روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر باز پرداخت به موقع تسهیلات بانک کشاورزی طی سال‌های 1379-1363

تعداد صفحات: 18 فرمت فایل: word کد فایل: 10003559
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه حسابداری
قیمت قدیم:۴,۸۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر باز پرداخت به موقع تسهیلات بانک کشاورزی طی سال‌های 1379-1363

   

  1 -  مقدمه :

  بررسی های موجود از عملکرد مالی بانک های تجاری و تخصصی نشان می دهد که بانک‌های کشور از نظر مالی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند . سه ویژگی عمده بانک های کشور در دو دهه اخیر را می توان تقلیل مستمر سهم سرمایه در ترازنامه بانکی ، ساختار هزینه های عملیاتی نسبتاً ناکارآمد و ذخیره‌گیری ناکافی نسبت به وام های معوقه و سوخت شده ذکر کرد . بانک های کشور در واقع تا حدود زیادی انگیزه های سودآوری را از دست داده اند و به دلیل مداخلات دولت و تسهیلات تکلیفی و ترجیحی در زمینه سیاست ها و اعتبارات دچار انفعال شده اند . در این تحقیق سعی شده است به تعدادی از عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر بازپرداخت به موقع تسهیلات اعطایی موثرند ، پرداخته شود.

  سیاست های قیمت گذاری در بخش کشاورزی ، بیمه محصولات کشاورزی ، پرداخت  کمک‌های بلاعوض توسط صندوق کمک به خسارت دیدگان ، نحوه تضمین تسهیلات پرداختی، نوع تسهیلات ( تکلیفی و غیرتکلیفی ) ، واردات و صادرات ، تولید محصولات کشاورزی ، میزان بارش و همچنین شاخص بهای عمده فروشی محصولات کشاورزی و شاخص نهاده ها از عواملی هستند که در این تحقیق به آن ها پرداخته شده است .

   

  2-  ادبیات تحقیق :

  از دهه 1950 میلادی به بعد این باور که کشاورزان و روستاییان به ویژه درکشورهای در حال توسعه فاقد درآمد کافی برای پس انداز و تامین مالی سرمایه گذاری های مورد نیاز در بخش کشاورزی هستند تقویت گردید . براین اساس دولت ها موظف شدند که مستقیماً به امر تامین اعتبار ارزان و تزریق آن به بخش کشاورزی اهتمام ورزند . راه حل معمول پیشنهادی برای این منظور تاسیس نهادهای مالی دولتی مانند بانک ها و موسسات اعتباری تخصصی بود . در دهه 1970 میلادی در مسیر فعالیت این موسسات اعتباری به دلیل وابستگی بیش از حد به دولت، مشکلاتی پدید آمد و لذا از اوایل دهه 1980 میلادی رهیافت مبتنی بر تزریق یک سویه اعتبار به روستاها مورد تردید قرار گرفت و به جای آن مقوله تامین مالی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به صورت یک جریان دو سویه و مبتنی بر واسطه گری مالی و به تعبیری تجهیز پس اندازهای مردمی به ویژه کشاورزان در کانون توجه قرار گرفت . موسساتی که رویکرد جدید را دنبال نمودند به ویژه در کشورهای آسیای جنوب شرقی ، در دستیابی به نرخ وصولی بالا و کاهش اتکاء به یارانه های دولتی تا حدود زیادی موفق بوده اند .

  دسترسی به منابع مالی یکی از پیش نیازهای اساسی توسعه فعالیت های بخش کشاورزی به شمار می رود .بنابراین یکی  راه های تقویت بنیه مالی بانک به منظور بالا بردن ظرفیت و توانمندی این بخش  کمک به توسعه و رشد سرمایه گذاری است که جزو اهداف و سیاستهای بانک قرار گرفته است .

  منابع نه تنها از محل افزایش در حساب های بدهی ایجاد می شوند بلکه از طریق کاهش در حساب‌های دارایی نیز می توان منابع متنابه مالی را ایجاد نمود . یکی از موثرترین و کارآمدترین منابعی که از طریق مدیریت بر داراییها و به طور اخص مدیریت وجوه نقد بدست می‌آیند ، وصول مطالبات و تسهیلات پرداختی هستند .

  از نظر تئوری عوامل متعددی بر میزان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی تاثیرگذار است.از جمله این عوامل ،سیاستهای قیمت گذاری در این بخش نظیر تعیین قیمت، تنظیم قیمت،قیمت تضمینی ،قیمت تثبیتی و سیاست قیمتهای آزاد است که از طریق تغییر درآمد کشاورزان بر میزان و نحوه بازپرداخت تسهیلات پرداختی به آنها تاثیر می گذارد.

   

  3- روش تحقیق :

  تحقیق به روش تحلیلی همسبتگی انجام شده است و اطلاعات به روش کتابخانه ای و در پاره‌ای از موارد از طریق مصاحبه جمع آوری گردیده است . در روش تحقیق دو نکته دارای اهمیت است . نخست معرفی مدل نظری مورد استفاده و دوم معرفی روش تحلیل آماری است . در معرفی مدل نظری تعیین متغیرهای مستقل و وابسته مدل و روابط بین آن ها اهمیت اساسی دارد .

  در این تحقیق متغیرهای وابسته مطالبات سررسید گذشته و معوق و نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات اعطایی سالانه است و متغیرهای مستقل مدل شامل شاخص بهای نهاده های کشاورزی ، ارزش واردات محصولات کشاورزی ، شاخص بهای عمده فروشی کالاهای کشاورزی ، ارزش صادرات محصولات کشاورزی ، میزان بارندگی سالانه ، حق بیمه ، پرداخت غرامت ، پرداخت های بلاعوض، ارزش تولید محصولات کشاورزی ، تسهیلات اعطایی تکلیفی و غیرتکلیفی و تسهیلات پرداختی در قبال ضمانت ، اخذ وثیقه ملکی و اخذ سفته است .

  تکنیکی که برای آزمون فرضیه ها به کار گرفته شده ، رگرسیون خطی چند متغیره است . تحلیل آماری سری های زمانی مورد استفاده به کمک نرم افزار TSP انجام شده است .

  قلمرو زمانی تحقیق از سال 1363 یعنی آغاز اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تا سال 1379 می‌باشد و قلمرو مکانی آن شامل شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور است .

   

  فرضیه های تحقیق :

  فرضیه یک : افزایش شاخص بهای نهاده های کشاورزی و افزایش ارزش واردات محصولات کشاورزی موجب عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات می شود .

  فرضیه دو : افزایش شاخص بهای عمده فروشی کالاهای کشاورزی باعث بازپرداخت به موقع تسهیلات بوده است .

   

  مدل های تحقیق :

  مدل 1 .  رابطه مطالبات سررسید گذشته و معوق با تسهیلات پرداختی تکلیفی و غیرتکلیفی

  LL : لگاریتم مطالبات سررسید گذشته و معوق

  LG : لگاریتم تسهیلات پرداختی تکلیفی

  LP : لگاریتم تسهیلات پرداختی غیرتکلیفی

    به روش کمترین مربعات برآورد شده اند

  مدل 2 . رابطه مطالبات سررسید گذشته و معوق با تسهیلات پرداختی در قبال ضمانت ، وثیقه ملکی و سفته

   : لگاریتم تسهیلات اعطایی در قبال ضمانت

   : لگاریتم تسهیلات اعطایی در قبال اخذ وثیقه ملکی

   : لگاریتم تسهیلات اعطایی در قبال اخذ سفته

    به روش کمترین مربعات برآورد می شوند .

  مدل 3 . رابطه نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات اعطایی همان سال با ارزش واردات و صادرات محصولات کشاورزی ، شاخص بهای نهاده های کشاورزی و شاخص بهای عمده فروشی محصولات کشاورزی

  LRL : لگاریتم نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات اعطایی همان سال

  AM : ارزش واردات محصولات کشاورزی

  IP : شاخص بهای نهاده های کشاورزی

  WP : شاخص بهای عمده فروشی محصولات کشاورزی

  (1-)AM : ارزش واردات محصولات کشاورزی با تاخیر زمانی یکسال

  پارامترهای مدل با روش کمترین مربعات برآورد می شوند .

  مدل 4 . رابطه نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات اعطایی بارش سالانه  

  RA‌ : میزان بارش سالانه

  پارامتر مدل با روش کمترین مربعات برآورد شده است .

   

  4- نتیجه گیری:

  1- بررسی نوع تضمین تسهیلات نشان می دهد که بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قبال اخذ سفته بدون تاخیر انجام گرفته و منافع بانک را بیشتر حفظ می نماید . اما بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قبال اخذ ضمانت اشخاص با تاخیر همراه است .

  2- پرداخت تسهیلات تکلیفی با معوق شدن مطالبات بانک ارتباط مستقیم داشته است .

  بطوریکه در این تحقیق مشخص شد ، شعبه مرکزی بطور متوسط با 10% پرداخت تسهیلات تکلیفی از کل پرداختهای تکلیفی بانک در دوره ده ساله ، بالاترین مطالبات معوق را با 36% از کل مطالبات معوق بانک ، به خود اختصاص داده است .

  طی بررسی ها معلوم شد ، حق بیمه پرداختی ، غرامت پرداختی ، ارزش تولیدات کشاورزی،ارزش صادرات محصولات کشاورزی و کمک های بلاعوض هیچگونه رابطه معنی داری با افزایش یا کاهش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ندارند ، البته با گسترش فعالیت بیمه محصولات کشاورزی و جهت دار شدن کمک های بلاعوض ، تاثیر آنها بر مطالبات بانک  محسوس خواهد شد .

 • فهرست و منابع روش تحقیق بررسی عوامل موثر بر باز پرداخت به موقع تسهیلات بانک کشاورزی طی سال‌های 1379-1363

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  -آمارنامه کشاورزی سال زراعی 78-1377، اداره کل آمارو اطلاعات ، وزارت کشاورزی –سال 1379

  2-آشنایی با بورس کالاهای کشاورزی ، اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی سازمان بورس اوراق بهادارتهران ،‌گزارش یک پژوهش ،‌اردیبهشت 1377

  3-ایران نژاد ، ژیلا ، «سرمایه گذاری و اعتبارات دربخش کشاورزی »مرکزمطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ، وزارت کشاورزی ،سال 1375

  4-ایران نژاد پاریزی ، مهدی ، «روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی » نشر مدیران بهار1378

  5-اقتصاد سنجی کاربردی –جلددوم –مولف –دامودارگجراتی-مترجم دکترحمید ابریشمی موسسات تحقیقات پولی و بانکی

  6-بانک اطلاعات کشاورزی (ویرایش چهارم )-اداره کل اطلاعات-معاونت برنامه ریزی و بودجه 7–وزارت کشاورزی –نشریه شماره 17/79-اسفند ماه 1379

  8-بانک کشاورزی درمسیرتحول (1377-1357)، اداره کل  بررسی های اقتصادی و برنامه ریزی بانک کشاورزی –مهرماه 1378

  9-برآورد مقدماتی حسابهای ملی درسال 1372 و نتایج تفصیلی حسابهای ملی درسال 1371-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  10-پژوهش و سازندگی –فصلنامه علمی –ترویجی وزارت جهاد سازندگی –سال دهم –جلد چهار-شماره پی درپی 37، زمستان 1376

  11-«تخصیص بهینه منابع برای خودکفایی درمحصولات کشاورزی » معاونت اموراقتصادی و دارای –بهار1373

  12-جمشیدی ،‌ت،‌«بررسی عوامل موثربرسرمایه گذاری با نگاهی به سرمایه گذاری خصوصی دربخش کشاورزی ایران » فصلنامه بانک کشاورزی ، شماره 69-سال 1378

  13-جدول حسابهای ملی به قیمت جاری (1377-1338)اداره حسابهای اقتصادی –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

  14-سالنامه آماربازرگانی خارجی (واردات ، صادرات )،‌گمرک جمهوری اسلامی ایران برای سالهای 1379-1363

  15-سالنامه آماری –مرکزآمارایران –برای سالهای 1379-1363

  16-سمینارکشاورزی و بازارهای جهانی –انتشارات مرکزاطلاعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی –17و 18 شهریور ماه 1375

  17-شادی طلب ، ژاله ، «مسائل سیستم اعتبارکشاورزی ایران »، دومین سمپوزیوم کشاورزی ایران ، ‌دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز،سال 1372

  18-صورتهای مالی بانک کشاورزی برای سالهای 79-1363

  19-علیزاده جانویسلو ،‌محمدرضا «بررسی رفتارسرمایه گذاری بخش خصوصی دربخش کشاورزی ایران » پایان نامه کارشناسی ارشد ، دنشگاه شهید بهشتی ، بهمن 1378

  20-عرب مازار، عباس ،«بررسی عرضه و تقاضای تسهیلات دربازارمالی روستای ایران »اداره کل  بررسی اقتصادی و برنامه ریزی ،‌بانک کشاورزی –خرداد ماه 1379

  21-عامل هاشمی پور، صدیقه «تحول کشاورزی دربسترزمان »نشرآموزش کشاورزی ، وزارت کشاورزی، سال 1377

  22-غروی نخجوانی ، سید احمد «نقش تجزیه و تحلیل های مالی درکاهش مطالبات معوق بانکها » مجله بانک و اقتصاد شماره 17-خرداد ماه 1380

  23-«فقرسرمایه درکشاورزی »مجله اقتصاد ایران –سال دوم –شماره نوزدهم –شهریورماه 1379

  24-فطرس ،‌محمدحسن ،«اثرسیاستهای پولی و مالی برمتغیرهای عمده بخش کشاورزی »فصلنامه علمی 25–پژوهش اقتصاد کشاورزی و توسعه ،‌ سال چهارم شماره 15-پائیز1375

  26-قره باغیان ،مرتضی ، «چگونگی تخصیص اعتبارات به بخشهای مختلف اقتصادی و کارآیی نظارم بانکی »مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی ، اردیبهشت ماه 1375

  27-قربانی ، محمد ، کارآیی اعطای وام به کشاورزان ، هزینه های پنهان وام /جهاد 17-دی و بهمن 1376

  28-چهل سال حسابهای ملی ایران (1377-1338)-اداره حسابهای اقتصادی ،‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران –اسفند ماه 1379

  29-چیذری ، امیرحسین ، زارع ،احمد ،«بررسی آماراعتبارات تخصیص یافته به بخش کشاورزی استان مازندران ازسوی بانکهای ملی و کشاورزی »فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، سال هشتم ، شماره 32

  30-حسابهای ملی ایران 1366-1353، اداره حسابهای اقتصادی –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران –خرداد ماه 1370

  31-حقی ،‌محمد علی «کشاورزی و مسائل مالی ، اجتماعی ، نهادی و سرمایه گذاری ، اقتصاد کشاورزی و توسعه شماره 6-سال دوم 1373

  32-خلاصه مقالات نشستهای سه گانه همایش بیمه کشاورزی ، توسعه وامنیت سرمایه گذاری ، بانک کشاورزی خرداد ماه 1380

  33-خلاصه تحولات اقتصادی ،بانک مرکزی برای سالهای 78-63

  34-خلیلیان ، صادق ،  دستانی ، مریم «بررسی رابطه صادرات کالاهای کشاورزی و رشد بخش کشاورزی درایران (1357-1375)فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ،  سال هشتم شماره 32-زمستان 1379

  35-دستورالعمل وصول مطالبات و مراحل اجرائی –اداره کل  وصول و اجراء –بانک کشاورزی

  36-دیهیم ، حمید ، «پس اندازهای روستایی ایران »اداره کل  بررسی های اقتصادی و برنامه ریزی ،‌بانک کشاورزی ، خرداد ماه 1379

  37-رسول اف ، جلال «بخش کشاورزی –محور توسعه اقتصادی کشور»فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، مرکزمطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی شماره 8-سال 1373

  38-رسول اف ،‌جلال «نقش و موقعیت بانک کشاورزی درتامین مالی بخش کشاورزی »سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی مشهد –بهمن ماه 1379

  39-سند برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379)سازمان برنامه و بودجه ، شهریورماه 1378

  40-سلامی جبیب اله ، بهمن ، علی ،«تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری بانک کشاورزی اداره کل 
  بررسی های اقتصادی  و برنامه ریزی بانک کشاورزی

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت