کاربر گرامی  خوش آمدید ... ( ورود به حساب کاربری  \ ثبت‌نام  )

پایان نامه بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیرعملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی و تأثیرآنها بر انگیزش کارکنان (مورد مطالعه اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل)

کارشناسی ارشد
1394
146
word
2 MB
1000459
قیمت: ۱۴,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیرعملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی و تأثیرآنها بر انگیزش کارکنان (مورد مطالعه اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل)

  پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

  رشته مدیریت دولتی 

  چکیده:

             پژوهش حاضر به بررسی معیارهای عملکردی و غیرعملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی و تأثیر آنها بر انگیزش کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل درسال 1393 پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل می باشد که در سال 1393 تعداد آنها 400 نفر است. برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان، تعداد حجم نمونه، 196 نفر تعیین شده و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است. در مبانی نظری این پژوهش به بحث در مورد انگیزش شغلی کارکنان براساس تئوری های مختلف پرداخته شده است و سپس در پایان مدل نظری پژوهش طراحی گردیده است.

  ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان، ضرایب آماری متناسب با SPSS توزیع گردید. بعد از تکمیل شدن پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS ، نوع متغیرها، آزمون های ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون یک متغیره و چند متغیره به روش گام به گام، محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  روایی پرسشنامه با بررسی متغیرهای مهم مرتبط با و همچنین از طریق اعمال نظر افراد آگاه تعیین گردید. میزان پایایی سؤالات انگیزش شغلی، پاداش براساس معیارهای عملکردی و پاداش براساس معیارهای غیرعملکردی به‌ترتیب 747%، 953% و 715%  بدست آمد وفرضیه‌های تحقیق با استفاده از آماره‌ رگرسیون تک متغیره و چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند، که نتایج آزمون فرضیه نشان می‌دهد همگی فرضیه ها تأیید شدند.

  نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که ارائه پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی بر میزان انگیزش شغلی کارکنان تأثیرمعنی دار و مستقیم و ارائه پاداش های سازمانی براساس معیارهای غیرعملکردی بر میزان انگیزش کاری کارکنان تأثیر معنی دار و معکوس دارد. همچنین توزیع پاداش های سازمانی براساس شایستگی و تخصص، خطر پذیری و ریسک پذیری، خلاقیت کاربردی کارکنان، کیفیت کار کارکنان و همکاری از سوی کارکنان بر میزان انگیزش کاری کارکنان تأثیر معنی دار و مستقیم دارند.  

  کلیدواژه ها: معیارهای عملکردی، معیارهای غیرعملکردی، پاداش های سازمانی، شایستگی و تخصص کارکنان، خطر و ریسک پذیری، خلاقیت کاربردی کارکنان، کیفیت کار کارکنان و همکاری از سوی کارکنان و ...

  1 مقدمه

  پیچیدگی شرایط زندگی در سطح ملی و بین المللی و افزایش بیش از پیش رقابت اقتصادی درسطح جهانی در مسیر پرفراز و نشیب ترقی، پیشرفت منوط به ایجاد وسایل و تجهیزات را متنوع و متعدد کرده است، وجود سازمان های مناسب در هرجامعه که بتوانند با اثربخشی و کارآیی از عهده وظایف خود برآیند، از مهم ترین  وسایل دستیابی به هدف و پیشرفت و ترقی است(میچل،  1372؛ به نقل ازعزیزی مقدم، 1385).

   میل به اراده انجام کار، یا انگیزش عامل اساسی در ایجاد تلاش ها و فعالیت های افراد است. انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای افراد برای تولید نتیجه مؤثر و کارآمد، خلق محیط کاری مثبت واجرای موفقیت آمیز برنامه های پیش بینی شده است(میرسپاسی، 1375).

  فقدان انگیزش در کاهش میزان حضور در محل کار و کمیت و کیفیت کار تأثیر دارد. پژوهش های مختلف نامشخص بودن آینده، فقدان برنامه صحیح و امنیت شغلی را در این امر مؤثر دانسته اند و عواملی دیگر مانند؛ وجود تنش و عدم رضایت شغلی، می توانند عواملی تهدیدکننده باشند. عواملی مانند؛ جالب بودن کار، قدردانی، حقوق کافی، شرایط کاری مناسب و ماهیت کار در افزایش انگیزش شغلی مؤثر قلمداد شده اند و از طرف دیگر عواملی همچون؛ ساعات کار طولانی و زیاد، کم بودن حقوق و مزایا، نداشتن امنیت شغلی، عدم استقلال شغلی و منابع ناکافی بعنوان عوامل عدم انگیزش بیان شده اند.

  ایجاد انگیزه برای کسی که به تازگی وارد یک حرفه می شود بسیار آسان و پیشرفت و بهبودی در آن مسیرمحسوس است. اما حفظ این برانگیختگی ازخود رقابت، مهمتر است چون امکان رشد و تداوم برانگیختگی در درازمدت، کاری بس دشوار است. در این راستا ضروری است که وضعیت انگیزش شغلی کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد.

  انگیزش را بطورعام، اشتیاق برای تلاش کردن بمنظور رسیدن به اهداف تعریف کرده اند. فرآیند انگیزش با نیازی برآورده نشده شروع می شود که ایجاد تنش نموده و فرد را بر می انگیزاند تا به جست و جوی اهداف برود. اگر این اهداف بدست آید نیاز را برآورده کرده و تنش را کاهش می دهد(کرکه آبادی[1]، 1388). یکی از متغیرهایی که می تواند برانگیزش کارکنان تأثیربسزایی داشته باشد، نحوه توزیع پاداش های سازمانی به کارکنان سازمان است. با توجه به اینکه کوتاهی در اعطای پاداش به رفتار درست می تواند منتج به نتیجه غلط شود، کارکنان یک سازمان وقتی بین کار و آنچه به عنوان پاداش دریافت می دارند رابطه ای نبینند آن طور که باید سعی و تلاش نمی کنند بنابراین در این پژوهش سعی می شود که تأثیر معیارهای عملکردی و غیرعملکردی بر پاداش های سازمانی کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل و تأثیر آن ها بر انگیزش کاری کارکنان بررسی شود و مطالب فوق، مقدمه ای برای این فصل می باشد.

  1-2 - بیان مسئله

  منابع انسانی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت یا شکست یک سیستم اجتماعی است. این منابع انسانی هستند که ضامن بقاء، عامل تأثیرگذار و رمز موفقیت یک سیستم هستند، عامل منابع انسانی می تواند منابع فیزیکی و مادی را به هدر داده و اتلاف کند، از بین ببرد یا آن را بارور کند. منابع انسانی از اصلی ترین دارایی های سازمان ها است(یوسفی وعرفانی، 1388). منابع انسانی جزء دارایی هایی ست که مستلزم مدیریت شایسته و مناسب است(هرسی وبلانچارد، 1372). افراد انسانی نه فقط از لحاظ توانایی انجام کار بلکه از لحاظ علل یا اراده انجام کار با هم متفاوتند(مارک، 1370). نویسندگان موتور محرک، نیروی جهش دهنده وحرکت ساز انسان را انگیزه او می دانند و عقیده دارند در هر موفقیتی، 20 درصد تلاش و80 درصد انگیزه تأثیر گذار است. انگیزش از موضوعات اساسی و مورد توجه در مدیریت نیروی انسانی است و رشد قابلیت های انسانی به عنوان کاربردی ترین شکل دانش، ابزاری توانمندکننده درجهت تسهیل پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سازمانها درآمده است. انگیزش یکی از ابزارهای بسیار مهم در القای کارکنان برای تولید نتیجه مؤثر وکارآمد وخلق محیط کاری مثبت و اجرای موفقیت آمیز برنامه های پیش بینی شده است(بسل وهمکاران[2]، 2004).  انگیزش را بطور عام، اشتیاق برای تلاش کردن به منظور رسیدن به اهداف تعریف کرده اند. فرآیند انگیزش با نیازی برآورده نشده شروع می شود که ایجاد تنش نموده و فرد را بر می انگیزاند تا به جستجوی اهداف برود. اگر این اهداف بدست آید نیاز را برآورده کرده و تنش را کاهش می دهد(کرکه آبادی[3]، 1388). کارکنان بی انگیزه بهترین برنامه ها، اثربخش ترین ساختارها و مؤثرترین منابع را از بین می برند(هزاوه ای و صمدی، 1384).

     

    هر سازمانی خواهان جذب، حفظ و انگیزش کارکنان خود است. بسیاری براین باورند که چنین خواسته ای هدف اولیه هر برنامه پاداش وجبران خدماتی است(الوانی و دیگران، 1390).

  مک کللند، توجه به نیازهای مهم مرتبط در محیط کار را شامل نیاز به کسب موفقیت[4](انگیزه ممتازبودن، به نتیجه رسیدن، تلاش برای موفقیت)، نیاز به کسب قدرت[5](نیاز به وادارکردن دیگران به انجام رفتاری که اگر وادار نشوند آن را انجام نمی دهند) و نیاز به ایجاد دوستی[6] (تمایل به داشتن ارتباط دوستانه و نزدیک با دیگران) را عامل افزایش انگیزش کارکنان می داند(هزاوه ای و صمدی، 1384).

  آلدرفر، پیرامون انگیزش نیازهای زیستن(پرداخت حقوق و مزایای شغلی وشرایط کاری)، نیازهای وابستگی(تعامل انسان با محیط) و نیازهای رشد را بیان می کند(آرمسترانگ، 1381).

   آرچامز معتقد است که پاداش های بیرونی(مانند حقوق و دستمزد) موجب کاهش سطح کلی انگیزه  می شود. در این نظریه چنین استدلال می شود که اگر سازمان از پاداش های بیرونی به عنوان جبران عملکرد برتراستفاده کند، پاداش های بیرونی کاهش می یابد(رابینز، 1374) لاتام و لاک در نظریه تعیین هدف مدعی هستند که وقتی افراد در تعیین هدف های ویژه مشارکت دارند، کارآیی و انگیزش بالاتری خواهند داشت(لاتام و لاک[7]، 1979).   

   

  http://banketejarat.persianblog.ir/post/8- قابل دسترسی در سایت : [1]

  [2] -Bessell & et  al 

  http://banketejarat.persianblog.ir/post/8- قابل دسترسی در سایت : [3]

  [4] -Need  for  Achivment

  [5] -Need  for  Power

  [6] - Need  for  Belonging

  [7] -Latham & Locke

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی مقایسه ای معیارهای عملکردی و غیرعملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی و تأثیرآنها بر انگیزش کارکنان (مورد مطالعه اداره کل امورمالیاتی استان اردبیل)

   

   

  فهرست:

  چکیده: 1

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

  1-1 مقدمه  3

  1-2 بیان مسئله. 4

  1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش... 7

  1-4 اهداف پژوهش... 9

  1-4-1 اهداف کلی.. 9

  1-4-2  اهداف جزئی پژوهش... 9

  1- 5 فرضیه های پژوهش... 10

  1-5-1 فرضیه های اصلی 10

  1-5-2 فرضیه های فرعی.. 10

  1-6  سئوالات پژوهش... 11

  1-6-1 سئولات اصلی.. 11

  1-6-2 سئوالات فرعی.. 11

  1- 7  مفاهیم و متغیرهای پژوهش. 12

  1- 7 -1 انگیزش شغلی. 12

  1- 7-2 پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی. 13

  1- 7 -3  پاداش های سازمانی براساس معیارهای غیرعملکردی. 16

  فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق.. 17

  2-1 مقدمه. 18

  2-2 مبانی نظری پیرامون انگیزش... 18

  2-2-1  انگیزش... 18

  2-2-2 ابعاد انگیزش... 19

  2-3  تئوری های انگیزش 20

  2-3-1 تئوری ویژگی های شغل. 20

  2-3-2 نیازهای انگیزش 19

  2-3-3  تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو 21

  2-3-4  نظریه وجود، وابستگی، رشد. 25

  2-3-5  نظریه نیازهای مک کللند. 25

  2-3-6  تئوری انگیزش بیرونی.. 27

  2-3-7 دیدگاه مک گریگور. 28

  2-3-7-1 تئوری X.. 29

  2-3-7-2  تئوری Y 29

  2-3-8  تئوری هرزبرگ 30

  2-3-9  نظریه انتظارات 33

  2-3-10 دیدگاه اقتضایی 34

  2-3-11 مدل پورتر و لاولر. 35

  2-3-12  دیدگاه رفتارگرایی.. 36

  2-3-13  نظریه سائق 38

  2-3-14 نظریه تعیین هدف.. 39

  2-3-15 نظریه هدونیسم. 39

  2-4  ارزیابی تئوری ها 40

  2-5 مدل تئوریک تحقیق. 41

  2-6  مبانی نظری پاداش... 43

  2-6-1 انواع پاداش... 44

  2-6-2 سیستم های پاداش 45

  2-6-3 مدیریت پاداش 46

  2-6-4  طراحی استراتژی های مدیریت پاداش... 46

  2-6-5  معیارهای پاداش 48

  2-7  مدل مفهومی تحقیق 49

  2-8  پیشینه تحقیق 49

  2-8  پیشینه تحقیقات خارج از کشور 49

  2-8  پیشینه تحقیقات داخل کشور. 52

  فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 58

  3-1  مقدمه 59

  3-2  روش تحقیق 59

  3-3  جامعه آماری مورد بررسی 60

  3-3-  جامعه آماری 60

  3-3-2 روش نمونه گیری.. 60

  3-3-3  واحد آماری.. 60

  3-3-4  شیوه های نمونه گیری.. 60

  3-4  ابزار جمع آوری اطلاعات.. 61

  3-4-1  پرسشنامه انگیزش شغلی.. 61

  3-4-2  پرسشنامه پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی.. 62

  3-4-3 پرسشنامه پاداش های سازمانی براساس معیارهای غیرعملکردی.. 62

  3-5  تعیین قابلیت اعتبار یا روایی پژوهش... 62

  3-5-1  اعتبار یا روایی ابزار پژوهش... 62

  3-5-2  قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش 63

  3- 6  شرح محیط پژوهش و فرآیند کار تحقیق. 64

  3-7  معرفی شیوه های تحلیل آماری . 64

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 66

  41 مقدمه. ….. 67

  4-2  یافته های توصیفی.. 67

  4-3  یافته های استنباطی.. 74

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 89

  51 مقدمه. 90

  5-2-نتایج تجربی : 90

  5-2-1 نتایج آمار توصیفی 90

  5-2-2- نتایج توصیفی تجربی.. 91

  5-2-3 نتایج استنباطی متغیرهای تحقیق. 92

  5-3  یافته تئوریک تحقیق. 97

  5-4 بحث و بررسی. 99

  5-5  محدودیت های تحقیق. 104

  5-6 پیشنهادات.. 105

  5-6-1 پیشنهادات مبتنی بر نتایج 105

  5-6-2 پیشنهادات برای محققان آتی …………106                                                                                        منابع 107

   پیوست ها 112

  چکیده انگلیسی 135

  .

  منبع:

  آرمسترانگ، مایکل. (2002). مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه محمداعرابی و داود ایزدی. (1381). تهران، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

  آر. میچل، ترنس. (1993). مردم در سازمان ها، زمینه رفتار سازمانی، ترجمه حسین شکرشکن. (1372). تهران، انتشارات رشد.

  آر.میچل، ترنس(1993)، مردم در سازمان ها، زمینه رفتار سازمانی، ترجمه حسین شکرشکن. (1375).  تهران، انتشارات رشد.

  استوار، رحیم؛ موسوی، عبدمحمد؛ غفاریان شیرازی، حمیدرضا و عباسی مقدم، محمدعلی. (1382). بررسی عوامل مؤثر برانگیزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از دیدگاه کارکنان و مدیران دانشگاه، دانشگاه شیراز، ارمغان دانش.

  - الوانی، سیدمهدی؛ غریبی یامچی، حمیده؛ نیک مرام، سحر و احمدی زهرانی، مریم. (1390). تبیین الگوی اثربخش تشویق کارکنان بخش عمومی با رویکردی کل نگرانه به پاداش، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول، شماره 64، صص 1-17.

  بخشی علی آبادی، نوروزی، داریوش و حسینی، زهراالسادات. (1383). عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، سال4 شماره 12، صص 33-41.

  بیکر، ترز. (2002). نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی. (1381). تهران: انتشارات نی.

  تقوی لاریجانی، ترانه؛ پارسایکتا، زهره؛ کاظم نژاد، انوشیروان و مظاهری، افسانه.(1385). پیامدهای ارزشیابی عملکرد و رابطه آن با انگیزش شغلی از دیدگاه پرستاران شاغل، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم  پزشکی تهران(حیات) دوره 12، شماره 4، زمستان 1385، صص 39-45.

  تومی، آن مارینر. (1992). راهنمای مدیریت پرستاری، ترجمه: منیژه قابلجو. (1371). تهران، انتشارات شهرآب.

  حاجی کریمی، عباسعلی و رنگریز، حسن.. (1379). مدیریت منابع انسانی، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

  حافظ نیا، محمدرضا. (1384). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

  خاکی، غلامرضا. (1384). روش تحقیق در مدیریت، تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد.

  خوی نژاد، غلامرضا. (1380). روشهای پژوهش در علوم تربیتی، تهران، انتشارات سمت.

  دسلر، گری. (1994). مبانی مدیریت، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی. (1373). تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.

  دلاور، علی. (1380). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران  موسسه نشر ویرایش.

  رابینز، استیفن. (1995). مدیریت رفتارسازمانی(جلد دوم)، ترجمه پارسائیان، علی و اعرابی، سیدمحمد. (1374). تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

  رابینز، استیفن. (1995). مبانی مدیریت، ترجمه سید محمد اعرابی و محمدعلی رفیعی. (1379). تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.

  - رحیم دشتی، سعید.(1391). بررسی رابطه بین سبک های مختلف رهبری مدیران و عدالت سازمانی با انگیزش شغلی در شرکت ملی حفاری ایران، پایان نامه کارشناسی روان شناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز.

  رحیم دل قادر، طاهره. (1382). بررسی اثرات انگیزشی پرداخت پاداش در عملکرد کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی وروان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

    رحیمی پور، روناک. (1390). بررسی معیارهای عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی و تأثیر آنها با برانگیزش کارکنان فنی حرفه ای استان کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.

  رضائیان، علی. (1390). مدیریت رفتارسازمانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی    دانشگاهها(سمت).

  سجادی، سیدحسن و زارع زاده مهریزی، محمدصادق. (1390). بررسی رابطه بین طرح های پاداش مدیران و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره چهارم.

  سجادی، نصرالله و امیدی، علی رضا. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی، نشریه حرکت، صص 81-93.

  سو، الوین. (2001). توسعه و تغییرات اجتماعی، ترجمه نشر نی. (1380). تهران.

  سیترز، ریچارد دام و پورتر، سیمون دبلیو. (1993). انگیزش و رفتار در کار، ترجمه سیدمهدى علوى. )1372).  تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتى، جلد اول.

  سید جوادین، سید رضا. (1386). مبانی سازمان و مدیریت، نگاه دانش، چاپ دوم.

  شمسی، شهاب. (1372). بررسی و تعیین انگیزه های شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه ارومیه، سمینار سراسری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در پرستاری، دانشکده پرستاری شهید بهشتی.

  عباس زادگان، سیدمحمد. (1376). مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری، تهران، شرکت سهامی انتشار.

  عزیزی مقدم، ابوبکر. (1385). بررسی رابطه کانون کنترل مدیران با سلامت سازمانی مدارس مهاباد در سال تحصیلی85-84، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه.

  قاضی طباطبایی، محمود. (1376). تکنیک های خاص تحقیق، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  کجباف، محمدباقر و پورکاظم، طاهره. (1384). بررسی دیدگاه های کارکنان و سرپرستان شرکت ملی نفت ایران: تعیین عوامل انگیزشی و رابطه آن با رضایت شغلی، فصل نامه تازه های علوم شناختی، سال7،    شماره1، صص67-73.

  کرکه آبادی، محمدعلی. (1388). عنوان مقاله تحقیقی تحت عنوان: چرا از شغل خود راضی نیستیم؟، سایت: http://banketejarat.persianblog.ir/post/8

  کرلینجر، فرد.ان. (2003). مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند. (1382). تهران، انتشارات آرای نور.

  کریتنر، رابرت و کینیکی، آنجلو. (2005). مدیریت رفتارسازمانی، ترجمع دکترعلی اکبرفرهنگی. (1384). تهران: دکترحسین صفرزاده.

  کریمی، یوسف. (1387). تاریخچه و مکاتب روانشناسی، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.

  کرین، ویلیام. (2009).  نظریه های رشد، مفاهیم و کاربردها، ترجمه غلامرضا خوی نژاد و علی رضا رجایی. (1388).  تهران، انتشارات رشد.

  کول کویت، جیسون؛ لیپاین، جفری و جی ویزن، مایکل. (2011). مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته: بهبود عملکرد  و تعهد سازمانی. ترجمه: فیضی، قادری، علیزاده. (1391). اردبیل، انتشارات محقق اردبیلی.

  گندمی، نورالدین. (1386). ضرورت و اهمیت همراستایی منابع انسانی با استراتژی های کلان سازمان، انجمن علمی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تنکابن.

  لوبوف، مایکل. (2002). بزرگترین اصل مدیریت در دنیا، ترجمه: مهدی ایران نژاد پاریزی. (1381). تهران، شرکت توسعه کتابخانه های ایران.

  مارک ج. سینجر. (1991). مدیریت منابع انسانی، ترجمه فریده آل آقا. (1370). تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  میرسپاسی، ناصر. (1375). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، تهران: انتشارات میر.

  نائلی پیشین، محمدعلی. (1372). نظریه های عاملیت در انگیزش کار، مجله علمی کاربردی مدیریت دولتی، بهار، شماره 20، صص 60-48.

  هداوند، سعید وصادقیان، شهره. (1386). سازه های اثربخش در توان افزایی کارکنان، ماهنامه تدبیر، شماره180، اردیبهشت 1386 صص 54- 60.

  هرسی، پال و بلانچارد، کنت(1376)، مدیریت رفتارسازمانی، ترجمه قاسم کبیری، تهران، امیرکبیر.

  هرسی، پل و بلانچارد، کنت. (1992). مدیریت رفتار سازمانی کاربرد منابع انسانی، ترجمه علی علاقه بند. (1371). ج 5، تهرات: انتشارات امیرکبیر.

  هزاوه ای، محمد مهدی و صمدی، علی. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه خدمتی کارکنان اجرایی استان همدان، فصل نامه اصول بهداشتی و روانی، سال هفتم، شماره 25 و 26، صص 13-26.

  هیکس، هربرت جی و ری گولت، سی. (1997). تئوری های سازمان و مدیریت عناصر و فرآیندها، ترجمه گوئل کهن. (1376). تهران، انتشارات آگاه.

  یوسفی، احمد و عرفانی، مریم. (1388). نقش شایستگی های شغلی در توسعه سرمایه های انسانی، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول، شماره 8، صص 63-69.

    لباف، حسن و رنجبر رحیم. (1384). بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر اثربخشی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 35 و 36، صص33 -50.

   

   

   

   

  منابع انگلیسی:

  -Armstrong,M. ( 1991) . Personal Management Practice. 4th ed: Kogan,pp. 157-160.

   -Armstrong DJ. (1994). Cytokinin oxidase and the regulation of cytokinin   degradation. In DWS Mok, MC Mok, eds, Cytokinins, Chemistry, Activity and Function. CRC Press, Boca Raton, FL, pp 139–154.

   -Bessell I, Dicks B, Wysocki A., Kepner K.(2002). Undestanding motivation: an effective    tool for managers. Univercity of Florida Institute of Food and Agricultural  Sciences. [cited  2004 sep10]. Available from:  http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/HR/HR01700.pdf

  - Butler J . and Parsons R . (1989).  Hospital Perception of job Satisfaction ;  reform. American 

      Educational Research Journal, 31 (3), 549-574.  

  -Freedman SM, Philips JS.(1985). The Effect of Situational Performance Constraints

      on intrinsic Motivation and Satisfaction: Human Decision Processes; 35: 397-416.

  - Fireston, W. A. (1994). Redisigning teacher salary systems for educational reform.

     American Educational Research Journal, 31 (3), 549-574.

  -Hannaway, Conor, Hunt, Gabril. (1999). The Mangment skills biik Corenwall.Gower.

  -Hellriegel, Don, Slocum John , Woodman Richard (1995). Organizational

     Behavior, New York: Westpublishing Company.

  - Jones, Gareth. R. George, Jennifer. (1998). ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, 

      MASSACHUSETTES: ADDISON WESLEY.

  - Latham GP, Yukl G. (1978).  A Review of Research on the Application of Goal

      Setting in Organization: Academy of Management Journal 1978: 824-845.

  -Latham GP, Locke FA. (1979). Goal Setting; A Motivating Technique that works: Organizational  

        Dynamics. 8-12.

  - Luthans, Fostir. (1992). Organizationl Behavior. N.Y: McGraw-Hill; 1992: 156-252.

  - Lundy, Olive, Cowling, Alan. (2000).  Strategice  hiuman resource management,

  London, International Thomason Business press.

    -Latham GP, Locke FA. (1979). A Reviev of  Reserch on the Application  motivation: an effective    

        tool for managers. Univercity of  Florida of Goal Setting in Organization:Academy of         

         Management Journal 1978: Organaizational Behavior, New  York: Westpublishing  Company.

  - Penington, M. C. (1995). Work satisfaction, motivationand commitment in Teaching

     English as a second language. Search Report: 2/20.

    -Porter, L. W, E.E Lawler.(1986). Manageral Attituades  and  pp.157-160. PP: 27 –29.

  - Rennick. L. (1999). Motirate. Journal of Nuring Management. March; PP: 27 –29.

  - Rushmoor, Borough. (2002). Payreward strategy. Http: // www .rushmoor .gov .uk/

     concillper 9904.ht.

  - Reid, Parrigton. (2002). Performance management and reward.

      http://www.chiumento.co.uk/page.php? Cid=41.

  - Robbins,Stephan & Company Ultry Mary (1999). Management, New York: Hall

  International.

  - Sanders, Debbie.(2000). A Total Reward Perspective . Http://www.total. Reward

  .com / whatsup/tr 20perspective.htm.

  - Shermerhorn, john.(1993).Management for Production, New York: John Wiely.

  - Susan A. and etal; al (1999); Take teame work to new hights. Journal of Nursing

      Management ; April .n.14.pp 28 – 31.

  - Torrington, Derek, Hall, Laura.(1998). Humanpesource  management, harlow: financial time, prrrenticehall. 824-845.

  .

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول