پایان نامه تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی - بیل مکانیکی A900 و گریدرو

مشخص نشده
1384
95
word
28 MB
10003951
قیمت قدیم:۱۶,۱۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی - بیل مکانیکی A900 و گریدرو

  تشریح مدار هیدرولیک HE 100 

  برای درک بهتر مدار این محصول ابتدا عملکرد تک تک اجزا آن را بیان می کنیم سپس به بررسی کل مدار می پردازیم :

  * تانک هیدرولیک Hydraulic  Tank

  در مخزن روغن هیدورلیک برای تمام سیستم موجود می باشد . صفحات موج گیری در داخل مخزن وجود دارد که از به هم خوردن روغن در هنگام کار با ماشین جلوگیری می کنند . همچنین سمت مکش را از سمت برگشت جدا می کند .

   

  * فیلتر مکشی Breather :

  برای حصول اطمینان از رسیدن روغن کافی به پمپ و نیز جلوگیری از کاویتاسیون روغن تحت فشار می باشد. که این امر توسط فیلتر تنفسی (  Breather)  محقق می شود که مخزن را تحت فشار 1.2 بار قرار می دهد و نیز اجازه تبادل با محیط برای جلوگیری از کاویتاسیون را می دهد .

   

  * کولر روغن : Oil  Cooler

  به دلیل آنکه روغن هید رولیک عامل انجام کار می باشد گرم می شود . برای کارکرد صحیح سیستم نیاز است دمای روغن در حد معین کنترل شود . بنابراین نیاز به یک کولر روغن می باشد . اساس کارکرد تمام کولرهای روغن شبیه به هم می باشد و بر جریان خلاف جهت آب و روغن استوار می باشد . کولرهای روغن دارای لوله های بسیار نازکی هستند که از میان آنها آب عبور می کند و روغن در جهت مخالف ،جهت ورود آب ودر کنار این لوله ها خنک می شود . جریان یافتن آب در خلاف جهت روغن به دلیل تبادل حرارتی بهتری است که در این حالت پیش می آید .

   

  * شیر قطع کن   On-Off   Valve :

  شیرهای قطع کن  On-Off  Valve به منظور قطع و وصل کردن مسیرروغن به کار می روند  . در بیل هیدرولیکی در دوجا از این شیر استفاده شده است .

  قبل پمپ قبل از جک بوم

  شیر قطع کن که قبل از پمپ قرار دارد به منظور قطع جریان روغن در هنگام تعمیرات می باشد . بدین منظور به آن Shut  Of  Valve گویند . باید توجه داشت این شیر در زمان کارکرد پمپ باز باشد .

  شیر قطع کنی که قبل از جک بوم قرار دارد به منظور ثابت نگه داشتن بوم می باشد . ( قفل کردن حرکت جک بوم ) به همین دلیل به آن Lock  Valve گویند .

   

  * بلوک جمع کننده روغن     Collector  Block

  چون تعدا مسیرهای برگشتی به تانک در این مدار زیاد می باشد و برای جلوگیری از ایجاد منافذ زیادی برای  ورود این روغنها و به منظور آرام کردن جریان برگشتی قبل از تانک هیدرولیک یک بلوک جمع کننده وجود دارد .

   

  * فیلترها  Filters  

  در مدار بیل هیدرولیکی چرخ لاستیکی از سه فیلتر روغن استفاده شده است که یکی برای فیلتر کردن روغن سرو می باشد . این فیلتر از نوع اندیکاتور مکانیکی می باشد و دیگری برای فیلتراسیون روغن ترمز و فرمان می باشد . همچنین یک فیلتر در مسیر برگشت روغن پمپ اصلی قرار دارد Return  Filter که وظیفه فیلتر کردن روغن سیستم کار را بر عهده دارد این مجموعه شامل فیلتر و میله مغناطیسی می باشد که در داخل تانک هیدرولیک قرار دارد .

  یک شیر By Bass به صورت موازی با فیلتر قرار دارد که با هم تشکیل مجموعه فیلتر را می دهند وظیفه این شیر باز کردن مسیر روغن در هنگام کثیف بودن فیلتر و جلوگیری از انباشتگی و بالا رفتن فشار روغن در این هنگام می باشد .

   

  * شیرهای سلونوئیدی : Solenoid Valve

  در این مدار از چندین شیر سلونوئیدی استفاده شده است که جهت حرکت روغن سرو را تعیین می کند .

  در این مدار از پنج شیر 2/4 ( دو وضعیت با چهار پورت اتصالی به آن ) و یک شیر 3/4 ( سه وضعیت با چهار پورت اتصال به آن ) استفاده شده است .

  پنج شیر 2/4 به منظور ترمز گردان ، قفل اکسل الاکلنگی ، تعویض دنده و ترمز پارکینگ ، قطع کن سرو به کار رفته اند و شیر 3/4 به منظور تغییر جهت حرکت به کار می رود .

  * پدال حرکت ، ترمز پایی ، ترمز دستی : Travel Paddle  Hand & Paddle Brake  

  پدال حرکت یک شیر 2/3 میباشد که اجازه جریان یافتن روغن به سمت شیر 3/4 مربوط به کنترل جهت حرکت را می دهد . روغن این شیر از روغن سرو تأمین می شود .

  شیر ترمز پایی و پیر ترمز دستی هر دو از نوع 3/3 می باشند که یکی به وسیله پدال و دیگری به وسیله اهرم تحریک می شود . روغن این دو شیر از پمپ دنده ای فرمان ترمز که روی پمپ دوقلو بسته می شود می آید .

  * شیر کنترل جریان Flow Control Valve  :

  این شیر به منظور کنترل سرعت جکهای بوم و استیک به کار می رود . به دلیل تفاوت سطح مقطع رادجک سرعت بیرون آمدن و داخل رفتن با هم متفاوت است . به همین منظور نیاز به این شیر می باشد و نیز با این شیر می توان سرعت حرکت جک را کم و یا زیاد نمود و نیز از ضربات ناشی از توقف در حالت فرود آمدن با بار سنگین جلوگیری می کند. بنابرایناین شیرها اساساً برای کاهش سرعت جکها و نیز کاهش ضربه ناشی از توقف، در حال فرود آمدن با بار سنگین ، بکار می روند.

  تصویر یک شیر محدود کننده جریان در شکل زیر نشان داده شده است .

   

  شیر محدود کننده جریان

  اجزاء تشکیل دهنده شیر محدود کننده جریان

  پوسته شیر

  میله تنظیم

  پاپت

  فنر

  مجرای قابل تنظیم

  مجرای ثابت

  تشریح عملکرد شیر محدود کننده جریان و تنظیم سرعت جک

  وقتی روغن از مجرای B  وارد شده و از مجرای A  خارج می شود، محدود نمودن سرعت جک از طریق تنظیم طول میله تنظیم (2) امکان پذیر است. میزان گشایش سوراخ های شعاعی (5) در روی پاپت (3) بستگی به طول میله تنظیم (2) دارد تا اینکه جریان محدود شده مورد نظر بدست آید.

  سوراخ ثابت (6) بین  B و A  از قطع کامل جریان ازB  به A  جلوگیری می کند.

  در وضعیتی که باید باری بلند شود، یعنی وقتی که جریان باید ازB  به A  انجام شود، پاپت (3) که بوسیله میله تنظیم (2) هدایت می شود در برابر فشردگی فنر (4) به عقب رانده شده و جریان از B به A  بدون محدودیت برقرار می شود.

   

  چک ولوها  check valves                                                                  چک ولوها اجازه عبور جریان را فقط از یک جهت مهیا می سازند . بر این اساس می توانند نقش                                                                          ضدبرگشت روغن non  Return و یا نقش ضدخلاء  Anti Cavitations  را با مکش روغن از مسیراین برگشت را ایفا نمایند .

  مثلاً در نقش ضد برگشت قبل آکومولاتورها قرار می گیرد تا تضمینی بر پر ماندن آنها در زمان روشن بودن دستگاه شود . نوعی از چک ولوها وجود دارد که به آنها جک ولوهای پاپلویی Pilot  Check  Valve گویند . این چک ولوها عمل یک طرفه برقرار کردن جریان را انجام می دهند اما اجازه جریان روغن در جهت معکوس را فقط در صورت رسیدن یک سیگنال هیدرولیکی از مسیر دیگر فراهم می آورند این شیر معمولاً به منظور قفل کردن مسیر و ایجاد اطمینان از خالی نکردن جک به کار می رود . این شیر در بیل هیدرولیکی چرخ لاستیکی در مسیر جک پایه  out rigger  قرار می گیرد .

   

   

  * عملکرد شیر یکطرفه با تخلیه هیدرورلیکی Pilot Check Valve

  اگر روغن از سمت B وارد شود ساچمه7  را کنار زده واز مسیرA  خارج می شود . اما اگر از مسیرA   وارد شود سبب می شود ساچمه 7  به نشیمنگاهش 6 فشرده شود و مسیر بسته می شود .

  اگر سیگنال هیدرولیکی ازZ  وارد شود بر سطح پیستون 3  عمل می کند و چون سطح موثر آن بزرگتر است ، ساچمه راتحت فشار قرار می دهد و از طریق پلانجرش ساچمه را به سمت راست هدایت می کند و فنر8   را فشرده می سازد. بدین ترتیب اجازه عبور روغن را می دهد

  همان طور که بیان شد راه یافتن روغن از سمت A به B بستگی به فرستاده شدن سیگنال هیدرولیکی از Z می باشد ، پس می توان از آن به عنوان قفل کننده حرکت جک ها استفاده نمود .

   

  (عکس ها در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع پایان نامه تحلیلی بر سیستم های مکانیکی و هیدرولیکی ماشین آلات راهسازی - بیل مکانیکی A900 و گریدرو

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول