پایان نامه سند

تعداد صفحات: 78 فرمت فایل: word کد فایل: 10003538
سال: 1389 مقطع: مشخص نشده دسته بندی: پایان نامه حقوق
قیمت قدیم:۱۴,۴۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۳۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه سند

  فصل اول:

  تعریف سند و اقسام آن

  مبحث اول: تعریف سند:

  مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

  به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]

  و به استناد ماده 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

  سند جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.

  الف: سند عادی:

  1-ماده 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و ماده 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

  2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

  سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

  قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

  ب: سند رسمی:

  بند اول: تعریف سند رسمی:

  به استناد ماده 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

  با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

  بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

  همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

  نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

  1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

  2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (ماده 1294 قانون مدنی)

  بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

  گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]

  بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:

  اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]

  چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبه ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبه اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در باره حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در باره حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

  بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

  در این باده ماده 16 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

  پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

  بند چهارم: انواع سند رسمی

  الف: ‌سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:

  1-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.

  2-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.

  3-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

  4-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.

  5-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

  ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی:

  1-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).

  2-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوه اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.

  با توجه به ماده 1292

  بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

  یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.[5]

  مستفاد از مواد 92 و 93 و 95 و 99 قانون ثبت اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.[6]

  آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارنده آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

  و اضافه می‌کنند کلیه اسناد رسمی دارای قدرلت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاص به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد 1 قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است.

  مدلول کلیه اسناد رسمی مراجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن می باشد.

  کلیه اسناد رسمی راجع به معاهدات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواح و طلاق.

  دکتر واقف در کتاب حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی در این باره چنین اظهار می دارند که:

  اجرای سند، اجرای مفاد آن به درخواست کتبی ذینفع و به دستور مقام صالح است. بنابراین، باید دستور صدور اجرائیه بر مبنای وجود یک سند ثبتی معتبر صادر کرد.[7]

  توضیح اینکه: اگرچه سند ثبتی اصوللً قابلیت صدور اجرائیه را دارد مگر در موارد استثنائی مانند سند مالکیت، ولی این قابلیت تا جائی است که خود سند ثبتی، معتبر باشد. بنابراین، هرگاه سند ثبتی از اعتبار افتاده باشد، نمی توان از لازم‌الاجراء بودن آن سند سخن گفت تا به اتکاء آن، از مقام صالح درخواست صدور دستور صدور اجرائیه را نمود.

  یکی از مهمترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازم‌الاجراء، آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند مفاد آن را به موقع اجراء‌ بگذارد. (البته پس از سررسید وعده در صورتی که وعده مدتی داشته باشد) و مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع کند و نمی تواند با اقامه دعوی در دادگاه ابطال اجرائیه را از دادگاه، از جهد صدور زمان، درخواست نماید. زیرا حق درخواست صدور اجرائیه محدود به زمان و مدت معینی نشده است و نمی توان ذی حق را بدون نص قانونی از استفاده از حق خود منع کرد.

  بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء

  دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده اند:

  با توجه به مواد 1292 و 1291 قانون مدنی می توان تفاوت بین سند در جکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت:

  اولاً، هر دو سند در اعتبار و هم سند در حکم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق که مصداق سند در حکم اسناد رسمی لازم الجراء فقط چک به موجب ماده 2 ق. صدور چک، ولی مصادیق سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارند در محدوده ماده 1291 قانون مدنی است.

  ثانیاً – سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به ماده 1293 قانون مدنی قابلیت انکار و تردید را ندارد، ولی سند در حکم سند رسمی موضوع ماده 2 ق. صدور چک یک سند عادی است و لذا قابل انکار و تردید است.

  ثالثاً – چک فقط از حیث لازم‌الاجرا بودن در حکم سند رسمی است و لاغیر، ولی مصادیق مذکور در ماده 1291 قانون مدنی از جهات مختلف می تواند اعتبار سند رسمی را باشد.

  از نظر مرجع صدور اجرائیه:

  مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء باشد متفاوت است:

  بند اول مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی:

  اگر سند ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و یا املاک مورد وثیقه و اجاره ای مشمول قانون روابط مالک و مستأجر بادش اعم از اینکه مورد ثبت شده یا نشده باشد، درخواست اجرائ مفاد آن از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است به عمل می آید و مرجع صدور اجرائیه نسبت به این قبیل اسناد، دفترخانه تنظیم کننده سند است.[8]

  -اگر سند راجع به ملک ثبت نشده باشد و موضوع آن وثیقه یا اجاره مشمول قانون روابط مالک و مستأجر نباشد، اداره یا دفترخانه تنظیم کننده سند نمی تواند نسبت به آن اجرائیه صادر نماید و ذینفع برابر مستفاد از مفهوم ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک و منطبق قسمت اخیر بند الف ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی... باید به دادگاه عمومی صلاحیتدار مراجعه نماید.

  بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء می باشند. درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد لازم الاجرا از قبیل چک و اظهرنامه موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها و غیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئیم که دفترخانه تنظیم کننده سند، باید نسبت به آن اجرائیه صادر کند و تنها ادراره ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراین مثلاً دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهده حساب جاری آن بانک صادر ضده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخهواست اجراء مفاد چک و وصل وجه از صادرکننده و ایصال آن به دارنده را بنماید. (مستفاد از ماده 245 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی.)

  و در مورد اپارتمان ها مدیر یا مدیران اپارتمان ها باید به اداره ثبتی که اپارتمان در حوزه آن واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجرائیه نمایند. (مستفاد از ماده 242 آئین نامه) مواد دیگری در آئین نامه راجع به موارد دیگر وجود دارد که نیازی به ذکر آنها در این بحث نیست.

   

  [1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

  [2] - ماده 1292 قانون مدنی

  [3] - شهری -  غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140

  [4] - ماده 1284 قانون مدنی

  [5] - شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک بند 5/134

  [6] - ماده 92 قانون ثبت می گوید: مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

  ماده 93 قانون ثبت می گوید: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.

  ماده 95 قانون ثبت می گوید: «عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد ورقه اجرائیه ادقام کنند.»

  ماده 99 قانون مذکور تصریح می کند: ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی کند کگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.»

 • فهرست و منابع پایان نامه سند

  فهرست:

  فصل اول: سند و اقسام آن

   

  مبحث اول: تعریف سند

   

  مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی

   

  بند اول: سند عادی و تعریف آن

   

  بند دوم: سند رسمی و تعریف آن

   

  بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است

   

  بند چهارم: انواع سند رسمی

   

  الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت

   

  ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی

   

  بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی

   

  بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء

   

  فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:

   

  مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود

   

  بند اول: اسناد معلق و منجز

   

  بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر

   

  بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له

   

  بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

   

  مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

   

  بند اول: دفتر اسناد رسمی

   

  بند دوم: اجرای ثبت یا اداره ثبت

   

  بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه

   

  مبحث سوم: صدور اجرائیه

   

  بند اول: تعریف اجرائیه

   

  بند دوم: انواع اجرائیه

   

  بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو

   

  لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه

   

  بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

   

  فصل سوم: شروع عملیات اجرائی

   

  مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی

   

  مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی

   

  بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور

   

  بند دوم: ابلاغ اجرائیه

   

  بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران

   

  فصل چهارم: ترتیب اجراء:

   

  مبحث اول: اسناد بدون وثیقه

   

  بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه

   

  بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه

   

  بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول

   

  بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

   

  بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له

   

  بند ششم: وجه الااتزام

   

  بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار

   

  بند هشتم: بازداشت اموال متعهد

   

  الف: بازداشت اموال منقول

   

  مرحله اول: تقاضای متعهدله

   

  مرحله دوم: ارزیابی

   

  مرحله سوم: تعیین حافظ

   

  ب: بازداشت اموال غیر منقول

   

  بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث

   

  بند دهم – مزایده اموال بازداشت شده

   

  بند یازدهم – مستثنیات دین

   

  بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد

   

  مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه

   

  بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه

   

  الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول

   

  ب: اسناد مربوط به اموال منقول

   

  بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار

   

  بند سوم: زمان حراج و ختم آن

   

  بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی

   

  بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول

   

  بند ششم: تخلیه

   

  بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی

   

  بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه

   

  مبحث سوم: هزینه های اجرائی

   

  مبحث چهارم: خاتمه عملیات اجرائی

   

  فصل پنجم: شکایت اجرائی

   

  مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند

   

  مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل

   

  مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل

   

  فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی

   

  مبحث اول: معانی توقیف

   

  مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی

   

  منبع:

  مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی – حمیدآذرپور و غلامرضا حجتی اشرفی –

  مجموعه بخشنامه های ثبتی – احسان الله پیرداده بیرانوند-

  ترمینولوژی حقوق – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی (جلد پنجم)

  حقوق مدنی و شرح قانون ثبت اسناد – دکتر سید حسن امامی (جلد ششم)

  مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها و مقررات ثبتی – سعید نفیسی – چاپ اول – دیماه 1380

  حقوق ثبت املاک و ثبت اسناد اجرای اسناد رسمی – دکتر احمدعلی حمیتی واقف – چاپ اول – 1382

  اجرای مفاد اسناد رسمی – دکتر بهرام بهرامی – چاپ دوم – 1382

  فرهنگ ثبتی – نادر اسکانی – 1377

  منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت به اهتمام – یدالله بازگیر – 1380

  حقوق ثبت مدخل – بهمن رازانی – چاپ اول – 1379

  حل مشکلات ثبتی به استناد بندهائی از مجموعه بخشنامه ها – علی رستمی بوکانی – 1379

  حقوق ثبت اسناد و املاک – غلامرضا شهری – 1381

  آراء شوری عالی ثبت و شرح آن – دکتر محمدجعفر لنگرودی – 1348

  حقوق ثبتع کاربردی – علیرضا میرزائی – 1382

  حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران – حمید صالحی –

  حقوق ثبت – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی – چاپ دوم – 1356

  قانون مدنی در نظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان – چاپ چهارم – 1379

  مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک – تهیه و تنظیم اداره کل قوانین و مقررات کشور – تدوین و اتقیح – ربابه شاهین طبع – مصطفی سلیمانی – و مهدی روحانی –

  مجموعه قوانین و مققرات ثبتی – غلامرضا حجتی اشرفی – 1378

  قانون اجرای احکام مدنی

  و کتب دیگر که در پاورقها به آنها اشاره شده است.

   

ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت