روش تحقیق بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر ایلام در سال تحصیلی 85-84

تعداد صفحات: 10 فرمت فایل: word کد فایل: 10003998
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه علوم تربیتی
قیمت قدیم:۴,۸۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر ایلام در سال تحصیلی 85-84

  چکیده

  مقدمه: این تحقیق به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر مدارس شهر ایلام انجام گرفته است.

  مواد و روش ها: این مطالعه به روش توصیفی- مقطعی و علی-مقایسه ای (پس رویدادی) صورت گرفته است. جامعه آماری این مطالعه ، شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر ایلام (شامل 15283 نفر 7425 دختر و 7858 نفر پسر) در سال تحصیلی 85-84 بوده که از طریق روش غربالگری نمونه ای به حجم 840 نفر از آن مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار این پژوهش  پرسشنامه راتر، فرم ویژه معلمان بوده که یافته های آن از طریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون 2x و ضریب همبستگی) تجزیه و تحلیل گردیده است.

  یافته های پژوهش: یافته های تحقیق نشان داد که میزان کلی شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر ایلام 5/5 درصد است که از این میزان 42/2 درصد مربوط به دختران و 08/3 درصد نیز به پسران اختصاص داشته است. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین میزان شیوع اختلالات مربوط به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی  و کمترین میزان آن مربوط به اختلال رفتارهای ناسازگارانه می باشد.

  بحث و نتیجه گیری: از یافته های تحقیق نتیجه گرفته می شود که بین متغیرهای جنس ، سن، پایه تحصیلی، میزان تحصیلات والدین و اختلالات رفتاری دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، ضرایب همبستگی محاسبه شده برای ابعاد چهارگانه اختلالات رفتاری (04/0- ، در سطح 01/0 ) نشان داد که اختلالات رفتاری موجب کاهش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود.

  واژه‌های کلیدی: اختلالات رفتاری، دانش آموزان دبستانی، میزان شیوع

   

  مقدمه

  هر جامعه ای برای پیشرفت و رشد در ابعاد مختلف اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و ... نیاز به افرادی دارد که از نظر روانی و جسمانی سالم باشند. با توجه به اینکه کودکان امروز، صاحبان بلافصل آینده جامعه هستند، سلامتی و بیماری آنان در سلامتی و بیماری جامعه فردا و نسلهای آینده اثراتی قابل توجه خواهد داشت. بنابراین، لازم است به سلامت روانی-جسمانی این قشر عظیم بیشتر توجه شود و گامهایی اساسی در جهت پیشگیری و درمان بیماریها و اختلالات روانی و رفتاری آنان برداشته شود. در مجموع، تحقیقات معتبر انجام شده در جهان نشان داده اند که میزان اختلالات رفتاری در کودکان سنین دبستانی در مناطق مختلف متغیر بوده و معمولا بین 2 تا 12 درصد است که در غالب موارد بررسی شده، میزان شیوع این اختلالات در پسران بیشتر از دختران بوده است. علاوه بر آن نتایج بررسیهای انجام شده نشان می دهد که میزان شیوع این اختلالات در دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم دبستان بیش از سایر پایه هاست(1).

  بررسی آماری ده کشور اروپایی و نیز نتایج مطالعات شیوع شناسی در 11 شهر و استان کشورمان نشان داده است که عواملی همچون نابسامانی های درون خانواده (عدم سازگاری والدین، سرزنش، تهدید، انضباط ضعیف، تحصیلات پایین والدین، فقر اقتصادی)، عوامل مربوط به مدرسه مانند روابط معلم و دانش آموزان و دانش آموزان با یکدیگر، وضعیت تحصیلی، کیفیت و امکانات آموزشی، همچنین سن، جنس، هوش به عنوان (عوامل وراثتی) و عوامل فرهنگی و اجتماعی، مهمترین علل بروز اختلالات رفتاری هستند(2).  بنابراین، شناخت دقیق و علمی مشکلات روانی و رفتاری کودکان و شیوع شناسی اختلالات رفتاری آنان اولین گام در جهت پیشگیری و درمان آنهاست.

  هدف اصلی این مطالعه، تعیین میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر ایلام در سال تحصیلی 85-84 بوده است که به منظور، تعیین درصد اختلالات رفتاری دانش آموزان دبستانی به تفکیک جنس و نوع اختلال، رابطه بین عواملی همانند میزان تحصیلات، ترتیب تولد، وضعیت تحصیلی، شغل والدین، سن و جنس با اختلال رفتاری و میزان همبستگی اختلالات رفتاری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مد نظر قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری: جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر ایلام در سال تحصیلی 85-84 تشکیل داده است. کل جامعه 15283 نفر بوده که تعداد 7425 نفر از آنها دختر و 7858 نفر آنها پسر بودند.

  برای تعیین اعضای نمونه از روش غربالگری استفاده گردید. با توجه به این که معلمان، مدیران و معاونین مدارس ارتباطی طولانی و نزدیک با دانش آموزان دارند، توسط محققین، مشخصات و ویژگیهای کودکان و دانش آموزان دارای اختلال رفتاری بصورت کتبی و شفاهی در اختیار آنان قرار گرفت و سپس از آنان خواسته شد که دانش آموزانی که چنین ویژگیهایی دارند را معرفی نمایند، که در نهایت از مجموع دبستانهای ابتدایی شهر ایلام تعداد 840 نفر بدین شیوه و با رعایت ملاحظات اخلاقی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند. ضمناً تعداد 370 نفر از اعضای نمونه دختر و 470 نفر پسر بودند.  

  ابزار پژوهش : ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر (Rutter) فرم ویژه معلمان بوده است. این پرسشنامه شامل 30 سوال بود که تعداد 24 سوال آن مستقیماً استخراج شده و تعداد 6 سوال نیز با توجه به فرهنگ و ویژگیهای خاص جامعه آماری به آن افزوده شده است. پرسشنامه ها توسط معلمان تکمیل شده (اطلاعات فردی و خانوادگی آنان مانند شغل والدین، معدل سال قبل و... توسط مدیران و دفترداران تکمیل گردید) و دامنه نمرات اکتسابی از صفر تا 60 متغیر بود. کسب نمره بالا به منزله وجود اختلال رفتاری (بیش از 9) و کسب نمره پایین تر از 9 نشانه بهنجاری است. اما به دلیل اینکه نمونه های این تحقیق به شیوه غربالگری انتخاب شده اند، همه کودکان انتخاب شده سطحی از اختلالات رفتاری را نشان دادند.

  روش تحقیق: در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آمار توصیفی برای نشان دادن فراوانیها و درصدهای آنها، و نیز برای بررسی سطح معنی داری از روشهای آمار استنباطی نظیر همبستگی و آزمون 2x استفاده شده است.

  یافته های پژوهش: میزان کلی شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر ایلام 5/5 درصد بود که از این میزان 42/2 درصد مربوط به دختران و 08/3 درصد به پسران اختصاص داشته است. این اطلاعات نشان داده که شیوع اختلالات رفتاری در پسران به میزان 66/0 درصد بیش از دختران بوده است(جدول شماره 2،1).

   

  Abstract

  Introduction: This study has been performed to assess the prevalence of behavioral disorders among the school-boys & girls in Ilam during two complete years of 2005 & 6.

   

  Materials and Methods: The investigation has been accomplished in a cross-sectional comparative descriptive approach. All the school-boys and girls of elementary grade (including a total number of 7858 boys and 7425 girls) of 2005-6 academic year were covered as the statistic at community by the search. A screening method was used to select a sample group of 840 students for investigation. Rutter questionnaires and specific from for teachers were applied as the means of this study.

   

  Findings: The results showed a 5.5% prevalence of behavioral disorder among the elementary students of which 2.42% stood for the girls while 3.08% for the boys. It was also found out that the most rate of disorders are held to be related to lack of care (by the second person), and over-activity, while the least of it goes for unfriendly treatments.

   

  Conclusion: It is concluded that the major causes of behavioral disorders among elementary school-students are held to be due to lack of adequate care and over-activity, while inconvenient behaviors are of the least effects. Thus, a significant relation was observed between variables of sex, school-grade, age, literacy degree of parents and the student's behavioral disorders. Furthermore, the finds also proved a reason for such disorders to be cause of retardation in the process of school progresses.

   

  Key words: behavior disorders, school-boys & girls, prevalence

   

  1. MSc. Of Miduifery, Faculty Member, Ilam University of Medical Sciences

  2. MSc. in Nursing, Education Dept, Ilam University of Medical Sciences

  3. MSc. Occupational Health, Faculty Member, Ilam University of Medical Sciences

  4. Msc. Educational Management, Ilam Training & Education org

   

 • فهرست و منابع روش تحقیق بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی شهر ایلام در سال تحصیلی 85-84

  فهرست:

   

  ندارد
   

  منبع:

  منابع

  1-باقری ، قادر .  بررسی همه گیرشناسی اختلالات رفتاری در دانش آموزان شهر یاسوج ، پایان نامه کارشناسی ارشد انستیتو روان پزشکی تهران ، 1373.

  2-شمس اسفند آباد ، حسن .  بررسی شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان شهر ابهر ، شورای تحقیقات اداره آموزش و پرورش استان زنجان ، 1380.

  3-رجبی ، مسعود .  بررسی میزان و علل اختلالات رفتاری دانش آموزان دوره راهنمایی استان قزوین در سال تحصیلی 79-78 ، شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین ، 1379.

  4–Rutter M, Tizard y, Yulew, et al. Research report; ISLE of weight studies. Psycho Med, 1976; 6:313&332.         

  5- میرزایی ، مریم .  بررسی درصد شیوع انواع اختلالات رفتاری کودکان 6 تا12 سال از دیدگاه معلمان و والدین در مدارس شهرستان قزوین در سال تحصیلی 79-78 ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، 1376.

  6–Rutter MA .Children's behavior questionnaire for completion by teachers; preliminary findings. J. psychol psychiatry. 1985; 8:1-11.                                  

  7- سالاری ، عباس  تاًثیر فقدان پدر بر اختلالات رفتاری کودکان تحت پوشش کمیته امداد ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی ، 1383.

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت