پایان نامه بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی Mugil auratus

کارشناسی ارشد
1385
96
word
440 KB
10003491
قیمت قدیم:۱۶,۲۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۱۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی Mugil auratus

  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیولوژی ماهیان دریا (M.Sc)

  چکیده

     کفال ماهیان دریای خزر یکی از مهمترین ماهیان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند.

     هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط  زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender)  مختلف بوده است. بدین منظور میزان ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف      (°C12- 10،20 -18)، میزان  ATPاسپرمهای نگهداری شده دردماهای مختلف (°C 4،Room temperature ) به مدت 6 ساعت، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در محلولهای تداوم بخش (extender)مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز،  میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در همان شرایط به مدت 10 روز، به روش فوق حساس بیولومینوسانس اندازه گیری گردید.

      براساس آزمایشات انجام شده در این تحقیق، غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C 12- 10، 22/7 ± 04/74درصد غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C20- 18 بود.اسپرمهای نگهداری شده در دمای °C 4 یخچال به مدت 6 ساعت و اسپرمهای نگهداری شده در دمای آزمایشگاه به مدت 6 ساعت به ترتیب 91/0 ± 26/90 درصد و 49/1 ± 17/17 درصد ATP خود را حفظ کردند. نگهداری اسپرم درextender های مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز نشان داد که گلیسرول و محلول نمک 65/0%، درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% حفظ کردند. نگهداری اسپرم درهمان extender‌ها  به مدت 10 روز نشان داد که گلیسرول درصد بالاتری از ATP را نسبت به  محلول نمک 7/0% و 65/0% حفظ کرد. اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15-  بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15-  بعد از 10 روز به ترتیب 5/4 ± 19/74 و 2/6 ± 67/47 درصد ATP خود را حفظ کردند.  اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0%   در دمای °C 1 بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0%  در دمای °C 1 بعد از 10 روز به ترتیب 81/2 ± 65/13 و 06/0 ± 69/0 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 65/0% در دمای °C15-  بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده درمحلول نمک 65/0%   در دمای      °C 15 -  بعد از 10 روز به ترتیب 68/6 ± 58/73 و 12/0 ±05/1 درصد ATP خود را حفظ کردند.

       براساس نتایج به دست آمده برای حفظ میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی، نمونه گیری در دمای °C20- 18 و نگهداری در گلیسرول توصیه می شود.  

   

  مقدمه

      اسپرم عامل مهم تولیدمثل، بقاء و تداوم نسل است. بررسی اسپرم از نظر پارامترهایی مانند توانایی تلقیح، تحرک، درصد اسپرمهای متحرک، سرعت حرکت، فرکانس ضربه تاژکی، میزانATP  و فاکتورهای شیمیایی و بیوشیمیایی، در تشخیص کیفیت اسپرم و کنترل روند تولیدمثلی برخی جانداران از جمله آبزیان  کمک می کند. هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط دمایی ، زمانی و محلولهای تداوم بخش مختلف می باشد. تاکنون تحقیقات گسترده ای توسط پژوهشگران مختلف روی این سلول صورت گرفته است. با این حال مطالعات انجام شده در ارتباط با میزان ATP اسپرم ماهیان نسبتأ محدود است. این امر تفسیر علت ناموفق بودن پروژه پرورشی کردن برخی ماهیان را دشوار می کند. در این رابطه باید مطالعات بیشتری در زمینه بررسی میزان ATP اسپرم ماهیان صورت پذیرد.

     اسپرم به کمک حرکت ضربه ای تاژک خود شنا می کند. انرژی مورد نیاز برای این حرکت ازطریق هیدرولیز ATP فراهم می شود(Billard et al, 1999 ).تحرک اسپرم به میزان ATPذخیره ای اولیه (Christen et al, 1987) و میزان ATP سنتز شده در طول فاز تحرک (Lahnsteiner et al, 1999 ) وابسته است. در اکثر ماهیانی که دارای لقاح خارجی هستند، ATP سنتتاز قادر به نگهداری نسبتهای بالای ATP هیدرولیز شده مورد نیاز در طول حرکت نیست، لذا میزان ATPبه سرعت کاهش می‌یابد. این کاهش  ATP به موازات کاهش تعداد ضربات تاژکی و سرعت حرکت اسپرم است                           (Christen et al, 1987 و Perchec et al, 1995). تفاوت قابل توجهی بین گونه‌ها در مقدارATP مورد نیاز برای تامین حرکت اسپرم وجود دارد(Mansour et al, 2003 ).

       در این مطالعه میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی  در شرایط مختلف دمایی نمونه گیری (10-12و 18-20 درجه سانتیگراد) و نگهداری 6 ساعته در دماهای مختلف ( دمای اتاق و 4 درجه سانتی گراد) در محلولهای تداوم بخش مختلف( گلیسرول، محلولهای نمکی 65/0 و 7/0 درصد) در زمانهای متفاوت ( 5 روز و 10 روز)  به کمک روش فوق حساس بیولومینوسانس مورد اندازه گیری قرار خواهد گرفت.

   

   

   

   

   

  فصل اول:

  مروری بر تحقیقات گذشته

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1- 1 پیشینه تحقیق

       امروزه کشورهای پیشرفته به دلیل تلاش بیشتر و برخورداری از امکانات پیشرفته تر، در زمینه ویژگیهای اسپرم ماهیان و عوامل موثر بر آن تجارب زیادی کسب نموده اند. اطلاعات بدست آمده عمدتأ در مورد ماهیان پرورشی می با شد. دراین مورد کارهای تحقیقاتی زیادی انجام شده است و مطالعات گسترده ایی در خصوص عوامل تاثیرگذار، استرس زا و یا آلوده کننده صورت گرفته نتایج حاصله  با یکدیگر مقایسه شده اند. به مواردی از این پژوهشها در ذیل اشاره شده است.

       ماهیان آبشش آبی نر به دو شیوه تولید مثل می کنند. برخی از نرها که parental نام دارند تولیدمثلشان تا سن 7 سالگی به تاخیر می افتد، اما گروه دیگر (sneaker) زودتر بالغ  میشوند. طبق مطالعات Burness و همکارانش در سال 2004 در هر دو شیوه تولیدمثلی، سرعت حرکت اسپرم و سطوح ATP در 60 ثانیه اول تحرک اسپرم به موازات هم کاهش می یابد. اگرچه میزان ATP اولیه اسپرم ماهیان sneakerنسبت به  ماهیان parental بیشتر است ولی بین شیوه های تولید مثلی آنها تفاوتی وجود ندارد. ضمنأ از لحاظ سرعت حرکت اسپرم، درصد اسپرمهای متحرک یا فعالیت آنزیمهای متابولیک بین شیوه های تولیدمثلی تفاوتی وجود ندارد. هرچند اسپرم ماهیان parental تا حدودی نسبت بالاتری از کراتین فسفوکیناز را نسبت به سیترات سنتاز دارا می باشند. در هر دو شیوه با افزایش فعالیت کراتین فسفوکیناز و سیترات سنتاز،   میزان ATPاسپرم افزایش  (Burness et al, 2004) می یابد.

   طبق گزارشات Kruger و همکارانش در سال 1983 میانگین مدت زمان تحرک اسپرم کپورماهی معمولی Cyprinus carpio به فصل وابستگی داشته و حدودا 2/1 تا 6/1 دقیقه است  Kruger et al , 1983)). ماکزیمم مدت زمان تحرک اسپرم کپورماهی معمولی 2 دقیقه است  1984) ، .( Koldras and Moczarsk

       در کپورماهی، اسپرم و ادرار از یک مجرای تناسلی آزاد می شوند لذا ممکن است اسپرم جمع آوری شده از آن توسط ادرار آلوده شود. طبق مطالعات Perchec و همکارانش در سال 1998 درصورت آلوده نشدن اسپرم ماهی به ادرار، میزان ATP اسپرم حدود nmol  9 – 8 به ازاء 108 اسپرم و سرعت ابتدایی آن حدود       s/ mm 160 -  100 و فرکانس ضربه تاژکی حدود㎐ 50 - 30 اندازه گیری شد. اما، وقتی که مایع اسپرمی با 5/7% ادرار به مدت 1 ساعت آلوده شد، میزان ATP،nmol 5 – 4 به ازاء  108 اسپرم بود و اغلب اسپرمها سرعت ابتدایی کمی معادل s/ ㎛ 100 – 30  و فرکانس ضربه تاژکی حدود㎐ 30 – 10 داشتند. این مسئله نشان می دهد که اسمولالیته پایین ادرارعامل کاهش کیفیت اسپرم کپورماهی است           .(Poupard et   al, 1998)

       Zilli و همکارانش در سال 2004 نشان دادند که یک رابطه خطی بین ظرفیت تلقیح اسپرم و پارامترهای اسپرمی از جمله میزان ATPو فعالیت آمینوترانسفراز وجود دارد Zilli et al, 2004) ).  طبق گزارشات Jezierska و Witeska در سال 1999 اسپرمهای کپور معمولی  مدت زمان  s 80 – 70، فعال می مانند و تحرکشان بعد از 24 ساعت کاهش می یابد، در حالی که اسپرمهای کپورعلفخوار s 55 – 30 فعال می مانند و تحرکشان پس از 8 ساعت کاهش می یابد. اسپرمهای کپورمعمولی پس از 24 ساعت حدود  s10 متحرک می مانند. مدت زمان تحرک اسپرم متاثر از دمایی است که در آن نگهداری می‌شود. حتی نگهداری کوتاه مدت اسپرم (15 دقیقه) در دمای 20°C، موجب کاهش مدت زمان تحرک اسپرم در هر دو گونه ماهی می شود. بطوریکه پس از 2 ساعت نگهداری اسپرم کپورماهی معمولی در دمای 20°C ، تحرک اسپرم حدود 50% کاهش می یابد           ( 1999، Jezierska and Witeska).

        اسپرمهای نگهداری شده در دمای صفر تا  °C 5  قادر به تلقیح تخم هستند. بهرحال چگونگی نگهداری اسپرمها، روی مدت زمان تحرک اسپرم اثر می گذارد  Goodal et al, 1989)). در دماهای پایین تر، مدت زمان تحرک اسپرم طولانی تر است (1996،Babiak،Glogowski). نگهداری اسپرم به مدت 5 ساعت در یخچال (°C 5) روی نسبت تلقیح اسپرم اثر قابل توجهی ندارد. اسپرم کپورماهی معمولی بدون کاهش قابل توجه زمان تحرکش ، حدود 24 ساعت و اسپرم کپور علفخوار حدود 8 ساعت می تواند در یخچال(°C 5) نگهداری شود (Sarnowski et al, 1997 ).

     در بررسی انجام شده بین پنج  حفاظت کننده انجمادی (cryoprotectant) یعنی  DMSO ،DMA، گلیسرول، گلیکول پروپیلن و متانول،DMA  بهترین حفاظت را برای اسپرم گربه ماهی اروپایی (Silurus glanis) فراهم می کند          (, 1999  (Ogier et al. گلیسرول با غلظت 10%  در مقایسه با DMSO یا  گلیکول اتیلن به عنوان بهترین      cryoprotectantبرای اسپرم گربه ماهی اروپایی شناخته شده است. اسپرم منجمد شده توسط گلیسرول 10% ، 36 درصد تحرک داشت ولی اسپرم منجمد شده توسط دو نگهدارنده دیگر هیچ تحرکی نداشت (1993, Linhart et al). در این بررسی محیط منجمد مورد استفاده، یک محلول شور فاقد شکر با زرده تخم مرغ بود. زیرا کارایی کم گلیسرول در محافظت اسپرم ، به شکل رقابت بین شکر و گلیسرول برای واکنش با فسفولیپیدهای غشاء تفسیر شده است (Anchorodogug et al, 1987). متانول دارای اثر محافظت کننده برای اسپرم گربه ماهی اروپایی است. معمولأ متانول برای ماهیان آب شیرین مناطق حاره ای مثل ماهی گورخری Brachydanino rerio    ((Harvey et al,1982 و چندین نمونه تیلاپیا Oreochromis spp  استفاده می شودChao et al,1987)) و (Rana et al,1989).

        Harveyدر سال1983 به این نتیجه رسید که پودر شیر ترکیب شده با متانول برای نگهداری اسپرم تیلاپیا Oreochromis mossambicus در شرایط انجماد نسبت به زرده تخم مرغ ترکیب شده با متانول (70% حرکت در برابر10%) بسیار قویتر است(1983، Harvey). سطح ATP و میزان حرکت اسپرم ماهی قزل آلا رنگین کمان بعد از ذوب بطور قابل توجهی کاهش می‌یابد ((Ogier et al, 1997. اسپرمهای گربه ماهی اروپایی بدون کاهش سطح ATP خیلی متفاوت عمل می کنند. انجماد اسپرمهای گربه ماهی اروپایی با DMA موجب افزایش قابل توجه سطح ATP اسپرم می‌شود. این افزایش احتمالأ ناشی ازDMA ا ی است که موجب تحریک مستقیم سنتزATP می شود. این افزایش سطح ATP در طول فرآیند  cryoprotection احتمالأ یک عامل مهم در تحمل انجماد اسپرمهای گربه ماهی اروپایی در حضورDMA میباشد.

       مطالعات مشابه در جهان اهمیت خاص خود را دارد و در ایران نیز کم کم، جای خود را در بین تحقیقات باز می کند.

   

  1 – 2 تاکسونومی

       بعلت گستردگی کفالها و نیز وجود اختلاف ناچیز بین گونه های آنها، تغییرات زیادی در طبقه بندی آنها رخ داده است.امروزه برای طبقه بندی کفالها از خصوصیات استخوان شناسی از قبیل زوائد مفصلی و عرضی مهره‌ها و علایم مشابه برای شناسایی جنس، شکل و تعداد زوائد باب المعدی برای تعیین گونه، وجود پلکهای چربی تکامل یافته برای تعیین گونه یک جنس و غیر پوشیده بودن استخوان فک بالا در حالتی که دهان بسته است برای تشخیص زیر گونه استفاده می شود.

       سلسله: جانوران

       شاخه: طنابداران

       زیرشاخه: مهره داران

       بالا رده: آرواره داران

       دسته: ماهیان

       رده: ماهیان استخوانی

       زیر رده: شعاع بالگان  Actinopterygii

       دون رده: نوبالگان Neopterygii

       راسته: کفال ماهی شکلان

       خانواده: کفال ماهیان

       گونه: کفال طلایی Mugil auratus (امینی، 1368).

  Abstract:

  Caspian Sea’s Mugilidae is one of the most important fish of the sea fishery. The fish transported from black sea to Caspian Sea during 1930-1934 by the Russian fish engineer, in order to increase   the sea cache. Ideal conditions and the fish adaptation were the main reasons of its reproduction. The aim of this study was to determine the sperm ATP content of golden grey mullet at different time, temperature and extender conditions. So, ATP content of the fresh sperms were determined at two different sampling temperatures ( 10-12 °C and 18-20 °C) and two different keeping temperatures (4 °C and room temperature) for six hours and also ATP content assayed after 5 days storage at three kinds of extenders (Glycerol, 0.7 and 0.65% saline solution). ATP content assayed after 10 days storage at three kinds of extenders (Glycerol, 0.7 and 0.65% saline solution) too. Determination of ATP concentrations was done by ultra sensitive bioluminescence method. The results showed that, ATP content of the fresh sperms, collecting at 10-12 °C was %74.04 ± 7.22, in comparison to 18-20 °C. ATP concentration of the sperms during 6 hours keeping at 4°C and room temperature were %90.26 ± 0.91 and %17.17 ± 1.49 respectively. Determination of the sperms ATP content after 5 days keeping on Glycerol, 0.65 and 0.7% saline solution reveled that Glycerol or 0.65% saline solution  are better extenders than 0.7% saline solution, but sperms keeping in mentioned extenders for 10 days showed that Glycerol solution was better than 0.65 and 0.7 % saline solutions, for ATP content saving. ATP concentration of the sperms during 5 days keeping at -15°C  in Glycerol and 10 days keeping at the same temperature and extender were saved %74.19 ± 4.5 and %47.67 ± 6.2 respectively. On the other hand, ATP concentration of the sperms during 5 days keeping at 1°C and in 0.7% saline solution and 10 days keeping at the same temperature and extender were saved %13.65 ± 2.81 and %0.69 ± 0.06 respectively. Also ATP concentration of the sperms during 5 days keeping at -15°C and in 0.65% saline solution were saved %73.58 ± 6.68 but after 10 days keeping at the same temperature and extender were saved  %1.05 ± 0.12. Our results reveled that, in order to save sperm ATP content of golden grey mullet, sampling at 18-20 °C and keeping in Glycerol as extender is recommend.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی کفال طلایی Mugil auratus

  فهرست:

  چکیده-------------------------------------------------------------2-1

  مقدمه---------------------------------------------------------------3

   

  فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته

   

  1-1 پیشینه تحقیق---------------------------------------------------- 8-5

  1-2 تاکسونومی----------------------------------------------------- 9-8

  1-3 مشخصات کلی راسته کفال ماهی شکلان -----------------------------------9

  1-4 مشخصات خانواده کفال ماهیان ----------------------------------------10

  1-5 مشخصات کفال طلایی -------------------------------------------12-10

  1-6 زیست شناسی کفال طلایی -----------------------------------------13-12

  1-6-1 مشخصات زیستی کفال طلایی ---------------------------------------13

  1-6-1-1 تحمل درجه حرارت --------------------------------------------13

  1-6-1-2 تحمل شوری -------------------------------------------------13

  1-6-1-3 تحمل مقادیر اکسیژن --------------------------------------------13

  1-6-1-4 تغذیه کفال طلایی -------------------------------------------14-13

  1-7 ارزش اقتصادی کفال ماهیان ----------------------------------------15-14

  1-8 ارزش غذایی ماهی کفال --------------------------------------------- 16

  1-9 پراکنش کفال ماهیان ---------------------------------------------18-16

  1-10 دریای خزر-------------------------------------------------- 22-18

  1-11 تولید مثل کفال طلایی -------------------------------------------23-22

  1-11-1 دستگاه تولید مثل کفال طلایی ------------------------------------25-23

  1-11-2 اسپرماتوژنز ---------------------------------------------------25

  1-11-3 ساختمان اسپرماتوزوئید ------------------------------------------- 26

  1-11-4 فعالیت اسپرماتوزوئید -------------------------------------------- 27

  1-11-5 رابطه بین میزان ATP و تحرک اسپرم --------------------------------- 28

  1-11-6 مکانیزم چرخشی انتقال انرژی در ATP سنتاز ------------------------- 31-28

  1-11-7 AMP حلقوی بعنوان یک پیامبر ثانویه ------------------------------ 37-32

  1-11-8 extenders ----------------------------------------------- 40-37

   

  فصل دوم: روش تحقیق و مواد

   

  2-1 مواد و وسایل مورد نیاز ------------------------------------------- 43-42

  2-1-1 خصوصیات کیت تعیین ATP  --------------------------------------- 43

  2-1-2 اجزای کیت تعیین ATP ------------------------------------------  43 

  2-1-3 روش آماده سازی محلولها ------------------------------------------44

  2-1-4 خصوصیات و کاربردهای بافر HEPES ----------------------------- 45-44

  2-1-5 روش آماده سازی محلول بافر HEPES--------------------------------- 45

  2-1-6 روش آماده سازی محلول بی کربنات سدیم------------------------------- 46

  2-1-7 روش آماده سازی محلول گلیسرول 10% و گلوکزM 3/0 --------------------- 46

  2-2 روش کار  ---------------------------------------------------- 50-46

   

  فصل سوم : نتایج تحقیق

   

  نتایج  ---------------------------------------------------------- 62-52

   

  فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

   

  بحث و نتیجه گیری ------------------------------------------------- 69-64

  پیشنهادات ---------------------------------------------------------- 70  

  منابع فارسی ---------------------------------------------------------71

  منابع لاتین------------------------------------------------------- 76-72

   

  منبع:

  آذری تاکامی، قباد، 1363، پرورش ماهی و روشهای آن، انتشارات دانشگاه تهران.

  امینی، فرهاد، 1368، بررسی ماهیان کفال و آدابتاسیون آنها به آب شیرین، پایان نامه جهت دریافت دکتری دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

  خسروی راد، سید، 1372، کشت توام کپور ماهیان چینی با کفال، انتشارات سازمان تحقیقات و آموزش شیلات مازندران.

  رابط ، لیلا، 1382، بررسی آناتومی ماهی کفال با تاکید بر گونه کفال طلایی، پایان نامه کارشناسی.

  رضایی ثابت، مریم، 1372، مراحل مختلف رشد و نمو گنادهای جنسی در ماهیها، مجله آبزیان، شماره 7 سال چهارم.

  سردشتی، پریسا، 1379، بیولوژی ماهی کفال، پاین نامه کارشناسی، دانشکده علوم وفنون دریایی.

  فاطمی، سید محمد رضا، تنوع گونه ای آبزیان در دریای خزر، نشریه موج سبز- 9.

  مومنی، ایرج، 1357، مبانی اقیانوس شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

  نجات خواه، پریسا، 1379، بیولوژی ماهی کفال، پایان نامه تحصیلی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی.

  نخبه زارع، دل آرام، 1379، تعیین ماندگاری ماهی کفال طلایی Mugil auratus در سردخانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم وفنون دریایی.

  وثوقی، غلامحسین و مستجیر، بهزاد، 1373، ماهیان آب شیرین، انتشارات دانشگاه تهران.

  وفایی، بهاره، 1380، بیولوژی ماهیان آب شور با تاکید برخانواده های(کفال ماهیان، گیش ماهیان، آزاد ماهیان دریایی) ، پایان نامه کارشناسی.

   

  منابع لاتین:

  Anchordoguy T.J, Rudolph A.S, Carpenter J.Fand Crow J.H, 1987. Modes of interaction of cryoprotectants with membrane phospholipids during freezing. Cryobiology 24, 324-331.

  Babiak I, Glogowski J, 1996. Physiology of fish gametes and the factors affecting fertilization under natural and controlled conditions. Kom. Ryb. 3: 14-17.

  Billard R, Cosson J, Cibert C, Dreanno C, Suquet M, 1999. Ionic factors regulating the motility of fish sperm. In: Gagnon, C (Ed). The male gamete: from Basic Science to clinical applications. Cache river press, Vienna, IL, PP.

  Billard R, Cosson J, Fierville F, Brun R, Rouault Tand Willot P, 1999. Motility analysis and energetics of the Siberian sturgeon Acipenser baerii spermatozoa, 79-J. Appl-Ichthyol. 15: 199-203.

  Billard R, Cosson J, Noveiri S.B, Pourkazemi M, 2004. Cryopreservation and short- term storage of Sturgeon sperm، Aquaculture 236, 1-9.

  Burness G, Moyes C.D, Montgomerie R, 2004. Motility, ATP levels and metabolic enzyme activity of sperm from bluegill, Comparative Biochemistry and Physiology, 1, 140: 11-17.

  Chao N.H, Chao W.C, Liu K.C and Liao I.C, 1987. The properties of tilapia sperm and its cryopreservation. J. Fish Biol.  30, 107-118.

  Christen F, Gatti J, Billard R, 1987. Trout sperm motility, the transient movement of trout sperm is related to changes in the concentration of ATP following the activation of fellagellar movement. Eur. J. Biochem. 166.

  Goodall J.A, Blackshaw A.W, Capra M.F, 1989. Factors affecting the activation and duration of motility of the spermatozoa of the summer whiting (Sillago ciliata). Aquaculture, 77.

  Hardie D.G, 1991. Biochemical messengers, Chapman & Hall, 2 – 6 Boundary Row, and London SE1 & HN.

  Harvey B, 1983. Cryopreservation of Sarotherodon mossambicus spermatozoa. Aquaculture 32, 313-320.

  Harvey B, Kelley   R.N and Ashwood-Smith M.J, 1982. Cryopreservation of Zebra fish spermatozoa using metanol. Can. J. ZOOL.60.

  Jezierska B, Witeska M, 1999. The effect of time and temperature on motility of spermatozoa of common and grass carp, electronic journal of polish agricultural universities, 1 – 8.

  Koldras M, Moczarski M, 1984. Fish sperm quality and the effect of storage in liquid nitrogen. Miedzyn. Czas. Rol. 3:91-94.

  Kruger J. C. D. W, Smith G.L, Van Vuren J.H.J, Ferrfira J.T, 1983. Some chemical and physical characteristics of the semen of Cyprinus carpio and Oreochromis mossambicus. J. Fish. Biol. 24:263-272.

  Kuliev Z.M, Ragimove D.B, 2005. Liza aurata, ELM press, Baku, 184 p.

  Lahnsteiner F, Berger B, Weismann T, 1999. Sperm metabolism of the teleost fishes Chalcalburnus chalcoides and Oncorhyncus mykiss and its relation to motility and viability. J. EXP. ZOOL. 284.

  Linhart O, Billard R, Protea J.P ،1993. Cryopreservation of European catfish Silurus glanis spermatozoa, Aquaculture 115.

  Mansour N, Lahnsteiner F, Berger B, 2003. Metabolism of intratesticular spermatozoa of a tropical teleost fish (Clarias gariepinus). Comp. Biochem. Physiol، B 135.

  Nath S, Rohatgi H and Saha A, 2005. The torsional mechanism of energy transfers in ATP synthase, department of Biochemical Engineering and Biotechnology, Indian Institute of thechnology, Hauz khas, New Delhi 110016, India.

  Nishikawa Y, 2005. More on frozen semen, J. Repord. Fert. 23:99-104.

  Ogier de Baulny B, Labbe C and Maisse G, 1999. Membrane integrity, mitochondrial activity, ATP Content and motility of the European catfish testicular spermatozoa after freezing with different cryoprotectants, cryobiology 39, 177 – 184.

  Ogier de Baulny B, Le vern Y, KerboeufD and Maisse G, 1997. Flow cytometric evaluation of mitochondrial activity and membrane integrity in fresh and cryopreserved rainbow trout spermatozoa، cryopreserved rainbow trout spermatozoa, cryobiology.

  Perchec G, jeulin C, Cosson J, Andre F, Billard R, 1995. Relationship between sperm ATP content and motility of carp spermatozoa، Journal of cell science، vol 108، Issue 2 747 – 753.    

  Pickett B.W, Amann R.P, 1993. Cryopreservation of semen. In: Mckinnon Ao, Voss Jl (Eds) Equine reproduction. Lea & Febiger, Philadelphia, pp 769- 789.

  Poupard G.P, Paxion C, Cosson J, Jeulin C, Fierville F, Billard R, 1998. Initiation of carp spermatozoa motility and early ATP reduction after milt contamination by urine, Aquaculture 160(1998) 317 – 328.

        Rana A.K.J, Mc Andrew B.J, 1989, The viability of  cryopreservation Tilapia spermatozoa, Aquaculture 76 , 335 – 345.

  Sarnowski P, Sarnowska K, Slominska I, 1997. The effect of lead and copper on embryonic development of grass carp. 17 Zjazd Hydrob, Poznan, Sep 8-.

  Tiersch T.R, Wayman W.R, Skapura D.P, Neidig C.L& Grier H.J, 2004. Transport and cryopreservation of sperm of the common snook, Centropomus undecimalis, Aquaculture research, volume 35 Issue 3 page 278.

  Zilli L, Schiavone R, Zonno V, Storelli C, Vilella S, 2004. ATP concentration and B-D- glucuronidase activity as indicators of sea bass semen quality, Marine aquaculture and fisheries research center (M.A.R.C), Frigole – Lecce, 73100 Lecce, Italy.

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول