پروژه حل عددی تائو معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها

کارشناسی
1386
46
word
1 MB
10003541
قیمت قدیم:۷,۴۰۰ تومان
قیمت: ۴,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پروژه حل عددی تائو معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها

  رساله ی ارائه شده به عنوان سه واحد درسی در درس پروژه

  دوره کارشناسی

  چکیده

  هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات  انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت  های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو جایگزین می شوند.به این منظور که VIDES را به دستگاه معادلات خطی تبدیل کند.برای برتری روش تائو نتایج عددی چند مثال با پایه های چند جمله ای چپیشف ارائه می شود.

   

   

  واژگان کلیدی: انتگرال-دیفرانسیل،چند جمله ای، ضرایب، ثابت ها، ماتریس، بردار، مبنای چبیشف

   

  فصل 0

  پیشگفتار

  1-0 انواع خطا

  در مسائل عددی معمولا تقریب هائی از یک مجهول را در اختیار داریم لذا بین این تقریب ها و مقادیر واقعی خطاهائی وجود دارد لذا چند خطا را مورد بررسی قرار می دهیم.

   

  1-1-0 تعریف

  اگر تقریبی  باشدوقراردهیم آن گاه  راخطای مطلق می نامیم.

   

  2-1-0 تعریف

  هر عدد ناکمترازرا یک خطای مطلق حدی نامیم و با نمایش می دهیم بنابر این همواره و بر خلاف ،  منحصر بفرد نمی باشد.                                       

   

  3-1-0 قرارداد

  هر وقت می نویسیم:                     

   

  4-1-0 تعریف

         اگر تقریبی از عدد مخالف صفر باشد خطای نسبی را بانشان می دهیم و آن عبارت است از خطا در واحد کمیت . یعنی:                      

   

  5-1-0 قضیه

  اگر تقریبی از و یک خطای مطلق حدی باشد داریم:

   

  برهان: بنا به فرض داریم: 

                                                                                                                                                                                             

  و بنا بر خواص قدر مطلق داریم:                                                                                 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                 در نتیجه داریم:                                                                                                                                                                                             

   

  لذا:       فرمول 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

  6-1-0 قرارداد

  اگر در مقایسه با کوچک باشد می توان از آن صرف نظر کرد و نوشت:

                                                                                                                                    

   

  7-1-0 نتیجهفرمول 

  اگر در مقایسه با کوچک باشد آن گاه:                                                                                 

  فرمول 

  2-0 توابع و جند جمله ای ها

  در این قسمت با چند نوع تابع و چند جمله ای آشنا می شویم.

   

  1-2-0 تعریففرمول 

  دو تابع  را نسبت به تابع وزن بر بازه متعامد گوئیم هرگاه:

                                       

  2-2-0 تذکر 

  در حالتی که به ازای هر         دو تابع را متعامد ساده گوئیم.

   

  3-2-0 تعریف

  دنباله توابع    را یک مجموعه متعامد می نامیم اگر این توابع دوبدو متعامد باشند ، یعنی  اگر  هنگامی که . که در آن یک مجموعه ساده از چند جمله ای ها می باشد.

   

  4-2-0 تعریف

  مجموعه های چندجمله ای هایی که روی بازه  نسبت به تابع وزن    متعامد باشند، به چند جمله ای های ژاکوبی معروف هستند.

   

  5-2-0 تذکر

  چند جمله ای های لژاندر دسته خاصی از چند جمله ای های  زاکوبی  به  ازای   هستند.

   

  6-2-0 تذکر

  دودسته خاص از چندجمله ایهای ژاکوبی،چندجمله ایهایی از نوع اول و دوم می باشند که بررسی می کنیم

  چندجمله ای های چپیشف از نوع اول دارای تابع وزن  و  متناظر  با   می باشند.

  چندجمله ای های چپیشف از نوع دوم دارای تابع وزن   و متناظر با می باشند.

   

  7-2-0 قضیه

  فرض می کنیم یک عدد صحیح نامنفی باشد در این صورت چندجمله ای  های از درجه وجود دارند، به قسمی که:        

                             

  (1)                   فرمول                                                               

   

  اثبات: بنا بر قضیه موآور،به ازای هرعددصحیح نامنفی  ،خواهیم داشت:

   

        (2)                                                                           

    فرمول 

  با به کار بردن قضیه دو جمله ای می توانیم بنوبسیم:

   

  (3)                                       

  فرمول 

  قسمتهای حقیقی و موهومی دو طرف معادله (3) را مساوی قرار می دهیم. جمله های حقیقی در مجموع طرف راست این معادله، متناظر با مقادیر زوج هستند.

  وقتی  آن گاه:

   

  با مساوی قرار دادن قسمت های حقیقی در معادله(3)،خواهیم داشت:

   

  فرمول 

  طرف راست این معادله یک چند جمله ای درجه از است.این چند جمله ای را با نمایش میدهیم.در این صورت:    

                                                                                    

   

   که در آن:

  از(1) نتیجه می شود که:               فرمول                                       

   

  جمله های موهومی از مجموع طرف راست معادله(3)،متناظر با مقادیرفردهستند.

   

  وقتی که خواهیم داشت:

   

  فرمول 

  با برابر قرار دادن قسمت های موهومی د معادله (3) بدست می آوریم:

   

          

  فرمول 

  مجموع طرف راست، یک چند جمله ای از درجه بر حسب است.

  این چند جمله ای را با  نمایش میدهیم در اینصورت:

  که در آن:

  فرمول 

  از فرمول(2) نتیجه می شود که:

  فرمول 

   

  8-2-0 قضیه

  مجموعه چند جمله ایهای نسبت به تابع وزن بر بازه متعامدند و

  فرمول 

   

   (که در آن  نرم تابع می باشند و به صورت زیر تعریف می شود).

   

  اثبات: نخست ضرب داخلی یعنی

  را در نظر می گیریم.

  فرمول 

  با بکار بردن تغییرمتغیروقتی خواهیم داشت.

  بنا بر(1)به دست می آوریم

                                                                                               

   

  9-2-0 قضیه

                  چند جمله ایهای در معادله دیفرانسیل

  صدق می کنند.

   

   اثبات: میدانیم که یک جواب معادله دیفرانسیل

                                                  

  است.این معادله با تغییر متغیر بصورت زیردر می آید:

   

  قرار می دهیم  در نتیجه داریم:

                          

   

  بنابراین چون      پس ها در معادله دیفرانسیل     صدق

  می کنند.

   

  3-0 معادلات انتگرال دیفرانسیل فردهلم در فضای باناخ

  در این قسمت چند تعریف و قضیه را در مورد معادلات خنثی انتگرال-دیفرانسیل در فضای باناخ[1] بررسی

  می کنیم.

   

   

  1-3-0 تعریف

  معادلات خنثی انتگرال-دیفرانسیل فردهلم را در نظر بگیرید:

   

   

  که پیوسته می باشدو یک فضای باناخ است و.

   

  2-3-0 قضیه

  فرض کنید که  یک فضای  متریک  عمومی کامل باشد که  برای  هر ،

    و فرض کنید که  برای هر ،  ،تابع

  وجود دارد بطوریکه:

                                      

   

  و اگر همه مقادیر ویژه  در یک گوی باز از قرار بگیرد آنگاه  هنگامی که  و عملگریک نقطه ثابت  دارد.

   به علاوه دنباله متوالی از تقریبهای به در همگراست و به ازای هر آنگاه:

   

   

  که در آن  یک ماتریس واحد در می باشد.

   

  برهان: به[7]مراجعه شود.

   

  3-3-0 قضیه

  در شرایط(2-2)(1-2)(i)(به[7]مراجعه شود) .

  اگر

   

  آنگاه عملگر A یک نقطه ثابت دارد. بطوری که:

  و یک جواب یکتای معادله (1)می باشند.

   

  به علاوه دنباله متوالی تقریب ها با توجه به روابط زیر بدست می آید:

   

  فرمول 

  که به همگراست و بر آورد خطای زیر بدست می آید:

   

   

  که: 

                      فرمول                         

   

  برهان: به[7]رجوع کنید.

   

  فرمول فرمول 

   

  4-3-0 تعریف

  یک مجموعه یک تساوی لیپشیز[2] است اگر وجود داشته باشد که برای هر ،

   

                      

   

  5-3-0 قضیه

  زیر مجموعه های

                                   

   

  تعریف شده در (6-3)(مراجعه شود به  ) تساوی لیبشیتز هستند اگر شرایط (7-2)-(1-2) و (i) (مراجعه شود به ) درست باشد.

   

  برهان: به [7]مراجعه شود.

   

  6-3-0 قضیه

  با توجه به شرایط (7-2)-(1-2)وو(10-2)(به [7]مراجعه شود)واگر

   

  آنگاه جواب دستگاه (2-1)(در[7])تقریبی روی دسته افراز پیوسته بدست آمده در (3-3)(رجوع شود به [7]) می باشد و بوسیله دنباله

   

  بدست آمده در (17-3)-(12-3)(مراجعه شود به [7])و برآورد خطای زیر بدست می آوریم.

  برهان:  به [7]مراجعه شود.

   

  7-3-0 تذکر

   هنگامی که داشته باشیم:

  وجود. یکتایی و تقریب جواب معادلات انتگرال-دیفرانسیل هامرستین-فردهلم[3] در فضای باناخ را بدست می آوریم.

  به علاوه در مورد خاص  و تابع گرین[4] یک روش جدید رو مقدار نقطه کرانداری مسائل مرتبط با معادلات درجه دوم انتگرال-دیفرانسیل در فضای باناخ بدست می آوریم.

   

  11-3-0 تذکر

  برای یک روش جدید در دستگاه آنالیزی معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم بدست می آوریم

   

 • فهرست و منابع پروژه حل عددی تائو معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها

  فهرست:

  فصل 0: پیشگفتار                                                                                                          1                

       1-0 خطاها                                                                                                                                      1    

       2-0 توابع وچند جمله ای ها                                                                                                                        3

       3-0 معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم در فضای باناخ                                                                         8

  فصل 1: مقدمه                                                                                                             13

  فصل 2: نماد ماتریس                                                                                                  15

       1-2 قسمت های دیفرانسیل وشرایط ممکن                                                                                               15

       2-2 قسمت انتگرال                                                                                                                                        16

       3-2 تبدیلIDE  به ماتریس                                                                                                                       18

  فصل 3: برآورد خطا                                                                                                                                   20

  فصل 4: کاربرد مبنای چپیشف                                                                                                                                22

  فصل 5: مثال های عددی و نتایج                                                                                                       26

  پیوست تاریخی                                                                                                                        31

  واژه نامه فارسی به انگلیسی                                                                                      36

  منابع    

  منبع:

   

   

   [1] معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی – تالیف دکتر سعید فاریابی- ویراستار: محمد جلوداری ممقانی تهران دانشگاه پیام نور، چاپ اول مرداد 1374چاپ پنجم مرداد 1385 صفحات 3،2و60-55

   

   

  آنالیز عددی- تالیف  دکتر اسماعیل  بابلیان -  ویراستار:  دکتر دانایی. انتشارات دانشگاه پیام نور- چاپ [2]

  اول اردیبهشت1376 ، چاپ چهارم شهریور1381 صفحات26-

  22

   

  [3]   S.M.  Hosseini   and   S. shah morad ,  Numerical  solution of a class of integro_ differential equations  by  the Tau  method with an error  estimation, Appl.  Math. Comput. 136(2003)  , 559- 570

   

   

  [4]   S.M.Hosseini an S.shah morad ,  Tau numerical  soiution  of  Fred holm  integro- differential equations with arbitary polynomial  bases ;  J. Appl . Math . modeling  27 (2003) ,  145-154

   

   

  [5]    S.M.  Hosseini   and   S.shah morad ,  Amatrix  formulation  of  the  tau  method  for  Fredholm  and  Volterra  linear  integro- differential  equations.  Koran  J .comput .  App. Math .   9 (2) (2002)     497-507 

   

   

  [6] A. Makroglou ,  convergence   of  a block –by – block method  for  non –linear  volterra  integro  -  differential  equations . Math . comp .35 (1980)  , 783-196

   

   

  [7] Alexandra Miahibica,Vasile Aurel caus, and Sorin Muresan , Application of a  trapezoi inequality to neutral Fredholm  integro – differential  equations  in Banach space ;  Journal of  Inequalities in pure and Applied Math  volume 1; Issae 5, Article 173 (2006)

   

   

  [8] E.L.Ortiz ,  on the numerical  solution of  non – linear  and functional   differential – equations  with  the Tau method . In  : Numeri cal treatment  of  differential – equations  in applications , springer – verlag , Berlin  (1978) ,127 -139

   

   

  [9] E.L. Ortiz ,  and  H . samara :  An  operational  approach to the  Tau method  for the numerical   solution of non – linear  differential  equations , computing   27(1981) . 15-25

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول