  فاروق حسینی . م ، 1379 ، درآمدی بر مکانیک سنگ ، انتشارات نشر کتاب دانشگاهی تهران ، 296 صفحه .

  فیهمی فر . سروش . ح ، هجیری آذر . م ، 1383 ، طبقه بندی پیشنهادی سنگها براساس شاخص رطوبت ، و زمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران ، صفحه 523- 511 .

  فهیمی فر . ا ، سروش . ح ، 1380 ، آزمایشات مکانیک سنگ مبانی نظری و استانداردها ، شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک .

  وفائیان . م ، 1376 ، خواص مهندسی سنگها ، تئوریها و کاربردهای ارجایی ، 420 صفحه .

  هوک . ا ، 1381 ، مهندسی سنگ کاربردی ، ترجمه عبدالرضا طاهریان ، انتشارات دهخدا تهران ، 512 صفحه .

   

  منابع لاتین :

  1- Altug , S . , 1990 . Oymapinar Arch Dam , Turkey : foundation treatment in karstic Limestone and reservoir curtains . Inteernaional commission on large Dams ( ICOD ) , pp.193-212.Antalya,Turkey.

  2- Alvarez , L.,1982. Characteristics of Plastic Concrete of the Diaphragm wall of convento Viejo Dam . ICOLD , Rio de Janeiro.

  3-Anon,1979 . The description of rock masses for engineering purposes . Working parly Report . Quarterly Journal Engineering Geolag, 10 , pp.355-388.

  4- Bell,F.G.,2000.Engineering Properties of Soils and Rocks .Blakwell science , London , Uk , pp .

  5-Berberian , M.,King,G.C.P.,1981.Towards a paleogeoraphy and tectonic evolution of Iran . Canadian joural of Earth Sciences , Vol . 18 , No . 2 , pp.210-256.

  6- Bieniawski , T., 1989 . Engineering rock mass classifications . Wiely , Interscience , New York .

  7-Brown, E.T.,1981.Characterization Testing & monitoriong , Pergamon press Ltd,page.212.

  8-Combcfort, H.,1968.Bodeninjektion stechnik . Baur Verlay Wies baden , Berlin,pp.543.

  9-Deere , D.U.,Lambardi , G.,1985 . Grouting slurries – Thick or thin , Issue in Dam grouting , W.it . Barer , ed.,ASCE , New York , pp.156-164.

  10-Deere, D.U.,Miller,R.P.,1996. Engineering classification and index properties for in tact rock , Tech , Rept No. Afwl , TR,65,116 Air force Weapons labs , Kirthland Airforce Base , New Mexico , page.308.

  11-Ewert, F.k.,1992 . Evaluation and interpretation of water pressure tests . Proceeding of conference of Instiution of civil Engineers , grouting in the ground , Thomas Telford, London , pp.141-162.

  12-Ewert, F.K.,1998b. Permeability, Groutability and Grouting of Rocks, Part 2: Permeability Testing by Means of Water Pressure Tests . Dam Engineering , Nol . VIII,Issue 2,pp.123-175.

  13-Goodman , R.E.,1989 . Introduction to rock mechanics . John Wily , New York .

  14-Hanjal,I.,Marton, J., Regele,Z.,1984.Construction of Diaphragm Walls . John Wiley and Sons .  USA .

  15-Haw lee,c.,Farmer, J., 1993 . Fluid Flow in discontinuos rocks . Page.169.

  16-Herak , M.,Stringfield , N .T.,1972 . karst . Elsevier publ.co., New York .

  17-Hoek, E.,1994 . strength of rock and masses . ISRM News Journal , Val.2(2) , pp.4-

  18-Hoek,E.,Marinos, P., Benissi , M.,1998 . Applicability of the Geologicl strength Index ( GSI ) Classification for very weak and sheared rock masses , The case of the Athens Schist Formation . Bull . Engg . Geol .Env . Val . 57(2) , pp.151-160

  19-Houlsby , A.C.,1976 . Interpretation of the Lugeon water test . Vol . 4,pp.303-313.

  20-Houlsby , A.C.,1977. Engineering of Grout curtains to standerd . ASCE Journal of Geotechnical Division , Vol . 103 ( G79 ) , pp.953-970.

  21-Iqbal , H.K.,1998 . a Text book of Geotecnical Engineering . prrntice – Hall of India , New Dehli , pp.422.

  22-Kasim , A.G.,Chu, M., Jensen , C.N., 1986. Field Correlatin of cone and standard penetrion Tests . Journal of Geotechnical Engineering , ASCE, Vol . 112,No.3,pp.368-372.

  23-Krizek,R., Michel , D., Helal , M., Borden , R.,1992 . Engineering Properties of Acrlate Polymer Grout . Grouting , Soil Improvement and Geosynthetics . Geoteechical Special Publication , No.30 , New York : ASCE , pp.712-724.

  24-Krizck , R.J., Schwarz , L.G.,Peppr , S.F., 1993. Bleed rheology of cement grouts . conference of Grouting in Rock and Concrete, Balkema , pp.56-64.

  25-Kutzner , C.,1985 . Conideration on rock permeability and Grouting criteria. 15 th ICOLD , Q58, pp.315-328.

  26-Kutzner , C.,1988.Grouting theory and practice . Elsevier,pp.250

  27-Lashkaripour , G.R,Ghafoori,M.,2002 . The engineering geology of the Tabarak Abad Dam . Engineering Geology , Vol . 66 (3-

  4),pp.233-239.

  28-Lugcon , M., 1933 . Barrages at Geology , Dunod , Paris .

  29-Miyakawa , k., Tanaka,k., 2000. Detection of hydraulic pathwas in Fractured Rock Masses and Estimation of conductivity by a Newly Developed Tv Equipped Flowmetter . Engineering Geology , Vol . 56, No . 1-2 , pp.19.

  30-Palmestrom , A.,1982 . The Nolumetric Joint count – a useful and simple measure of the degree of rock jointing , Proc 4 th Int , cong . IAEG , New Dehli,pp.221-228.

  31-Peck,R.B.,Hausen, W.E. , Thornburn , T.H.,1974. Fofoandation Engineering . John Wiley , Sesond Edition , chapter 22 , pp.512.

  32-Pettijohn,F.J.,1975 . Sedimentary Rocks . 3 rd edition , Harper and Row , New York .

  33-Priest.S.D.,1993.Discontinuity analysis for rock engineering . page.473.

  34-Randolph . Alan F.,1960 . Plastics Englineering Hand book .3d ed . New York : The socicty of the plastics Industry : New York ; Reinhold Publishing ; London : chpman and Hall , Ltd .

  35-Robertson,P.k.,Campanella,R.G.,1983.Interpretation of Cone Penetration Tests.Part I:Canadian Geotechnical Journal,Vol.20,No.4,pp.718-733.

  36- Romanov,D.,Gabrovsek,F.,Dreybrodt,W.,2003.Dam Sites in Soluble rocks a model of increasing Leakage by dissolutional Widening of fractures beneath adam.Engineering Geology,Vol.70,pp.17-35.

  37- Rzhevsky,V.,Novik,G.,1971.The Physics of Rocks.Mir Pubishers.

  38- Schmertmann,J.H.,Henry,J.F.,1992.A Design Theory for Compaction Grouting .In Grouting Soil Improvement and Geosynthetics,edited by R.H.Borden.ASCE,Geotechnical Special Publication,No.30,Reston,VA:ASCE,pp.215-228.

  40- Soderberg,A.D.,1979,Expect the Unexpected foundation for dams in karst,Bull Assoc.Engineering Geology ,Vol.VVl,No.3,pp.409-426.

  41- Tugrul,A.,1998.The application of rock mass classification system to underground excavation in weak Limestone,Ataturk dam,Turkey. Journal of engineering geology,pp.337-345.

  42- Turkmen,S.,Ozguler,E.,taga,H.,Karaogullarindan, T.,2002.Seepage problems in the karstic limestone foundation of the kaleclk Dam ( South Turkey ) . Engineering Geology , Vol . 63 , pp.247-257.

  43-Uromeihy , A.,2000 . The Lar Dam ; an example of infrastructural development in a gcologically active karstic region . Journal of Asian Earth Scienes , Vol . 18,pp.25-31.

  44-Xu, R.,Yan, F.,2004. karst geology and engineering treatment in the Geheyan project on the Qingjiang River , China . Engineering Geology , Vol . 76 , pp.155-164.

  45- Yang, C.P.,2004 . Estimating Cement take and grout efficiency on Foundation improvement for Li – Yu – Tan dam . Engineering Geology , Vol . 75 , pp.1-14.

   

  .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت