پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر گوشتی

تعداد صفحات: 161 فرمت فایل: word کد فایل: 10003580
سال: 1384 مقطع: کارشناسی ارشد دسته بندی: پایان نامه علوم دامی - دامپروری - دام و طیور
قیمت قدیم:۲۲,۷۰۰ تومان
قیمت: ۲۰,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر گوشتی

  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc)

  در رشته علوم دامی

  چکیده

   

  به منظور بررسی تأثیر عوامل مدیریتی اعم از تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی بر عملکرد گله های مرغ مادر گوشتی درخصوص تعداد سرانه جوجه گوشتی تولیدی براساس (موجودی مرغ در شروع تولید و موجودی مرغ روز) پژوهش حاضر بر روی یک سویه از مرغ های مادر گوشتی موجود در کشور صورت گرفت. در این پژوهش اطلاعات مربوط به دوره پرورش و تولید 12 گله مرغ مادر گوشتی از سویه مورد پژوهش جمع آوری گردید، از این رو اطلاعات جمع آوری شده حاصل عملکرد 000/330 قطعه مرغ و 000/50 قطعه خروس گله مادر گوشتی بود. متغییرهای مربوط به تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی

  و محیطی در قالب متغییرهای مستقل و تعداد سرانه جوجه گوشتی تولیدی در قالب متغییر وابسته و با استفاده از تجزیه رگرسیون مورد مطالعه قرار گرفت.

   

  رابطه انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه (کیلوکالری/ پرنده) از جیره غذایی آغازین و رابطه میزان یکنواختی وزن بدن در سن 20 هفتگی در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<). همچنین رابطه پروتئین خام مصرفی سرانه (گرم/ پرنده) در کل دوره پرورش و رابطه میزان یکنواختی وزن بدن در زمان تحریک نوری در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<)، رابطه میزان تراکم در واحد سطح آشیانه (مترمربع) خروس گله های مادر گوشتی در دوره پرورش با جوجه گوشتی تولیدی منفی و

  معنی دار بود (05/0 p<).

   

  رابطه انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه (کیلوکالری/ پرنده) در کل دوره تولید و در زمان اوج تولید تخم مرغ

   گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<). همچنین رابطه پروتئین خام مصرفی سرانه (گرم/ پرنده) در کل دوره تولید و رابطه پروتئین خام مصرفی سرانه (گرم/ پرنده/ روز) خروس گله های مادرگوشتی در دوره تولید با جوجه گوشتی تولیدی منفی و معنی دار بود (05/0 p<)، رابطه سن خروس گله های مادر گوشتی در زمان رسیدن به حداکثر مدت روشنایی در دوره تولید با جوجه گوشتی تولیدی مثبت و معنی دار بود (05/0 p<).

   

  معادلات بدست آمده از تجزیه رگرسیون براساس تعداد جوجه گوشتی تولیدی، بیانگر بزرگتر بودن ضرایب معادلات رگرسیون آمینواسیدهای قابل هضم نسبت به آمینواسیدهای کل (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش و تولید مرغ

  و خروس گله های مادر گوشتی بود (05/0 p<).

  افزایش میزان سختی کل، باقیمانده تبخیر و قلیائیت کل آب مصرفی باعث کاهش سرانه جوجه گوشتی تولیدی شد، بطوریکه رابطه متغییرهای مذکور با جوجه گوشتی تولیدی منفی و معنی دار بود (05/0 p<).

  واژه های کلیدی: مرغ مادر گوشتی- جوجه گوشتی- انرژی قابل سوخت و ساز- پروتئین خام- آمینواسید.

  فصل اول: کلیات

  1-1- مقدمه:

  با دقت نظر در توان تولیدی سویه های مرغ مادر گوشتی، ارائه شده توسط شرکت های اصلاح نژاد بدون شک محسوس بودن تفاوت در خصوص عملکرد تولیدی گله های مرغ مادر گوشتی در مزارع مرغ مادر گوشتی و توان تولیدی اعلام شده توسط شرکت های اصلاح نژاد کننده قابل تأمل است (82).

  شرکت های اصلاح نژاد کننده و شرکت های پرورش دهنده مرغ مادر گوشتی انتظاراتی در رابطه با عملکرد تولیدی گله های مادر گوشتی دارند، با وجود این که مرغ های مادر گوشتی از توان ژنتیکی بالایی برخوردار می باشند، اما عملکرد آنها نظیر آنچه که انتظار می رود نیست. بنابراین در ارزیابی نتایج نامناسب جنبه های متعددی باید مورد توجه قرار گیرد. ارزیابی عملکرد مادران گوشتی کار ساده ای نیست، تنوع فنوتیپی هر صفت به دو بخش تنوع ژنوتیپی و محیطی تقسیم می شود. دستیابی به یک صفت خوب و ایده آل نیز مستلزم مطلوب بودن هر دو عامل می باشد. اشتباه رایج اکثر شرکت ها این است که تصور می کنند گله هایشان توان ژنتیکی خود را تحت هر شرایط محیطی بروز می دهند، اما در عمل بایستی همگام با بهبود توان ژنتیکی، شرایط محیطی نیز ارتقاء یابد. اصولاً دو گروه از عوامل در دستیابی به تولید مؤثر دخالت دارند. بخش اول توان ژنتیکی بوده که در ارتباط با خود پرنده است، بخش دوم شامل عوامل مدیریتی است که انسان و تنوع محیطی نقش عمده ای بر آن دارند که متأسفانه پرنده در مورد اخیر هیچ دخالتی ندارد. بهگزینی و انتخاب گله های مرغ مادر گوشتی برای دستیابی به جثه بزرگتر و عملکرد بالاتر نتاج منجر به سنگین شدن مرغ های مادر گوشتی در هزاره جدید شده است که این امر موجب عریض تر شدن سطح سینه و کاهش توانایی در جفتگیری مطلوب و فعالیت عمومی پرنده می شود، در نهایت موارد ذکر شده اثر منفی بر تولید گله مادر گوشتی (جوجه) و سلامت گله دارند. لذا مرغ مادر گوشتی سنگین تر به تمهیدات مدیریتی گسترده تری از قبیل فضای در نظر گرفته شده در سطح آشیانه، فضای دانخوری، سطح تهویه و.... نیاز خواهد داشت (81 و 82 و 109).

   

  برنامه های تغذیه ای گله های مرغ مادر گوشتی در هزاره جدید نیازمندیهای گله را از نظر مواد مغذی به نحو بهتری تأمین

  می کند، در ضمن در مقابل تغییراتی که در آینده به واسطه اصلاح نژاد و بهبود ژنتیکی در نیازمندیهای گله های مرغ مادر گوشتی پدید می آید، انعطاف پذیری بیشتری دارد. از بسیاری جهات اساس برنامه های تغذیه خروس های گله های مادر گوشتی مشابه مرغ ها می باشد با این وجود به دلیل اختلاف ژنتیکی بین آنها، تفاوت هایی نیز وجود دارد. در چنین برنامه های تغذیه ای میزان مصرف هر ماده مغذی تحت تأثیر رشد و میزان تولید و ترکیب جثه مرغ و خروس گله های مادر گوشتی اصلاح نژاد شده است. محدوده عملکرد یک سویه مرغ مادر گوشتی متأثر از ساختار ژنتیکی خاص آن سویه می باشد. در کنار این ساختار تعریف شده ژنتیکی می توان با اعمال روش های مدیریتی عملکرد سویه را به منظور بهینه سازی صفات مورد توجه در بازار تغییر داد، دستیابی به این هدف در گرو طراحی برنامه های مدیریتی نوین توسط متخصصان علوم تغذیه و مدیران مزارع مرغ مادر گوشتی با استفاده از معیارهای جدید می باشد (2 و 37 و 38).

  به منظور برنامه ریزی مطلوب و استفاده بهینه از منابع موجود در صنعت طیور کشور، لازم است که کلیه حلقه های زنجیره تولید اعم از لاین، اجداد، مادر و آمیخته های گوشتی تجاری مورد توجه قرار گیرند. با توجه به پیشرفت های چشمگیر در بهگزینی و افزایش توان ژنتیکی درگله های مرغ مادر گوشتی و تغییر در نیازمندی های مواد مغذی و محیطی گله های مرغ مادر گوشتی امروزی، جهت استفاده از بالاترین توان ژنتیکی گله های مرغ مادر گوشتی بدون شک باید معیارهای متفاوتی نسبت به گذشته در خصوص تأمین کردن نیازمندیهای مواد مغذی و محیطی گله های مرغ مادر گوشتی لحاظ نمود. بهگزینی در گله های لاین گوشتی شامل برقرار نمودن تعادل دقیقی بین سرعت رشد بهینه و حفظ توانایی تولید مثل می باشد. متأسفانه این دو صفت رابطه معکوسی با هم داشته، از این رو متخصصین ژنتیک و اصلاح نژاد گله های لاین گوشتی باید از شاخص هایی که در برگیرنده مهمترین عوامل مورد نظر دست اندرکاران صنعت طیور گوشتی است استفاده کنند. در شرکت های تولیدکننده گوشت مرغ، صفات مربوط به سرعت رشد از اهم مسائل در انتخاب سویه های تجاری می باشد در حالی که برای شرکت های مستقل تولیدکننده تخم مرغ قابل جوجه کشی یا جوجه یکروزه، غالباً صفات تولید مثلی از قبیل تعداد تخم مرغ، باروری و قابلیت جوجه در آوری حائز اهمیت است. بدیهی است که صفات تولیدی مذکور متأثر از عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی متعددی است. با توجه به تغییرات ژنتیکی در سویه های مرغ مادر گوشتی موجود در کشور و لزوم استفاده از معیارهای جدید در تأمین نیازمندیهای گله های مرغ مادر گوشتی، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مدیریتی در گله های مرغ مادر گوشتی کشور به منظور ارائه الگوی مدیریتی مناسب در جهت بهینه تر شدن تولید و اقتصادی کردن آن خصوصاً در زمینه افزایش سرانه تولید جوجه های هر مرغ مادر گوشتی به ازای تعداد مرغ مادر گوشتی موجود در شروع دوره تخمگذاری می باشد. با عنایت به این که گله های مرغ مادر گوشتی موجود در کشور به عنوان تولید کننده جوجه یکروزه گوشتی فعالیت دارند، لذا باید برنامه ریزی لازم در این بخش از تولید صنعت طیور به گونه ای صورت گیرد که عملکرد مناسبی در نتایج آن حاصل شود.

   

  1-2- فرضیات:

  1-2-1- میزان تولید سرانه جوجه گوشتی به ازای هر مرغ مادر گوشتی در کلیه سویه های مرغ مادر گوشتی موجود در کشور پایین تر از استانداردهای اعلام شده توسط شرکت های اصلاح نژاد می باشد.

  1-2-2- میزان خوراک مصرفی و به طبع آن انرژی قابل سوخت و ساز و پروتئین خام و آمینو اسیدها و عناصر معدنی و ویتامین مصرفی متناسب با تعداد تولید سرانه جوجه گوشتی به ازای هر مرغ مادر گوشتی نمی باشد.

  1-2-3- در اختصاص خوارک مصرفی و تأمین مواد مغذی از معیارهای جدید استفاده نمی شود که با توجه به پیشرفت ژنتیکی حاصله در گله های مرغ مادر گوشتی و تغییر در نیازمندیهای تغذیه ای امری لازم و حیاتی است.

  1-2-4- با توجه به تأثیر عوامل محیطی در ظهور توان ژنتیکی، این تأثیر در مزارع مرغ مادر گوشتی نادیده گرفته شده است.

  1-2-5- عملکرد تولیدی گله های مرغ مادر گوشتی (تولید سرانه جوجه)، متأثر از کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی است.

  Effect of managerial variables on economic traits in broiler breeders flock.

  Abstract:

  In order to study the effect of some managerial factors on broiler breeder flock performance, and chick production (hen house and hen day) was accomplished. In this research some nutritional, managerial and environmental variable regarded to rearing (1-22 week) and production (23-64 week) periods recorded from 12 broiler breeder  flock of one commercial broiler breeder (330/000 femal and 50/00 male) in iran. The relationship between nutritional, managerial and environmental variables (as independent variable) and chick production per hen house and hen day (as dependent variable) was studied by regression analysis.

  In the rearing period, there was a significant positive linear relationship between the metabolizable energy intake (kcal/bird) of starter diet and body weight uniformity at 20 weeks of age with chick production in broiler breeder hens (p<0.05); Moreover there was significant positive linear relationship between crude protein intake (gr/bird) of male broiler breeder body weight uniformity at photostimulation with chick production (p<0.05). But a negative linear relationship between flock density (male birds per m2) and chick production (p<0.05).

  In the production period, there was a significant positive linear relationship between hens metabolizable energy intake (kcal/bird) at peak of egg production and total production period with chick production (p<0.05). There was a significant negative linear relationship between males crude protein intake (gr/bird/day) with chick production (p<0.05).

  Regression analysis showed that regression coeffecient of digestible amino acids was greater than that of total amino acids (methionine and methionine + cystine and lysine) in the period of rearing and production of male and broiler breeders (p<0.05).

  There was a significant negative linear relationship between total hardness, evaporation residual and total alkalininess of drinking water with chick production (p<0.05).

  Keywords: broiler breeder- chick production- energy metabolizable- crude protein- amino acids

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات اقتصادی گله های مرغ مادر گوشتی

  فهرست:

  عنوان                                                                                                                                 صفحه

  فصل اول: کلیات

  1-1- مقدمه....................................................................................................................................................................... 1

  1-2- فرضیات................................................................................................................................................................... 3

  فصل دوم: بررسی منابع

  تاریخچه صنعتی شدن مرغ در دنیا و ایران........................................................................................................................ 4

  تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی ....................................................................................................................................... 6

  2-1- تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی در دوره رشد...................................................................................................... 8

  2-1-1- احتیاجات انرژی جوجه های در حال رشد...................................................................................................... 8

  2-1-2- احتیاجات پروتئین جوجه های در حال رشد................................................................................................... 8

  2-1-3- محدودیت خوراک............................................................................................................................................. 12

  2-1-3-1- محدودیت کیفی خوراک............................................................................................................................... 12

  2-1-3-2- محدودیت کمی خوراک................................................................................................................................ 12

  2-1-3-2-1- تغذیه هر روزه.......................................................................................................................................... 12

  2-1-3-2-2- تغذیه یک روز در میان............................................................................................................................. 13

  2-1-4- تغذیه پیش از تخمگذاری.................................................................................................................................. 16

  2-1-4-1- سوخت و ساز کلسیم.................................................................................................................................... 16

  2-1-4-2- وزن و جثه بدن............................................................................................................................................. 17

  2-1-4-3- ترکیبات بدن.................................................................................................................................................. 17

  2-1-4-4- وزن تخم مرغ و جوجه درآوری................................................................................................................... 17

  2-2- تغذیه گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید..................................................................................................... 19

   

  عنوان                                                                                                                                 صفحه

  2-2-1- احتیاجات انرژی قابل سوخت و ساز گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید............................................. 20

  2-2-2- احتیاجات پروتئین خام و آمینو اسید گله های مرغ مادر گوشتی در دوره تولید.............................................. 28

  2-3- مدیریت گله های مرغ مادر گوشتی......................................................................................................................... 32

  2-3-1- مدیریت یکنواختی سازی وزن بدن................................................................................................................... 32

  2-3-2- مدیریت برنامه نوری.......................................................................................................................................... 34

  2-3-3- مدیریت کنترل شرایط محیطی........................................................................................................................... 36

  2-3-3-1- جهت قرار گرفتن آشیانه ها (شرقی- غربی و شمالی- جنوبی)................................................................. 36

  2-3-3-2- ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی و مزرعه........................................................................ 37

  2-3-3-3- تراکم در واحد سطح آشیانه گله های مادر گوشتی...................................................................................... 38

  2-4- مدیریت کیفیت آب در مزارع مرغ مادر گوشتی..................................................................................................... 38

  فصل سوم: مواد و روشها

  3-1- محل انجام پژوهش.................................................................................................................................................. 39

  3-2- جامعه آماری............................................................................................................................................................ 39

  3-3- واحد آماری............................................................................................................................................................. 39

  3-4- نرم افزار مورد استفاده............................................................................................................................................ 39

  3-5- نحوه جمع آوری اطلاعات لازم برای پژوهش....................................................................................................... 39

  3-5-1- اطلاعات دوره پرورش گله های مادر گوشتی................................................................................................... 40

  3-5-1-1- تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی................................................. 40

  3-5-1-2- تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی.................................................. 41

  3-5-1-3- تمهیدات محیطی در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی.................................................... 41

  3-5-2- اطلاعات دوره تولید گله های مادر گوشتی....................................................................................................... 42

  عنوان                                                                                                                                 صفحه

  3-5-2-1- تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی..................................................... 42

  3-5-2-2- تمهیدات مدیریتی در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی...................................................... 43

  3-5-2-3- تمهیدات محیطی در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی........................................................ 43

  3-5-3- نمونه برداری از آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی (جهت آزمایش شیمیایی)............................................. 44

  3-5-3-1- انجام آزمایش تعیین کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی................................................. 44

  3-5-3-1-1- سختی کل................................................................................................................................................. 44

  3-5-3-1-2- سختی کلسیم............................................................................................................................................ 44

  3-5-3-1-3- سختی منیزیم............................................................................................................................................ 45

  3-5-3-1-4- سختی کلر................................................................................................................................................ 45

  3-5-3-1-5- باقیمانده تبخیر......................................................................................................................................... 45

  3-5-3-1-6- معادل NaCl........................................................................................................................................... 46

  3-5-3-1-7- تعیین قلیائیت کل..................................................................................................................................... 46

  3-5-4- تعیین میزان مواد مغذی جیره های غذایی مصرفی در دوره پرورش و تولید گله های مرغ مادر گوشتی........ 46

  3-6- تجزیه و تحلیل......................................................................................................................................................... 47

  3-6-1- ضریب همبستگی............................................................................................................................................... 47

  3-6-2- تجزیه واریانس................................................................................................................................................... 47

  3-6-3- روابط رگرسیون................................................................................................................................................. 47

  3-7- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش و تولید گله های مادر گوشتی............................................................... 48

  3-7-1- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش مرغ مادر گوشتی (1 تا 22 هفتگی)................................................ 48

  3-7-2- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی (1 تا 22 هفتگی)........................... 48

  3-7-3- متغییرهای بررسی شده در دوره تولید مرغ مادر گوشتی (23 تا 64 هفتگی)................................................. 49

  3-7-4- متغییرهای بررسی شده خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید (23 تا 64 هفتگی)............................. 50

  عنوان                                                                                                                                 صفحه

  3-7-5- متغییرهای بررسی شده درخصوص میزان مصرف سرانه آمینواسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش و تولید مرغ و خروس گله های مادرگوشتی................................................................................................................................... 50

  3-7-6- متغییرهای بررسی شده در خصوص کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مادرگوشتی.................................... 50

  فصل چهارم: نتایج و بحث

  4-1- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی (1 تا 22 هفتگی)...................................... 52

  4-1-1- اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی.................................................................. 52

  4-1-1-1- اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین گله های مرغ مادر گوشتی.............. 52

  4-1-1-2- اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه تا زمان تحریک نوری گله های مرغ مادر گوشتی................ 54

  4-1-1-3- اثر مدت زمان استفاده از جیره غذایی آغازین گله های مرغ مادرگوشتی.................................................... 55

  4-1-2- اثر تمهیدات مدیریتی در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی.................................................................... 56

  4-1-2-1- اثر یکنواختی وزن بدن گله های مرغ مادرگوشتی در سن 20 هفتگی........................................................ 56

  4-1-3- اثر تمهیدات محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادرگوشتی..................................................................... 59

  4-1-3-1- اثر وضعیت مرزعه پرورش گله های مرغ مادرگوشتی در خصوص تعداد گله (تک سنی- چند سنی)..... 59

  4-1-3-2- اثر میزان تراکم در واحد سطح آشیانه گله های مرغ مادرگوشتی در دوره پرورش.................................... 61

  4-1-4- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی............................... 62

  4-2- متغییرهای بررسی شده در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی (1 تا 22 هفتگی)................................ 64

  4-2-1- اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی........................................................... 64

  4-2-1-1- اثر خوراک مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی...................................... 64

  4-2-1-2- اثر پروتئین خام مصرفی سرانه از جیره غذایی آغازین خروس گله های مادر گوشتی.............................. 66

  4-2-1-3- اثر کل پروتئین خام مصرفی سرانه در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی.................................. 68

  4-2-2- اثر تمهیداتی مدیریتی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی............................................................ 69

  عنوان                                                                                                                                 صفحه

  4-2-2-1- اثر یکنواختی وزن بدن خروس گله های مادر گوشتی در زمان تحریک نوری........................................... 69

  4-2-3- اثر تمهیدات محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی.............................................................. 71

  4-2-3-1- اثر وضعیت مزرعه پرورش خروس گله های مادر گوشتی در خصوص تعداد گله (تک سنی- چند سنی)......... 71

  4-2-3-2- اثر میزان تراکم در واحد سطح آشیانه خروس گله های مادرگوشتی در دوره پرورش.............................. 73

  4-2-4- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی......................... 74

  4-3- متغییرهای بررسی شده در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی (23 تا 64 هفتگی)........................................ 76

  4-3-1- اثر تمهیدات تغذیه ای در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی..................................................................... 76

  4-3-1-1- اثر کل انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه در دوره تولید مرغ مادر گوشتی..................................... 76

  4-3-1-2- اثر انرژی قابل سوخت و ساز مصرفی سرانه مرغ مادر گوشتی در زمان اوج تولید تخم مرغ..................... 79

  4-3-2- اثر تمهیدات مدیریتی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی...................................................................... 80

  4-3-2-1- اثر مدت زمان روشنایی گله های مرغ مادر گوشتی در بلوغ جنسی............................................................ 80

  4-3-2-2- اثر نسبت اولیه خروس به مرغ گله های مادر گوشتی در شروع تخمگذاری............................................... 82

  4-3-3- اثر تمهیدات محیطی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی........................................................................ 83

  4-3-3-1- اثر ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله های مادر گوشتی ............................................ 83

  4-3-4- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی در دوره تولید گله های مرغ مادر گوشتی................................... 85

  4-4- متغییرهای بررسی شده خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید (23 تا 64 هفتگی).................................. 87

  4-4-1- اثر تمهیدات تغذیه ای خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید............................................................... 87

  4-4-1-1- اثر کل پروتئین خام مصرفی سرانه خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید...................................... 87

  4-4-1-2- اثر پروتئین خام مصرفی سرانه (در روز) خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید............................ 90

  4-4-2- اثر تمهیدات مدیریتی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید................................................................ 91

  4-4-2-1- اثر سن خروس گله های مادر گوشتی در زمان رسیدن به حداکثر مدت روشنایی در دوره تولید ............ 91

  4-4-2-2- اثر نسبت خروس به مرغ گله های مادر گوشتی در حداکثر جوجه درآوری.............................................. 93

  عنوان                                                                                                                                 صفحه

  4-4-3- اثر تمهیدات محیطی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید.................................................................. 94

  4-4-3-1- اثر ارتفاع از سطح دریا در محل کارخانه جوجه کشی گله های مادر گوشتی ............................................ 94

  4-4-4- اثر تمهیدات تغذیه ای و مدیریتی و محیطی خروس گله های مادر گوشتی در دوره تولید............................. 96

  4-5-1- متغییرهای بررسی شده درخصوص مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش مرغ و خروس گله های مادر گوشتی (1 تا 22 هفتگی)........................................................................................................................... 98

  4-5-1-1- اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش گله های مرغ مادر گوشتی با معیار کل و قابل هضم........................................................................................................................................................................ 98

  4-5-1-2- اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسید ها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره پرورش خروس گله های مادر گوشتی با معیار کل و قابل هضم......................................................................................................................................................... 101

  4-5-2- متغییرهای بررسی شده درخصوص مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره تولید مرغ و خروس گله های مادر گوشتی (23 تا 64 هفتگی)......................................................................................................................... 104

  4-5-2-1- اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) در دوره تولید گله های مرغ مادرگوشتی با معیار کل و قابل هضم........................................................................................................................................................................... 104

  4-5-2-2- اثر میزان مصرف سرانه آمینو اسیدها (متیونین و متیونین + سیستئین و لیزین) خروس گله های مادرگوشتی در دوره تولید با معیار کل و قابل هضم........................................................................................................................................................................ 107

  4-6- متغییرهای بررسی شده درخصوص کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی مورد پژوهش........... 111

  4-6-1- اثر کیفیت شیمیایی آب مصرفی مزارع مرغ مادر گوشتی ................................................................................. 111

  4-6-1-1- اثر میزان سختی کل...................................................................................................................................... 111

  4-6-1-2- اثر میزان باقیمانده تبخیر.............................................................................................................................. 113

  4-6-1-3- اثر میزان قلیائیت کل..................................................................................................................................... 113

  نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................................................... 115

  منابع.................................................................................................................................................................................... 118

  ضمائم................................................................................................................................................................................. 128

  خلاصه انگلیسی................................................................................................................................................................. 136

   

  منبع:

  ندارد

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت