پروژه بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان

تعداد صفحات: 78 فرمت فایل: word کد فایل: 10003869
سال: 1388 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه مدیریت
قیمت قدیم:۱۴,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۳۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان

  بیان مسئله

  ..نقش مدیران آموزشی درکارایی معلمان ،،مسئله یامشکلی که دراین تحقیق به دنبال یافتن پاسخ به آن هستیم مسئله نقش مدیران آموزشی درکارآیی معلمان می باشند. همه اهل فن واقف می باشندکه مدیرازنظرکاری ونقشی که در سازمان (مدرسه)به عهده دارد به عنوان پلی می باشدمیان اداره آموزش و پرورش منطقه آموزشی وکارکنان آموزشگاه ،دراین بین هم اداره وهم کارکنان مدرسه علی الخصوص معلمان ازمدیریت آموزشگاه انتظاراتی دارند.که مقاومت ازهم ولی مکمل یک دیگر (که نتیجه هردوانتظارات ،یعنی سازمان وکارکنان در جهت بهبودکارآیی می باشد).

  دراین تحقیق سعی شده است درخصوص چگونه گی عملکرد مدیراموزشگاه دررابطه بامعلمان موردبحث وبررسی قرارگیرد.تامشخص گردد چقدراخلاق ورفتارمدیر،کارآیی معلمان راتحت تاثیرقرارمیدهد ویااینکه میزان آشنایی مدیربااهداف آموزشی ونحوه برنامه ریزی دقیق مدیربااستفاده ازاصول برنامه ریزی ویاثبات مدیریت واستفاده ازروابط انسانی شایسته درکارآیی معلمان موثرمی باشد وتا ثیرآنهاچقدرمی تواندباشد.تابااستفاده ازراه کارهای مناسب مدیریت مدرسه باچشمانی بازوآگاهی بیشتر درجهت رسیدن به اهداف سازمان همراه باایجاد فضای مناسب جهت رضایت معلمان حرکت نماید.وتا بتواند دیگر مدیران راهم در چگونه گی اداره مدرسه راهنمایی های لازم را ارائه نماید.

   

      ضرورت واهمیت پروژه

   

  تحقیق گرانبهاترین امر،برای آنانی است که به آزادی نائل شده اند،

  آنان که دلی دردمند دارند،بامحیط خویش درتعاملندودربرخوردبا موقعیت های مسئله ای ،به آسانی از کنار آن نمی گذرند ودر تلاش حل مسائل ودستیابی به حقایق ،روزوشب می گذرانند،محققان واقعی را رقم می زنند[1] ودر این تحقیق سعی شده است در رابطه بااهمیت وحساسیت کار مدیرت وچگونگی تاثیرگذاری عملکردمدیر برروی کار آیی معلمان ،به صورت عملی هرچند بطور جزئی بحث وبررسی گرددتا به مدیران زحمتکش که به دنبال پیدا کردن راههای علمی وجهت خدمت به نظام آموزشی همگام با رضایت معلمان هستندراه کارهای نشان داده شود.

   

  اهداف پژوهش

   

  اهداف اصلی دراین پژوهش عبارت است از:

  بررسی نقش مدیران آموزشی درکارآیی معلمان از دیدگاه معلمان میباشد وتمایل به بهسازی مدیریت درصحنه تعلیم وتربیت وتحقق آرمان های عالیه انسانی ازطریق،افزایش کارآیی وایجاد انگیزه وعلاقه مندی درمعلمان وکلیه دست اندر کاران تعلیم وتربیت ازطریق اعمال شیوه های صحیح ومطلوب مدیران آموزشی ونیز شناسایی نقش مدیران وکسب آگاهی درزمینه وظایف،ویژگیهای،مهارت ها،خصوصیا ت ها وهمچنین وضعیت آموزشی،اجتماعی وتحقیقی آنا ن .  

  محدودیت ها ومشکلات تحقیق

  کمبودمنابع مورداستفاده درزمینه مدیریت

  هزینه بالای چاپ وصحافی

  عدم همکاری دقیق بعضی ازمعلمان درپاسخ گویی به سوالات پرسشنامه

  مشکلات ومسئولیت های زندگی وشغلی محقق

  سؤال ها یا فرضیه های اهم

  تاچه حدتوجه به روابط انسانی درمدرسه درکارآیی معلمان تاثیر دارد

  2.ثبات درمدیریت تاچه اندازه موجب برقراری تفاهم میان مدیروکارکنان می شود؟

  3.میزان آشنایی مدیران بااهداف آموزش وپرورش چه تاثیری برمیزان تحقق هدفها توسط معلمان دارد؟

  4.برنامه ریزی دقیق به وسیله معلمان تاچه حدکارآیی معلمان راتحت تاثیرقرارمی دهد؟

   

  - محدودیت ها و مشکلات تحقیق

   تعریف متغییرها یا اصطلاحات فنی

  1.آموزش پرورش: فراگردی است که به واسطه آن افراددروضعیت های سازمان یافته اجتماعی درمعرض آموزش منظم دانشها به مهارات ها،رفتارها وگرایش های خاص قرار می گیرند.[2]

  بخش اول:

  مدیریت درجهان:

   

  سقراط اولین کسی بودکه مدیریت رافرایندی اجتماعی،متضمن یک سلسله وظایف ،فعالیت هاوروابط متقابل تلقی کردکه درآن مناسبات وروابط متقابل افرادنقش اساسی داردولی یکی ازبنیان گذاران مکتب مدیریت درقرن حاضر،هنری فایول(1916)فرانسوی است.اووظایف یابه عبارت دیگرکارکردمدیریت رابعنوان اجرای فرایندمدیریت برشمرده است.به نظراووظایف مدیران ازغیرمدیران جدااست وکارمدیران انجام دادن وظایف جزی واجزایی نیست.زیرااین وظایف راسایرکارکنان مهم می توانندانجام دهندلذابیشتراموری درحیته وظایف مدیرقرارمی کیرندکه مستلزم داشتن بصیرت وتجربه بوده ودیگران به خوبی ازعهده آن برنمی آیندبه نظراووظایف مدیریت عبارت اندازبرنامه ریزی سازمان دهی،کارگزینی،فرماندهی،هماهنگی وکنترل است واماانتظاراتی راکه امروزه بطورکلی ازمدیران می رودمی توان به شرح ذیل نام برد.

   

  1.امروزه بجای مدیریت براشیاء مدیریت برافرادموردتاکیداست.دراوایل قرن حاضریعنی وقتی که مفاهیم وتئوری ها مدیریت درحال شکل گیری بودتاکیدبراشیاء بودوانسان ها نیزهمچون ماشین تلقی می شدندوبرای شناختن وحرکت دادن اشیائ ومصنوعات نظریه مهندسی غالب است.به این سبب تصادفی نبودکه آن ایام مشاوران مدیریت را،مهندسان مدیریت می نامیدند.

  البته این بدان معنی نیست که مسئله تجهیزات،مواد،کامپیوترومنابع مادی موردغفلت قراربگیرد.بلکه علاوه برمدیریت افراد،مدیریت اشیاء نیزبایدموردتوجه می باشد،منتهی تاکیدبرمدیریت افراداست.زیراکنترل وهدایت افرادبه مراتب دشوارتراست.

   

  2.امروزه ازمدیران انتظارنمی رودکه منفعل باشندوصرفانسبت به عکس العمل نشان دهندوسازمان خودرابامحیط تطبیق دهندبلکه انتظارمی رودکه فعال باشندوبرمحیط تاثیربگذارندوطوری عمل کنندکه امور،آنچنان که خودمی خواهنداتفاق بیافتدطبعااین امرمستلزم آن است مدیراعتمادبه نفس داشته باشدازنگرش فزون طلبانه برخوردارباشندوبه وضع موجودقانع نباشندبلکه دائم به فکرتکامل وتوسعه وپیشرفت همه جانبه باشدسازمان باشد.ازمدیران انتظارمی رود که سبب تغییراتی شوندواقدامات وفعالیت های راپی بگیرندکه سبب تحقق آرزوهاوآرمان هاسازمانی وملی شوند.

   

  3. امروزه ازمدیران انتظارمی رودکه فقط به امورداخلی سازمان خودفکرنکنندبلکه امور،مسایل واتفاقاتی راکه درمحیط پیرامون سازمان وحتی صحنه بین المللی رخ می دهدوبرموفقیت یاشکست سازمان تاثیرمی گذاردمدنظرداشته باشند.[1]

   

 • فهرست و منابع پروژه بررسی نقش مدیران آموزشی در کارآیی معلمان از دیدگاه معلمان

  فهرست:

  فصل اول

  بیان مسئله ...........................................................................................................2

  ضرورت واهمیت پروژه .....................................................................................3

  اهداف پژوهش....................................................................................................4

  محدودیت ها ومشکلات تحقیق..........................................................................5

  سوال ها یا فرضیه های اهم ................................................................................6

   محدودیت ها و مشکلات تحقیق.......................................................................6

   تعریف متغییرها یا اصطلاحات فنی...........................................................6

  فصل دوم

  بخش اول............................................................................................................9

  مدیریت درجهان.................................................................................................9

  مدیریت درایران.................................................................................................11

  بررسی اجمالی مدیریت.....................................................................................12

  ویژگیهای مدیران...............................................................................................14

  وظایف مدیران...................................................................................................16

  مهارتهای لازم برای مدیرآموزشی......................................................................17

  شیوه هاواصول مدیریت....................................................................................18

  1.       اصل مشورت.......................................................................................18

  2.       اصل برابری افراد در برابر قانون..........................................................18

  3.       اصل استفاده ازتشویق وتنبیه................................................................18

  4.       تحریم استبداد......................................................................................19

  خصوصیات مدیرنمونه......................................................................................19

  1.       اعتقاد و تعهد در کار............................................................................19

  2.       تخصص ومهارت.................................................................................20

  3.       وسعت نظروانعطاف پذیری ودوری ازخودمحوری................................20

  4.       انصاف وبی غرضی.................................................................................20

  5.       قدرت تفکروابتکار..................................................................................21

  خوش رفتاری وصبروشکیبایی..............................................................................21

  6.       قاطعیت،شهامت،اعتمادبه نفس................................................................21

  ویژگیهای مدیران موفق درمدارس........................................................................22

  مشکلات اساسی مدیران.......................................................................................23

  بخش دوم.............................................................................................................25

  پیشینه تحقیق........................................................................................................25

  مدیریت مبتنی برقدرت سازمانی...........................................................................28

  تحلیل وبررسی انجام شده....................................................................................30

  فصل سوم

  روش جمع آوری اطلاعات .................................................................................32

  روش تحقیق ........................................................................................................32

  روش نمونه گیری ...............................................................................................32

  جامعه آماری ........................................................................................................32

  روش آماری ........................................................................................................32

  توصیف شاخصهای مورد استفاده ........................................................................33

  روش تجزیه وتحلیل.............................................................................................33

  فصل چهارم و پنجم.

  توصیف و استنباط نتایج مربوط به هر یک ا ز فرضیه ها......................................33

  فرضیه (1)............................................................................................................35

  فرضیه2 ...............................................................................................................41

  فرضیه 3 ..............................................................................................................47

  فرضیه 4................................................................................................................53

  تحلیل کلی موضوع به روش آمار توصیفی...........................................................59

  تحلیل کلی موضوع به روش آمار استنباطی (خی دو)..........................................60

  مقایسه خی دوهای هر یک از فرضیه ها با جدول کای اسکوئر...........................65

  فصل ششم

  نتیجه گیری .......................................................................................................67

  پیشنهادات ........................................................................................................68

  الف) کاربردی....................................................................................................68

  ب) برای محققان ارجمند ................................................................................68

  منابع و مآخذ  .................................................................................................70

  پیوستها.............................................................................................................71

   

   

   

  منبع:

  پور ظهیر ، دکتر علی تقوی ، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، انتشارات آگاه ، چاپ نهم ، تابستان 75

  دلاور ، دکتر علی ، روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی ف انتشارات دانشگاه پیام نور ، چاپ اول ، مرداد 1368.

  رسولی ، ابراهیم ، تحقیق در بررسی ساخت شخصیتی در ایران و تاثیر آن در کارایی معلمان 71 .

  علاقه مند ، دکتر علی ، مقدمات در مدیریت آموزشی ، انتشارات پیام نور ، 69.

  علاقه مند ، دکتر علی ، جامعه شناسی آموزش و پرورش ، انتشارات فروردین ، چاپ 67 .

  عسگریان ، مصطفی ، سازمان مدیریت آموزش و پرورش ، انتشارات امیر کبیر ،  63 .

  فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، سالهای 71 – 72 – 73.

  فیلیپ کومبر ، ترجمه حسن و کوکب صفاری ، بحران جهانی تعلیم و تربیت .

  محمدی ، جمیله و لغزشی ، مریم ، تحقیق در مورد برخورد مدیران با معلمان و تاثیر آن در کارآیی معلمان .

  هدایتی ، مجید ، بررسی سبکهای مدیریت ، 74.

  مجله پزوهش های تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران 1372.

  فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش زمستان سال 77.

  خلیلی شورینی ، دکتر سیاوش ، روش های تحقیق در علوم انسانی ، چاپ دوم ، انتشارات یادواره .

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت